Корпоративна культура освітнього закладуСкачати 28.96 Kb.
Дата конвертації20.09.2018
Розмір28.96 Kb.
#50081
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ
Академічна характеристика дисципліни

Рік вивчення (курс)

Семестр

Кількість кредитів

ECTS


Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма підсумкового контролю

Система оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні

Семінарські

Самостійна робота


1

ІІ

4

120

1624

80

2

Залік

100-бальна, ECTS,

національна (4-бальна)Тип дисципліни – за вибором студента.

Викладач –Гнезділова Кіра Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферат).

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни (з огляду на її хронологічні межі) студент повинен:

 • називати основні підходи до трактування корпоративної (організаційної) культури та існуючі у сучасній науці її моделі;

 • визначати специфічні риси корпоративної культури освітніх закладів;

 • класифікувати типи корпоративної культури за її визначеними показниками;

 • розробляти програму проведення діагностування корпоративної культури освітнього закладу, підбирати відповідну методику або пропонувати й апробовувати свій авторський діагностичний інструментарій;

 • описувати і характеризувати елементи корпоративної культури освітнього закладу;

 • аналізувати офіційні документи – Кодекси, що регулюють в освітніх закладах норми і правила поведінки співробітників, й на основі результатів аналізу розробляти / коректувати спільно з освітянською спільнотою такі офіційні документи;

 • розуміти важливість як для керівника формування корпоративних цінностей і ціннісних орієнтацій у представників освітянської спільноти задля ефективності діяльності освітнього закладу;

 • роз’яснювати сутність ідентичності і корпоративної ідентичності співробітників освітнього закладу;

 • оцінювати лояльність представників освітянської громадиі стейкхолдерів до освітнього закладу;

 • аналізувати корпоративні взаємини в системі корпоративної культури освітнього закладу;

 • вибудовувати різні види взаємин (ділові, особистісні) з іншими учасниками спільної діяльності, організувати та контролювати корпоративну поведінку з огляду на взаємини з іншими учасниками спільної діяльності, університетської спільноти;

 • оцінювати стан соціально-психологічного клімату в колективі і тип й рівень розвитку корпоративної культури освітнього закладу;

 • вирізняти і пояснювати особливості організаційної поведінки співробітників (колег) в освітньому закладі;

 • проводити рефлексію власної корпоративної поведінки в освітньому закладі;

 • розрізняти види корпоративних комунікацій в освітньому закладі і використовувати їх для здійснення управлінської діяльності;

 • знати й використовувати у власній професійній діяльності основні стилі управління в колективі (педагогічному колективі), стилі взаємодії в робочому колективі;

 • реалізовувати умови ефективної командної роботи співробітників;

 • розуміти й вміти упроваджувати у діяльність освітнього закладу інновації, які сприяють ефективності його діяльності.


Компетентності студента:

 • здатність застосовувати знання у галузі управління та адміністрування у практичних ситуаціях;

 • здатність виконувати дослідження на основі сучасного наукового світогляду з використанням світових напрацювань у галузі управління освітою;

 • здатність до критичного аналізу, оцінки й синтезу нових та складних ідей у галузі управління освітою;

 • здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології для ефективної діяльності освітнього закладу;

 • здатність швидко адаптуватися та приймати обґрунтовані рішення у стандартних і незвичних виробничих ситуаціях;

 • здатність мотивувати співробітників та рухатися до спільної мети задля поліпшення іміджу освітнього закладу;

 • здатність генерувати нові ідеї (креативність), виявляти, ставити та вирішувати проблеми;

 • здатність визначати напрями розвитку навчального закладу та планувати його діяльність;

 • здатність до формування організаційної структури навчального закладу;

 • здатність до організації дій щодо забезпечення діяльності навчального закладу інформаційно-комунікаційними зв’язками;

 • здатність до здійснення управлінських дій із забезпечення навчального закладу кваліфікованими кадрами;

 • здатність до формування і розвитку корпоративної культури, створення належного соціально-психологічного клімату при здійсненні спільної діяльності в колективі працівників навчального закладу;

 • здатність до організації та проведення моніторингу ефективності діяльності навчального закладу;

 • здатність до самоаналізу та коригування особистої діяльності як складової колективної діяльності освітнього закладу


Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Розділ 1. Теоретичні основи корпоративної культури освітньої організації

Тема 1.1. Теоретичні основи корпоративної культури

Тема 1.2. Моделі корпоративної культури організації
Розділ 2. Специфічні риси корпоративної культури освітніх організацій на різних етапах розвитку суспільства

Тема2.1.-2.2. Історико-соціальні та педагогічні передумови дослідження проблеми корпоративної культури навчального закладу

Тема2.3.Елементи корпоративної культури університету: традиції, корпоративна символіка, академічний одяг
Модуль 3. Сутність, структура і особливості професійної діяльності представників освітньої громади в умовах корпоративної культури навчального закладу

Тема3.1. Професійно-педагогічна діяльність, професійно-педагогічна культура і корпоративна культура представників освітньої організації
Модуль 4.Керівник, викладач і культура корпоративних взаємовідносин та їх корпоративна поведінка

Тема4.1. Керівник, викладач і культура корпоративних взаємовідносин.

Тема4.2.Корпоративні комунікації у навчальному закладі. Корпоративна поведінка співробітників освітнього закладу
Рекомендована література

Основна:

 1. Гнезділова К. М. Корпоративна культура викладачавищоїшколи: теоретичні і методичні засади формування :монографія / К. М. Гнезділова. – Черкаси :Видавець Чабаненко Ю. А., 2013. – 384 с.

 2. Гнезділова К. М. Корпоративна культура викладачавищоїшколи :посібник / К. М. Гнезділова. – Черкаси : Вид.від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 124 с.

 3. Капитонов Э. А. Корпоративная культура: теория и практика / Капитонов Э. А., Зинченко Г. П., Капитонов А. Э. М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2005. 352 с.

 4. Ким С. Камерон. Диагностика и изменение организационной культуры / Ким С. Камерон, Роберт Э. Куинн; пер. с англ.; под ред. И. В. Андреевой. – СПб : Питер, 2001. – 320 с.

 5. Корпоративна культура :Навчальнийпосібник / [підзаг. ред. Г. Л. Хаєта]. – Київ : Центр навчальноїлітератури, 2003. – 403 с.

 6. Корпоративная культура : Учебно-методическое пособие / [авт.-сост. Т. А. Лапина]. – Омск : Изд-во ОмГу, 2005. – 96 с.

 7. Шейн Э. Х. Организационная культура и лидерство / Э. Х. Шейн / Пер. с англ. под ред. В. А. Спивака. – СПб.: Питер, 2002. – 336 с.

 8. Beyer M.H. The Role of Corporate Cultures in the Management of High-Performing Banks. UniversityofDelaware, 1988.

 9. Clark Burton R. Sustaining Change in Universities. Continuities in Case Studies and Concepts The Society for Research into Higher Education Open University Press / SL6 2QL / Clark Burton R. England : McGraw-Hill, 2004.  212 p.

 10. Davis S.M. Managing Corporate Culture / Davis S.M. – New York : Ballinger, 1984.

 11. Martin J. Culture in organization: Three perspectives / Martin J. – Oxford University Press. NewYork, 1996.


Додаткова:

 1. Абрамова С. Г. О понятии «корпоративная культура» / С. Г. Абрамова, И. А. Костенчук [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.emcon.ru/420-087.html

 2. Беляев А. Корпоративная культура университета: от теории к практике / А. Беляев // Высшее образование в России. – 2007. – № 11. – С. 62-65.

 3. Бенин В. Л.  Педагогическая культура: философско-социологический анализ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/Benin/01.php

 4. Бетина О. Б. Корпоративная культура как фактор управления организационным поведением (на примере вуза) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 /  Бетина Ольга Борисовна – СПб., 2007. – 192 с.

 5. Быков С. В. Ценности и смыложизненные ориентации персонала как характеристики корпоративной культуры организации / С. В. Быков,А. А. Студеникин // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Психология. – 2009. – №1. – С.105-115.

 6. Галагузова М. А. Корпоративное образование: от сущности к новому содержанию / М. А. Галагузова, А. Н. Галагузов – Педагогика. – 2010. – № 2. – С. 32-37.

 7. Дагаева Е. Имидж вуза и корпоративная идентичность / Е. Дагаева // Высшее образование в России. – 2008. – № 11. – С. 89-93.

 8. Иноземцева Л. П. Корпоративная культура преподавателя вуза: проблемы и перспективы // Л. П. Иноземцева // Весник Челябинского государственного университета. – 2010. – № 4 (185). – С. 89-92.

 9. Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя: Учебноепособие / И. Ф. Исаев – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 208 с.

 10. Киселева И.А. Конкурентоспособностьпредприятия в условияхглобализацииобщества: влияниекорпоративнойкультуры / И.А. Киселева, Н.Е. Симонович // Национальныеинтересы: приоритеты и безопасность. – 2014. – №11. – С. 39-44.

 11. Могутнова Н. Н. Корпоративная культура: понятие, подходы / Н. Н. Могутнова // Социологические исследования. – 2005. – №. 4. – С. 130-136.

 12. Неклесса А. И. Средневековые корпорации / А. И. Неклесса [Текст] [Електроний ресурс]. – Режим доступа: http://www.corpo.su/node/581

 13. Погодина А. В. Моделикорпоративнойкультурывузов / А. В. Погодина, С. Д. Крылова // Психологическая наука и образование. – 2008. – № 5. – С. 92-97.

 14. Сухорукова М. Ценности как ключевой элемент организационной культуры / М. Сухорукова [Электронный ресурс] // Управление персоналом. – 2000. – № 11. – Режим доступа к журналу: http://www.hrm.ru/db/hrm/89856474C48A7823C3256AAB004273B8/category.html

 15. Тарабаева В. Б. Использованиерегулирующихвозможностейкорпоративнойкультуры в управленииконфликтамиинновационногоразвитиявуза / В. Б. Тарабаева // Научные ведомости. – 2008. – № 12 (52). – С. 94-99.

 16. Яницкий М. С. Ценностныеориентацииличностикакдинамическая система / М. С. Яницкий. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2000. – 204 с.

 17. GnyezdilovaKiraThe value-motivational criterion-based assessment of graduate university teacher education students’ corporate culture has been accepted for publication / KiraGnyezdilova // American Journal of Educational Research. Ensuring the quality of higher education. – 2013. – Vol. 1, No. 11. – PP. 512-516.

 18. GnyezdilovaKiraCorporate Relationship in the Structure of University Faculty Corporate Culture/ KiraGnyezdilova // American Journal of Educational Research. – 2014. – Vol. 2, No. 12В. – PP. 16-21.

 19. Mael F. Alumniandtheiralmamater: A partialtestofthereformulatedmodeloforganizationalidentification / Mael F., Ashforth B.E. // JournalofOrganizationalBehavior. – 1992. – 13. – 2. – Рр. 103–123.

 20. Mendoza P. Academic Capitalism and Academic Culture: a Case Study / Mendoza P., Berger J.B. // Education Policy Analysis Archives. – 2008. – V. 16. – № 23. – P. 3.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення

Скачати 28.96 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка