Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці у невиробничий сфері»Сторінка9/16
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.02 Mb.
ТипКонспект
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

Рис.4.3. Зони в моторному полі при виконанні ручних операцій

при робочій позі «стоячи»:

1 - оптимальна робоча зона;

2 - зона досяжності рук при фіксованому положенні ніг

Вибір оптимального режиму роботи і відпочинку.
Під час роботи від працівника вимагається підвищена увага, певна швидкість виконання окремих технологічних операцій, швидка переробка одержаної інформації, точна координація рухів і ін. Все це може викликати перевантаження і перевтому організму та зниження працездатності. До таких же наслідків призводить і монотонна робота при виконанні спрощених одноманітних операцій у примусовому режимі та заданій позі (наприклад, при роботах на конвеєрах чи поточно-механізованих лініях). Таку перевтому можна зменшити створенням оптимального режиму праці і відпочинку.

Під оптимальним режимом праці і відпочинку слід розуміти таке чергування періодів праці і відпочинку, при якому досягається найбільша ефективність трудової діяльності людини і хороший стан її здоров'я. Оптимальний режим праці і відпочинку досягається: паузами та перервами в роботі (для прийому їжі, обігрівання, охолодження), зміною форми роботи (наприклад, розумової і фізичної), зміною умов довкілля (наприклад, роботою при низьких і нормальних температурах), усуненням монотонності в роботі, відпочинком в спеціальних кімнатах психологічного розвантаження і відпочинку, використанням психічного впливу музики.

Чергування праці і відпочинку встановлюють в залежності від зміни працездатності людини на протязі робочого дня. На початку зміни завжди має місце стадія «впрацьовування» або наростаючої працездатності, коли відбувається відновлення робочих навичок. Тривалість цього періоду 0,5...1,5 години в залежності від характеру праці і тривалості попередньої перерви в роботі. Швидкість і точність дій у цей період невеликі. Потім настає стадія високої стійкої працездатності тривалістю до 3 годин в залежності від характеру роботи, ступеню підготовки та стану працівника. Після цього наступає стадія зменшення працездатності або стадія розвитку втоми, рухи уповільнюються і увага розсіюється, сприйняття приту­пляється. В цей час, звичайно, роблять обідню перерву.

Після обідньої перерви впрацьовування настає швидко - за 10... 15 хвилин, бо робочі навики не втрачені. Працездатність у другій половині дня дещо нижча, ніж до обіду, і становить 80...90% дообіднього рівня. Через 2,5...3 години після обідньої перерви працездатність зменшується і в кінці робочого дня приблизно сягає рівня, який був на початку робочого дня.

Для зменшення стомлення встановлюють регламентовані перерви в роботі у періоди, що передують зменшенню працездатності. Так, при тяжкій фізичній праці рекомендують часті (через 2...2,5 години) короткі перерви (по 5...10 хвилин), а при розумовій праці ефективні довгі перерви на відпочинок і переключення на фізичну роботу. Загальна тривалість відпочинку встановлюється у відсотках до тривалості робочої заміни: при фізичній роботі вона має становити 4...20%, при роботі із нервовою напругою - 14...25%, а при розумовій праці - до 10...12%.

Зараз, при дефіциті м'язових зусиль (рухова недостатність) з одночасним збільшенням нервової напруги така форма відпочинку як спокій, не може задовольнити потреби організму. Тому під час перерв у роботі рекомендується активний відпочинок, наприклад, спеціально розроблені комплекси виробничої гімнастики.Аналіз умов праці
Головним завданням будь-якої галузі народного господарства є підвищення продуктивності праці. Разом з тим продуктивність праці обумовлена здатністю працівників фізично, фізіологічно та психофізіологічно виконувати поставлені задачі і нерозривно пов'язана з умовами праці. Охорона праці може відігравати подвійну роль в інтенсифікації виробництва: з одного боку при ігноруванні принципів охорони праці можуть виникнути різкі порушення умов праці з наслідками негативної дії на здоров'я працівників, зниження продуктивності праці, а з іншого – охорона праці може стати важливим кроком успішної інтенсифікації виробництва. Принципи соціальної справедливості також вимагають забезпечення всіх працюючих рівними пільгами та компенсаціями в разі невідповідності умов праці.

Для об‘єктивної оцінки умов праці на виробництві проводиться атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах і організаціях, де технологічний процес, обладнання, сировина чи матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних факторів. Основна мета атестації полягає у врегулюванні відносин між роботодавцем і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці. Результати атестації використовуються для цілеспрямованої і планомірної роботи, спрямованої на покращення умов праці, зниження рівня травматизму і захворюваності, а також для надання пільг і компенсацій, передбачених чинним законодавством, таких, як скорочена тривалість робочого часу, додаткова оплачувана відпустку, пільгова пенсія, оплата праці у підвищеному розмірі.

Для проведення атестації робочих місць та встановлення пріоритету в проведенні оздоровчих заходів використовується “Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.

Виходячи з принципів Гігієнічної класифікації, умови праці діляться на 4 класи – оптимальні, допустимі, шкідливі та небезпечні (екстремальні).

1 клас – ОПТИМАЛЬНІ умови праці – такі умови, при яких зберігається не лише здоров'я працюючих, а й створюються передумови для підтримання високого рівня працездатності. Оптимальні гігієнічні нормативи виробничих факторів встановлені для мікроклімату і факторів трудового процесу. Для інших факторів за оптимальні умовно приймаються такі умови праці, за яких несприятливі фактори виробничого середовища не перевищують рівнів, прийнятих за безпечні для населення.

2 клас – ДОПУСТИМІ умови праці – характеризуються такими рівнями факторів виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують встановлених нормативів, а можливі зміни функціонального стану організму відновлюються за час регламентованого відпочинку або до початку наступної зміни та не чинять несприятливого впливу на стан здоров'я працюючих та їх потомство в найближчому і віддаленому періодах.

3 клас – ШКІДЛИВІ умови праці – характеризуються такими рівнями шкідливих виробничих факторів, які перевищують нормативи і здатні чинити несприятливий вплив на організм працюючого та/або його потомство.

Шкідливі умови праці за ступенем перевищення гігієнічних нормативів та настання можливих змін в організмі працюючих поділяються на 4 ступені:

1 ступінь (3.1) – умови праці характеризуються такими рівнями шкідливих факторів виробничого середовища та трудового процесу, які, як правило, викликають функціональні зміни, що виходять за межі фізіологічних коливань (останні відновлюються при тривалішій, ніж початок наступної зміни, перерві контакту з шкідливими факторами) та збільшують ризик погіршення здоров'я;

2 ступінь (3.2) – умови праці характеризуються такими рівнями шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, які здатні викликати стійкі функціональні порушення, призводять у більшості випадків до зростання виробничо-обумовленої захворюваності, появи окремих ознак або легких форм професійної патології (як правило, без втрати професійної працездатності), що виникають після тривалої експозиції (10 років та більше);

3 ступінь (3.3) – умови праці характеризуються такими рівнями шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, які призводять, окрім зростання виробничо-обумовленої захворюваності, до розвитку професійних захворювань, як правило, легкого та середнього ступенів важкості (з втратою професійної працездатності в період трудової діяльності);

4 ступінь (3.4) – умови праці характеризуються такими рівнями шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, які здатні призводити до значного зростання хронічної патології та рівнів захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, а також до розвитку важких форм професійних захворювань (з втратою загальної працездатності);

4 клас НЕБЕЗПЕЧНІ (ЕКСТРЕМАЛЬНІ) умови праці – характеризуються такими рівнями шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, вплив яких протягом робочої зміни (або ж її частини) створює загрозу для життя, високий ризик виникнення важких форм гострих професійних уражень.

Ступінь шкідливості умов праці встановлюється за величиною перевищення граничнодопустимих концентрацій шкідливих речовин; класом та ступенем шкідливості чинників біологічного походження; залежно від величин перевищення чинних нормативів шуму, вібрації, інфра- та ультразвуку; за показником мікроклімату, який отримав найвищий ступінь шкідливості з врахуванням категорії важкості праці за рівнем енергозатрат, або за інтегральним показником теплового навантаження середовища; за величиною перевищення граничнодопустимих рівнів електромагнітних полів та випромінювань; за параметрами радіаційного фактора відповідно до Норм радіаційної безпеки; за показниками природного та штучного освітлення; за величиною недодержання необхідної кількості іонів повітря і показника їх полярності.

Оцінка важкості трудового процесу здійснюється на підставі обліку фізичного динамічного навантаження, маси вантажу, що піднімається і переміщується, загального числа стереотипних робочих рухів, величини статичного навантаження, робочої пози, ступеню нахилу корпусу, переміщень в просторі.

Таблиця 4.2

Класи умов праці за показниками важкості трудового процесу

№ п/п

Клас умов праці

Показники важкості трудового процесу

Оптимальний (легке фізичне навантаження)

Допустимий (середнє фізичне навантаження)

Шкідливий

(важка праця)1 ступінь

2 ступінь

1

2

3.1

3.2

1

Фізичне динамічне навантаження, виражене в одиницях механічної роботи за зміну, кг м

1.1.

При регіональному навантаженні (з переважаючою участю м'язів рук та плечового поясу) при переміщенні вантажу на відстань до 1 м:

- для чоловіків

<2500

<5000

<7000

>7000

- для жінок

<1500

<3000

<4000

>4000

1.2

При загальному навантаженні (за участю м'язів рук, корпуса, ніг):

1.2.1

При переміщенні вантажу на відстань від 1 до 5 м:

- для чоловіків

<12500

<25000

<35000

>35000

- для жінок

<7500

<15000

<25000

>25000

1.2.2

При переміщенні вантажу на відстань більше 5 м:

- для чоловіків

<24000

<46000

<70000

>70000

- для жінок

<14000

<28000

<40000

>40000

2

Маса вантажу, що підіймається та переміщується вручну, кг

2.1

Підіймання та переміщення (разове) вантажів, чергуючи з іншою роботою (до 2 разів годину):

- для чоловіків

<15

<30

<35

>35

- для жінок

<5

<10

<12

>12

2.2

Підіймання та переміщення (разове) вантажів постійно протягом робочої зміни:

- для чоловіків

<5

<15

<30

>30

- для жінок

<3

<7

<10

>10

2.3

Сумарна маса вантажів, що переміщуються протягом кожної години зміни:

2.3.1

З робочої поверхні

- для чоловіків

<250

<870

<1500

>1500

- для жінок

<100

<350

<700

>700

2.3.2

З підлоги

- для чоловіків

<100

<435

<600

>600

- для жінок

<50

<175

<350

>350
3

Стереотипні робочі рухи (кількість за зміну)

3.1

При локальному навантаженні (за участю м’язів кистей та пальців рук)

<20000

<40000

<60000

>60000

3.2

При регіональному навантаженні (з переважаючою участю м'язів рук та плечового поясу)

<10000

<20000

<30000

>30000

4

Статичне навантаження

Величина статичного навантаження за зміну при утриманні вантажу, докладання зусиль, кг х с4.1

Однією рукою

- для чоловіків

<18000

<36000

<70000

>70000

- для жінок

<11000

<22000

<42000

>42000

4.2

Двома руками

- для чоловіків

<36000

<70000

<140000

>140000

- для жінок

<26000

<60000

<12000

>12000

5

Робоча поза

Вільна, зручна поза, можливість зміну пози (сидячи-стоячи) за бажанням працівника.

Знаходження в позі «стоячи» до 40% часу зміниПеріодичне перебування в незручній позі (робота з поворотом тулуба, робота з незручним розташуванням кінцівок) та/або фіксованій позі до 25% часу зміни.

Знаходження в позі «стоячи» до 60% часу зміниПеріодичне перебування в незручній позі та/або фіксованій позі до 50% часу зміни; перебування в вимушеній позі від 10 до 25% часу зміни.

Знаходження в позі «стоячи» від 60% до 80% часу зміниПеріодичне перебування в незручній позі та/або фіксованій позі більше 50% часу зміни; перебування в вимушеній позі більше 25% часу зміни.

Знаходження в позі «стоячи»більше 80% часу зміни6

Нахили корпуса (вимушені, більше 30), кількість зміну

до 50

51-100

101-300

>300

7

Переміщення в просторі, км

3.1

По горизонталі

<4

<8

<12

>12

3.2

По вертикалі

<2

<4

<8

>8

Оцінка важкості праці здійснюється на підставі обліку всіх наведених в таблиці 4.2 показників. При цьому спочатку встановлюється клас кожного із вимірюваних показників, а кінцева оцінка важкості праці встановлюється за показником, який має найвищий ступінь важкості. При наявності двох і більше показників класу 3.1 і 3.2 умови праці за важкістю трудового процесу оцінюються на один ступінь вище (3.2 та 3.3 класи відповідно). За даним критерієм найвищий ступінь важкості - клас 3.3.

Оцінка напруженості трудового процесу здійснюється на підставі обліку факторів, що характеризують напруженість праці, а саме, інтелектуальні, сенсорні, емоційні навантаження, ступінь монотонності праці, режим роботи.

Таблиця 4.3

Класи умов праці за показниками напруженості трудового процесу

№ п/п

Клас умов праці

Показники важкості трудового процесу

Оптимальний (легке фізичне навантаження)

Допустимий (середнє фізичне навантаження)

Шкідливий

(важка праця)1 ступінь

2 ступінь

1

2

3.1

3.2

1

Інтелектуальне навантаження

1.1

Зміст роботи

Відсутня необхідність прийняття рішень

Рішення простих альтернативних завдань згідно з інструкцією

Рішення складних завдань з вибором за відомим алгоритмом (робота за серією інс-трукцій)

Евристична (творча) діяльність, що вимагає вирішення складних завдань за відсутністю алгоритму.

Особисте керівництво в складних ситуаціях1.2

Сприймання сигналів (інформації) та їх оцінка

Сприймання сигналів, але немає потреби корекції дій

Сприймання сигналів з наступною корекцією дій та операцій

Сприймання сигналів з наступним порівнянням фактичних значень параметрів з їх номінальним значенням.Заключна оцінка фактичних значень параметрів

Сприймання сигналів з наступною комплексною оцінкою взаємопов’язаних параметрів. Комплексна оцінка всієї виробничої діяльності
1.3.

Розподіл функцій за ступенем складності завдання

Обробка та виконання завдання

Обробка, виконання завдання та його перевірка

Обробка, перевірка і контроль за виконанням завдання

Контроль та попередня робота з розподілу завдань іншим особам

1.4

Характер виконуваної роботи

Робота за індивідуальним планом

Робота за встановленим графіком з можливим його коректуванням у ході діяльності

Робота в умовах дефіциту часу

Робота в умовах дефіциту часу та інформації з високою відповідальністю за кінцевий результат

2.2

Щільність сигналів та повідомлень в середньому за 1 годину

До 75

75-175

176-300

Більше 300

2.3

Кількість об’єктів одночасного спостереження

До 5

5-10

11-25

Більше 25

2.4

Навантаження на зоровій аналізатор

2.4.1

Розмір об’єкту розрізнення при тривалості спостереження (% часу зміни)

>5мм – 100% часу

<0,3 мм - <25% часу

0,3-1мм - 25-50% часу

1-5мм >50% часу


<0,3 мм - 25-50% часу

0,3-1мм - >50% часу<0,3 мм - >50% часу

2.4.2

Робота з оптичними приладами при тривалості спостереження (% часу зміни)

До 25

25-50

51-75

Більше 75

2.4.3.

Спостереження за екранами ВДТ (годин за зміну)

До 2

2-3

3-4

Більше 4

2.5

Навантаження на слуховий аналізатор

Розбірливість слів та сигналів

90-100% Перешкоди відсутніРозбірливість слів та сигналів

70-90% Існують перешкоди, на фоні яких мову чути на відстані 3,5 мРозбірливість слів та сигналів

50-70%


Існують перешкоди, на фоні яких мову чути на відстані до 2 м

Розбірливість слів та сигналів <50%

Існують перешкоди, на фоні яких мову чути на відстані до 1,5 м2.6

Навантаження на голосовий апарат (сумарна кількість годин що наговорюється протягом тижня)

До 16

16-20

20-25

Більше 25

3

Емоційне навантаження

3.1

Ступінь відповідально від за результат своєї діяльності. Значущість помилки

Несе відповідаль-ність за виконання окремих елементів завдання.

Вимагає додаткових зусиль в роботі з боку працівникаНесе відповідаль-ність за функціональну якість допоміжних робіт.

Вимагає додаткових зусиль в роботі з боку керівництваНесе відповідаль-ність за функціональну якість основної роботи.

Вимагає виправлень за рахунок зусиль всього колективуНесе відповідаль-ність за функціональну якість кінцевої продукції, роботи завдання.

Неправильні рішення можуть визвати негативні наслідки.3.2

Ступінь ризику для власного життя

Виключений

-

-

Можливий

3.3

Ступінь відповідальності за безпеку інших осіб

Виключений

-

-

Можливий

4

Монотонність навантажень

4.1

Кількість елементів необхідних для реалізації простого завдання

Більше 10

9-6

5-3

Менше 3

4.2.

Тривалість виконання простих виробничих завдань / операцій що повторюються сек

>100

100-25

24-10

<10

4.3

Час активних дій (в % від тривалості зміни)

>20

19-10

9-5

<4

4.4

Монотонність виробничої обстановки (пасивне спостереження в % від тривалості зміни)

Меньше 75

76-80

81-90

Більше 90

5

Режим праці

5.1

Фактична тривалість робочого дня (год.)

6-7

8-9

10-12

Більше 12

5.2.

Змінність роботи

Однозмінна робота (без нічної зміни)

Двозмінна робота (без нічної зміни)

Тризмінна робота (робота в нічну зміну)

Нерегулярна змінність з роботою в нічний час

5.3.

Наявність регламентоване перерв, та їх тривалість

Перерви регламентовані, достатньої тривалості 7% і більше часу зміни

Перерви регламентовані, достатньої тривалості від 3% до 7% часу зміни

Перерви нерегламентовані, або недостатньої тривалості до 3% часу зміни

Перерви відсутні

Оцінка напруженості праці здійснюється на підставі обліку всіх наявних значущих показників, які можуть перевищувати нормативні рівні згідно з таблицею 4.3. Спочатку встановлюється клас кожного з показників, що визначались. Кінцева оцінка напруженості праці встановлюється за показником, який має найвищий ступінь напруженості. У тих випадках, коли більше 6-ти показників мають оцінку 3.1 та 3.2, напруженість трудового процесу оцінюється на один ступінь вище, тобто класами 3.2 - 3.3.

Якщо на робочому місці фактичні значення рівнів шкідливих факторів знаходяться в границях оптимальних або допустимих рівнів, умови праці на цьому робочому місці відповідають гігієнічним вимогам і відносяться відповідно до 1 або 2 класу.

Якщо рівень хоча б одного фактора перевищує допустиму величину, то умови праці на такому робочому місці, залежно від величини перевищення та відповідно до цих гігієнічних критеріїв, як по окремому фактору, так і при їх поєднаній дії можуть бути віднесені до 1-4 ступеня 3 класу шкідливих або 4 класу небезпечних умов праці.

Віднесення факторів до класу визначається з врахуванням часу їх дії протягом зміни. Для факторів, що не мають регламентованих нормативів з врахуванням часу дії, дозволяється визначення класу умов праці за рівнями на постійному робочому місці. Для віднесення умов праці до 3 класу час дії фактора повинен бути не менше 50 % часу зміни. При віднесенні фактора до 4 класу час дії шкідливого фактора не враховується.

Загальна оцінка умов праці за ступенем шкідливості та небезпечності встановлюється:


  • за найбільш високим класом та ступенем шкідливості;

  • у випадку поєднаної дії трьох та більше факторів, віднесених до класу 3.1, загальна оцінка умов праці відповідає класу 3.2;

  • при поєднанні двох і більше факторів класів 3.2, 3.3, 3.4 умови праці оцінюються на один ступінь вище.

Робота в умовах перевищення гігієнічних нормативів (3 та 4 клас умов праці) може бути дозволена тільки при застосуванні засобів колективного та індивідуального захисту і скороченні часу дії шкідливих виробничих факторів (захист часом). Робота в небезпечних (екстремальних) умовах праці (4 клас) не дозволяється, за винятком ліквідації аварій, проведення екстрених робіт для попередження аварійних ситуацій. Ця робота повинна виконуватись у відповідних засобах індивідуального захисту та регламентованих режимах виконання робіт.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> Лекція Термінологічні, правові, теоретичні і організаційні основи пожежної безпеки
2011 -> Програма вступного іспиту з фаху зі спеціальності
2011 -> Історія стрільби з лука XX століття
2011 -> Крок Б. Сестринська справа Організаційно-управлінська діяльність 1
2011 -> План роботи комунального закладу «Куп’янський спеціальний навчально-виховний комплекс»
2011 -> Правові, організаційні та економічні основи охорони праці І промислової безпеки лекція Сучасний стан, структура І нормативно-правові основи охорони праці у галузі


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка