Конституціоналізм та державотворення: бібліографія книжкових видань з бази даних Фонду Президента УкраїниСторінка9/9
Дата конвертації20.03.2017
Розмір1.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Избирательное право: Сборник международных документов, конституционных актов зарубежных стран и национального законодательства Туркменистана / Туркменский национальный ин-т демократии и прав человека при Президенте Туркменистана / Б. Я. Лапаев (ред.), А. Л. Могилевский (сост.). – Ашгабад, 1999. – 332 с. – (Права человека; Вып. 7). – Текст на рус. и туркм. яз.

Розкриваються документи, що стосуються виборчого права в Туркменистані та зарубежем.


Конституции государств – участников СНГ / Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ / Л. А. Окуньков (ред.). – М.: Издательская группа НОРМА- ИНФРА*М, 1999. – 736 с.

Конституційно-правовий статус президентів країн СНД.


Конституции стран СНГ и Балтии: Учебное пособие / Г. Н. Андреева (сост.). – М.: Юристь, 1999. – 640 с.
Конституционное право стран Латинской Америки // Конституционное право зарубежных стран / Ред. М. В. Баглай. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – C. 710-747.

Висвітлюються умови призначення, порядок проведення і визначення результатів другого туру президентських виборів, що прийняті у більшості країн Латинської Америки.


Конституция Соединенных Штатов Америки. – М., 1999. – 22 с. – (Библиотека "Законодательство").
Малишко М. І. Конституції зарубіжних країн та України: Навч.-метод. довід. / Міжрегіональна академія управління персоналом. – К., 1999. – 71 с.

Розглянуто найважливіші питання конституціоналізму, зроблено порівняльний аналіз основних положень Конституції України та конституцій інших країн.


Основы конституционного права Италии // Конституционное право зарубежных стран / Ред. М. В. Баглай. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – C. 524-553.

Порядок обрання Президента Італії парламентом і виборниками від областей, що передбачає можливість призначення повторних голосувань.


Основы конституционного права США // Конституционное право зарубежных стран / Ред. М. В. Баглай. – М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1999. – C. 353-398.
Основы конституционного права Франции // Конституционное право зарубежных стран / Ред. М. В. Баглай. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – C. 436-484.

Система виборів Президента Франції, і, зокрема, порядок призначення, проведення і визначення результатів повторного голосування.


Основы конституционного права ФРГ // Конституционное право зарубежных стран / Ред. М. В. Баглай. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – C. 485-523.

Висвітлюється порядок обрання Президента ФРН Федеральними зборами.


Смирнов В. Політико-правові реформи в Росії: деякі підсумки // Перехідний період в Україні та в Росії: Політика, економіка. – К., 1999. – C. 112-118.

Розглядаються конституційно-правові основи інституту президентства в Росії.


Сумин А. М. Пост Президента как составная часть государственно-политического механизма Израиля // Ближний Восток и современность: Сб. статей / Ин-т изучения Израиля и Ближнего Востока. – М., 1999.

1998
Баглай М. В., Туманов В. А Вакантность поста президента // Малая энциклопедия конституционного права. – М.: БЕК, 1998. – C. 38-39.

Енциклопедія розкриває поняття "вакантність посади президента".


Баглай М. В., Туманов В. А Президент // Малая энциклопедия конституционного права. – М.: БЕК, 1998. – C. 361-365.

Стаття знайомить з сучасним конституційним правом Росії та зарубіжними аналогами російських інститутів.


Конституционное (государственное) право Российской Федерации: В 2 т. / Т.Д. Зражевская (сост. и авт. предисл.), Т. А. Матвеева (сост.и авт.предисл.) – Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та, 1998.

Закон "О выборах Президента Российской Федерации" від 17 травня 1995 року.


Лафитский В. И. Основы конституционного строя США. – М.: Норма, 1998. – 272 с.

Аналіз становлення та розвитку конституціоналізму в США, зокрема, інституту президентства США.


Лукашин Є. В. Порівняльне конституційне право: Навч. посібник для студ. вузів / Рівненський ін-т слов'янознавства Київського слов'янського ун-ту. Кафедра міжнародної інформації. – Рівне, 1998. – 203 с.

Порівняльний аналіз конституціоналізму різних країн сучасного світу, зокрема інституту президента.


Мальцев В.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран : Учеб.-метод. пособие. – Воронеж : Изд-во Воронежского гос. ун-та, 1998. – 383с.
Підготовка законів та управління нормотворчістю в країнах Центральної та Східної Європи: [Публікації SIGMA № 18]:Пер. з фр. / Українська академія держ. управління при Президентові України. Центр досліджень адміністративної реформи. – К.: Видавництво УАДУ, 1998. – 300 с.

На прикладі Албанії, Болгарії, Естонії, Литви, Словаччини та Словенії розглянуто участь Президента країни у нормотворчому процесі.


Севостьянов Н. В. Конституционное право России: схемы, таблицы, основные нормативные акты. – Ростов н/Д: Феникс, 1998. – 319 с. – (Учебники и учебные пособия).

Конституційно-правові основи інституту президентства в Росії.


Сукияйнен Л. Р. Мусульманско-правовая культура и российское законодательство // Мусульмане России накануне XXI века. – 1998. – C. 56-72.

Питання використання мусульмансько-правової культури при розробці російського законодавства


Чиналиев У. К. Реализация принципа разделения властей в современном Кыргызстане. – К.: Довіра, 1998. – 73 с.

Розглянуто позицію Президента Киргизстану А. А. Акаєва щодо парламенту та його повноваження відповідно до Конституції Киргизстану.


Шаповал В. М. Глава держави: Розділ IX // Конституційне право зарубіжних країн. – К.: Артек; Вища школа, 1998. – C. 223-244.

Розкриваються особливості конституційного статусу глав держав.


Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн: Підруч. для студ. юрид. вищих навч. закладів і ф-тів. – К.: АртЕк, 1998. – 264 с.

Розкрито основні конституційно-правові інститути в зарубіжних країнах, зокрема, інститут президентства.


Michael M. D. The presidential age reguirement and public policy agenda setting // Constitutional stupidities, constitutional tragedies / Edited by W.N.Eskridge, Jr., and S.Levinson. – N.Y.; London: New York University Press, 1998. – P. 67-70.

Висвітлено вимоги до віку Президента США, а також до його найближчого оточення.


U.S. Laws : Code of federal regulations. : Gov. print. off., 1998.

Зібрання федеральних законів і нормативних актів США.


1997
Автономов А. С., Бондарь Н. С., Ковалев А. М., Любимов А. П., Чернышева О. С. Конституция Российской Федерации: Проблемный комментарий / Центр конституционных исследований Московского общественного научного фонда / Владимир Александрович Четвернин (отв. ред.). – М., 1997. – 702 с.
Адамс В. П. Джеймс Мэдисон: отец Конституции как партийный политик, член парламента, глава правительства и главнокомандующий // Американские президенты. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. – C. 108-119.

Політичний портрет Президента США Д.Медісона.


Журавлев А. Л., Султанов,А. Ш. Сравнительный анализ правового статуса президентов Азербайджанской Республики и Российской Федерации / Ю. А. Дмитриева (ред.). – М.: Манускрипт, 1997. – 117 с.
Закон Республики Мордовия: О выборах главы Республики Мордовия. – Саранск, 1997. – 62 с.
Конституции государств Европейского Союза. – М., 1997. – 816 с.

Конституційно-правовий статус президентів держав, що входять до Європейського Союзу.


Конституции государств Центральной и Восточной Европы / Центр конституционных исследований Московского Общественного Научного Фонда. – М., 1997. – 578 с.

Конституційно-правовий статус президентів держав Центральної та Східної Європи.


Конституции стран- членов СНГ: В 2 т. / А. В. Багдасарян (отв. ред.) – Ереван: Мхитар Гош, 1997.

Конституційно-правовий статус президентів країн СНД.


Конституция (Основной Закон) Эстонской Республики от 28 июня 1992 г. // Новые конституции стран СНГ и Балтии: Сб. документов. Вып. 2 – М.: Манускрипт, 1997. – Гл. 5: Президент Республики. – C. 639-643.
Конституция Азербайджанской Республики от 12 ноября 1995 г. // Новые конституции стран СНГ и Балтии: Сб. документов. Вып. 2. – М.: Манускрипт, 1997. – Гл. 7: Исполнительная власть. – C. 80-89.
Конституция Грузии от 24 августа 1995 г. // Новые конституции стран СНГ и Балтии: Сб. документов. Вып. 2 – М.: Манускрипт, 1997. – Гл. 4: Президент Грузии. – C. 195-200.
Конституция Латвийской Республики от 15 февраля 1992 г. // Новые конституции стран СНГ и Балтии: Сб. документов. Вып. 2. – М.: Манускрипт, 1997. – Отдел III: Президент Республики. – C. 575-577.
Конституция Латвийской Республики // Конституции государств Центральной и восточной Европы / Центр Конституционных исследований Московского Общественного Научного Фонда. – М., 1997. – Раздел III: Президент Республики. – C. 138-141.
Конституция Литовской Республики от 25 октября 1992 г. // Новые конституции стран СНГ и Балтии: Сб. документов. Вып. 2 – М.: Манускрипт, 1997. – Гл. 6: Президент Республики. – C. 599-604.
Конституция Литовской Республики от 25 октября 1992 года // Конституции государств Центральной и Восточной Европы / Центр конституционных исследований Московского Общественного Научного Фонда – М., 1997. – Раздел VI: Президент Республики. – C. 168-173.
Конституция Республики Армения от 5 июля 1995 г. // Новые конституции стран СНГ и Балтии: Сб. документов. Вып. 2 – М.: Манускрипт, 1997. – Гл. 3: Президент Республики. – C. 113-117.
Конституция Республики Беларусь от 24 ноября 1996 г. // Новые конституции стран СНГ и Балтии: Сб. документов. Вып. 2. – М.: Манускрипт, 1997. – Гл. 3: Президент Республики Беларусь. – C. 149-154.
Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. // Новые конституции стран СНГ и Балтии: Сб. документов. Вып. 2 – М.: Манускрипт, 1997. – Раздел 3: Президент. – C. 237-242.
Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г. // Новые конституции стран СНГ и Балтии: Сб. документов. Вып. 2 – М.: Манускрипт, 1997. – Гл. 5: Президент Республики Молдова. – C. 328-333.
Конституция Республики Таджикистан от 6 ноября 1994 г. // Новые конституции стран СНГ и Балтии: Сб. документов. Вып. 2 – М.: Манускрипт, 1997. – Гл. 4: Президент. – C. 414-417.
Конституция Республики Узбекистан от 8 декабря 1991 г. // Новые конституции стран СНГ и Балтии: Сб. документов. Вып. 2 – М.: Манускрипт, 1997. – Гл. 19: Президент Республики Узбекистан. – C. 467-470.
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Новые конституции стран СНГ и Балтии: Сб. документов. Вып. 2 – М.: Манускрипт, 1997. – Гл. 4: Президент Российской Федерации. – C. 378-383.
Конституция Туркменистана от 18 мая 1992 г. // Новые конституции стран СНГ и Балтии: Сб. документов. Вып. 2 – М.: Манускрипт, 1997. – Гл. 3: Президент Туркменистана. – C. 434-437.
Конституция Эстонской Республики // Конституции государств Центральной и Восточной Европы / Центр конституционных исследований Московского Общественного Научного Фонда – М., 1997. – Глава пятая: Президент Республики. – C. 549-553.
Новые конституции стран СНГ и Балтии: Сборник документов / Межпарламентская ассамблея СНГ. Центр публичного права. – 2-е изд. – М.: Манускрипт, 1997. – 664 с.

Збірник включає тексти Конституцій країн СНД та Балтії.


Нойбергер Б. Власть и политика в Государстве Израиль: Исторические корни и конституционное устройство. Ч.3: Проблема конституции в Израиле. – Тель-Авив: Издательство Открытого университета, 1997. – 160 с.

Відповідно до Конституції розглянуто систему державної влади в Ізраїлі, зокрема, місце президента країни у системі органів влади, його статус, повноваження та порядок обрання.


Президент – правительство – исполнительная власть: российская модель / Московский общественный научный фонд, Центр конституционных исследований. – М., 1997. – 68 с.

Взаємодія Президента Росії з органами виконавчої влади Росії, в т.ч. виконавчі повноваження Президента Росії.


Президент Польской Республики: [Раздел V Конституции Польской Республики от 2 апреля 1997 г.] // Конституции государств Центральной и Восточной Европы / Центр конституционных исследований Московского Общественного Научного Фонда – М., 1997. – C. 227-234.
Президент республики Албания: [Статьи 24-32а Конституционного Закона Республики Албания] // Конституции государств Центральной и Восточной Европы / Центр конституционных исследований Московского Общественного Научного Фонда. – М., 1997. – C. 25-29.
Президент Республики Хорватии: [Статьи 94-106 Конституции Республики Хорватии] // Конституции государств Центральной и Восточной Европы / Центр Конституционных исследований Московского Общественного Научного Фонда. – М., 1997. – C. 443-447.
Президент республики: [Глава четвертая Конституции республики Болгарии] // Конституции государств Центральной и Восточной Европы / Центр конституционных исследований Московского Общественного Научного Фонда. – М., 1997. – C. 76-80.
Президент республики: [Раздел III Конституции Венгерской Республики] // Конституции государств Центральной и Восточной Европы / Центр конституционных исследований Московского Общественного Научного Фонда. – М., 1997. – C. 108-112.
Президент Республики: [Статьи 102-109 Конституции республики Словении] // Конституции государств Центральной и Восточной Европы / Центр конституционных исследований Общественного Научного Фонда. – М., 1997. – C. 386-389.
Президент республики: [Статьи 54-66 Конституции Чешской Республики от 16 декабря 1992 г.] // Конституции государств Центральной и Восточной Европы / Центр конституционных исследований Московского Общественного Научного Фонда – М., 1997. – C. 498-502.
Президент Румынии: [Глава II Конституции Румынии] // Конституции государств Центральной и Восточной Европы / Центр конституционных исследований Московского Общественного Научного Фонда – М., 1997. – C. 288-294.
Президент Словацкой Республики: [Раздел первый Главы шестой Конституции Словацкой Республики от 1 сентября 1992 г.] // Конституции государств Центральной и Восточной Европы / Центр конституционных исследований Московского Общественного Научного Фонда – М., 1997. – C. 342-345.
Чиркин В. Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник / РАН; Институт государства и права {Москва}. – М.: Юристъ, 1997. – 567 с. – (Institutiones).

Розглянуто правовий статус і повноваження Президента Росії, порядок його обрання, можливі причини імпічменту.


Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник для студ. юрид. вищ. навч. закладів і фак.. – К.: АртЕк, 1997. – 262 с.

Приділено увагу конституційно-правовому статусу глав держав.


Шульженко Ю. Л. Самоохрана Конституции Российской Федерации / Ин-т государства и права РАН. – М., 1997. – 60 с.

Інститут конституційного контролю і нагляду РФ. Президент Росії та його повноваження у сфері конституційного контролю і нагляду.


Transition to democracy: Constitutions of the New Independent States and Mongolia / The International Institute for Democracy. – European issues – Strasb.: Council of Europe Publishing, 1997. – 508 p. – Бiблiогр.: p. 503-508.

Збірник містить тексти конституцій незалежних держав і Монголії.


US. Laws. Code of federal regulations (3. The President. 1996 compilation a. Pts 100-102. Res. as of Jan. 1, 1997. XI, 419 p.). – Wash.: Gov. print. off., 1997.

Зібрання федеральних законів і нормативних актів США. Т.3: Президент США (За ст. на 1.01.1998 р.)1996
Алебастрова И. А., Андреева Г. Н., Андреева И. А., Кашкин С. Ю., Маклаков В. В. Иностранное конституционное право / Вячеслав Викторович Маклаков (ред.). – М.: Юристъ, 1996. – 512 с. – (Jus Gentium).

Про політичні інститути США, Франції, Німеччини, Італії, Швейцарії, Індії, Індонезії, Бразилії, Польші, Угорщини, Болгарії.


Баглай М. В., Габричидзе Б. Н. Конституционное право Российской Федерации : Учебник для юрид. вузов и фак.. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 512 с.

Викладено конституційно-правові основи інституту президентства Російської Федерації.


Баглай М. В., Габричиадзе Б. Н. Президент РФ // Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М-КОДЕКС, 1996. – C. 330-350.

Конституційно-правові основи інституту президентства Російської Федерації.


Закон Кабардино-Балкарской Республики о выборах Президента Кабардино- Балкарской Республики. – Нальчик, 1996. – 52 с.; табл.
Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн Є.С. Порівняльний аналіз. – К., 1996. – 420 с.
Конституции государств Восточной Европы: Учебное и справочное пособие / Д. А. Ковачев (Отв. ред.). – М.: ИНФРА_М_НОРМА, 1996. – 160 с.

Конституційно-правовий статус президентів східноєвропейських країн.


Конституции зарубежных государств: Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония, Канада: Учеб. пособие / В. В. Маклаков (сост.). – М.: Изд-во БЕК, 1996. – 432 с.

Конституційно-правовий статус президентів США, Франції, Німеччини, Італії.


Конституції нових держав Європи та Азії. – К.: Укр. Правн. фундація. Вид-во "Право", 1996. – 544 с.

Подано тексти Конституцій країн Балтії, РФ, Республік Білорусь, Болгарія, Македонія, Молдова, Словенія, Угорщина, Узбекистан, Хорватія, Чехія.


Конституційний Закон про відносини між законодавчою та виконавчою владами Республіки Польща та про місцеве самрврядування від 17 жовтня 1992 р. // Конституції нових держав Європи та Азії. – К.: Право, 1996. – Гл. 3: Президент Республіки Польща. – C. 240-245.
Конституція Естонської Республіки: Прийнята на референдумі 28 червня 1992 року // Конституції нових держав Європи та Азії. – К.: Право, 1996. – Гл. 5: Президент Республіки. – C. 18-21.
Конституція Латвійської Республіки: 15 лютого 1922 року (із поправками від 21 березня 1993 року та 27 січня 1994 року) // Конституції нових держав Європи та Азії. – К.: Право, 1996. – Частина III: Президент Республіки. – C. 42-44.
Конституція Литовської Республіки: Прийнята громадянами Литовської Республіки на референдумі 25 жовтня 1992 року // Конституції нових держав Європи та Азії. – К.: Право, 1996. – Гл. VI: Президент Республіки. – C. 66-70.
Конституція Республіки Білорусь: Прийнята на тринадцятій сесії Верховної Ради Республіки Білорусь дванадцятого скликання 15 березня 1994 року // Конституції нових держав Європи та Азії. – К.: Право, 1996. – Гл. 4: Президент Республіки Білорусь. – C. 106-110.
Конституція Республіки Болгарія: Прийнята Великими Народними Зборами 12 липня 1991 року // Конституції нових держав Європи та Азії. – К.: Право, 1996. – Гл. 4: Президент Республіки. – C. 139-143.
Конституція Республіки Македонія: Скоп'є, 17 листопада 1991 року // Конституції нових держав Європи та Азії. – К.: Право, 1996. – Гл. 2: Президент Республіки Македонія. – C. 176-178.
Конституція Республіки Молдова: Прийнята 29 червня 1994 р. // Конституції нових держав Європи та Азії. – К.: Право, 1996. – Гл. V: Президент Республіки Молдова. – C. 112-217.
Конституція Республіки Словенія 23 грудня 1991 року // Конституції нових держав Європи та Азії. – К. Право, 1996. – Розділ IV: Державна влада (Статті 102-109). – C. 287-290.
Конституція Республіки Угорщина // Конституції нових держав Європи та Азії. – К: Право, 1996. – Гл. III: Президент Республіки. – C. 317-320.
Конституція Республіки Узбекистан: Прийнята 8 грудня 1992 року на одинадцятій сесії Верховної Ради Республіки Узбекистан дванадцятого скликання // Конституції нових держав Європи та Азії. – К: Право, 1996. – Гл. XIX: Президент Республіки Узбекистан. – C. 359-362.
Конституція Республіки Хорватія (Загреб, 22 грудня 1990 року) // Конституції нових держав Європи та Азії. – К: Право, 1996. – Гл. 2: Президент Республіки Хорватія. – C. 392-395.
Конституція Російської Федерації: Прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993 року // Конституції нових держав Європи та Азії. – К: Право, 1996. – Гл. 4: Президент Російської Федерації. – C. 425-429.
Конституція Словацької Республіки (з 1 вересня 1992 року) // Конституції нових держав Європи та Азії. – К: Право, 1996. – Частина шоста: Виконавча влада: Гл. перша: Президент Словацької Республіки. – C. 470-473.
Конституція Чеської Республіки з 16 грудня 1992 року // Конституції нових держав Європи та Азії. – К: Право, 1996. – Розділ третій: Виконавча влада: Президент Республіки. – C. 496-499.
Окуньков Л. А. Президент Российской Федерации: Конституция и политическая практика. – М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1996. – 240 c.

Аналізуються інститут президента в системі державної влади Росії, вибори Президента РФ та взаємодія Президента РФ з гілками влади.


Хитов М. О. Основы конституции Туркменистана: Учеб. пособие / Туркменский государственный университет им.Магтым-гулы. – Ашгабад: Ылым, 1996. – 96 с.
Шаповал В. М. Виконавча влада в розвинутих країнах (конституційно-правовий аспект): Навч. посібник / Українська академія держ. управління при Президентові України. – К.: Вид-во УАДУ, 1996. – 60 с.
El-Morr A. M., Sherif A. O. Separation of powers and limits on presidential powers under the Egyptian Constitution // Human rights and democracy: The role of the Supreme Constitutional Court of Egypt. – L. – 1996. – C. 63-73.

Розподіл влад і межі президентських повноважень за Конституцією Єгипту.


The rebirth of democracy: 12 constitutions of Central and Eastern Europe / The International Institute for Democracy. – 2. ed., rev. – Strasb.: Council of Europe Publishing, 1996. – 445 p. – Бiблiогр.: p. 439-445.

Збірник містить тексти Конституцій 12 країн Центральної та Східної Європи.1995
Конституции республик в составе Российской Федерации: (Сборник). – М.: Гос. Дума: Известия, 1995.
Конституционное (государственное) право: Справочник / Вячеслав Николаевич Додонов (авт.-сост.). – М.: Юристъ, 1995. – 191 с.

Довідник розкриває такі поняття, як "президент", "інститут президентства" і т.п.


Конституция Республики Казахстан = Казакстан Республикасынын Конституциясы. – Алматы: Жеті жаргы, 1995. – 128 б.

Подано текст Конституції Республіки Казахстан, в якій визначено конституційні права і повноваження Президента Казахстану, а також порядок обрання президента.


Маклаков В. В. Эволюция статуса исполнительной власти в зарубежных конституциях // Исполнительная власть: сравнительно-правовое исследование. – М., 1995. – C. 61-81.
Пилипенко А. Н. Конституционный порядок разрешения конфликтов между законодательной и исполнительной властью во Франции // Парламент и Президент (Опыт зарубежных стран). – 1995. – C. 84-90.

Теорія легітимності президентського мандату. Розподіл влади між Президентом Франції та парламентом.


Суворов В. Н. Институт президентства: российская конституционная модель и зарубежный опыт // Исполнительная власть: сравнительно-правовое исследование, 1995. – C. 108-135.

Аналіз конституційної моделі інституту президентства в Російській Федерації.


Фремут В. Ми і держава: Спосіб функціонування нашої демократичної правової держави. – Л.: ЕнергоЯр Лтд, 1995. – 79 с.

Розглянуто конституційно-правовий устрій Австрії, зокрема, повноваження та порядок обрання Президента Австрії.


Шаповал В. М. Вищі органи сучасної держави: Порівняльний аналіз. – К.: Програма Л, 1995. – 131 с.

Аналіз питання діяльності вищих ланок державного механізму в тому числі конституційно-правовий статус президентів різних країн світу.


Шахрай С. М., Туманов В. А., Чиркин В. Е., Юдин Ю. А. Конституция Российской Федерации: Энциклопедический словарь. – М.: ПРЭ, Юристь, 1995. – 416 с.

Видання вміщує систематизовану інформацію про Конституцію Росії. В ній даються визначення конституційного права (виборного законодавства).1994
Абрамова А. И., Азарова Е. Г., Андриченко Л. В., Апарова Т. В., Белоусова Е. В. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Л. А. Окуньков (ред.). – 1. изд. – М.: БЕК, 1994. – 458 с.

Коментар окремих статей Конституції Росії, в тому числі і статей, що стосуються інституту президентства.


Конституция Республики Беларусь: Принята на тринадцатой сессии Верховного Совета Республики Беларусь двенадцатого созыва 15 марта 1994 года. – Минск: Полымя, 1994. – 29 с.
Шлайх К. Федеральный президент // Государственное право Германии: В 2 т. / Сокр. пер. нем. 7-ми т. изд.; Отв. ред. Б. Н. Топорнин. – М., 1994. – Т. 1. – C. 216-238. – (РАН; Ин-т гос-ва и права).

У статті йдеться про конституційно-правовий статус Президента Німеччини.


Lowi T. J., Ginsberg B. American Government: freedom and power. Second Edition. – New York, London, Tokyo. – 1994. – 432 p.

Розглянуто урядову систему США, зокрема, конституційні основи інституту президентства у США, взаємодію Президента США з виконавчою владою, виборчу систему США та інститут президентства у США.... – 1994
Италия: Конституция и законодательные акты: Пер. с ит.. – М.: Прогресс, 1988. – 358 с.

Подається текст Конституції Італійської Республіки (1947р.). Розділ III Ч. 2 Конституції стосується Президента Республіки.


Конституционные реформы в государствах содружества. – СПб., 1993.
Конституция Латвийской Республики: Текст, принятый на пленарном заседании Учредительного собрания 15 февраля 1922 года, с изменениями, обнародованными до 15 декабря 2005 года. – Б. м.: Б. и., Б. г. – 16 с.

Відповідно до Конституції Латвії визначено статус, повноваження та порядок обрання Президента Латвії.


Конституция США: История и современность. – М.: Юридическая литература, 1988. – 320 с.

Аналіз основних напрямків конституційно-правових доктрин США. В додатку подано список президентів США з 1789 по 1989 рр.


Крутоголов М. А. Президент Французской Республики: Правовое положение. – М.: Наука, 1980. – 335 c.

Розглянуто питання конституційного і реального положення Президента Франції (III-V Республік).


Марголін А. Державний устрій Сполучених Штатів Америки. – Нью Йорк: Українська Вільна Академія Наук у США, 1956. – 96 с.

Розглянуто місце Президента США у системі органів державної влади та його повноваження.


Мексиканские Соединенные Штаты: Конституция и законодательные акты. – Москва: Прогресс, 1986. – 472 с.

Міститься Конституція, закони та положення про порядок виборів Мексиканських Сполучених Штатів.


Мижуевъ П. Г. Глава Государства. Организація высшей исполнительной власти въ главныхъ странахъ современного міра. – СПб.: Типографія Альтшулера. Фонтанка, 96, 1906. – 96 с.

Розглянуто форми державної влади у світі повноваження президентів США, Франції та Швейцарії.


Мишин А. А., Власихин В. А. Конституция США: Политико-правовой коментарий. – М.: Международные отношения, 1985. – 334 с.

Повноваження Президента США за Конституцією.


Ныпорко Ю.П. Конституционные отношения президента и конгресса США в области внешней политики. – Киев : Наукова думка, 1979. – 162с.

Конституційно-правовий статус президента США.


Троцкий С. В. Президент в системе высших государственных органов Шри Ланки // Государственный аппарат: Сборник статей. – М.: Наука, Главная редакция восточной л-ры, 1984. – C. 137-155.

Розглянуто систему органів державної влади у Шрі-Ланці, взаємодію президента країни з іншими гілками влади, його повноваження.


Федеральний президент // Факти про Німеччину. – Франкфурт-на-Майні: Соціететс, 1992. – C. 123-126.

Подано правовий статус і конституційні повноваження федерального президента ФРН.


Французская республика: Конституция и законодательные акты. – М.: Прогресс, 1989. – 448 с.

Розглянуто правові основи інституту президентства у Франції, повноваження і правовий статус Президента Франції.


Яковлів А. Основи конституції У.Н.Р. – Нью-Йорк: Укр. вид-во "Говерля", 1964. – 63 с.

Висвітлюються основні принципи державного устрою і органів державної влади УНР.


Crabb C., Mulcahy K. American National Security: A Presidential Perspective. – Pacific Grove (Cal.): Brooks / Cole Publishing Company, 1991. – 208 p.
Kazaure Z. M. = Казауре З.М Mechanisms of political transition to civil role programme in Nigeria = Механізми програми переходу до громадянського правління в Нігерії // Нигерия: Тридцать лет независимости = Nigeria: Thirty years of independence: [Сб. ст./ Отв. ред. Н. Б. Кочакова]. – М.: Ин-т Африки, 1990. – C. 15-23.

Рішення Президента Нігерії І.Б.Бабангіди відносно переходу до громадянського правління в країні 1992 року.


Political and social consequences of the choice between a presidential and a parliamentary system // Constitution making as an instrument of democratic transition: Proceedings of UniDem Conference organised in Istanbul on 8 to 10 October 1992 in co-operation with the Government of the Republic of Turkey and the Turkish Democracy Foundation. – Strasbourg: Council Europe Press – 1993. – P. 64-75.

Політичні і соціальні передумови вибору між президентською і парламентською системами. Світовий досвід вибору форми правління для країн СНД.


Rossiter C. The American presidency. – London : Hamish Hamilton, 1957. – 175 p.

Інститут президентства у США: правовий статус, діяльність, особи і проблеми.Підготували: Павлуша І.А., зав. відділу Фонду Президентів України,

канд. іст. наук

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка