Конспект тема уроку: Мультимедійні технологіїСкачати 386.5 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації09.12.2018
Розмір386.5 Kb.
ТипКонспект
  1   2   3   4
КОНСПЕКТ

Тема уроку: Мультимедійні технології.

Види презентацій


Залежно від способу реалізації на комп'ютері розріз­няють такі види презентацій:

·       зі сценарієм;

·       інтерактивні;

·       автоматичні.

 

Презентація зі сценаріємПрезентація зі сценарієм — це традиційна презента­ція зі слайдами, доповнена засобами показу кольорової графіки й анімації з виведенням відеоматеріалу на вели­кий екран або монітор. У ній є можливість під час показу вносити зміни у процес демонстрації, а також використо­вувати титри, що пливуть по екрані і містять додаткові пояснення.

Анімаційний текст у поєднанні з анімаційними діаг­рамами, графіками та ілюстраціями дає змогу зосередити увагу слухачів на основному і сприяє кращому запам'ято­вуванню інформації. Озвучує матеріал, як правило, сам ве­дучий.

Презентація зі сценарієм є найпоширенішим видом мультимедійних презентацій.

 

Інтерактивна презентаціяІнтерактивна презентація — це діалог користувача з комп'ютером, під час якого користувач приймає рішення, який матеріал для нього важливий, і за допомогою миші або натис­ненням на клавіші вибирає на екрані потрібний об'єкт. По тому комп'ютер видає інформацію, на яку надійшов запит.

Усі інтерактивні презентаційні програми керують по­діями. Це означає, що коли відбувається певна подія (на­тиснення на клавішу, позиціювання курсора на екранний об'єкт тощо), програма виконує відповідну дію.

Інтерактивна презентація дає змогу відшукувати потріб­ну інформацію, заглиблюючись у неї настільки, наскільки це було передбачено розробником презентації. Наприклад, користувач починає вивчати певний товар із відображеної на екрані загальної характеристики. Потім, клацнувши мишею на гіперпосиланні (на підкресленому або виділеному кольором слові), на кнопці або значку він має змогу детальніше ознайомитися з відомостями про предмет, що його цікавить.

Порції інформації тут можна подавати:

•    графічно;

•    у текстовому вигляді;

•    за допомогою анімації або відеокліпів;

•    як читання тексту «від автора» з використанням звукових ефектів;

•    у вигляді різноманітних поєднань усіх елементів.

Інтерактивна презентація здатна легко захоплювати увагу користувача і тривалий час підтримувати його заці­кавленість матеріалом.

 

Автоматична презентаціяАвтоматична презентація — це закінчений інформацій­ний продукт. Його можна перенести на відеоплівку, диске­ту, компакт-диск і розіслати потенційним споживачам.

Типи презентацій

Залежно від сфери застосування розрізняють такі ти­пи презентацій:

•    торгові;

•    маркетингові;

•    навчальні;

•    корпоративні.

 

Торгові презентаціїТоргові презентації дають змогу розповісти, які потре­би споживача задовольняє товар і які переваги він має, а також за короткий термін надати потенційному покупцю всю необхідну інформацію.

Торгова презентація може бути:

•    презентацією зі сценарієм — проводиться за пев­ним сценарієм в офісі майбутнього покупця або у нього вдома;

•    інтерактивною — її можна записати на один із носі­їв інформації і надіслати покупцю для попередньо­го визначення його зацікавленості товаром;

•    автоматичною — у цьому випадку матеріал розташо­вують за схемою: початок (основні відомості), середи­на (вигоди) і кінець (резюме). Призначена для того, щоб покупець ознайомився з товаром самостійно.

 

Маркетингові презентаціїМаркетингові презентації використовують під час підготовки умов для майбутніх торгових презентацій. Во­ни призначені для масової аудиторії споживачів (проводяться на виставках-ярмарках або в офісі покупця), для агентів з продажу тощо.

Щоб зосередити увагу на компанії та її продукції, у презентації можна об'єднати графіку, анімацію, відео і звук.

Прикладом маркетингової презентації є рекламні ро­лики на телебаченні.

Маркетингова презентація також може бути презен­тацією:

•    зі сценарієм, її можна розіслати менеджерам офісів для показу у відділах збуту на місцях. Вона містить звичайно анонси й огляд нових товарів, а також по­рівняльний аналіз товарів власної компанії та про­дукції конкурентів;

•    інтерактивною. Надає можливість вибирати як спо­сіб ознайомлення з діяльністю компанії та її про­дукцією, так і міру деталізації матеріалу. Інтерак­тивна презентація дає змогу доносити інформацію до різних груп споживачів, її використовують і на виставках-ярмарках;

•    автоматичною. На виставках такі презентації час­то є основою експозиції, їх можна розіслати спожи­вачам на дискетах, компакт-дисках, відеокасетах тощо, охопивши ними великі групи потенційних по­купців.

 

Навчальні презентаціїЦі презентації використовують викладачі задля того, щоб зручно і наочно подати матеріал. Приклади навчальних презентацій:

•    презентація-семінар (ознайомлення із новою продук­цією; порівняльний аналіз продукції, що випуска­ється; огляд поточного стану ринку; форма навчан­ня студентів чи надомних працівників);

•    презентація для самоосвіти (інтерактивна система, за допомогою якої можна отримати відомості про товар, компанію, ринок, конкурентів тощо);         І

•    презентація-порада (інструктаж для викладача або лектора щодо правильного проведення презентації тощо);

•    презентація для клієнтів корпорації (навчальні чи тематичні диски, які розсилаються на замовлення, та ін.).

Навчальна презентація може бути:

•   презентацією зі сценарієм (наприклад, на семінарі у вузі); дає змогу корегувати залежно від аудиторії на­бір та послідовність матеріалів;

•   інтерактивною (навчальні курси для самостійного опанування); може використовуватися в локальній мережі чи в Інтернеті;

•   автоматичною (відеосупровід експонатів у музеї тощо).

 

Корпоративні презентаціїКорпоративні презентації призначені для донесення інформації до акціонерів корпорації, зокрема через Інтернет, що дає змогу дістати доступ до гіпертекстовоїгіпермедійної системи Word Wide Web (WWW). Гіпертекстові документи (щорічні звіти, проспекти тощо), які є у \¥\УЛУ, містять текстові посилання на інші документи, розміщені на WWW-серверах по всьому світу. Для звернення до гіпертекстового документа досить клацнути мишею на підкресленому фрагменті тексту.

Функція гіпермедіа у WWW є подальшим розвитком ідеї гіпертексту. Натиснення на значку швидкого викли­кання в документі дає змогу дістати доступ до графічної, звукової та відеоінформації, до комп'ютерної анімації. Пре­зидент компанії може, наприклад, розсилати корпоративні повідомлення (службові документи), супроводжуючи їх вла­сними аудіо- чи відеокоментарями.

Приклади корпоративних презентацій:

•   щорічний звіт;

•   електронний журнал;

•   презентація для акціонерів;

•   презентація для служб, зайнятих роботою з персо­налом;

•   презентація з питань інвестицій і фінансування тощо.

 

У корпоративних презентаціях використовуються всі види презентацій:•   презентація зі сценарієм призначена для демонстра­ції на великих зборах акціонерів компанії, напри­клад із питань, пов'язаних з отриманням інвести­цій. Презентація, в якій подається економічне об­ґрунтування фінансування проекту, як правило, призначена для показу на комп'ютері одній людині (наприклад, в офісі представника банку-інвестора);

•   інтерактивна презентація дає змогу користувачу само­стійно ознайомитися з інформацією про структуру, про­дукцію і персонал корпорації;

•   автоматичну презентацію, записану на відеокасету, мож­на розсилати акціонерам, банкам-інвесторам, службов­цям тощо або демонструвати на виставках-ярмарках

 

Загальні відомості про РоwerPoint 

Призначення РоwerPoint:

Вітчизняний ринок програмного забезпечення нині про­понує поки що небагатий вибір авторських засобів мультимедіа з урахуванням прийнятної для користувача їх підтримки.

Для розроблення презентацій мультимедіа найпошире­нішою в Україні є російськомовна версія РоwerPoint;, яка вхо­дить до складу інтегрованого пакета МSОficce. За допомо­гою цього додатка розроблюють презентації, що складають­ся з наборів слайдів, у яких текст поєднується з графічними об'єктами, фотокартками, звуком, відео- та мультиплікацій­ними ефектами. Слайди можна подати як у суворій чорно-білій гамі, так і у вигляді кольорових зображень. Для цього використовують шаблони оформлення, створені професійни­ми дизайнерами. Шаблони можна придумати і самотужки.

Слайди можуть містити:

•    текст;

•    таблиці;

•    діаграми, у тому числі організаційні;

•    рисунки;

•    відеокліпи;

•    звуковий супровід (музику або голос);

•    гіперпосилання на інші слайди та документи (пре­зентації, таблиці, діаграми тощо, які знаходяться на даному комп'ютері або в Інтернеті).

Окремі об'єкти слайдів можуть мати ефекти анімації.

Оскільки РоwerPoint є складовою Місrosoft Оficce, то, готуючи презентацію, можна використовувати фрагменти документів Word, електронних таблиць і діаграм Ехсell, даних Ассеss. Створені в РоwerPoint; слайди можна відра­зу переглянути і, при потребі, змінити.

Презентації РоwerPoint демонструють:

•   на моніторі для невеликого кола осіб (у тому числі в Інтернеті);

•    на екрані за допомогою мультимедійного проекто­ра;

•    на екрані за допомогою епідіаскопів, використовую­ чи прозорі плівки;

•    на екрані за допомогою діапроекторів, використову­ючи 35-міліметрові слайдофільми;

•    як роздруки на папері.

 

Огляд середовища РоwerPoint:РоwerPoint є складовою частиною Місrosoft Оficce, то­му він має риси, спільні з іншими додатками Oficce. На­приклад, запустити РоwerPoint можна так само, як і будь-який інший додаток — або через меню Пуск, або за допо­могою панелі Oficce, або подвійним клацанням на його ярлику чи підготовленій раніше презентації.

РоwerPoint використовується для створення презента­ції та її показу. В режимах підготовки презентацій (зви­чайному, структури, слайдів і сортувальника) вікноРоwerPoint за структурою нагадує вікна інших додатків, тобто має смугу заголовка, рядок меню, панелі інструментів, робочу ділянку і рядок стану. Особливістю вікна РоwerPoint у цих режимах є те, що зліва від горизонтальної смуги про­кручування є кнопки режимів перегляду слайдів (рис. 3.4). Ці кнопки дублюють відповідні команди меню Вид і схожі на аналогічні кнопки Word У режимі показу слайдів вік­но займає весь екран, і в ньому можна переглянути тільки один слайд. 

 

Рис. 3.4. Кнопки режимів перегляду слайдів 

РоwerPoint має кілька режимів роботи.Звичайний режим. У цьому режимі робоча ділянка вік­на РоwerPoint складається з ділянок слайда, структури і нотаток (рис. 3.5). Розміри кожної з них можна змінюва­ти. На ділянці структури відображаються номер, назва слай­да і текст, що міститься в ньому. Натиснувши на кнопку зліва від номера, можна зразу ж перейти до роботи з відпо­відним слайдом, який з'являється на ділянці слайда. Сюди можна вставляти також рисунки, фільми, звуки, ефекти ані­мації й гіперпосилання. Текст вводиться і до ділянки струк­тури, і до ділянки слайда.

 

 Режим структури. У цьому режимі перевага надається ділянці структури. Інші ділянки подаються у зменшеному вигляді. Тому його використовують, щоб ознайомитися зі структурою всієї презентації і, при потребі, змінити її (шляхом переміщення розділів, їх вилучення, редагування тексту тощо).

Режим слайдів займає всю робочу ділянку. Використо­вується для створення і зміни поточного слайда.

Режим сортувальника. Тут на робочій ділянці PowerPoint; відображається вся презентація. При­чому кожний слайд виводиться в зменшеному вигляді. Ось чому його використовують для перегляду послідовності, у якій розташовано слайди в презентації, а також щоб перейти до роботи з певним слайдом. Для цього досить двічі клац­нути на ньому. У режимі сортувальника зручно переміщати окремий слайд на інше місце презентації, перетягуючи його мишею. Тут також є змога додавати нові слайди перед виділеним або видаляти виділений слайд, натиснувши кла­вішу . На етапі підготовки демонстрації цей режим використовується, щоб задати інтервали часу для показу кожного слайда й встановити анімаційні ефекти при переході від одного слайда до іншого.

Режим показу слайдів призначений для демонстрації пре­зентації. У ньому кожний слайд виводиться на весь екран.

Використовуючи кнопки (рис. 3.4), можна переключа­тися з одного режиму в інший під час підготовки і де­монстрації слайдів, а також при внесенні і зміні нотаток. Оскільки в режимі показу слайдів поточним слайдом зайнято весь екран, то вийти з нього можна, натиснувши клавішу <Еsc> або обравши відповідну команду з контекст­ного меню, що викликається клацанням правою клавішею миші на будь-якому місці слайда.

Завершують роботу в PowerPoint, закриваючи його вікно


Скачати 386.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка