Контрольні роботи з теорії в курсі геометрії основної школиСторінка1/9
Дата конвертації14.10.2018
Розмір0.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Відділ освіти Солонянської районної державної адміністрації

Комунальний заклад освіти «Криничанська середня загальноосвітня школа

І – ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області»


Documents

Контрольні роботи

з теорії

в курсі геометрії

основної школи
Вчитель математики

Вовк Л.Г.


2015
Вовк Людмила Георгіївна

Учитель математики КЗО «Криничанська середня загальноосвітня школа

І – ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області»
Контрольні роботи з теорії в курсі геометрії

основної школи

У посібнику подана інформація про використання контрольних робіт з теорії на уроках геометрії у 7-11 класах загальноосвітньої школи. Дана розробка надасть можливість вчителеві математики запровадити такий вид перевірки знань учнів у своїй школі.

Матеріали схвалені методичною радою школи (протокол № 3 від 25.11.15)
Обсяг 62 ст.

Зміст

І. Вступ………………………………………………………………4

ІІ. Актуальність і теоретичне обґрунтування використання контрольних робіт з теорії на уроках геометрії…………………..5

ІІІ. Контрольні роботи з теорії в курсі геометрії основної школи  1. Проведення та оцінювання контрольних робіт з теорії…….7

  2. Календарне планування з геометрії 7-11 класи……………..9

  3. Контрольні роботи 7 клас…………………………………….26

  4. Контрольні роботи 8 клас…………………………………….31

  5. Контрольні роботи 9 клас…………………………………….36

  6. Контрольні роботи 10 клас…………………………………...43

  7. Контрольні роботи 11 клас…………………………………...48

ІV. Висновок…………………………………………………………53

V. Бібліографія………………………………………………………

VІ. Додатки ………………………………………………………….

І. Вступ


Розвиток нових технологій спричиняє необхідність адаптації учнів до нових вимог і зміни форми і методики контролю та оцінювання якості знань. Сучасний випускник школи повинен показати рівень підготовки під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання з математики. А для цього він повинен мати не тільки практичні уміння та навички, а й міцні теоретичні знання. Впровадження сучасних методів контролю в практику навчання в загальноосвітній школі забезпечує дотримання вимог, що висуваються до контролю і дозволяє зробити навчання ефективним та наблизити його до світових стандартів.

ІІ. Актуальність і теоретичне обґрунтування використання контрольних робіт з теорії на уроках геометрії


Незважаючи на те, що в педагогіці і методиці проведено багато досліджень з питань контролю знань учнів, проблема організації контролю в школі і нині залишається актуальною.

Разом із застосуванням традиційних форм і методів оцінювання рівня досягнень учнів, ми - учителі шукаємо альтернативні підходи до розв’язання цього питання. Перед учителем стоїть завдання так організувати навчальний процес, щоб контроль включався в систему навчання як обов’язковий функціональний компонент.

Відомо, що контроль знань учнів є складовою частиною процесу навчання.

Контроль є важливим чинником управління навчально - виховним процесом, одним з дієвих засобів підвищення ефективності пізнавальної діяльності. Я переконана, що коли контроль і перевірка знань побудовані правильно, вони сприяють своєчасному виявленню прогалин у знаннях і вміннях учнів, повторенню і систематизації матеріалу, встановленню рівня готовності до засвоєння нового матеріалу. Враховуючи вище сказане, я, як учитель математики, намагаюся створити ефективну систему контролю знань учнів.

Одним з провідних традиційних методів контролю на уроках математики є письмове опитування. Часто його називають самостійною або контрольною роботою.

Сутність його полягає в тому, що після вивчення окремих тем або розділів навчальної програми вчитель проводить письмові роботи з метою перевірки та оцінки якості засвоєння знань учнями. За результатами цих відповідей вчитель виставляє оцінки в класний журнал.

На уроках математики я використовую різні види контролю, але перевагу віддаю контролю в кінці вивчення теми, тому в системі використовую тематичне тестування (див. додаток 1), домашню контрольну роботу (див. додаток 2), контрольну роботу з теорії, тематичну контрольну роботу. Ці види контролю внесені до моїх календарних планів і мають чітку послідовність застосування.

Безумовно, набір цих процедур для конкретної теми залежить від багатьох факторів, до яких обов’язково слід віднести ще і вікові особливості учнів, особливості контингенту учнів класу, наповнюваності класів. Перевірка письмових робіт є широко застосовуваним методом контролю в навчанні. Цей метод має свої якісні особливості: велика об'єктивність у порівнянні з усною перевіркою, охоплення потрібного числа учнів, що перевіряються, економія часу. Крім того проведення контрольних робіт з теорії дозволяють мені за короткий час здійснювати повний, а не вибірковий контроль за засвоєнням учнями теоретичних відомостей по конкретній темі, а саме: поняттями, зв’язками між ними, фактами та їх застосуваннями.

В той же час проведення таких контрольних робіт спонукає учнів до систематичного вивчення теоретичного матеріалу, неодноразового його повторення та закріплення, сприяє кращому запам’ятовуванню основних термінів, тверджень, означень, ознак, теорем, тощо.

Така перевірка знань учнів необхідна не тільки для управління засвоєнням і повторенням матеріалу, а й має велике виховне значення. Вона дисциплінує учнів, виховує у них відповідальність за виконання роботи, привчає до систематичної, планомірної роботи, викликає бажання змагатись за кращі показники результатів навчання.

Завдяки такій перевірці змінюються самі знання учнів: стають точніші, повніші, міцніші, більш осмислені.

Контрольні роботи з теорії допомагають мені визначити, як розвинуті пам'ять, мислення учнів, як володіє кожний з них усним мовленням, що саме засвоює легше, а що важче. Вона складає органічну частину результатів навчальних досягнень учнів, є засобом організації процесу засвоєння.

ІІІ. Контрольні роботи з теорії в курсі геометрії основної школи


  1. Проведення та оцінювання контрольних робіт з теорії

Сучасні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів передбачають оцінювання рівня теоретичних знань. Тематична контрольна робота з математики дає учителеві певне уявлення про цей рівень. Але вона не здатна виявити весь спектр характеристик цієї підготовки: повноти, глибини, конкретності, узагальненості. Під час перевірки знань основних понять кожної теми, які мають бути глибше засвоєні учнями, забезпечується принцип тематичності контролю. Учень засвоює не безперервним потоком, а визначеними дозами, які повинні бути ним осмислені після активного сприйняття, а потім систематизовані у його пам'яті. Якість запам'ятовування залежить від визначеної кількості повторення засвоєного матеріалу та його практичного застосування. Тільки після цих психологічних дій учня можна, перевіривши якість розуміння і запам'ятовування, переходити до вивчення наступної дози.

Тому на своїх уроках я систематично проводжу контрольні роботи з теорії. Найбільш вдалим я вважаю їх проведення на уроках геометрії в 7-11 класах. На контрольній роботі з теорії я пропоную вузлові навчальні питання конкретної теми. Проводжу її в кінці вивчення теми після тематичного тестування. На її проведення, залежно від вікових особливостей учнів і особливостей теми, відводжу 20-30 хвилин. Учні заздалегідь знають про дату проведення контрольної роботи з теорії, тому мають можливість і час для підготовки до неї. На уроці учні отримують аркуші з надрукованим текстом, що містить незакінчені речення або пропуски в них, що виражають основні правила, теореми, наслідки з теорем, тощо. Завдання учнів полягає у тому, щоб сформулювати розпочаті правила або заповнити пропуски в реченнях. За правильне виконання цих завдань, учні мають можливість одержати 9 балів. Для отримання оцінки високого рівня, слід виконати останнє запропоноване завдання, яке позначено знаком «••». Такі завдання вимагають доведення теорем, наслідків з них, виведення формул з теми, що вивчалася. На контрольній роботі пропоную завдання у відповідності до чинної програми з математики та підручників, якими користуються учні в школі, а саме у 2015/2016 навчальному році 7 класи загальноосвітніх навчальних закладів навчаються за програмою «Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (авт. М. Бурда, Ю. Мальований, Є. Нелін, Д. Номіровський, А. Паньков, Н. Тарасенкова, М. Чемерис, М. Якір), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 585 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»; учні 8, 9 класів - згідно «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5-12 класи»,Лист МОН від 23.12.2004 № 1/11-6611, 10 - 11 класів (академічний рівень) - згідно програми, надрукованої у посібнику «Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах)», видавництва «Ранок», Харків, 2011р.

Аналіз проведення контрольних робіт з теорії показує, що сильні учні справляються із завданнями за вказаний термін часу. А от у слабих учнів завдання з теорії викликають серйозні труднощі. Вони не можуть чітко сформулювати правила, виділяти суттєві слова у них, і як правило, дуже рідко приступають до виконання останніх завдань, що включають доведення.

Ретельно проведений аналіз виконаних робіт дозволяє глибоко вивчити прогалини і досягнення окремих учнів, виділити типові помилки й основні труднощі учнів, вивчити причини їхньої появи і намітити шляхи їхнього усунення.

  1. Календарне планування з геометрії 7-11 класи

У 2015/2016 навчальному році 7 класи загальноосвітніх навчальних закладів навчаються за програмою «Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (авт. М. Бурда, Ю. Мальований, Є. Нелін, Д. Номіровський, А. Паньков, Н. Тарасенкова, М. Чемерис, М. Якір), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 585 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»
Календарно-тематичне планування

з геометрії у 7 класі

( 70 год )


№ з/п

Тема уроку

Кільк

год


Дата провед

Тема1. Елементарні геометричні фігури та їх властивості (8 год)


1

1

Геометричні фігури. Точка, пряма, відрізок, промінь, кут та їх властивості

1
2

2

Відрізки та їх довжини. Вимірювання відрізків. Відстань між двома точками

1
3,4

3,4

Кути та їх міри. Вимірювання кутів.

Бісектриса кута2
5

5

Відстань між двома точками


1
6

6

Урок узагальнення знань.

Тематичне тестування.

Домашня залікова робота

1
7

7

Урок узагальнення знань.

Контрольна робота з теорії №1

1
8

8

Контрольна робота № 1


1
Тема 2. Взаємне розташування прямих на площині (18 год )


9-12

1-4

Суміжні і вертикальні кути, їх властивості


4
13-15

5-7

Паралельні і перпендикулярні прямі, їх властивості. Перпендикуляр. Відстань від точки до прямої


3
16,17

8, 9

Кут між двома прямими, що перетинаються. Кути, утворені при перетині двох прямих січною


2
18-20

10-12

Ознаки паралельності прямих. Властивості паралельних прямих

3
21-23

13-15

Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною

3
24

16

Урок узагальнення знань.

Тематичне тестування.

Домашня залікова робота

1
25

17

Урок узагальнення знань.

Контрольна робота з теорії №2

1
26

18

Контрольна робота № 2


1
Тема 3. Трикутники. Ознаки рівності трикутників ( 25 год)

3.1. Трикутник і його елементи ( 13 год )


27-29

1-3

Трикутник. Висота, медіана та бісектриса трикутника


3
30,31

4,5

Види трикутників. Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки

2
32,33

6,7

Нерівність трикутника. Співвідношення між сторонами і кутами трикутника

2
34-36

8-10

Сума кутів трикутника. Зовнішній кут трикутника та його властивості

3
37

11

Урок узагальнення знань.

Тематичне тестування.

Домашня залікова робота

1
38

12

Урок узагальнення знань.

Контрольна робота з теорії №3

1
39

13

Контрольна робота № 3


13.2. Ознаки рівності трикутників ( 12 год )


40

1

Про рівність геометричних фігур


1
41,42

2,3

Перша та друга ознаки рівності трикутників


2
43,44

4,5

Третя ознака рівності

трикутників2
45,46

6,7

Ознаки рівності прямокутних трикутників.


2
47,48

8,9

Властивості прямокутних трикутників


2
49

10

Урок узагальнення знань.

Тематичне тестування.

Домашня залікова робота

1
50

11

Урок узагальнення знань.

Контрольна робота з теорії №4

1
51

12

Контрольна робота № 4


1
Тема 4. Коло і круг. Геометричні побудови ( 13 год )


52-54

1-3

Коло і круг. Дотична до кола її властивість


3
55,56

4,5

Коло, описане навколо трикутника


2
57,58

6,7

Коло, вписане в трикутник


2
59-61

8-10

Геометричне місце точок


3
62

11

Урок узагальнення знань.

Тематичне тестування.

Домашня залікова робота

1
63

12

Урок узагальнення знань.

Контрольна робота з теорії №5

1
64

13

Контрольна робота № 5


1
Тема 5.Систематизація і повторення навчального матеріалу ( 6 год)


65

1

Взаємне розташування прямих на площині


1
66

2

Трикутник та його види


1
67

3

Геометричні побудови


1
68

4

Підсумкова контрольна робота


1
69,70

5,6

Розв’язування нестандартних задач


2
Каталог: doc -> files -> news -> 490
news -> Чарівний олівець
news -> Програм а література ( російська та зарубіжна) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою
490 -> Індивідуальність європейських композиторів
490 -> Вплив куріння, алкоголю та наркотиків на здоров
490 -> Їжте на здоров’я
490 -> Вторгнення хана Батия на землі південно-західної Русі-України
490 -> «Приготування їжі. Повторення.»
490 -> Цікава математика
490 -> Комп’ютерні віруси та антивірусні програми
490 -> Волинська обл. Любешівський р-н зош І-ІІ ст с. В`язівне


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка