Конспект з біології 8 клас ( поглиблене вивчення) Організми і середовище існуванняСторінка1/7
Дата конвертації02.07.2018
Розмір4.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Робочий конспект з біології 8 клас ( поглиблене вивчення)


Організми і середовище існування

Тема. Організми і середовище існування


Під час вивчення цієї теми учень (учениця):
називає:

 • загальні ознаки класу Ссавці;

 • основні підкласи і ряди ссавців;


наводить приклади:

 • видів ссавців фауни України;

 • ссавців, що поширені в його регіоні;

 • ссавців, що потребують охорони;

 • свійських ссавців;

 • ускладнення будови і процесів життєдіяльності ссавців порі­вняно з плазунами;

 • пристосування ссавців у будові, процесах життєдіяльності, поведінці до різних середовищ існування;


розпізнає:

 • ссавців найважливіших рядів;

 • органи ссавців на зображеннях та препаратах;

 • деякі види ссавців на зображеннях і у природі;


характеризує:

- прогресивні риси будови і життєдіяльності ссавців;

- особливості будови і життєдіяльності представників різних рядів;

- будову зубів та зубних систем представників деяких рядів ссавців; • особливості поведінки ссавців;

 • різноманітність зв’язків ссавців із середовищем існування;

 • сезонні явища у житті ссавців;

 • розмноження та розвиток ссавців, турботу про потомство;


спостерігає:

 • за поведінкою свійських та диких ссавців;

 • сезонними змінами в житті ссавців;

 • сліди ссавців у природі;


порівнює:

- особливості будови систем органів різних класів хребетних тварин;

- травоїдних і хижих ссавців;

- наземних і водних ссавців;
пояснює:

 • адаптивні риси окремих таксонів ссавців у зв’язку із способом життя;

 • значення ссавців у природі й житті людини;


застосовує знання:

 • про особливості ссавців для обґрунтування заходів їх охорони;

 • для утримання ссавців у штучних умовах та використання у сільському господарстві;


дотримується правил:

- роботи з польовими визначниками та атласами;

- ведення фенологічних спостережень;
робить висновок:

- про ускладнення будови ссавців ( розміщення кінцівок під тулубом, волосяний покрив, наявність зовнішнього вуха, диференціація зубів та наявність у них коренів, наявність діафрагми, борозен та звивин в сірій речовині кори півкуль головного мозку, плаценти, вигодовування малят молоком); • про значення ссавців у екосистемах та в житті людини;

 • про панівний стан таксону в сучасних екосистемах.

Дата______________________Урок 1.Організми і середовище існування

Терміни і поняття, які необхідно засвоїти під час вивчення теми


 1. Ареал

 2. Біогеоценоз (екосистема)

 3. Біоценоз (угруповання)

 4. Екологічна ніша

 5. Екологічний фактор

 6. Екологія

 7. Коменсалізм

 8. Конкуренція

 9. Ланцюг живлення

 10. Мутуалізм

 11. Популяція

 12. Природоохоронні території

 13. Симбіоз

 14. Фауна

 15. Червона книга

 16. Мутуалізм…………………………………………………………………………………

 17. Паразитизм……………………………………………………………………………….

Які середовища життя вам відомі? Які пристосування ( адаптації) мають тварини до середовища свого існування?


Середовища існування

Пристосування тваринного організму

Приклади тварин


Опорний конспект

Загальна схема функціонування екосистемиЗі схеми видно, що в процесі функціонування екосистеми відбувається втрата енергії у вигляді тепла.

Внаслідок якого процесу енергія надходить до екосистеми? (Згадайте курс біології за 7 клас).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Самостійна робота


Наведіть приклади прямого і непрямого впливів екологічних факторів на будь-який тваринний організм

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Дата_________________ Урок 2.Особливості впливу антропогенного фактору

Заповніть таблицю « Пристосування тваринних організмів до різних екологічних чинників»Екологічний чинник

Пристосування тварин

Приклади тварин

Волога ( абіотичний чинник)Температура(……………

чинник)Освітленість(……………

чинник)Біотичні чинники


Антропогенний чинник


Самостійна робота: Екологічні чинники

Позначте абіотичні екологічні чинники літерою «А»,біотичні — «Б» і антропічні — «В».

 1. Повінь
 1. Ураган
 1. Вплив хробаків-паразитів на організм хазяїна
 1. Світло Місяця
 1. Тиск повітря
 1. Організація заповідників
 1. Регуляція чисельності тварин хижаками
8. Поширення насіння птахами
9. Полювання на тварин
10. Оранка земель
11. Спорудження гребель
12. Харчування хижих тварин
13. Запилення рослин комахами


Прочитайте та опрацюйте текст:

До 1600 р. не було ніяких наукових описів про зміни людиною тваринного світу. Вони з'явилися після зазначеного періоду. За даними Міжнародного союзу охорони природи і природних ресурсів, з 1600 по 1974 рр. зникло 63 види ссавців, 94 види птахів. З них, за даними Д. Фішера, загибель 75% ссавців і 86% видів птахів безпосередньо пов'язана з діяльністю людини.
Вплив людини на тваринний світ зростав в міру розвитку суспільства, його продуктивних сил, техніки і виробництва. Особливо він посилився із зародженням і розвитком товарного виробництва і набув загрозливих масштабів в 19-20 століттях.

Першим і основним фактором, небезпечним для існування тварин є руйнування їх середовищ існування. До руйнування місцеперебувань тварин призводять хімічні і фізичні форми антропогенного впливу, а саме, забруднення навколишнього середовища, знищення лісів, ерозія ґрунтів, будівництво гребель, сільськогосподарське освоєння територій та ін. Друга причина зменшення чисельності та зникнення хребетних тварин - надмірний їх видобуток. До скорочення чисельності тварин веде не тільки промисловий видобуток для використання в їжу і в якості сировини для галузей промисловості, але і їх видобуток з метою колекціонування, вироблення сувенірів, а також для продажу.

Третя причина зникнення хребетних тварин - вплив через заселення іншими видами( інтродукції). Завезені з інших материків види тварин витісняють з екологічних ніш місцеві види. Наприклад:
- шпаки і хатні горобці, завезені в Північну Америку з Європи, за рахунок своєї агресивної поведінки витіснили деякі місцеві види, наприклад «синіх птахів» з багатьох місць існування;
- місцеві види риб витіснені з багатьох північноамериканських річок і озер коропом;
- кози, завезені на багаті океанічні острови, призвели до зникнення багатьох місцевих видів, які не витримали конкуренції з ними за їжу;
- американська норка в європейській частині Росії витіснила місцевий вид - європейську норку.
При цьому вплив прибульців на місцеві види в основному проявляється в наступному: конкуренції за простір і їжу, прямому переслідуванні, поглинанні близькоспоріднених видів в результаті гібридизації.

Четвертою причиною зміни чисельності хребетних тварин є скорочення та погіршення кормової бази. В результаті цієї причини в основному страждають великі копитні ссавці, головним чином, внаслідок конкуренції з-за їжі зі стадами домашніх тварин. Завдяки фактору знищення тварин в цілях захисту сільськогосподарських і промислових об'єктів призвів до загрози зникнення 21 виду тварин. І, нарешті, остання з основних причин - випадкове знищення хребетних тварин. Вона загрожує зникненню 7 видів ссавців, 4 видів рептилій і 1 виду риб. В основі цієї причини лежить попутний вилов або промисел інших видів тварин. Це відбувається, головним чином, в басейнах Світового океану.

Живі організми здатні певною мірою протистояти не надто сильним зовнішнім змінам і впливам. Розрізняють три види стійкості живих систем: витривалість, міцність, сталість.

1). витривалість - здатність живих систем чинити опір різним порушенням або змінам;
2). пружність - здатність живих систем самовідновлюватися після дії зовнішніх порушень;
3). сталість - здатність живих систем, наприклад, популяцій, зберігати свої розміри.

Однак, якщо один або декілька факторів середовища вийдуть за межі допустимих рівнів, то відбувається екологічний стрес. Різкі зміни навколишнього середовища можуть виникати в результаті землетрусів, вулканізму та інших стихійних лих або як результат діяльності людини. Реакція організмів на екологічний стрес проявляється на різних рівнях:

Поміркуйте, як зменшити негативний антропогенний вплив людини на природу:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Дата:___________ Урок 3. Форми взаємовідносин організмів в екосистемі

Між організмами в процесі їхнього існування можуть виникати різноманітні як внутрішньо-, так і міжвидові відносини.

Можливі такі види впливу одних організмів на інші:Позитивний (+) — один організм отримує користь за рахунок іншого.

Негативний() — організму завдається шкода за рахунок іншого.

Нейтральний (0) — один організм не впливає на інший.

Таким чином, можливі такі варіанти відносин між двома організмами за типом впливу їх один на одного:0

0

Нейтралізм — форма біотичних взаємовідносин, при якій співіснування двох видів на одній території не здійснює на них безпосереднього впливу та не має ні позитивних, ні негативних наслідків.

+

+

Мутуалізм — тип співіснування різних видів, від якого вони взаємно дістають користь.

0

+

Коменсалізм — вид взаємодії між двома організмами, коли один з них отримує від другого їжу чи іншу користь, не зашкоджуючи йому, але й не надаючи ніяких переваг.0

Аменсалізм — форма біотичних взаємовідносин між організмами, при якій один вид пригнічує життєдіяльність іншого, але при цьому не відчуває негативного або позитивного впливу у відповідь.+

Паразитизм — вид взаємозв'язків між різними видами, за яких один із них (паразит) більш-менш тривалий час використовує іншого (хазяїна) як джерело живлення та середовище існування, частково чи повністю покладаючи на нього регуляцію своїх взаємовідносин з довкіллям.+

Хижацтво — явище, при якому один організм живиться органами та тканинами іншого, при цьому не спостерігається симбіотичних взаємовідносин.

Конкуренція — обидві популяції негативно впливають одна на одну.

Заповніть таблицю «Форми співіснування організмів».
Форми співіснування

Пристосування до співіснування

Приклади тварин


Самостійна робота:

Знайдіть відповідність та визначте форми співіснування між організмами:


  1. Акула А. Воша

  2. Антилопа Гну Б. Риба - прилипала

  3. Вовк В. Актинія

  4. Білка Г. Крокодил

  5. Рак самітник Д. Їжак

Е. ЛисицяФорма співіснування


Дата:_____________ Урок 4. Ланцюги живлення та трофічні сітки. Місце тварин, рослин, грибів, мікроорганізмів в екосистемі

Дайте визначення:

Ланцюг живлення -………………………………………………………………………...

.................................................................................................................................................

Трофічна сітка - ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

Продуценти - ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Консументи - ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Редуценти - ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

Самостійна робота: Ланцюг живленняЗа допомогою поданого ланцюга живлення складіть свої, використовуючи конкретні, відомі вам приклади.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Каталог: up portfolio
up portfolio -> Портфоліо дуплава Лариса Іванівна вчитель історії
up portfolio -> В концепції національно-патріотичного виховання дітей І молоді та Стратегії національно-патріотичного
up portfolio -> Карта обліку методичної діяльності вчителя Розділ Загальні відомості про вчителя
up portfolio -> Творчі завдання з української мови 3 клас 1
up portfolio -> Portfolio носарчук Марини Іванівни учителя англійської мови нвк (школа-гімназія) №1 м. Роздільна Одеської обл
up portfolio -> Початкова школа Вчителі англійської мови Кирюхіна А. В
up portfolio -> Портфоліо вчителя музичного мистецтва Малотур’янського нвк кашуби Любомира Петровича
up portfolio -> А. М. Темника Чернігівської районної ради Запорізької області
up portfolio -> Портфоліо вчителя фізики і математики Комсомольської гімназії №2 Зміївської районної ради Харківської області Мухортової Поліни Анатоліївни Загальні відомості про вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка