Контроль ю. П. ГрабоваСторінка1/4
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.55 Mb.
#31652
  1   2   3   4
КОНТРОЛЬ

Ю. П. Грабова, заступник директора з НВР ЗОШ І-ІІІ ступенів 19, м. Черкаси

КЛАСНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ КОНТРОЛЬ

пимммтмвтмітптмюшіттшмиїмміміммаиіі

У статті описана методика класно-узагальнюючого контролю як важливого елемента контрольно-аналітичної діяльності школи в умовах модернізації освіти. Особливістю цієї методики є викорис­тання комп'ютерних технологій в обробці результатів досліджень.

ВСТУП -^ «■■ .ш - і. п , і , і ,-) ,

Важливою умовою ефективності навчального процесу на сучасному етапі розвитку освіти є правильна та чітка організація і проведення вну-трішньошкільного контролю. Педагоги, науковці досить широко вивчають це питання в контексті модернізації освітніх технологій.Управлінська діяльність на цьому етапі не можлива без співпраці всіх служб адміністрації навчального закладу, оскільки досить часто контроль зводиться до одноосібного виконання його.

Ми хочемо запропонувати методику проведення класно узагальню­ючого контролю, яка нами застосовується на практиці. Звичайно, ми по­даємо орієнтовний механізм проведення, тому кожний, хто зацікавиться ним, внесе корективи, які притаманні саме вашому навчальному закладу, конкретному класу.

Внутрішньошкільний контроль передбачає всебічне вивчення й аналіз навчально-виховного процесу в школі, об'єктивне оцінювання досягнутих результатів, запобігання можливим помилкам, координацію зусиль відповідно до визначених завдань. Контроль має бути регулятором навчально-виховного процесу.

6. Л. Тевлін


Особливістю цієї методики є використання комп'ютерних технологій в обробці результатів досліджень (ефективність використання наочності неодноразово підтверджувалася на практиці). Аналіз діяльності, власні думки всіх педагогів, які викладають у певному класі. Ми вважаємо, що залучення батьків до вирішення проблем, які виникають у дитячому ко­лективі, є невід'ємною частиною навчання та виховання учнів. Головне, показати батькам не те, що їхня дитина порушила, не вивчила, не ви­конала, а те, як допомогти їй знайти правильний шлях до головної мети життя — стати Людиною.

1. МІСЦЕ КЛАСНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧОГО КОНТРОЛЮ «~~*^»*«^ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ

►► 1.1. Система управління обов'язкова умова ефективності навчання і виховання

Тенденції політичного, економічного, культурного розвитку сус­пільства потребують нових підходів до якості знань, умінь, навичок і рівня розвитку учнів. Тому розвиток освіти сьогодення спрямований на створення гармонійної цілісної системи на кожному освітньому рівні, яка включала 6 у себе взаємоузгоджені методи, дії, компоненти, спрямовані на процеси навчання, розвитку й виховання молоді. Ці процеси знаходяться в нерозривній єдності, і будь-який дисбаланс в їх співвідношенні або, ще гірше, заміна одне одного призводять до порушення рівноваги в цілеспря.мованому розвитку особистості або в створенні умов для самостійного розвитку дитини. Адже ефек­тивність навчання й виховання залежить від організації управління цими процесами.

На сучасному етапі метою навчання стало насамперед формуван­ня життєвої компетентності учнів, уміння застосовувати набуті знання на практиці. Це вимагає використання нових ефективних технологій, які б допомогли кожному учневі навчитися, а кожному вчителеві — навчити. Логічно, що й адміністрації навчального закладу вкрай необхідно по-новому підходити до здійснення управлінської діяльності.

Управління кожним навчальним закладом здійснюється через плану­вання, організацію, керівництво та контроль. Цей вид діяльності неможли­вий без взаємозв'язку, без обміну інформацією. Ефективність управління№13-14 (61-62) липень 2011 р.

ш

ЗАВУЧУ. УСЕ ДЛЯ РОБОТИ

КОНТРОЛЬ

навчально-виховним процесом у закладі багато в чому залежить від того, якою мірою адміністрації відомий реальний стан навчального процесу. Таку інформацію можна отримати тільки за допомогою добре налагодженого внутрішкільного контролю.

Суть і призначення цього виду управлінської ді­яльності різними авторами трактуються по-різному. «Внутрішкільний контроль є однією з важливих управлінських функцій, яка безпосередньо пов'язана з функціями аналізу мети: дані аналізу без контролю не чинні, а за відсутності мети немає чого контро­лювати»,— вважає Ю. Конаржевський (Внутрішкіль­ний менеджмент М, 1992). На нашу думку, найбільш точним є таке: Внутрішкільний контроль — вид управлінської діяльності, який передбачає доклад­не вивчення й аналіз навчально-виховного процесу з метою визначення його відповідності поставле­ним перед педагогічним колективом завданням.

Процес внутрішкільного контролю передбачає: 1. Визначення напрямку контролю — вибір об'єкта, його мотивація.

 2. Мета контролю — що дасть нам інформація, яку ми отримаємо.

 3. Розробка плану, схеми перевірки — видача на­казу по школі, визначення термінів та обсягів перевірки.

 4. Забезпечення виконання плану — узгодження дій виконавців.

 5. Виконання власне контролю — проведення за­ходів згідно з планом.

 6. Наслідки контролю — аналіз отриманої інфор­мації (причини недоліків, успіхів), визначення рекомендацій, видача наказу по школі.

 7. Корекція за наслідками — визначення форм, методів, строків.

Основними формами внутрішкільного контро­лю є: оглядовий, попереджувальний, персональний, тематичний, фронтальний, оперативний, предметно-узагальнюючий, класно-узагальнюючий.

►► 1.2. Зміст, форми і методи класно-узагальнюючого контролю

Вважаємо за доцільне більш детально зупи­нитися на розгляді методики проведення класно-узагальнюючого контролю. Ця форма внутріш­кільного контролю вимагає об'ємної та ретельної підготовки із залученням учнів одного (паралелі) класу, вчителів, які викладають у ньому (них), пси­хологічної служби та адміністрації школи.

Класно-узагальнюючий контроль передба­чає вивчення стану навчально-виховного процесу в одному класі; форма, яка дозволяє керівникові з'ясувати вплив різних учителів на учнів одного класу та методом порівняння визначити глибину цього впливу.

Видавнича група «Основа» ГИ

Класно-узагальнюючий контроль буває:

* за ознакою виконання (адміністративний, по­


заплановий чи регулярний);

х за логічною послідовністю (поточний, проміж­ний, підсумковий, корекційний);

* за періодичністю проведення (епізодичний, пе­


ріодичний).

Зміст контролю може бути таким:

 • стан навчально-виховного процесу в класі;

 • рівень навчальних досягнень учнів;

х якість та методи викладання навчальних дис­циплін в класі;

 • якість роботи класного керівника, система ви­ховної роботи в класі;

 • виконання правил внутрішкільного розпорядку;

 • виконання батьківських обов'язків щодо вихо­вання учнів;

 • якість підготовки учнів випускних класів до державної підсумкової атестації;

х психологічний мікроклімат у класі;

 • навчання учнів класу в умовах переходу до 12-річної системи освіти;

 • наступність у навчанні учнів 4-5 (9-10) класів;

 • рівень навчальних досягнень учнів у класах із поглибленим вивченням предметів або про­фільним навчанням тощо.

Відповідно до змісту формулюється мета контролю:

 • з'ясувати причини низької успішності з тим, щоб їх усунути;

 • вивчити роботу батьків із виховання дітей щодо створення ними умов для успішного навчання;

 • перевірити наявність дотримання єдиних ви­мог учителів до учнів з метою їхньої корекції та вдосконалення;

 • перевірити ведення учнями щоденників, зоши­тів на предмет дотримання єдиного орфогра­фічного режиму;

 • перевірити стан диференційованого навчання в класі;

 • перевірити стан виконання учнями правил вну­трішкільного розпорядку тощо.

При проведенні класно-узагальнюючого контр­олю використовують такі методи:

 • спостереження за діяльністю учнів і вчителів шляхом відвідування та аналізу навчальних за­нять, факультативів, позакласних заходів;

 • вивчення й аналіз документації (особових справ учнів, класного журналу, щоденників, конспек­тів уроків учителів);

* анкетування та тестування з наступним аналізом;
х проведення різних за формою контролів знань

(контрольні, самостійні роботи, тестування, зрізи тощо) та їхній аналіз.Ці методи можна застосовувати в таких формах {див. табл. і).

13-14 (61-62) липень 2011 р.

КОНТРОЛЬ

Таблиця 1

Форма Переваги Недоліки

І Усна і «Живе» спілкування, і Великі затрати часу І

і € змога перевірити І і вміння аналізувати \ і й узагальнювати

І Письмова (контр- і Економія часу, І Відсутність «живого» і

І ольні роботи, тести, | можна охопити ве- і спілкування


І анкетування) ! лику кількість учнів,!

і учителів 3.

і Графічна і Ще більша економія і Не використову-

І часу, оскільки мож- ! ють для перевірки

І на охопити великий ! зв'язних конкретних і 4.

і обсяг матеріалу, \ знань

І перевіряє просторо- і

[ве мисленняІ Комбінована ! Різні форми допо-

I внюють одна одну !

►► 2. Методика проведення класно-узагальнюючого контролю


 1. На основі плану роботи школи, стану навчально- с виховного процесу в тому чи іншому класі видається наказ по школі (див. додаток 1), де вказуються мета, форми, методи строки про­ведення контролю, члени педагогічного колек­тиву, які будуть в ньому задіяні.

 2. Складається план — схема проведення конт­ролю:
 • відвідування й аналіз уроків (відповідаль­ний );

 • проведення й аналіз контрольних зрізів із

предметів 1. (дата); 2. (дата); 3.

(дата);


 • перевірка й аналіз стану ведення щоденників;

 • перевірка виконання домашніх завдань; £

 • вивчення стану виховної роботи в класі (перевірка планів класного керівника, від­відування й аналіз виховних годин, діяль­ності класного самоврядування) (відпові­дальний );

 • провести анкетування серед учителів (да­та ) «Чи вміють навчатися ваші учні?»

та учнів (дата ) «Чи вмієте ви навчати­
ся?», «Твоє життя поза школою» в кабінеті

№ , з наступним аналізом; 7.

* проведення психолого-педагогічних діагностик:


 • визначення схильності учнів до кон­фліктної поведінки;

 • рівень сформованості навчальної моти­вації (див. додаток 2);

 • визначення пріоритетних каналів сприй­няття інформації;

 • рівень навчальної тривожності (див. до­даток 2);

13-14 (61-62) липень 2011 р. Щ


дата


* відповідальний — психолог

* аналіз стану навчальних досягнень учнів


за (частину) семестру;

х проведення психолого-педагогічного конси­
ліуму (відповідальний , дата );

х проведення батьківських зборів (відпові­


дальний , дата );

х видача наказу про підсумки класно-узагальнюючого контролю. Проведення наради при директорові з метою ознайомлення з планом контролю всіх учасни­ків педагогічного колективу. Проведення власне контролю (з можливою ко­рекцією). Контрольні зрізи проводяться з пред­метів на вибір адміністрації школи, відповідно до віку учнів, профілю класу тощо. Щоденники перевіряються декілька разів, до повного усу­нення недоліків у їхньому веденні. Виконання домашніх завдань можна перевірити згідно з плануванням учителя з предмета за певний проміжок часу, задані на один навчальний день. Анкетування «Рівень самоосвітньої компе­тентності учнів» проводиться серед учителів та учнів для порівняння самооцінки школярів й оцінки педагогів здатності вчитися, виявити галузі самоосвіти, які в учнів викликають труд­нощі. Діагностичні методики «Чи вмієте ви на­вчатися?» та «Чи вміють навчатися ваші учні?» містять однакові запитання, адаптовані до кож­ної групи. Результат доцільно подати в графіч­ній формі. Анкета «Твоє життя поза школою» шляхом простих запитань дозволяє виявити різні сторони дозвілля учнів і проаналізувати їх, зробивши висновки про час, який є в учнів на підготовку до занять, організацію дня. Проведення психолого-педагогічного консилі­уму передбачає ознайомлення й обговорення за круглим столом результатів аналізу всіх про­ведених досліджень. Виявлення характеру про­блем у вчителів, що викладають у цьому класі. Вироблення єдиних вимог до учнів, визначен­ня методик, технологій проведення уроків, які найбільш доцільно застосовувати (з досвіду вчителів). Визначення учнів, які потребують посиленої уваги з боку педагогів. Готуючись до батьківських зборів, необхідно дотримуватися головної ідеї — переконати батьків у своєму щирому бажанні розділити з ними права й обов'язки за виховання та на­вчання дітей. До того часу, поки зустріч батьків з учителями буде для учнів покаранням, роз­раховувати на повноцінну співпрацю перед­часно. Вияв проблем на зборах повинен бути конструктивним: ось проблема; заради її ви­рішення непогано було 6 зробити це і це; миЗАВУЧУ. УСЕ ДЛЯ РОБОТИ

КОНТРОЛЬ

постараємося зі свого боку, а ви спробуйте зі свого... Застосовуйте спільну роботу всіх учас­ників навчально-виховного процесу: учнів, батьків, учителів. Об'єднуйте їх у групи за сво­їм соціальним статусом і створюйте змішані. Порівнюйте їх думки на одні й ті ж питання, спонукайте їх спільно шукати рішення проблем­них ситуацій. Крок за кроком цілеспрямовані дії сприяють позитивним результатам. Зросте зацікавленість батьків, вони почнуть звертати­ся до вас за порадами, а ви отримаєте можли­вість спостерігати за розвитком дітей у сім'ях.

ДОДАТКИ ***«*****ія*»^^

►► Додаток 1

Наказ

про проведення класно-узагальнюючогоконтролю у кл.

Відповідно до плану роботи школи на 20 -20 навчальний рік із метою визначення рівня

навчальних досягнень учнів, їхньої працездатності, виконання режиму школи та єдиних вимог до учнів на уроках

НАКАЗУЮ:


1. Провести класно-узагальнюючий контроль

класу з « » по « » 20 року.2. Заступникам директора з навчально-виховної
роботи та :

класі з наступним 1. Відвідати уроки в _ аналізом.

 2. Провести контрольні зрізи знань із пред­метів: 1) (дата), 2) (дата).

 3. Перевірити стан ведення зошитів, щоден­ників та дотримання єдиного орфографіч­ного режиму.

 4. Перевірити стан виконання учнями домаш­ніх завдань та оцінити їх нормування.

 5. Проаналізувати диференційований під­хід до викладання предметів природничо-математичного циклу.

 6. Перевірити та проаналізувати стан вихов­ної роботи (відвідування виховних годин, діяльність учнівського самоврядування, стан роботи з батьками).

 7. Провести анкетування учнів з метою ви­вчення кола інтересів дітей у позашкільний час; визначення рівня самоосвітньої компе­тенції учнів.

 8. « » 20 року провести психолого-

педагогічний консиліум за попередніми ре­зультатами досліджень.

2.9. « » 20 року провести збо­
ри за участю учнів, батьків, учителів-
предметників та адміністрації.

3. Класному керівникові (до « »

20 року):

3.1. Підготувати матеріали про стан навчальних
досягнень учнів за школу І ступеня, попе­
редній навчальний рік, (певний

період навчального року). 1. Підготувати матеріали про стан відвідуван­ня навчальних занять, дисципліни на уро­ках, виконання єдиних вимог до учнів.

 2. Подати відомості про зайнятість учнів у позашкільний час.

 3. Повідомити батьків учнів про дату й мету проведення зборів.

4. Учителям-предметникам (до « » 20

року) підготувати інформацію про рівень на­вчальних досягнень, виконання єдиних вимог учнями, пропозиції щодо стану иавчально-виховного процесу в класі.5. Практичному психологові

провести (до « » 20^_ року): 1. Діагностичне визначення схильності учнів до конфліктної поведінки.

 2. Психолого-педагогічну діагностику навчаль­ного процесу, а саме — дослідити сформо-ваність навчальної мотивації та визначити пріоритетні канали сприйняття інформації.

6. Соціальному педагогові подати інфор­
мацію про соціальний стан учнів класу (до « »

20 року).

7. Медичному працівникові подати

інформацію про стан здоров'я учнів класу


(до « » 20 року).

8. Бібліотекареві школи подати інформа­
цію про читацькі інтереси учнів класу (до « »

20_ року).Директор школи

З наказом ознайомлені:

►► Додаток 2Рівень навчальної тривожності


-є-


6 0 г


Видавнича група «Основа»

13-14 (61-62) липень 2011 р.


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка