Конституціоналізм та державотворення: бібліографія книжкових видань з бази даних Фонду Президента України


Constitutional Principles of Authority StructureСторінка7/9
Дата конвертації20.03.2017
Розмір1.51 Mb.
#12889
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Constitutional Principles of Authority Structure: Conference material. – Vilnius: The Centre for Parliamentary Cooperation, 2008. – 207 p.

Розглянуто конституційні основи державної влади, зокрема, інституту президентства у Литві, вміщено текст Конституції Литви.
2007
Авакьян С. А. Библиография по конституционному и муниципальному праву России: [библиогр. справочник] / Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Юридический факультет. – 2-е изд., доп. – М.: Издательство Московского ун-та, 2007. – 719 с.

Вміщено списки літератури з питань інституту президентства у Росії, статусу, повноважень, порядку обрання Президента Росії, виборчої системи Росії, органів при Президентові Росії, Адміністрації Президента, Президента СРСР, Президента у зарубіжних країнах.


Автономов А. С. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник для студ. вузов, обучающихся по направлению подгот. и спец. "Юриспруденция" – М.: ТК Велби; Проспект, 2007. – 548 с.

На прикладі США, Франції, Німеччини, Італії, Бразилії та Індії висвітлено інститути безпосередньої демократії (вибори, референдум), форми державного устрою, форми правління та інститут глави держави, зокрема, порядок заміщення поста глави держави і припинення його повноважень.


Алебастрова И. А., Будагова А. Ш., Есаков Г. А., Кикоть В. А., Крылов Б. С., Маклаков В. В. Конституционный контроль в зарубежных странах: учеб. пособие / В. В. Маклаков (отв. ред.). – М.: Норма, 2007. – 655 с.

Розглянуто контрольні повноваження та роль Президента країни у здійсненні конституційного контролю на прикладі США, і, зокрема, президентів США Дж. Медісона та Дж. У. Буша, а також Франції, Німеччини, Польщі, Тайваню, України, Литви та Азербайджану.


Бесчастний В. М., Філонов О. В., Субботін В. М., Пашков С. М. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: навч. посібник / В. М. Бесчастний (ред.). – К.: Знання, 2007. – 467 с. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – Бiблiогр.: с. 459-467.

Досліджено виборче право, форми держави, форми державно-територіального устрою, форми правління, форми державного режиму, статус, повноваження, порядок обрання глави держави, його взаємодія з парламентом і урядом, місце в системі центральних органів влади у зарубіжних країнах на прикладі США, Франції, Німеччини, Індії та Росії.


Василевич Г. А. Белорусское государство на рубеже веков. – 2-е изд., доп. – Минск: Право и экономика, 2007. – 520 с.

Розглянуто політичний розвиток Білорусі від періоду перебудови до сьогодення, зокрема, конституційні реформи, референдуми, статус, повноваження та порядок обрання Президента Білорусі.


Гольман М. И., Грайворонский В. В., Яскина Г. С., Железняков А. С., Рощин С. К. История Монголии. ХХ век: [монография] / РАН; Институт востоковедения {Москва} / Г. С. Яскина (отв. ред.). – М.: ИВ РАН, 2007. – 448 с. – (Серия "История стран Востока). – Посвящается 800-летию образования единого Монгольского государства. – Библиогр.: с. 425-433.

Висвітлено основні етапи і головні історичні події в Монголії протягом ХХ ст., зокрема, ухвалення Конституції МНР, обрання (1990) та переобрання (1993) першого Президента Монголії П. Очирбата, його діяльність, зустріч з президентами ФРН Р. Херцогом, Південної Кореї Кім Де Чжуном, Казахстану Н. Назарбаєвим, Росії В. В. Путіним, Киргизстану А. Акаєвим, Чехії В. Гавелом, Польщі А. Квасьнєвським.


Дудко І. Д. Інституційне й управлінське забезпечення зовнішньополітичної стратегії США в умовах постбіполярності: монографія / Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2007. – 144 с. – Бiблiогр.: с. 134-140.

Визначено особливості керівництва зовнішньополітичним механізмом США, впливи та розподіл повноважень щодо даного механізму з боку провідних у системі американського суспільно-політичного життя сил – Президента США та інших.


Енгибарян Р. В. Конституционное развитие в современном мире. Основные тенденции: [монография] / Московский гос. ин-т международных отношений (ун-т) МИД России. Международный ин-т управления. – М.: Норма, 2007. – 495 с. – Библиогр.: с. 487-488.

Розглянуто політичну систему, державну владу, систему розподілу влад і повноважень, форми державного устрою, виборче право, виборчі системи, референдуми, статус, повноваження і порядок обрання Президента в Росії і за кордоном.


Лапина М. А. Современная реформа системы государственного управления. Административно- правовой аспект / Российский гос. гуманитарный ун-т. – М., 2007. – 305 с.

Розглянуто статус Президента Росії, повноваження Адміністрації Президента Росії та повноважних представників Президента Росії в суб'єктах Російської Федерації.


Мартинюк Р. С. Державне (конституційне) право зарубіжних країн. Загальна частина: навч. посіб. – Острог: Видавництво Національного ун-ту "Острозька академія", 2007. – 200 с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бiблiогр.: с. 185-193.

Розглянуто такі ключові конституційно-правові інститути, як основи зарубіжного конституціоналізму, права людини, вибори і референдум, парламентаризм, президенціалізм, інститут виконавчої влади, розкрито питання про основи організації судової влади, форму правління та форму державного устрою в зарубіжних країнах, місцеве самоврядування.


Марченко М. Н. Источники права: учеб. пособие / Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Юридический факультет. – М.: Проспект, 2007. – 759 с.

Розглянуто Конституцію Росії та Укази Президента Росії як джерела сучасного російського права.


Масликов И. С. Юридический словарь. – М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2007. – 319 с.

Подається пояснення щодо значення понад 1500 юридичних термінів і виразів, зокрема, виборчого законодавства, права вета та багато інших.


Медушевский А. Н. Размышления о современном российском конституционализме. – М.: РОССПЭН, 2007. – 174 с. – (Россия).

Розглянуто найконфліктніші питання національної ідентичності, прав людини, форм правління, розподілу влад, федералізму, парламентаризму, політичного режиму і технології їх вирішення.


Мороз О. П. Так кто же расстрелял парламент? – М.: Олимп, 2007. – 701 с. – Подарок от Фонда Ельцина.

Висвітлено події жовтня 1993 року у Москві та роль у цьому Президента Росії Б. М. Єльцина та проаналізовано причини протиборства між Президентом Росії і Парламентом Росії у 1992-1993 роках.


Песонен П., Риихинен О. Динамичная Финляндия / Институт России и Восточной Европы. Хельсинки; Санкт- Петербургский ин-т истории РАН / А. И. Рупасов (пер.). – СПб.: Европейский Дом, 2007. – 383 с. – (Серия "Финляндия в России"). – К 90-летию независимости Финляндии.

Висвітлено політичний устрій Фінляндії, виборчу систему, інститут президентства, повноваження, статус, порядок обрання Президента країни, вибори Президента 1994 і 2000 років.


Романюк А. С. Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Західної Європи: монографія / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л.: ВЦ ЛНУ імені І. Франка, 2007. – 391 с. – Бiблiогр.: с. 365-389.

Зроблено порівняльний аналіз основних політичних інститутів 16 країн Західної Європи після Другої світової війни. Досліджено спільні тенденції та національні особливості існуючих соціополітичних поділів, компетенції глав держав, ролі парламентів, урядів і політичних партій у політичному процесі, зокрема, в Австрії, Греції, Ірландії, Італії, Німеччині, Португілії, Фінляндії, Франції та Швейцарії.


Сапронова М. А. Высшие органы государственной власти арабских республик. – М.: АСТ, 2007. – 475 с.

На прикладі Алжиру, Єгипту, Іраку, Ємену, Лівану, Сирії та Тунісу розглянуто статус, повноваження, порядок обрання Президента країни, його місце в системі органів державної влади. Вміщено тексти конституцій цих країн.


Ширяев Б. А. Внешняя политика США. Принципы, механизмы, методы: курс лекций / Санкт- Петербургский гос. ун-т. Кафедра международных отношений. – 2-е изд. – СПб.: Издательство С.-Петербургского ун-та, 2007. – 442 с. – Библиогр.: с. 428-442 (249 назв.).

Розглянуто повноваження Президента США та Ради Національної Безпеки США щодо здійснення Зовнішньої політики.2006
Баренбойм П. Д., Гаджиев Г. А., Лафитский В. И., Мау В. А. Конституционная экономика: Учебник для юрид. и экон. вузов / Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова. Институт экономики переходного периода. – М.: Юстицинформ, 2006. – 528 с. – (Серия "Образование"). – Библиогр.: с. 491-523.

Розглянуто систему розподілу влади в сучасному світі у контексті конституційної економіки.


Богачова О. В., Зайчук О. В., Копиленко О. Л. Законотворчий процес зарубіжних країн / В. О. Зайчук (ред.). – К.: Реферат, 2006. – 656 с. – (Серія "Енциклопедія законотворчості"). – На обкл. авт. не зазнач. – Бiблiогр.: с. 646-653.

На прикладі зарубіжних країн розглянуто участь Президента країни у законотворчому процесі.


Василевич Г. А. Белорусское государство на рубеже веков. – Минск: Право и экономика, 2006. – 444 с.

Розглянуто систему органів державної влади у Білорусі, зокрема, інститут референдумів, інститут президентства, правовий статус, повноваження та порядок обрання Президента Білорусі.


Глущенко П. П., Зиновьев А. В., Поляшова И. С. Конституционное право России: [учеб. пособие]. – СПб.; М.; Нижний Новгород; Воронеж: Питер, 2006. – 170 с. – (Серия "Краткий курс"). – Библиогр.: с. 168-170.

Розглянуто основи державного устрою Росії, федеративний устрій Росії, статус, повноваження, порядок обрання Президента Росії, його місце у системі органів державної влади, статус, повноваження, порядок обрання президентів республік-суб'єктів державної влади Росії.


Дорохин С. В. Деление права на публичное и частное: конституционно-правовой аспект. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 123 с. – Библиогр.: с. 116-124.

Розглянуто місце Президента Росії у системі органів державної влади, питання відповідальності Президента, його взаємодії з іншими гілками влади.


Затонский В. А. Эффективная государственность: [монография] / А. В. Малько (ред.). – М.: Юристъ, 2006. – 286 с. – (res cottidiana).

Висвітлено питання, пов'язані з функціонуванням механізму державності, найважливіших її елементів – політичної системи, правової системи Росії. Також розглянуто виборчий процес, вибори посадових осіб у Росії.


Злобин С. Конституционные аспекты формирования правовой культуры в Республике Молдова в переходном периоде / АН Молдовы; Институт философии, социологии и права / Г. Костаки (науч. ред.). – Кишинэу: [Tipogr. ASM], 2006. – 260 с.

Висвітлено конституційний розвиток Молдови за роки незалежності.


Конституции зарубежных государств: Великобритания. Франция. Германия. Италия. Европейский Союз. США. Япония. Индия: Учеб. пособие / В. В. Маклаков (сост.). – 5 изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – XXIV, 581 с.

Вміщено тексти конституцій Франції, Німеччини, Італії, США та Індії, відповідно до яких визначено повноваження і порядок обрання президентів цих країн.


Конституции зарубежных стран: сборник / Дубровин В. Н. (сост.). – М.: Юрлитинформ, 2006. – 446 с.

Вміщено тексти конституцій Франції, Італії, Швейцарії, Німеччини (ФРН), США, Бразилії, Угорщини та Індонезії, відповідно до яких визначено статус, повноваження та порядок обрання Президента країни.


Макарчук В. С. США у міжвоєнний період. "Новий курс" президента Рузвельта. XVIII, XIX, XX, XXI поправки до американської Конституції // Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. – 5-те вид., доп. – К.: Атіка, 2006. – C. 347-356.

Розглянуто політичний та економічний розвиток США за часів президентства Ф.Д.Рузвельта.


Марченко М. Н. Источники права : Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 021100 "Юриспруденция" / Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Юридический факультет. – М.: ТК Велби. Проспект, 2006. – 759 с.

Розглянуто закони та підзаконні акти як джерела сучасного російського права, зокрема, Конституцію РФ 1993 року та Укази Президента Російської Федерації.


Осминин Б. И. Принятие и реализация государствами международных договорных обязательств. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – XVIII, 386 с.

На прикладі Австрії, Угорщини, Німеччини, Греції, Ізраїлю, Ірландії, Італії, Кіпру, Мексики, Польщі, Португалії, Росії, США, Туреччини, України, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії та Швейцарії розглянуто повноваження президентів щодо укладання міжнародних договорів.


Фомин А. И., Гнилорыбов В. В. Конституционное право зарубежных стран: Учеб. пособие / Восточноукраинский национальный ун-т им. Владимира Даля. – Луганск, 2006. – 288 с. – Библиогр.: в конце глав.

На прикладі Італії, США, Німеччини та Франції розглянуто систему органів державної влади, зокрема, інститут президентства, та Конституції цих країн.


Черкасов А. И. Глава государства и правительство в странах современного мира. Конституционно-правовое регулирование и практика. – М.: Экзамен, 2006. – 222 с. – Библиогр.: с. 214-222.

Розкрито правове регулювання та особливості функціонування інституту глави держави в монархіях і республіках, його повноваження, способи заміщення поста глави держави та його взаємодія з урядом.


Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 495 с. – Бiблiогр.: с. 488-490.

Визначено форми державного правління, форми державного устрою, поняття виборів, референдуму, порядок і умови заміщення посади президента країни.2005
Азаров А. Я., Андреева Т. К., Бежанов В. О., Белановский В. Н., Буланова Н. В. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации: Учебник для вузов / О. И. Тиунов (ред.). – М.: Норма, 2005. – XVI, 591 с.

Висвітлено функції Президента Росії у сфері забезпечення прав і свобод людини і громадянина.


Алексеева Л. Л., Андриченко Л. В., Боголюбов С. А., Домрин А. Н., Касаткина Н. М. Конституционное право государств Европы: Учеб. пособие для студ. юрид. вузов и ф-тов / Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации / Д. А. Ковачев (отв. ред.). – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 310 с.

Висвітлено функцію, завдання, компетенцію та правоздатність Президента в європейських республіках, його дострокове припинення повноважень та конституційну регламентацію референдуму.


Витрук Н. В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс: Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Юриспруденция". – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2005. – 525 с. – (Institutiones). – Библиогр.: с. 522-525.

Висвітлено процес здійснення контролю за діяльністю вищих посадових осіб держави, реалізацію конституційної відповідальності вищих посадових осіб держави, зокрема, Президента, перевірку конституційності функціонування інститутів прямої демократії (референдуму, виборів, народної ініціативи).


Гуценко К. Ф., Крусс В. И., Кузнецова Н. Ф., Кулагина Е. В., Куренной А. М. Источники российского права. Вопросы теории и истории: Учеб. пособие / Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова / М. Н. Марченко (отв.ред.). – М.: Норма, 2005. – 335 с.

Досліджено широке коло питань, які стосуються теорії та історії джерел російського права, зокрема, акти Президента РФ.


Дюги Леон. Конституционное право. Общая теория государства. – Репр. воспр. изд. 1908 г. – О.: Юридична література, 2005. – XXX, 959 с. – (Антология европейской юридической мысли).

Розглянуто політичний устрій держави, виборчі системи та форми державного правління.


Енгибарян Р. В. Сравнительное конституционное право: учеб. пособие / Московский гос. ин-т международных отношений (университет) МИД России; Международный ин-т управления {Москва}. – М.: Юрист, 2005. – 429 с. – (Institutiones). – Библиогр.: с. 424-425.

Розглянуто моделі організації державної влади, форми державного устрою, виборче право, виборчі системи, референдуми, поняття, місце, роль і повноваження глави держави (Президента) у системі органів державної влади.


Конституционное право в Российской Федерации: курс лекций:в 9 т. / М. П. Авдеенкова (сост.), Ю. А. Дмитриев (сост.) – М.: Весь Мир, 2005. – 384 с.

Висвітлено поняття, підстави та суб'єктів конституційно-правової відповідальності, головне місце серед яких посідає Президент Росії.


Конституція Сполучених Штатів Америки // Громадянські права. Рішення Верховного Суду США. XІX століття / Під ред. М. Гаррісон та С. Гілберта. – К.: Оптима, 2005. – C. 18-50.

Вміщено текст Конституції США, відповідно до якої визначено повноваження та порядок обрання Президента США.


Медушевский А. Н. Теория конституционных циклов / Государственный ун-т – Высшая школа экономики. – М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2005. – 575 с.

Розглянуто історію прийняття конституції в країнах Європи, Азії, Африки та Америки, зокрема, вибір форми правління у цих регіонах.


Петрів Р. Австрійські, Австро-Угорські і Галицькі конституції (кінець ХVIII-XIX ст.ст.): пер. з нім. і пол. мов: для фахівців права, студ. і викл. юрид. ф-тів вищ. навч. закл. та широкого кола читачів / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2005. – 84 с.

Вміщено текст Галицької Конституції.


Сенченко И. А. Государство и право, история и культура Великобритании и США: Пособие для подгот. к экзаменам – М.: Приор-издат, 2005. – 255 с. – (В помощь студенту; Серия "Конспект лекций". Историкам, юристам, лингвистам). – На обл. авт. не указ..

Розглянуто діяльність усіх президентів США, особливості виборів та повноваження Президента США.


Хабриева Т. Я., Чиркин В. Е. Теория современной конституции. – М.: Норма, 2005. – 319 с.

Розглянуто політилогічні права, конституційні основи політичної системи суспільства, організації державної влади, форми держави, форми правління, форми державно-територіального устрою, державного режиму та системи органів держави.


Черныш А. М. История политологии Соединенных Штатов Америки: Лекция 10 / Одесский национальный морской ун-т. – О.: Астропринт, 2005. – 32 с. – Библиогр.: с. 31.

Розглянуто політичні погляди президентів США Дж. Вашингтона, Дж. Медісона, Т. Джефферсона, Дж. Адамса та повноваження президентів США.


Шаповал В. М. Сучасний конституціоналізм : монографія / Юридична фірма "Салком". Науково-аналітичний центр. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 560 с. – Бiблiогр.: с. 554-559.

У книзі досліджується генезис та історичний розвиток теорії і практики конституціоналізму, аналізуються основні актуальні проблеми за їх змістом, зокрема, феномен конституції, поняття держави і суверенітету, територіальна організація держави, форма держави, безпосередня та представницька демократії.


Шейнис В. Л. Взлет и падение парламента: Переломные годы в рос. политике (1985- 1993) / Московский центр Карнеги; Фонд ИНДЕМ. – М.: Издательство Р. Элинина, 2005. – 771 c.

Розглянуто Конституцію Росії 1993 року та дії Президента Росії Б.М.Єльцина щодо наведення ладу в системі державної влади Росії.


Шейнис В. Л. Взлет и падение парламента: Переломные годы в рос. политике (1985- 1993) / Московский центр Карнеги; Фонд ИНДЕМ. – М.: Издательство Р. Элинина, 2005. – 703 с.

Висвітлено політичну діяльність Президента СРСР М. С. Горбачова, його реформи.2004
Алебастрова И. А. Конституционное право зарубежных стран: Краткий курс лекций. – М.: Юрайт, 2004. – 264 с. – (Технология правильного ответа). – Авт. на обл. не указан. – Библиогр.: с. 263.

Серед багатьох питань розглянуто організацію публічної влади у державі, форми правління і державні режими у зарубіжних країнах та конституційно-правовий статус глави держави.


Бобрович І. В Конституційні основи політичної системи мусульманських країн (На прикладі Саудовської Аравії, Пакистану та Ірану) // Правова держава очима молодих дослідників: Матеріали 7-ї звітної щорічної студентської наукової конференції (Одеса, 21 травня 2004 р.). – О.: Юридична література, 2004. – C. 75-78.

Розглянуто місце президента країни у системі органів державної влади на прикладі Пакистану та Ірану.


Головко А. А. Теоретические основы демократии (конституционно-правовой аспект). – Минск: ИООО "Право и экономика", 2004. – 164 с. – (Серия "Юридическая литература").

Розкрито сутність, соціально-правова значимість, принципи, основні форми правління, систему, гарантії демократії в Білорусі.


Конституція Сполучених Штатів Америки // Свобода преси. Рішення Верховного Суду США. XX століття / Під ред. М. Гаррісон та С. Гілберта. – К.: Оптима, 2004. – C. 19-48.

Вміщено текст Конституції США, відповідно до якої визначено повноваження та порядок обрання Президента США.


Конституція Сполучених Штатів Америки // Свобода слова. Рішення Верховного Суду США / Під ред. М. Гаррісон та С. Гілберта. – К.: Оптима, 2004. – C. 15-44.

Вміщено текст Конституції США, відповідно до якої визначено повноваження та порядок обрання Президента США.


Лобанов В. В. Президент РФ и администрация Президента РФ // Государственное управление и общественная политика: Учебное пособие: СПб: Питер, 2004. – C. 202-207.

Розглянуто повноваження та порядок обрання Президента Росії і повноваження Адміністрації Президента.


Лукашук И. И. Современное право международных договоров: В 2 т. Т. І. Заключение международных договоров / РАН; Институт государства и права – М.: Волтерс Клувер, 2004. – 672 c.

Розглянуто повноваження глави держави під час укладання міжнародних договорів.


Матвеева Н. Ф. Кения: Справочник / РАН; Институт Африки. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательская фирма "Восточная литература" РАН, 2004. – 159 с. – На обл. авт. не указ.

Подано загальні відомості про країну, про державний устрій, політичну систему, статус і повноваження, порядок обрання Президента країни та про президентів країни.


Михайлова Е. Парламентаризъм и правова държава в България: Принципи и практики. – София: Новбългарски университет, 2004. – 472 с.

Досліджено політичну і виборчу системи у Болгарії, зокрема, інститут президентства, порядок обрання та повноваження президента, а також порядок обрання і повноваження президентів США, Росії, Франції, Італії, Фінляндії, Чехії, Польщі, Німеччини, Греції та Португалії.


О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации: Федеральный закон Российской Федерации от 13 января 1995 г. N7-ФЗ // Закон и средства массовой информации / В. И. Рохлин, А. Д. Баконин. – СПб: "Нева", 2004. – C. 395-400.

В т. ч., висвітлення діяльності Президента Росії.


Президент Российской Федерации // Обществознание: Учеб. пособие для абитуриентов юридических вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – C. 175-178.

Висвітлено повноваження Президента Росії відповідно до Конституції Росії.


Рохлин В. И., Баконин А. Д. О референдуме Российской Федерации: Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 10 октября 1995 г. N2-ФКЗ (С изменениями от 27 сентября 2002 г.) // Закон и средства массовой информации. – СПб.: "Нева", 2004. – C. 354-394.
Тертичка В., Антонюк О. Конституційя Республіки Польща 1997 року як закономірний результат суспільного реформування // Актуальні теоретико-методологічні та інформаційно-практичні проблеми державного управління: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар.участю, Київ, 28 травня 2004р.: У 2 т. – К.: УАДУ, 2004. – Т. 1. – C. 301-303.

Аналіз повноваження Президента Польщі за новою Конституцією 1997 року.


Филатов В. П. Конституционный статус главы государства и высших государственных органов России // Обществознание: Учебное пособие для вузов. – М.: Академический Проект, 2004. – C. 130-137.

Розглянуто конституційно-правовий статус Президента Росії та його повноваження в сфері виконавчої влади.


WoИek Artur. Demokracja nieformalna: Konstytucjonalizm i rzeczywiste reguИy polityki w Europie Чrodkowej po 1989 roku / Instytut studiвw politycznuch Polskej akademii nauk. – Warsz.: Instytut studiвw politycznych PAN, 2004. – 284 s.

Досліджено становлення політичної влади у Польщі після революції 1989 року, зокрема, взаємодію президента країни з іншими гілками влади та виборчу систему Польщі.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка