Конституціоналізм та державотворення: бібліографія книжкових видань з бази даних Фонду Президента УкраїниСторінка2/9
Дата конвертації20.03.2017
Розмір1.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Політологія: підручник: безкоштовний комп'ютерний додаток. – [К.]: Знання, [2008]. – 1 електрон. опт диск (CD-ROM) – Додаток до книги.

Розглянуто етапи становлення інституту президентства в Україні і порядок взаємодії з іншими органами влади, Конституційну реформу 2004 року.


Портнов А. В. Правове регулювання конституційного судочинства в Україні: доктрина, суб'єкти і форми конституційного судочинства, створення нових процесуальних інститутів: монографія / Інститут законодавства Верховної Ради України. – К.: Логос, 2008. – 203 с.

Розглянуто Президента України як об'єкта та суб'єкта конституційного судочинства в Україні.


Потешний М. В. Форма правління в Україні у контексті політичних реформ // Правова держава в дослідженнях правників-початківців: Тези доповідей Всеукраїнської студентської наукової конференції, 16 – 17 травня 2008 року. – О.: Фенікс, 2008. – C. 114-116.

Висвітлено становлення форми державного правління в Україні за роки незалежності та її еволюція.


Прієшкіна О. В. Конституційний лад України: актуальні питання становлення, інституціоналізації та розвитку: монографія. – О.: Фенікс, 2008. – 280 c. – Бiблiогр.: с. 250-278.

Досліджено правову систему України, зокрема, конституційний лад України.


Ратушняк С. П. Правознавство: навч. посіб. для 10-11 профільних класів, абітурієнтів, студ. неюрид. спец.. – Т.: Навчальна книга-Богдан, 2008. – 696 с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бiблiогр.: в кінці розд..

Розглянуто форми держави, правління, територіального (державного) устрою, політичного режиму, систему виборів і референдумів, органи держаної влади, зокрема, статус, повноваження, порядок обрання Президента України, РНБіОУ, Секретаріат Президента України, всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року, Конституційну реформу 2004 року.


Рибка О. В. Особливості закріплення принципу поділу влад в Конституції України // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави: Зб. статей V Всеукр. наук. конференц. правників-початківців. – Л.; О.: Фенікс, 2008. – C.142-145.

Розглянуто систему розподілу державної влади в Україні, закріплену у Конституції України, а також місце Президента України у цій системі.


Романов І. В., Саганюк Ф. В., Вещицький І. В., Ільяшов О. А., Огарок А. П. Доктринальні та концептуальні підходи до забезпечення воєнної безпеки держави: документи, факти, коментарі / Національний науково-дослідний центр оборонних технологій і воєнної безпеки України. – К.: ННДЦ ОТ і ВБ України, 2008. – 244 с. – Бiблiогр.: в кінці розділів..

Висвітлено роль Президента країни у забезпеченні воєнної безпеки держави на прикладі України, Росії, Білорусі, Казахстану, Узбекистану та Молдови.


Рубан Ю. Г., Авксентьєв О. Л., Бурковський П. А., Кальниш Ю. Г., Каплан Ю. Б., Кисельов С. С. Україна в 2008 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально- економічного розвитку: [монографія] / Національний ін-т стратегічних досліджень / Ю. Г. Рубан (заг. ред.). – К.: [НІСД], 2008. – 743 с.

Розглянуто особливості розвитку політичної системи України, зокрема, особливості взаємодії Глави держави з парламентом, урядом та провідними політичними партіями, Конституційну реформу в Україні.


Семерак О. С., Семерак І. О. Основи правознавства: навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 480 с. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – Бiблiогр.: с. 472-479.

Розглянуто статус, повноваження, порядок обрання Президента України, виборчі системи, вибори та референдуми.


Соловйова В. В., Сердюк О. О., Кирпичов О. А., Сирота А. І., Картамишева О. Є. Правознавство: підруч. для студ. вищ. навч. закл. – Донецьк: Юго-Восток, 2008. – 505 с. – Бiблiогр.: в кінці гл.

Розглянуто форму держави, механізм держави, конституційну систему органів державної влади України, конституційно-правовий статус Президента України.


Теремцова О. М. Поняття конституційного ладу в праві сучасної України // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави: Зб. статей V Всеукр. наук. конференц. правників-початківців. – Л.; О.: Фенікс, 2008. – C. 138-140.

Досліджено поняття "конституційний лад" в праві сучасної України.


Терлецький Д. С. Конституційна реформа крізь призму поглядів Л. П. Юзькова // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції "Правове життя сучасної України". – О.: Фенікс, 2008. – C. 148-150.

Розглянуто Конституційну реформу в Україні з точки зору поглядів видатного вченого-конституціоналіста, першого Голови Конституційного Суду України.


Хамходера О. П. Проблема форми державного правління в Україні // Правова держава в дослідженнях правників-початківців: Тези доповідей Всеукраїнської студентської наукової конференції, 16 – 17 травня 2008 року. – О.: Фенікс, 2008. – C. 127-129.

Розглянуто політичний розвиток України, зокрема, Політичну та Конституційну реформи в Україні.


Шемшученко Ю. С., Карпачова Н. І., Костецька Т. А., Воротіна Н. В., Суржинський М. І. Конституційні права, свободи і обов`язки людинни і громадянина в Україні / Інститут держави і права ім. В. М.Корецького НАН України / Ю. С. Шемшученко (ред.). – К.: Юридична думка, 2008. – 251 c. – До 60-річчя Загальної декларації прав людини.

Проаналізовано основні конституційні права, свободи і обов'язки, висвітлено механізм їх забезпечення, зокрема, розглянуто політичні права людини в Україні.


Шемшученко, Ю.С. Уроки конституційного будівництва в Українській Народній Республіці // Правознавча спадщина Глухівщини: Збірник праць. – К.: Видавництво "Юридична думка", 2008. – C. 344-351.

Проведено порівняльний аналіз Конституції УНР і Конституції України, зокрема, статус, повноваження, порядок обрання Президента України, його взаємодія з іншими гілками влади, право законодавчої ініціативи, державна символіка.


Шляхтун П. П. Конституційне право України: підручник. – К.: Освіта України, 2008. – 592 c.

Розглянуто заходи конституційного ладу України, громадянства, прав і свобод людини і громадянина, виборів, референдумів, статус, повноваження, порядок обрання Президента України, статус і повноваження Секретаріату Президента України та РНБіОУ.


Шпиталенко Г. А., Шпиталенко Р. Б. Основи правознавства: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – 5-те вид. – К.: Каравела, 2008. – 376 с. – Бiблiогр.: с. 373-375.

Розглянуто статус, повноваження та порядок обрання Президента України.


Шульгін С. Правові наслідки усунення Президента України в порядку імпічменту // Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть: Тези доповідей VI Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, 16 квітня 2008 року. – Тернопіль, 2008. – Ч. 2: "Загальні проблеми гуманітарних наук". – C. 186-187.

Висвітлено правові аспекти здійснення процедури імпічменту в Україні та її наслідки.


Щербак Ю. М., Міщук З. Р. Законотворчість: міжнародна діяльність Верховної Ради України і парламентів світу / Програма сприяння Парламенту України. – К.: Заповіт, 2008. – 112 с. – Авт. зазнач. на звор. тит. арк. – Бiблiогр.: с. 111-112.

Проведено порівняльний аналіз міжнародних повноважень Президента і Парламенту в Україні і за кордоном.


Ющенко В. А. Президент України. Вітання учасникам Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми становлення і розвитку конституційної держави в Україні", 14-15 березня 2008 року // Актуальні проблеми конституційного права та державотворення: Зб. наук. пр. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2008. – Ч. 1. – C. 3. – (Підпис: Віктор ЮЩЕНКО).
Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В., Ротань В. Г. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4 т.] / Академія суддів України / В. Г. Ротань (Відп. ред.) – К.: "А.С.К.", 2008. – 848 с. – (Нормативні документи та коментарі).

У виданні серед іншого розглянуто повноваження державних органів приймати (видавати) нормативно-правові акти, дано тлумачення і застосування положень Конституції України.2007
Афанасьева М. В. Избирательные технологии в Украине: конституционно-правовое обеспечение: монография / Одесская национальная юридическая академия. – О.: Юридична література, 2007. – 198 c. – Библиогр.: с. 184-198 (166 назв.).

Розглянуто загальнотеоретичні положення правового забезпечення виборчих технологій в Україні в Україні, та, зокрема, їх застосування на окремих стадіях виборчих кампаній.


Балюк Г. І., Борисова В. І., Галянтич М. К., Демський Е. Ф., Дзера І. О. Правознавство : підручник / О. В. Дзера (відп.ред.). – 10-те вид., переробл. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 848 c. – Перше вид. було здійснено за ред. В. В. Копєйчикова.

Розкрито поняття держави, права, правореалізації, розглянуто інститут президентства в Україні, статус, повноваження, особливості виборів Президента України, виборчу систему України.


Бисага Ю. М., Бисага Ю. Ю., Бєлов Д. М., Решетар І. В., Палінчак М. М., Рогач О. Я. Конституційне право України : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ужгородський національний ун-т. Інститут держави і права країн Європи. Юридичний факультет. Кафедра конституційного права та порівняльного правознавства. – Ужгород: Ліра, 2007. – 370 с. – (Навчально-методична серія "Бібліотека успішного юриста").

Розглянуто Конституцію України, конституційно-правове регулювання референдуму в Україні, виборчу систему України, конституційно-правовий статус Президента України, територіальний устрій України та конституційно-правову реформу в Україні.


Богачова О. В., Бритченко С. П., Журавський В. С., Зайчук О. В., Знаменський Г. Л. Законодавча діяльність в Україні: стан, пріоритети, шляхи вдосконалення (за матеріалами Верховної Ради України четвертого і п`ятого скликань) / Інститут законодавства Верховної Ради України / В. М. Литвин (заг.ред.). – К.: Фенікс, 2007. – 736 c.

Проаналізовано законодавчу діяльність в Україні останніх років, зокрема, щодо здійснення державного будівництва в Україні, Конституційної реформи та діяльність Президента України щодо вдосконалення законодавчої і законотворчої діяльності в Україні.


Верховна Рада України п'ятого скликання. Друга сесія. 15 листопада – 13 грудня 2006 року: стенографічний звіт. – К.: Парламентське видавництво, 2007. – 768 с.

Розглянуто Закони України та законопроекти України, внесені на розгляд Верховної Ради України з пропозиціями Президента України В. А. Ющенка.


Верховна Рада України п'ятого скликання. Друга сесія. 6 жовтня – 14 листопада 2006 року: стенографічний звіт. – К.: Парламентське видавництво, 2007. – 783 с.

Розглянуто Закони України, внесені на розгляд Верховної Ради України з пропозиціями Президента України В. А. Ющенка.


Гнат Р. Конституційний процес в Україні та вплив на нього Ради Європи // Збірник тез звітної студентської наукової конференції кафедри правознавства, соціології та політології (26 квітня 2007 року). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2007. – C. 41-46.

Розглянуто історію та сучасний стан Конституційної реформи в Україні.


Гриневецкий С. Р. Конституция тревоги нашей: сб. статей. – О.: Астропринт, 2007. – 34 с.

Дано оцінку політичної ситуації в Україні напередодні проведення дострокових парламентських виборів в Україні у 2007 році.


Зайчук В. О., Березянко Т. В., Гуменюк І. О., Зайчук О. В., Копиленко О. Л. Путівник по українському законодавству / Інститут законодавства Верховної Ради України / А.П. Яценюк (ред.). – К.: Парламентське вид-во, 2007. – 352 с.

В т.ч. розглянуто закони, які регулюють діяльність Президента України та РНБіОУ.


Конституція України. – Суми: Видавець Соколик Б. В., 2007. – 48 с. – (Законодавство України).

Відповідно до Конституції України визначено статус, повноваження, порядок обрання Президента України, виборчу систему України.


Конституція України; Конституція Автономної Республіки Крим: Зб. нормат. актів – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 95 с. – (Бібліотечка журналу "Вісник Конституційного Суду України").

Відповідно до Конституції України визначено статус, повноваження, порядок обрання та порядок припинення повноважень Президента України.


Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.: із змінами, внесеними згідно із Законом №2222-IV від 08.12.2004, ВВР, 2005, №2, ст. 44 – Х.: Фоліо, 2007. – 157 c.

Відповідно до Конституції України розглянуто систему виборів і референдумів в Україні, статус, повноваження та порядок обрання Президента України.


Кравченко В. В. Конституційне право України: навч. посібник. – 4-те вид., випр. та доп. – К.: Атіка, 2007. – 567 с. – На обкл. авт. не зазн..

Розглянуто конституційну систему органів державної влади України, зокрема, конституційно-правовий статус, повноваження, порядок обрання Президента України, його місце у системі органів державної влади, Акти Президента України та Секретаріат Президента України.


Кравченко В. В. Конституційне право України: навч. посібник. – 6-те вид., виправл. та доповн. – К.: Атіка, 2007. – 592 c. – На обкл. автор не зазнач..

Висвітлено основи вчення про Конституцію, форму правління та державного устрою, вибори, виборче право, принципи виборчого права України, виборчу систему України, виборчий процес в Україні, референдум, конституційну систему органів державної влади України, та, зокрема, конституційно-правовий статус, повноваження, порядок обрання Президента України, Акти Президента України, Секретаріат Президента України.


Кресіна І. О., Скрипнюк О. В., Коваленко А. А., Перегуда Є. В., Стойко О. М. Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії : монорафія / НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького / І.О. Кресіна (ред.). – К.: Логос, 2007. – 314 с.

Розглянуто основні політико-правові проблеми реалізації в Україні політичної реформи, зміни форми державного правління. Досліджено співвідношення гілок влади в контексті запровадження парламентсько-президентської форми правління.


Кудряченко А. І., Бебик В. М., Бортніков В. І., Гаврилюк О. Р., Горбатенко В. П. Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії / А. І. Кудряченко (заг. ред.). – К.: НІСД, 2007. – 396 с. – Бiблiогр.: в кінці розділів.

Розглянуто еволюцію конституційно-правового статусу інституту президентства в Україні та за кордоном.


Лазор О. Д., Лазор О. Я., Лазар І. Г. Основи державного управління та місцевого самоврядування : навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ. – К. : Дакор, 2007. – 311с. – Бiблiогр.: в кінці розд.

Розглянуто статус, повноваження та порядок обрання Президента України.


Лазор О. Д., Лазор О. Я., Чемерис А. О. Територіальна організація влади в Україні: навч. посіб. / Львівський регіональний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України. – К.: Дакор, 2007. – 576 с. – Бiблiогр.: в кінці розд.

Розглянуто концептуальні засади територіальної організації влади, формування та функціонування владних інституцій різних рівнів, зокрема, інститут президентства в Україні, в т.ч. статус, повноваження, порядок обрання, Секретаріат, Рада національної безпеки і оборони, Представництво Президента України.


Лисенков С. Л. Основи конституційного процесуального права: навч. посібник. – К.: Юрисконсульт; КНТ, 2007. – 270 с.

Вміщено процедури організації і проведення виборів та референдумів, подолання вета Президента України, порядок імпічменту Президента України.


Марущак А. І. Інформаційне право: доступ до інформації: навч. посіб. для студ. ВНЗ. – К.: КНТ, 2007. – 531 с.

Висвітлено особливості доступу до інформації про діяльність Президента України.


Національна безпека і оборона / Є. Шульга (ред.). – К.: Центр Разумкова, 2007. – 68 с.

Погляди експертів щодо наслідків змін до Конституції України, доцільність подальшого реформування та підсумки і проблеми діяльності влади за нової Конституції.


Опришко В. Ф., Шульженко Ф. П., Васильківська І. П., Перепадя О. В. Основи правознавства: навч. посібник для слухачів відділення довузівської підготовки / Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2007. – 232 c. – Бiблiогр.: с. 222-224.

Розглянуто систему виборів та референдумів в Україні, статус, повноваження, порядок обрання Президента України, повноваження РНБіОУ та Секретаріату Президента України.


Прогнози: Інформаційно-аналітичний бюлетень / НБУ ім. В. І. Вернадського; Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ). – К., 2007. – 63 с. 

Подано оцінку політичної кризи в Україні іноземними експертами, зокрема, рішення Президента України В. А. Ющенка про розпуск Парламенту та призначення позачергових виборів до ВРУ.


Право і практика: Правовий журнал. – К., 2007. – 252 с.

У виданні подано розгляд справ у Конституційному Суді України за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України деяких законодавчих актів, а також щодо відповідності деяких актів Президента України Конституції України.


Рекомендації щодо законодавчого забезпечення конституційної, адміністративної та судової реформ / Центр політико-правових реформ; Програма сприяння Парламенту України / О. Банчук (підгот.). – К.: Заповіт, 2007. – 52 с.

Простежено сучасний стан справ у запровадженні конституційної, адміністративної та судової реформ, наведено основні проблеми, які потребують вирішення.


Смолка А.О. Пилип Орлик. Конституція 1710 року. – К., 2007. – 104с. – Бiблiогр.: с. 53-55.

Проаналізовано соціально-економічні положення Конституції України 1710 року, автором якої є Гетьман України П.Орлик.


Смолка А. О. Конституційний статус Президента України, Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади // Основи конституційного права України: Методичні рекомендації. – К., 2007. – C. 28-34.

Відповідно до Конституції України визначено правовий статус Президента України та його повноваження, показано взаємодію Президента України і Кабінету Міністрів України.


Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. Конституційне право України: навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 632 c. – На обкл. автори не зазнач. – Бiблiогр.: в кінці розділів.

Висвітлено питання щодо основ учення про Конституцію, основ конституційного ладу України, форм безпосередньої демократії (прямого народовладдя), конституційно-правових основ організації і здійснення державної влади в Україні, конституційно-правового статусу Президента України та територіального устрою України.


Солдатенко В. Ф., Бевз Т. А., Бойко О. Д., Брицький П. П., Веденєєв Д. В. Український вибір: політичні системи ХХ століття і пошук власної моделі суспільного розвитку / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К.: Парламентське видавництво, 2007. – 576 с. – Бiблiогр.: в кінці розд..

Аналіз різних політичних систем, за яких упродовж всього ХХ ст. довелося існувати українству. Досліджено історію УНР, ЗУНР, Гетьманату П.І.Скоропадського, Директорії, Карпато-Української держави, УРСР, реформування політичної системи незалежної України.


Степаненко В. В. Конституційно-правова реформа – необхідний компроміс сучасності // Законодавство України: Проблеми та перспективи розвитку: Зб. матеріалів міжнародної наукової конференції (27.01 – 30.01.2007 р., м. Косів Івано-Франківської обл.). Вип. 8, 2007. – C. 143-146.

Розглянуто зміну повноважень Президента України після запровадження Конституційної реформи.


Украина и Россия на пути к демократии: особенности переходного периода / Институт трансформации общества / А. Н. Матвейчук (гл. ред.). – К.: Институт трансформации общества, 2007. – 208 c. – Библиогр.: в конце ст.

Проаналізовано політичний розвиток України і Росії, зокрема, "Помаранчеву" революцію, реформу виборчої системи в обох країнах, конституційно-правову реформу в Україні та взаємовідносини між обома державами.


Цимбалістий Т. О. Конституційна юстиція: навч.-метод. посібник для студ. вищ. навч. закладів спец. "правознавство" / Тернопільський національний економічний ун-т. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 232 с.

Розглянуто взаємодію між Конституційним Судом України і Президентом України щодо дотримання конституційного правопорядку в Україні.


Чушенко В. І., Заяць І. Я. Конституційне право України: підручник / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка / В. І. Чушенко (заг. ред.). – К.: Ін Юре; Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 485 c. – На обкл. авт. не зазн.

Розглянуто виборче право, виборча система України, статус, повноваження та порядок обрання Президента України, інститут представника Президента України.


Шаповал В. Н. Сравнительное конституционное право. – К.: Издательский дом "Княгиня Ольга", 2007. – 416 c.

У книзі викладені основні положення конституційного права країн світу, включаючи Україну, у світлі порівняльного аналізу і в аспекті його історичного розвитку, зокрема, такі питання як форма державного правління, форма державного устрою, вибори, референдуми, глава держави, його статус, повноваження, порядок обрання Президента та імпічмент Президенту в країнах світу.


D'Anieri P. Understanding Ukrainian Politics: Power, Politics, and Institutional Design. – Armonk; New York; London: M.E.Sharpe, 2007. – X+299 p.

Розглянуто систему органів державної влади в Україні, Конституцію України, виборчу систему, реформи, які відбулися після Помаранчевої революції.2006
Бережанська В. В. Конституційна реформа в Україні: Теорія та перспективи реалізації // Формування громадянського суспільства та правової держави в контексті європейської інтеграції: Тези доповідей науково-практичної конференції (Київ, 21-22 квітня 2006 року). Ч. I. – К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2006. – C. 61-63.

Викладено сутність Конституційної реформи в Україні та пошук шляхів її реалізації.


Богачова О. В., Зайчук О. В., Копиленко О. Л. Законотворчий процес в Україні / В. О. Зайчук (ред.). – К.: Реферат, 2006. – 424 с. – (Серія "Енциклопедія законодавства"). – На обкл. авт. не зазнач.

Висвітлено участь Президента України у законотворчому процесі.


Василенко М. П. Вибрані твори: У 3 т.: Т. 2. Юридичні праці / НАН України / І. Б. Усенко (Кер. кол.); Відп. ред.: Ю. С. Шемшученко (Упор.); І. Б. Усенко (Упор.) – К.: ТОВ "Видавництво "Юридична думка", 2006. – 560 c.

Вміщено праці вченого, присвячені історії українського права, зокрема, Конституція Гетьмана України П.Орлика, а також рецензія на Конституцію Німеччини, де висвітлено повноваження Президента Німеччини, та інші.


Данилюк А. Проблеми удосконалення виборчої системи у контексті розвитку українського конституціоналізму // Молодь у юридичній науці: Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих учених "П'яті осінні юридичні читання" (27 – 28 жовтня 2006 року, м. Хмельницький): У 5-ти чч. Ч. 2: "Конституційне право. Адміністративне право та процес. Фінансове право. Міжнародне право. Порівняльне правознавство". – Хмельницький: Вид-во Хмельницького ун-ту управліня та права, 2006. – C. 31-33.

Проаналізовано існуючі проблеми у сучасній виборчій системі України та шляхи їх усунення.


Демиденко В. О. Конституційно-правова відповідальність: Позитивний і ретроспективний аспекти // Формування громадянського суспільства та правової держави в контексті європейської інтеграції: Тези доповідей науково-практичної конференції (Київ, 21-22 квітня 2006 року). Ч. I. – К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2006. – C. 46-49.

Розглянуто конституційно-правову відповідальність органів державної влади України у зв'язку зі зміною форми державного правління.


Законотворчість: контрольні функції Парламенту / Програма сприяння Парламенту України; Лабораторія законодавчих ініціатив / Д. Ковриженко (заг. ред. і упоряд.), Е. Рахімкулова (заг. ред. і упоряд.). – К.: [Заповіт], 2006. – 108 с.

Розглянуто контрольні функції Парламенту, зокрема, направлення запиту до Президента України, і також зарубіжний досвід парламентського контролю в країнах з різними формами правління.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка