Конспекти лекцій з дисципліни Комп’ютеризація сільськогосподарського виробництва Тема №1 Вступ. Будова І принципи функціонування пк. Вступ


Форматування комірок і діапазонівСторінка48/61
Дата конвертації19.11.2018
Розмір7.59 Mb.
#65090
ТипКонспект
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   61

Форматування комірок і діапазонів


Форматуванням комірки називають встановлення вигляду відображення даних комірки. Для форматування комірки або виділеного діапазону комірок використовують команду Формат або кнопки панелі інструментів Формати­рование.

Поняття формату включає такі параметри: шрифт (тип, розмір, накреслення, колір); формат чисел; спосіб вирівнювання; розміри (ширина і висота) комірок; обрамлення комірок; візерунок фону.Автоформат. Ехсеl може автоматично встановити найдоцільніший формат для активної комірки або виділеного діапазону. Для цього слід виконати команду ФорматАвтоформат. У діалоговому вікні Автоформат (Мал. 100) у списку форматів можна вибрати потрібний формат і Ехсеl відформатує виділений діапазон у відповідності з цим форматом. Користувач не може встановити свої власні формати, але він може внести зміни у вибраний формат, натиснувши кнопку Параметры.

При цьому з'яв­ляється блок опцій Изменить з шістьо­ма оп­ціями, що харак­теризують формат. За замовчу­ванням усі опції знаходяться в активному стані. Якщо користувач хоче змінити одну чи декілька опцій, що характеризують формат, він повинен вилучити прапорець відповідної опції.Для встановлення типу і розмірів шрифту вико­ристовують вкладку Шрифты вікна діалогу Формат ячеек, яке відкривається при виконанні команди ФорматЯчейка (Мал. 101). На цій вкладці (вона подібна до вкладки ФорматШрифт при форматуванні шрифтів у Word) можна вибрати тип шрифту, його накреслення і розмір, колір символів. У полі Образец відображається вигляд символів для встановлених параметрів. Відповідні параметри можна встановити і кнопками панелі Форматирование.

Формат чисел. Ехсеl може автоматично розпізнавати формат чисел при введенні (так, якщо число починається знаком $, то встановлюється грошовий формат і т.д.). Однак існує можливість встановити для виділеного діапазону якогось певного формату чисел, їх можна вибрати зі списку Числовые форматы вкладки Число вікна діалогу Форматы ячеек (Мал. 102) Залежно від вибраного формату числа у правій частині вкладки виводиться ряд опцій, які дозволяють вста­новити параметри для вибраного формату. У полі Образец наведено вигляд числа активної комірки для вибраного формату. Ряд форматів чисел можна вибрати за допомогою кнопок панелі інструментів Форматирование.

Вирівнювання даних у комірках. За замовчуванням Ехсеl вирівнює вміст комірки по нижньому краю, при цьому текст — по лівій межі колонки, число — по правій. Користувач може змінити ці установ­ки, користу­ючись вклад­кою Выравнивание вік­на діалогу Формат ячеек (Мал. 103) або відповідні кнопки панелі інструментів Фор­матирование. Крім опцій горизонтального і верти­кального вирівнювання, ця вкладка дозволяв встановити переноси слів у комірках (прапорець Переносить по словам), а також встановити орієнтацію тексту у полі Ориентация.

Обрамлення виділеного діапазону. Обрамлення виділеного діапазону комірок здійснюється встановленням параметрів вкладки Граница вікна діалогу Формат ячеек (Мал. 104). Вкладка дозволяє встановити форму рамки (кругом, зліва, справа, зверху, знизу), тип і колір лінії рамки. Встановити обрамлення можна також за допомогою відповідної кнопки панелі інструментів Форматирование.

Встановлення фону. Ехсеl дозволяє використовувати графічне зображення як фон для листа. Для встановлення фону слід виконати команду Формат → Лист → Подложка. При цьому відкривається діалогове вікно, яке дозволяє вибрати файл формату графіки. Графіка цього файла і буде використовуватись як фоновий візерунок. Для зміни кольору або візерунка виділеного діапазону комірок слід виконати команду Формат → Ячейки і на вкладці Вид вибрати візерунок і колір.

Стиль форматування. Поняття стилю включає всі атрибути форматування: формат даних, шрифт, вирівнювання, обрамлення, візерунки, захист. За замовчуванням усі комірки мають стиль Обычный. Крім цього, Ехсеl пропонує ще ряд стилів, які можна вибрати у списку Имя стиля діалогового вікна Стиль. Це вікно відкривається командою Формат → Стиль. Детальніше про ці стилі можна дізнатися з довідкової системи. Натискування кнопки Изменить призводить до появи діалогового вікна Формат ячеек, у якому можна змінити необхідні атрибути стилю. Користувач має змогу створити власний стиль. Найзручніше це зробити, спираючись на конкретний приклад. Для цього слід відформатувати комірку так, щоб вона мала необхідні характеристики атрибутів стилю, виділити комірку і вибрати команду Формат → Стиль. У діалоговому вікні Стиль у списку Імя стиля слід ввести ім’я створеного стилю.

Розміри колонок і рядків. Ехсеl за замовчуванням встановлює ширину колонки, що дорівнює 8.43 символу, а висоту — за розміром найвищого шрифту у рядку. Команди Формат → Строка → Высота строки і Формат → Стол­бец → Ширина відкривають діалогові вікна, у яких можна встановити ширину виділених колонок і висоту виділених рядків. Зручніше змінювати розміри колонок і рядків за допомогою миші. Для цього слід встановити курсор миші на праву межу колонки (на нижню межу рядка) і перемістити мишу до потрібних розмірів при натиснутій лівій кнопці. Якщо двічі клацнути по правій межі колонки (нижній межі рядка), то Ехсеl автоматично встановить потрібні розміри залежно від розмірів даних у комірках цієї колонки (рядка).

Автозаповнення комірок. При заповненні комірок часто виникає потреба ввести однакові або схожі дані, наприклад, пронумерувати списки значень. Дуже зручною операцією для цього є автозаповнення. Виконується воно маркером заповнення (вказаний стрілкою на малюнку). Якщо піднести курсор мишки (білий хрест) до маркеру, він перетвориться на чорний тонкий хрест, якщо його перетягнути, не відпускаючи кнопки мишки, ті комірки через які пройшов курсор заповняться певними значеннями, в залежності від того, що було в комірці. Приклади та етапи автозаповнення показані на мал.

Крім зазначених, в Excel існують ще й інші списки для автозаповнення, наприклад, дні тижня, місяці та ін, інформацію про існуючі списки можна отримати в меню Сервис – Параметры – Списки.


 1. Абсолютне та відносне посилання, формули.


В комірки робочих таблиць можна вводити не лише дані, але й різноманітні формули, які використовуються для обчислення даних, що зберігаються в інших комірках. Причому в якості аргументів в формулах можна використовувати адреси комірок, числа, константи. Адреси комірок виступають в формулах як зміні. Отже формула складається із змінних, значень, функцій, та знаків математичних та логічних операцій. Формулу можна вводити як безпосередньо в активну комірку, так і в рядок набору формул.

Формулою називають сукупність операндів, з’єднаних між собою знаками операцій і круглих дужок, яка починається зі знаку “=” і записана за певними правилами. Результатом обчислення формули може бути числове або логічне значення (True – істина, False – хибне значення). Для створення формули треба:

 • Встановити табличний курсор на потрібну комірку, або в строку формул.

 • Набрати формулу, починаючи її зі знака =.

 • Натиснути клавішу Enter для закінчення вводу формули.

Наприклад: =150*0,05 – множить число 150 на число 0,05, =А1+В1 – додає число, що містяться в комірках А1 і В1, =СУММ(А1:А12) – додає числа, що містяться в діапазоні комірок А1:А12.

В формулах можна використовувати такі математичні операції:( - відкрити дужку

+ - додавання аргументів

* - множення

) – закрити дужку

– - віднімання аргументів

/ - ділення

^ - піднесення до степеня (А3^4 – значення комірки А3 піднести до 4-го степеня)

% - визначення процента (результатом формули =30% буде значення 0,3)

& - об’єднання текстових рядків (А4&А8 приєднує текст з комірки А4 до тексту в комірці А8)

Правила і порядок виконання математичних операцій такі ж як і в традиційній математиці. В якості операторів логічного порівняння можна використовувати :< – менше

= – рівність виразів

<= – менше дорівнює

> – більше

<> – не дорівнює

>= – більше дорівнює

Якщо ми ввели формулу в комірку та натиснули Enter, то в комірці ми побачимо тільки результат обрахунку формули, а саму формулу можна побачити тільки в рядку формул, якщо навести на комірку табличний курсор, або в комірці, в режимі редагування даних (F2).

Як відомо, адреса комірки включає в себе назву колонки і номер рядка. Адреси комірок інакше називають посиланнями на комірки. Їх також можна використовувати у формулах.

Наприклад:

=А5 – означає, що в комірку, в якій написана формула потрібно буде поміщене значення з комірки А5. Можливі відносні, абсолютні і змішані посилання.

=(В6+В7)*2 – означає, що в комірку, в якій написана формула буде поміщено суму значень, що містяться в комірках В6 та В7, помножену на 2.

В комірку D2 запишемо формулу =В2*С2. Формули в інших комірках колонки D отримаємо шляхом автозапов­нення. В запов­нених та­ким чином комірках отрима­лась не така сама інформація, як була в комір­ці D2, а в D3 ми отримаємо формулу =В3*С3, а в D4 отримаємо =В4*С4, тобто Excel сам змінив но­мери рядків в формулі, послідовно збільшуючи їх на 1.

Отже, ми отримали так зване Відносне посилання, тобто посилання, яке змінюється в залежності від того, куди копіюється або переноситься формула. При копіюванні формул змінються адреси комірок, що входять у склад формул: копіювання вздовж рядка змінює назву колонок у формулах, копіювання вздовж колонки – номер рядка. Наприклад, якщо ми скопіюємо формулу з D2 в Е2 та F2 то отримаємо =C2*D2 та =D2*E2 відповідно. Тобто назва колонки також змінюється послідовно на 1.

Якщо потрібно, щоб при копіюванні посилання воно не змінювалось, слід використо­ву­вати значок $ перед адресою комірки. Тоді при автозапов­нен­ні посилання на комірку Е6 буде не­змінним. Символ $, задає абсолютний режим посилань.Абсолютне посилання – це вказівка постійної адреси комірки, яка не залежить від того, куди копіюється або вставляється комірка. Для того, щоб вказати абсолютні координати комірок необхідно перед назвою рідка або колонки поставити знак $. Причому, якщо встановити цей знак перед назвою рядка, то незмінною буде лише координата рядка, а назва колонки при копіювання буде мінятися і навпаки. Абсолютне посилання задати досить легко. Потрібно спочатку ввести формулу з відносним посиланням, а потів в рядку формул двічі клацнути мишкою на потрібному посиланні та натиснути функціональну клавішу F4. Перед Буквою, що позначає колонку і номером рядка встановляться значки $. Якщо натиснути клавішу F4 ще раз, знак $ залишиться тільки перед номером рядка, ще раз – перед іменем колонки, такі посилання називаються змішаними. Змішані посилання можуть містити відносну і абсолютну частини. Наприклад, абсолютне посилання на колонку і відносне посилання на рядок ($А1), або відносне посилання на колонку і абсолютне посилання на рядок (А$1).

Хоча абсолютні посилання вирішують багато проблем, є набагато красивіший спосіб – присвоєння коміркам унікальних імен. Наприклад, про що нам говорить формула =D3*$E$6? Майже ні про що, а на скільки зрозуміліша така формула = D3*Процент_податку. Для того, щоб перша формула набула такого вигляду, потрібно присвоїти комірці Е6 власне ім’я Процент­_Податку.Ім’я комірки. Для того, щоб присвоїти комірці власне ім’я, потрібно її виділити, а потім клацнути мишкою в полі імені. Адреса комірки при цьому буде виділена кольором, а справа від неї буде знаходитись вертикальний курсор. Далі потрібно ввести ім’я комірки і натиснути Enter. Використання імен комірок в формулах вирішує багато задач. По-перше, імена комірок не змінюються при автозаповненні, вони взагалі не змінюються. По-друге, формули стають більш наглядними.

Увага! При введені імені комірки не можни використовувати знак пробіл.Іноді при введені формули Excel видає значення, що розпочинається зі значка #. Це говорить про те, що в даній формулі міститься хибне значення. В цьому випадку необхідно виправити формулу, або посилання на комірку, що містить формулу.

 1. Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
  2018 -> Міністерство освіти І науки україни миколаївський національний університет
  2018 -> Тема дослідження традиційної культури та народної творчості українців етнологами київської
  2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія міжнародних відносин та геополітика частина І окр
  2018 -> Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
  2018 -> Музеєзнавство академічна характеристика дисципліни


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   61
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка