Контроль ю. П. ГрабоваСторінка4/4
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.55 Mb.
#31652
1   2   3   4

Наказ

про підсумки проведення класно-узагальнюючого

контролю у кл.

Відповідно до плану роботи школи на 20 -

20 навчальний рік у період з « » по « »

20 року адміністрація школи провела

класно-узагальнюючии контроль у _

є класом із поглибленим вивченням _

тою контролю було визначення рівня навчальних


класі, який
. Ме-Видавнича група «Основа»

ш

N8 13-14 (61-62) липень 2011 р.

КОНТРОЛЬ

досягнень учнів, їхньої працездатності, виконання режиму школи та єдиних вимог до учнів. Протягом контрольного періоду були відвідані уроки, пере­вірені зошити, щоденники, проведені психолога-педагогічні дослідження, бесіди з учнями, учителями -предмстниками, класним керівником, психолого-педагогічний консиліум, батьківські збори.

Згідно з соціальним паспортом класу з учнів:

позбавлених батьківського піклування — дітей -
інвалідів — , із багатодітних сімей — , не­
повних сімей —
, із них матерів-одиначок —
,

батьки яких розлучені — , дітей, постраждалих

від аварії на ЧАЕС .

Психологічною службою школи проведено до­слідження:

 1. Вивчення відносин підлітків у класі. Результат % учнів класу є колективістами, % ін­дивідуалістами, % належать до прагматич­ного типу.

 2. Психологічна характеристика темпераменту. Діагностувалися полярні якості темпераменту: екстраверсія (відкритість, потреба в спілкуван­ні, емоційність), інтроверсія (замкнутість у со­бі), ригідність (пластичність, емоційна збудли­вість, емоційна врівноваженість. Результат:

% — амбівертів (змішаний тип), % —

екстравертів і % — інтровертів.

3. Тест Р. Айзснка. Виявлення типу темпераменту.

Результат. % — холерики, % — сангвініки,

% меланхоліки, % — флегматиків.

 1. Методика вивчення комунікативних та органі­заторських здібностей. Результат: високий рі­вень комунікативних та організаторських зді­бностей —- % учнів.

 2. Моніторинг вивчення «Шкільного стресу». Ре­зультат високий рівень тривожності за пред­метами.

* українська мова і література — %

учнів;

 • зарубіжна література і російська мова — % учнів;

 • біологія — % учнів;

 • математика — % учнів;

 • історія — % учнів;

 • фізика — % учнів;

 • географія — % учнів;

 • хімія — % учнів;

 • іноземна мова — % учнів.

6. Сформованість мотивацій та страх невдачі. Ре­
зультат

 • мотивація на успіх сформована в учнів;

 • мотивація на невдачу учні;

 • несформована мотивація — учнів.

На початок навчального року в класі на­
вчається учнів.

Рівень навчальних досягнень учнів істотно знизився в порівнянні 8 кінцем попереднього на­вчального року: середній бал 7,25 та 5,44 на кінець

чверті 20 -20 навчального року. Учнів, які

навчаються на високому рівні нема, але є резерв:

, , ....(додаток*). Ці

учні мають достатній рівень знань, необхідну на­
вчальну підготовку, бажання показати високі ре­
зультати. До уроків систематично готуються, мова
добре розвинена, вміють чітко відповідати, само­
стійно опановувати навчальний матеріал, вико­
нувати завдання. Поряд із цим учні ,

.... мають одиничні оцінки початкового

рівня з та .

Окрема група учнів є активними на уроках, але працюють не систематично, не вміють зосередити­ся, не постійні у визначенні власних інтересів. Цс

учні: , .... Такі учні, як , ... знизили

рівень навчальної роботи в поточному навчальному році. їм не вистачає наполегливості, систематичнос­ті, достатнього рівня виконання домашніх завдань, контролю з боку батьків.

% учнів мають низький рівень навчальних

досягнень, із них з одиночних предметів: , ...

Це такі предмети: , , ... На жаль, учні

, ... мають індекс успішності нижчий 4 ба­
лів. Вони на уроках не працюють, зошити ведуть
безладно, домашні завдання не виконуються, заці­
кавленості в навчанні нема, на уроках не слухають,
займаються сторонніми справами.

Найвищий індекс успішності учнів з , ,

з » ... Найнижчий з — (додаток •).

Аналіз відвіданих уроків показує, що вчи*

телі , ... регулярно перевіряють наявність

і якість класних і домашніх робіт, оцінюють їх згідно з Існуючими критеріями. Застосовують у роботі новітні технології, розробляють систе­му різнорівневих і різнопланових завдань і вправ, працюють над розвитком в учнів навичок само­стійної роботи на різних етапах уроку, ство­рюють сприятливий психологічний мікроклімат на заняттях, дотримуються принципів науковості, доступності, варіативності, змісту та форми на­вчального процесу, відпрацьована система корек­ції знань, умінь і навичок. Керуючись результата­ми досліджень, можна зробити висновок, що саме

вивченню цих предметів ( , ) учні надають

перевагу (додаток* ).

Однак учителі , ... не дотримуються сис­
тематичності у викладанні, не розвивають пізна­
вальних здібностей учнів на уроках, не застосову­
ють методів заохочення, не приділяють достатньої
уваги диференційованому навчанню, не вимагають
виконання правил внутрішкільного розпорядку (за­
пізнення учнів, затримка на перерві, не відпрацьо­
ваний організаційний етап).


N«13-14 (61-62) липень 2011 р.

ЗАВУЧУ. УСЕ ДЛЯ РОБОТИ

КОНТРОЛЬ

Результати перевірки ведення щоденників по­казали, що в усіх учнів є щоденники. Основними недоліками є:

 • відсутність оцінок %;

 • не заповнені сторінки з прізвищами вчителів - %;

 • не записують домашні завдання — %;

 • відсутні підписи батьків — %;

 • відсутні підписи класного керівника — %;

 • не підписані — %.

Щоденники учнів , ... не підписані

класним керівником, що свідчить про несвоєчас­ну здачу щоденників на перевірку цими учнями.

Учні , ... не усунули недоліків у щоденнику

після. 5-ї перевірки (додаток*).

Щоденники класним керівником перевіряються формально, оскільки не вказуються недоліки у ве­денні, не виписаний рівень навчальних досягнень учнів, немає заохочень і подяк.

Під час контролю перевірялися зошити

з , . Учителі , .... регулярно й об'єктивно

перевіряють наявність і якість виконання класних і домашніх робіт, звертають увагу на культуру за­писів, охайність ведення зошитів. Деякі учні ви­користовують коректор, що є порушенням єдиного

орфографічного режиму. Ведення зошитів з

свідчить про незадовільний рівень виконання клас­
них і домашніх робіт. Так, на день перевірки не бу­
ли виконані домашні завдання у % учнів, тоді

як з української мови — %.

Протягом проведення контролю відмічені низь­ка культура спілкування учнів, відсутність взаємо­поваги, наявність оборотів ненормативної лексики

Аналіз плану виховної роботи класного керівни­
ка класу , який було здано « » 20 року

показав, що виховні завдання на 20 -20 н. р.

не знайшли відображення у плануванні роботи. За­ходи мають загальний зміст, не враховується рівень вихованості цього класу, не направлені на розви­ток творчості, організаторських умінь, загально­людських якостей.

Пріоритетною є словесно-інформаційна фор­ма роботи. Відсутній взаємозв'язок між учнями, батьками та класним керівником у навчально-виховному процесі. Виховні години готуються фор­мально і зводяться до оголошень та інструктажів з охорони праці.

Учнівське самоврядування не функціонує. У класі обрані лише старости та його заступни­ки, хоча при скерованих діях класного керівника можна було 6 сформувати міцний та ініціативний актив із числа учнів. Робота з батьківським коміте­том зводиться до вирішення господарських справ. Зустрічі з батьками в школі відбуваються тільки за терміновим викликом.

Класний керівник , побачивши задатки лі­
дерства в учнів, переклала відповідальність за про­
ведення позакласної роботи на школярів і випусти­
ла з-під контролю стан морального та психологічно­
го середовища класу, що й призвело до зверхнього
ставлення учнів до вчителів та один до одного,
порушення статутних норм школи щодо шкільної
форми, ведення зошитів і щоденників, режиму ро­
боти, відповідальності за власну поведінку.

Проведено дослідження про роль батьків у навчально-виховному процесі: чим цікавляться учні, які дивляться пізнавальні телепередачі, пріори­тетні предмети, зайнятість у позаурочний час і зміст

дозвілля з учнями. Результати показали, що %

учнів зайняті спортом, % танцями в позауроч­
ний час; % дивляться пізнавальні телепередачі

на природничу тематику, % читають літера­
туру різних жанрів. Найбільше учні цікавляться
спортом, читанням, комп'ютерними технологіями.
Пріоритетні навчальні дисципліни — це , ...

Аналіз результатів анкетування показав,
що % учнів не зайняті в позаурочний час, від­
повідно, що й дозвілля з друзями зводиться до про­
ведення його на вулиці — %. Немає улюблених

телепередач пізнавального змісту в % учнів, %

учнів важко було назвати останню прочитану книж­ку. Невелика кількість учнів цікавиться технікою, музикою, малюванням, навчанням.

Вивчення ролі батьків у навчально-виховному

процесі показало, що в % учнів є своє власне

робоче місце вдома, тобто умови створені. Але
тільки % батьків допомагають учням у навчан­
ні консультаціями. % — матеріально, а % —

наймають репетиторів. На жаль, % батьків,

на думку учнів, їм нічим не допомагають. Контроль
за навчанням зводиться до перевірки щоденників,
перевірки домашніх завдань, запитань, які не під­
тримуються ніякими конкретними діями. Наймен­
ший відсоток ( %) — візити до школи та бесіди

з класним керівником.

Проведено анкетування серед учителів «Чи вмі­ють вчитися ваші учні?» та учнів «Чи вмієте ви вчи­тися?». Результати показали, що учні необ'єктивно оцінюють свої можливості. Але на зведеній порів­няльній таблиці добре видно, що вчителі й учні міркують в одному напрямку та на різних рівнях (за п'ятибальною шкалою) (додаток"). Найкраще учні вміють: знаходити літературу в бібліотеці, користуватися схемами, таблицями, спілкуватися з метою отримувати інформацію. Найгірше — само­стійно здобувати інформацію з різних джерел та по­рівнювати її, прослухавши лекцію скласти план.

У ході контролю проведено психолого-педагогічний консиліум за участю вчителів-предмстників, психологічної служби, адміністрації школи, на якому розроблено рекомендації щодо


Видавнича група «Основа»

т

13-14 (61-62) липень 2011 р.

КОНТРОЛЬ

навчально-виховного процесу учнів класу (до­
даток
").

Проведено загальні збори за участю батьків, учнів, учителів-предметників. психологічної служ­би, адміністрації школи, на яких були оголошені результати класно-узагальнюючого контролю, при­йняті рішення щодо виходу з ситуації, яка склалася (додаток *)

Виходячи із вищевикладеного:

НАКАЗУЮ:

1. Учителям-предметникам, які викладають у

класі:

 1. Звернути увагу на відповідність обсягу до­машніх завдань навчальному навантажен­ню, диференціацію та рівень їх виконання.

 2. Приділяти належну увагу роботі з учнями, які мають високий навчальний потенціал, а також з учнями, які мають низький рі­вень навчальних досягнень, застосовуючи диференційоване навчання.

 3. Учителям: , виробити чітку систему

вимог до учнів та використовувати інтер­активні технології на своїх уроках.

 1. Виставляти в щоденники оцінки за лабора­торні, практичні, контрольні та інші пере­вірочні роботи.

 2. Врахувати особливості темпераменту емо­ційного стану, швидкості реакції, потреб учнів у ході проведення уроків.

 3. Співпрацювати з батьками, класним керів­ником.

2. Класному керівникові :

 1. Вказати на формалізм у проведенні класних годин та виховних заходів.

 2. Обрати органи учнівського врядування в класі.

 3. Залучити батьків та учнівське врядування до співпраці у вихованні підлітків.

 4. Удосконалити план виховної роботи з ураху­ванням зауважень — до « » 20 року.

 5. Систематично проводити бесіди з учнями про необхідність ведення щоденника як основного елемента наукової організації навчальної роботи.

 6. Проводити перевірку щоденників не менше одного разу на тиждень.

 7. Обов'язково виставляти тематичні оцінки з усіх предметів у щоденники учнів.

 8. На батьківських зборах систематично на­гадувати батькам про необхідність щотиж­невого контролю щоденників їх дітей.

 9. Змінити стиль виховної роботи, виробити конкретні правила роботи в класі, вести контроль за її виконанням; роботу, направ­лену на формування навчальної мотивації,

активно залучати батьків до виховної ро­боти в класі. Виробити загальну стратегію дій учителів і батьків.

3. Психологічній службі:

 1. Провести корекційні заняття, направлені на зниження тривожності та формування мотивацій.

 2. Розробити виховні заходи разом з класним керівником.

 3. Провести індивідуальні та групові консуль­тації для батьків учнів класу.
 1. З наказом ознайомити педагогічний колектив на нараді при директорі.

 2. Контроль за виконанням наказу покласти на за­ступника директора з навчально-виховної ро­боти .

Директор школи

З наказом ознайомлені:

и Додаток 10

Протокол проведення
психолого
-педагогічного консиліуму
[ класу з поглибленим вивченням

ПРИСУТНІ: Директор школи

Заступник директора з навчально-виховної ро-

боти

Заступник директора з навчально-виховної ро-

боти

Практичний психолог

Соціальний педагог

Вчитслі-предметники_ Порядок денний:

класі.

1. Стан навчально-виховного процесу в _

СЛУХАЛИ: Шкільного психолога .

Вона ознайомила присутніх із результатами психо­
логічних досліджень. Методика відносин є: індиві­
дуалістична, прагматична, колективістична. У


класі колективістичні відносини. 80% за типом тем­
пераменту — холерики. Рекомендації — потребують
постійної зміни діяльності, почерговості діяльності.
Учні класу бажають: % дітей, щоб було біль­
ше дівчат, а інші — хлопців; зміни класного керівни­
ка не бажають. Сформована мотивація в учнів,


у більшої частини учнів не сформована.

Рекомендації щодо роботи б класі: робота по­винна бути спрямованою на формування мотивації, слід зняти стресову ситуацію.

Рекомендації класному керівникові:

 • «шокова» терапія;

 • можливо, відмінити намічену туристичну по­їздку;

 • виробити конкретні правила поведінки;

 • звернутися за підтримкою до батьків, виробити спільну стратегію (батьки зацікавлені в якості знань, а дітям не допомагають).

13-14 (61-62) липень 2011 р. Щ ЗАВУЧУ. УСЕ ДЛЯ РОБОТИ

КОНТРОЛЬ

СЛУХАЛИ: заступника директора з навчально-
виховної роботи , яка зазначила, що від­
відано уроків у цьому класі. Підтвердила:


потенціал є, клас його не використовує, клас «ін­дивідуалістів», проблеми з дисципліною, домашніх завдань половина учнів не виконує, діти неорга­нізовані. Представила ряд графіків і діаграм: «Чи вмієте ви вчитись», «Середній бал», «Типові недо­ліки у веденні щоденників», «Контроль батьків», «Допомога батьків у навчанні», «Робоче місце», «Улюблений предмет», «Остання прочитана книж­ка», «Зацікавленість», зробила аналіз результатів. Ознайомила з результатами перевірки щоденників, надала рекомендації щодо їх ведення.

СЛУХАЛИ: заступника директора з навчально-
виховної роботи , яка проаналізувала


стан виховної роботи в класі. Дала оцінку роботи класного керівника, самоврядування в класі, рівень культури поведінки учнів.

СЛУХАЛИ: соціального педагога ,

яка виступила з соціальним паспортом класу. У кла­
сі категорійних дітей, сімей — батьки


розлучені, хлопці, дівчат. Хоча мотивація

не сформована — потенціал є. Необхідно організу­вати в класі учнівське самоврядування.

СЛУХАЛИ: кл. керівника . У по­
рівнянні з 5 кл.: учнів навчається в основно­
му на «високому» рівні, — на «достатньому».


Мають високий потенціал і впроваджують його

учнів ( , ), а могли 6 учнів.

Класний керівник дав характеристику кожному учне­ві (поведінка, потенційні можливості, вплив сім'ї).

Виступили: вчитель фізики . Пра­
цюючи з класом, формувати групи (початковий,
середній, достатній рівень). Важко працювати —
відсутня мотивація.


Виступили: вчителі англійської мови

, _, які зазначили: працювати в класі

важко, дорослих не сприймають, відсутній автори­тет, школа цінностей, важко знайти спільну мову з учнями.

Виступили: вчитель фізкультури ,

який зазначив, що рівень навчальних досягнень низький, виконання єдиних вимог відсутнє, по­тенціал у класу і

УХВАЛИЛИ:

Рекомендації щодо поліпшення роботи:

 1. Класному керівникові систематично контролю­вати виконання і дотримання єдиних вимог до учнів.

 2. Регулярно давати учням класу доручення (згід­но з планом виховної роботи) і вимагати їх ви­конання.

 3. Проводити й організовувати спільно з учнями культурно-масові заходи.
 1. Дотримуватися принципу зміни діяльності учнями класу.

 2. Чітко планувати систему виховної роботи.

 3. Спланувати індивідуальну роботу з батьками.

 4. Відвідати учнів вдома.

 5. Виробити спільно з учнями класу єдині вимоги до поведінки та навчання.

9. Постійно застосовувати заохочення до дітей.
10. Учителям-предмстникам дотримуватися єдиних


вимог до учнів на всіх етапах уроку (організація класу, робочого місця учня, перевірка домашньо­го завдання, наявність форми, нормування до­машнього завдання, диференційоване навчання).

Голова (посада, підпис, прізвище, ініціали)

ЛІТЕРАТУРА

 1. Абетка завуча ; улоряд. М. Голубенкою — К. : Редакції загальнопедагогічннх газет, 2003.

 2. Алексеенко Т. Батьківська стратегія. Первинна соціалізація дитини у родинному середовищі / Алексеенко Т. // До* шкільне виховання. — 1976. — » 6. — С. 12-13.

 3. Аналітичні накази ; улоряд Н. Мурашко. — К.: Вид. дім -Шкіл, світ- : Вид Л. Галіцина. 2006.

 4. Барна М. Нововведення у методиці та технології плануван­ня / М. Варна // Директор школи. Україна. — 2000. — ** 8.

 5. Беленька А. С Слагаемьае авторитета / Ьеленька А. С — М.. 1983.

 6. Бодалев А. А. Семья в психологической консультанті / Бодалев А. А. - М.. 1989.

 7. Буган Ю. Керівництво і контроль за станом навчально-виховної роботи в закладах освіти / Буган Ю., Свій них Г. Уруський В. // Директор школи. — 2004. — * 38.

 8. Бухлова Н. Навчаємо вчитися: діагностика і формування самоосвітньої компетентності учнів / Бухлова Н. — К. : Вид. дім «Шкіл, світ» : Вид Л. Галіцина, 2006.

 9. Буянов М. И. Ребсику нужна родитсльская любовь / Буя-нов М. И. — М.. 1989.
 1. Буянов М. И. Ребенок из неблагополучной семьи. Записки детского психиатра / Буянов- М. И. — М.. 1988.

 2. Ямкова В. Г Органнзация внутришкольного котроля: гс-ория и реальность / Бьїкова В. Г. // Шкільний кур'ср. 2006. - * 2-3.

 3. Валеояогія у школі і вдома : посібник для батьків. — К. : Логос, 1999.

 4. Вербицкая Н. О. Учебнмй процесе: информация. анализ. управленне / Вербицкая Н. О., Бодряков В. Ю. // Директор школм. — 1998. — М» 8.

 5. Волканова В., Мунтьян Т. Порадник методиста / Вол-Канова В., Мунтьян Т. // Директор школи. — 2007. — ># 3-4.

 6. Гурко Т. А. Особенности развития личности подростков В различньїх тилах семей / Гурко Т. А. // Социологическис иселедования. — 1996. — М» 3.— С 81-90.

 7. Жуков А. Огветствеиность родителей за вослитание детей // Воспитаиие школьииков. — 1989. — ># І. — С 148-151.

 8. Кон И. С Психология юношеского возраста: Проблема формироваиия личности / Кой И. С — 1979.

 9. Копсир Я. В. Про деякі труднощі сімейного виховання / Копець Л. В. - К.. 1990.


Видавнича група *Оснаво»

ш

13-14 (61-62) липень 2011 р.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка