Конспект проведення лекційного заняття з теми №5 «Суспільство як соціальна система»Сторінка1/2
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.49 Mb.
#12378
  1   2
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

КАФЕДРА КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА
ПЛАН КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

з теми № 5
«Суспільство як соціальна система»

з навчальної дисципліни «Соціологія»
Категорія слухачів: курсанти

Мета занять з теми:

Навчальна:

– закріплення теоретичного матеріалу, поширення отриманих під час лекцій і самостійної роботи знань під час навчальної дискусії;

– проводити наукові дослідження у формах доповідей, рефератів та інших видів робіт, передбачених навчальною програмою;

– розв’язувати ситуаційні завдання, передбачені робочою навчальною програмою та додатковою літературою за вказівкою науково-педагогічного працівника.

– вивчення закономірностей виникнення, становлення, функціонування суспільних явищ і процесів. Вивчення курсу «Соціологія» є: освоєння понятійного апарату даної науки; основних концептуальних підходів до вивчення суспільного життя; дослідження методології та методики соціологічного вивчення світу; формування соціологічної культури, соціологічного мислення; визначення шляхів раціонального управління людської поведінки; вміння правильно розпорядитися владою; вирішення конфліктних ситуацій, запровадження реформ та інновацій; оцінка політичних пріоритетів тощо.

Виховна:

– організація правового виховання, орієнтованого на використання соціологічних даних про суспільні явища та процеси з використанням їх у практичній та науковій діяльності.Розвивальна:

– формування у курсантів науково обґрунтованих уявлень про суспільство;

– можливість використання соціологічної методології при проведенні досліджень;

– формування навичок системного аналізу сучасного стану правових явищ та процесів.Навчальний час: 2 години

Навчальне обладнання та технічні засоби навчання, використання наочних засобів:

– мультимедійне обладнання навчального райуправління (за попередньою домовленістю з начальником навчального відділу ННІПККМ НАВС;

– фондові лекції з навчальних дисциплін, які викладаються кафедрою забезпечені мультимедійним супроводженням, кафедра;

– схеми з навчальної дисципліни «Соціологія».Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки. Тема заняття пов’язана з темами № 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12 ґрунтується на положеннях навчальної дисципліни «Соціологія», а також використовує положення навчальних дисциплін: «Психологія», «Політологія», «Конституційне право України», «Соціологія права», «Кримінологія», «Юридична конфліктологія».
ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

 1. Еволюція уявлення про суспільство та теорії його походження

 2. Типи суспільств

 3. Модернізація

 4. Соціальна структура сучасного українського суспільства


ЛІТЕРАТУРА:

 1. Бандурка А.С. Строката ковдра мультикультуралізму: монографія.- Харків: Золота миля, 2013.- 197с.

 2. Бліхар В.С. Державно-церковні відносини як експлікація дихотомії влади та суспільства у європейській філософії: монографія/ Львів. ДУВС.- Львів, 2013.- 515с.

 3. Єзеров А. Конфліктологічна експертиза актів конституційного законодавства/ А.Єзеров// Право України.- 2013.- № 1-2.- С. 275-283.

 4. Питання проведення антидискримінаційної експертизи та громадської антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів: постан. КМ України від 30 січня 2013р. №61// Офіційний вісник України.- 2013.- №9.- Ст.343.

 5. Проблеми реформування моделі етнонаціональної політики України/ І. Кресіна// Вісник Академії правових наук України.- Харків: Право, 2012.- № 1(68).- С.46-54.

 6. Медведчук В. Держава і громадянське суспільство : український вибір/ В. Медведчук// Право України.- 2012.- № 3-4.- С.375-384.

 7. Радзієвський В. (Радзієвський, Віталій.) Громадянське суспільство та кримінальна субкультура/ В. Радзієвський// Підприємництво, господарство і право.- 2012.- № 6.- С.100-103.

 8. Савчук К. Соціологічна школа міжнародного права В. М. Корецького/ К.Савчук, О.Кресін// Право України.- 2012.- № 3-4.- С.580-583.

 9. Сеник О. (Сеник, Оксана.) Аналіз наукових підходів до розуміння природи правового конфлікту/ О. Сеник// Підприємництво, господарство і право.- 2012.- №3.- С.103-106.

 10. Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні: Закон України від 06 вересня 2012 р.№5207-VI// Офіційний вісник України.- 2012.- №76.- Ст.3071.

 11. Шатіло В. Проблеми співвідношення конституційного механізму державної влади та механізму реалізації її функцій/ В. Шатіло// Право України.- 2012.- №1-2.- С.336-344.

 12. Яхно Т.П. (Яхно, Тетяна Петрівна) Конфліктологія та теорія переговорів: навчальний посібник/ Т.П.Яхно, І.О.Куревіна; МОН України. Львівська комерційна акдемія.- Київ: ЦУЛ, 2012.- 175с.

 13. Бєлкін Л. Генеза правового нігілізму в контексті теорій бюрократизму/ Л. Бєлкін// Право України.- 2012.- №1-2.- С.313-320.

 14. Блясова И.Ю. (Блясова, Ирина Юрьевна.) Социально-правовая природа предупреждения делинквентного поведения подростков/ И. Ю. Блясова// Российский следователь.- 2012.- №14.- С. 41-44.

 15. Василевич В. В. Соціологія: Альбом схем. / В. В. Василевич, Ю. О. Левченко, А. В. Микитчик, О. О. Соловей. – К.: Національна академія внутрішніх справ, 2011. – 122 с.

 16. Павленок П. П. Краткий словарь по социологии. – М.: Инфра–М , 2011. –256 с.

 17. Фролов С. С. Общая социология. – М.: Проспект, 2011. – 384 с

 18. Демидов Н. М. Основы социологии и политологии. – М.: Академия, 2011. – 208 с

 19. Шелер М. Проблемы социологии знания. – М.: Ин.-т общегуманитарных исследований, 2011. – 304 с.

 20. Черниш Н.Й. Соціологія: Підручник за рейтингово-модульною системою навчання / 5-те вид., перероб. і доп./ Н.Й.Черниш. – К.: Знання, 2009. – 486 с.

 21. Вербець В.В. Соціологія: навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів – Київ: Кондор, 2009. – 550 с.

 22. Добреньков В. И. Методология и методика социологического исследования: учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – М.: Альма Матер, 2009. – 537 с.

 23. Нестуля О. О., Нестуля С. І. Соціологія: навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.] – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 272 с

 24. Сірий Є. В. Соціологія: загальна теорія та методологія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії : навчальний посібник / Є. В. Сірий ; МОНУ. – Вид. 3-є, виправл. та доп. – Київ : Атіка, 2009. – 492 с.

 25. Соціологія / Навчальний посібник за ред. д. соц. н. Макєєва С.О. – К.: Знання, 2008. – 566 с.

 26. Соціологія Посібник для студентів вищих навчальних закладів/ За редакцією В. Г. Городяненка. – К.: Видавничий центр "Академія", 2008. – 392 с.

 27. Осипов Г.В. Социология. Основы общей теории / Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев, А.В. Кабыща. – М.: Норма, 2009. – 912 с.

 28. Соціологія / Навчальний посібник за ред. д. соц. н. Макєєва С.О. - К.: Знання, 2008. - 566 с.

 29. Соціологія другого модерну: проблема перевизначення понять суспільствознавчого дискурсу: зб. наук. – Луганськ: ДЗ «ЛНУ ім. Тараса Шевченка», 2009. – 296 с.

 30. Соціологія Посібник для студентів вищих навчальних закладів/ За редакцією В.Г. Городяненка. – К.: Видавничий центр "Академія", 2008. – 392 с.

 31. Сучасний стан і перспективи розвитку соціології в Україні та Європі / За наук. ред. Є.І. Головахи та О.Г. Стегнія. – К.: ІС НАНУ, 2008. – 188 с.

 32. Тенденції соціальних змін в Україні та Європі: за результатами "Європейського соціального дослідження", 2005–2007–2009/ Є.І. Головаха, А.П. Горбачик; НАН України, Ін-т соціології, Міжнар. фонд "Відродження". – К.: [Ін-т соціології НАНУ: ТОВ "РПФ "Азбука"], 2010. – 117 с.: табл. –ISBN 978–966–02–5815–0

 33. Черниш Н.Й. Соціологія: Підручник за рейтингово-модульною системою навчання / 5-те вид., перероб. і доп./ Н.Й.Черниш. – К.: Знання, 2009. – 486 с.

 34. Фролов С. С. Общая социология.-М.: Проспект, 2011.- 384 с

 35. Демидов Н. М. Основы социологии и политологии.-М.: Академия, 2011.- 208 с

Каталог: files -> kafedru -> kkvp -> lectures
lectures -> План проведення лекційного заняття тема №10 : Зарубіжні концепції причин злочинності. З дисципліни
lectures -> План проведення лекційного заняття тема. Історія розвитку та сучасний стан кримінології. З дисципліни
lectures -> Теорія запобігання злочинності
lectures -> Конспект проведення лекційного заняття з теми №4 «Соціалізація особистості»
lectures -> Міністерство внутрішніх справ україни
lectures -> Конспект проведення лекційного заняття з теми №6 «Соціальні інститути»
lectures -> Конспект проведення лекційного заняття з теми №2 «Методологія І методика емпіричного соціологічного дослідження»
lectures -> План проведення лекційного заняття тема : Прогнозування та планування заходів боротьби зі злочинністю


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка