Корунець І. В. К 68 Теорія І практика перекладуСторінка1/40
Дата конвертації04.12.2016
Розмір4.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40

Корунець І. В.

К 68 Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. -Вінниця. «Нова Книга», 2003-448 с. ISBN 966-95804-0-4

У пропонованому підручнику висвітлюється широке коло пи­тань теорії та практики відтворення мовних одиниць і явищ лексиколо­гічного і граматичного аспектів англійської й української мов. У теоре­тичній частині дохідливо англійською мовою викладаються короткі відо­мості про існуючі типи і види перекладу, про історію розвитку прин­ципів перекладу в Західній Європі та в Україні впродовж останнього тисячоліття. Проте основна частина підручника відведена способам відтворення лексикологічних та граматичних труднощів англійської мови українською і навпаки. Зокрема: вірному/адекватному відтво­ренню різних типів власних назв людей, географічних назв і назв установ, компаній, організацій, назв газет, журналів тощо. Підручник містить багато різноманітних вправ на закріплення теоретичного ма­теріалу.

ББК 81.432.1-7

и Ф

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

(аспектний переклад)

ПІДРУЧНИКISBN 966-95804-0^

©І. В. Корунець, 2003 ©Вінниця, «Нова Книга», 2003

J


І Сумський державний І
J університет

Б ІБЛЮТЕКА

ft

TABLE OF CONTENTS

Передмова 8

I. Theoretical and Methodological Aspects of

Translation 10

Translation as a Notion and Subject 10

Significance of Translating/Interpreting 13

Translation in Teaching of Foreign Languages 15

Ways of Translating 17

Machine Translation 26

Kinds of Translating/Interpreting 28

Suggested Topics for Self-Control and Class Discussion 32

II. A Short Historical Outline of European and

Ukrainian Translation 34

Translation and Interpretation during the Middle Ages 38

Translation during the Renaissance Period 41

Translation during the Period of Classicism andEnlightenment 42

The Epoch of Romanticism and Establishment of thePrinciples of Faithful Translation in Europe 44

Translation in Kyivan Rus' during the 10th -13th Centuries

and in Ukraine during the 14th-16th Centuries 47

The Kyiv Mohyla Academy and Revival of TranslationActivities in Ukraine 52

Kotlyarevskyi's Free Adaptation of Virgil's Aeneid and theBeginning of a New Era in Ukrainian Translation 54

Translation and Translators during the Late

19th-Early 20th Centuries 57

Translation during the Years of Ukraine's Independence(1917-1921) and Soviet Rule 63

Translation and Translators in Post-War Ukraine. TheDevelopment of the Principles of Faithful Translation 72

Translation in Ukraine during the Last Decade of the 20thCentury and the Role of the Vsesvit Journal 86

Suggested Topics for Self-Testing and Class Discussion 89

4

III. Lexicological Aspects of Translation 91

Methods and Ways of Translating Various Proper Names 92

Conveying the Names of Companies, Corporations, Firms 104

Topics for Self-Control and Class/Home Reviewing 113

Texts for Independent Oral and Written Translation 126

Units of International Lexicon and Ways of RenderingTheir Meaning and Lingual Form 128

Ways of Conveying the Lexical Meaning of GenuineInternationalisms 135

Translating of Loan Internationalisms 140

Suggested Topics for Self-Testing and Class Discussion 141

Exercises for Class and Homework 142

Texts for Independent Class and Home Translation 146

News Items for Class Translation at Sight (in Viva Voce) 148

Units of Nationally Biased Lexicon and Ways ofTheir Translation 151

Ways of Rendering the Meaning of NationallyBiased Units of Lexicon 157

Exercises for Class and Homework 169

Texts for Independent Class and Home Translation 177

Translating of Idiomatic/Phraseological and StableExpressions 182

Transformations of Some Idioms in the Process ofTranslating 196

Suggested Topics for Self-Testing and Class Discussion 198

Exercises for Class and Homework 198

IV. Lexico-Grammatical Aspects of Translation 208

Rendering of the Contextual Meanings of the Definite andIndefinite Articles 208

Realization of Contextual Meanings of the Definite Article 210

Realization of Contextual Meanings of the Indefinite Article 215

Suggested Topics for Self-Testing and Class Discussion 221

Exercises for Class and Homework 221

Asyndetic Noun Clusters and Rendering TheirMeaning into Ukrainian 225

Approaches to Translating Asyndetic Substantival Clusters 226

5

Translation of Two-Componental Asyndetic Substantival

Clusters 227

Translation of Three-Componental Asyndetic SubstantivalClusters 232

Translation of Four-Componental Asyndetic SubstantivalClusters 237

Translation of Five-, Six- and Seven-Componental AsyndeticSubstantival Clusters 240

Suggested Topics for Self-Testing and Class Discussion 243

Exercises for Class and Home Translation 244

Translating of English Verbals and VerbalConstructions/Complexes 252

Ways of Rendering the Lexico-Grammatical Meaningsand Function of the English Infinitive 253

Ways of Translating Infinitival Complexes 256

Ways of Translating the Objective with the InfinitiveConstructions/Predicative Complexes 259

Ways of Rendering the Meaning of the Subjective with theInfinitive Constructions 263

Ways of Translating the Participles and ParticipialConstructions 269

Ways of Translating Participial Constructions/Complexes 273

A. Ways of Translating the Objective with the Participle
Constructions/Complexes 274

B. Ways of Translating the Subjective with the Participle
Constructions/Complexes 276

C. Ways of Translating the Nominative Absolute Participial
Constructions/Complexes 280


D. Ways of Identification of Implicit Meanings in the Nominative

Absolute Participial Constructions 283

Structural Types of Ukrainian Language Units Conveying the Meanings of the Nominative Absolute Participial Constructions ... 285

Translation of the Gerund and Gerundial Complexes 295

Ways of Translating Gerundial Complexes/Constructions 299

Topics for Self-Testing and Class Discussion 302

Ways and Means of Expressing Modality in English andUkrainian 308

The Lexico-Grammatical Expression of Modalitythrough Modal Verbs 310

English Modal Verbs Having not Always Modal VerbsEquivalents in Ukrainian 334

Topics for Self-Testing and Class Discussion 343

Exercises for Class and Homework '. 343

Transformations in the Process of Translation 361

Grammatically and Stylistically PrearrangedTransformations 367

Stylistically/Subjectively Predetermined Transformations 369

Ways of Conveying the Passive Voice Constructions 370

Objectively Required and Subjectively Introduced/ContextualTransformations of Language Units 376

Objectively and Subjectively Conditioned Transformationsof Lexical Units in the Process of Translation 382

Topics for Self-Testing and Class Discussion 387

Exercises for Class and Homework 387

V. Semantic Aspects of Translation 391

Language Units and Levels of Their Faithful Translation 391

Ways of Conveying the Meanings of PolysemanticLanguage Units 394

Conveying the Meanings of Language Units atPassage/Text Level 398

Lexico-Semantic, Stylistic and Structural Analysis ofLanguage Units/Sense Units of the Excerpt 405

Suggested Topics for Self-Testing and Class Discussion 419

Exercises for Class and Homework 420

Publicistic and Newspaper Style Texts and Ways ofTheir Translation 423

New Items for Class and Home Written or Oral Translation 436

A List of Literature Used and Recommended 444


6

7

ПЕРЕДМОВА

Підручник «Теорія і практика перекладу» розрахований на студентів перекладацьких відділень університетів та інститутів. Однак поаспектний виклад навчального матеріалу та система різ­номанітних вправ для його вивчення й інтенсивного закріплення дозволяє ефективно використовувати підручник в усіх гуманітар­них і технічних вузах, де викладається переклад, а також у ко­леджах і гімназіях та в старших класах загальноосвітніх шкіл. Стане він у пригоді і всім бажаючим самостійно опановувати лінгвістич­ні основи письмового та усного перекладу з англійської мови на українську та навпаки. Цьому сприятиме і розподіл та виклад на­вчального матеріалу, а також пропоновані способи подолання ба­гатьох лексикологічних, лексико-граматичних, семантичних і син­таксичних/структурних труднощів перекладу різних мовних оди­ниць.

У першому розділі розглядаються загальнотеоретичні й по­части методологічні питання перекладу, зокрема роль і значення перекладу для здійснення багатосторонніх зв'язків на різних рівнях розповсюдження ідей, при обміні інформацією та збагаченні на­ціональних мов, літератур і культур, при навчанні та вивченні іно­земних мов тощо. В цьому розділі пояснюються також деякі пе­рекладацькі терміни й поняття.

У другому розділі подається коротка історія розвитку євро­пейського і зокрема українського перекладу від давнини до су­часності, що може зацікавити не тільки істориків.

Засоби вірного/адекватного перекладу різних мовних оди­ниць, понять і явищ англійської мови українською і почасти укра­їнської англійською розглядаються в подальших розділах підруч­ника. Так, у третьому розділі обґрунтовуються правила відтворен­ня/перекладу різних назв, зокрема й географічних, інтернаціона-лізмів, реалій суспільно-політичного життя, усталених та ідіома­тичних виразів англійської й української мов.

Лексико-граматичні питання перекладу є об'єктом розгляду в четвертому розділі, де прослідковуються засоби вираження й відтворення можливих контекстуальних значень означеного й не­означеного артиклів, об'єктивної (граматичної) та суб'єктивної мо­дальності, англійських асиндетичних іменникових словосполучень і конструкцій/комплексів з віддієслівними формами, а також різні види перекладацьких трансформацій.

Семантичні й почасти стильові аспекти перекладу подають­ся в підручникові безпосередньо через практику письмового й усного відтворення специфічних особливостей на відповідно пі­дібраних для цієї мети текстових вправах у четвертому розділі. Окремі з цих вправ доцільно використовувати відповідно для пись­мового й усного підсумкового контролю знань і вмінь студентів. Проте головною метою введення тематичних текстових вправ є навчити й перевірити засвоєння теоретичних знань та їх реаліза­цію через навички письмового й усного перекладу різних типів тексту (зокрема й художнього та науково-технічного). Матеріали вправ можуть бути використані і на лекціях чи семінарських за­няттях як наочний/ілюстративний матеріал до відповідних теоре­тичних тем аспектного перекладу та для тренувань письмового та усного перекладу з аркуша.

Оскільки теоретичні положення кожної теми розраховані на інтенсивне їх вивчення, закріплення і практичне застосування, всі правила перекладу в кожному розділі формулюються лаконічно доступною англійською мовою та ілюструються достатньою кіль­кістю прикладів. Це дає викладачеві змогу виносити окремі теми на самостійне опрацювання студентами. Корисним для свідомого засвоєння найважливіших теоретичних положень можуть бути ін­дивідуальні чи групові завдання студентам, щоб вони самостійно відшукали ілюстративний матеріал до окремих тем з відповідних англійських чи українських першоджерел.

Виклад переважної більшості теоретичних питань і положень у підручникові широко ілюструється різними словниковими при­кладами і реченнями оригіналу та їхнього перекладу. Зважаючи на зміни й уточнення/синонімічні заміни й ін., внесені в окремі українські й англійські переклади з метою повнішої ілюстрації пев­них мовних одиниць/явищ, імена перекладачів не скрізь наво­дяться.

Автор із вдячністю прийме всі критичні зауваження та про­позиції, спрямовані на поліпшення в подальшому пропонованого підручника.


8

9

I. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF TRANSLATION

TRANSLATION AS A NOTION AND SUBJECT

Translation as a term and notion is of polysemantic nature, its common and most general meaning being mostly associated with the action or process of rendering/expressing the meaning/content of a source language word, word-group, sentence or passage (larger text) in the target language or with the result of the process/action of rendering. In other words with the work performed by the translator (cf. this is my translation). «Translation» is also used to denote the subject taught or studied, the examination in the subject (cf. we have translation in the time-table today; I have to pass translation tomorrow). «Translation» may refer to the title of the manual/theoretical work on the subject (cf. I bought Translation by Ivanenko). Besides, the Romanization of proper nouns, geographical names, different internationalisms, etc., when Latin letters are used to convey the Ukrainian nouns, verbs, adverbs is «translation» too: Київ Kyiv, Бровари Brovary, Львів Lviv, Біла Церква Bila Tserkva, Полтава Poltava, Згурівка Zghurivka, Медвин Medvyn, algebra алгебра, geographer географ, computer комп'ютер, opera опера, telephone (v) телефонувати, тес/7ал/са//умеханічно, ignore ігнорувати, historically історично. «Translated» in this way, i.e., transliterated with the help of Cyrillic letters are many English and otherforeign names and different terms. Cf.: Archibald Cronin Арчібальд Кронін, Robert Frost Роберт Фрост, Ottawa Оттава, NickHfc, Susan Сюзан, Helmut KohlГельмут Коль, shilling шилінг1, pizza піцца, therapeutic терапевтичний, etc.

No less ambiguous is also the term «interpretation» which is synonymous to «translation» and is used to denote the way or manner of presenting the idea of the work in translation orally (as well as its aesthetic, religious, political, pragmatic background and other qualitative characteristics of the work under translation). These may be artistic, genre and stylistic peculiarities rendered by the translator in his particular way, which is somewhat different from that of the author's. The thing is that «interpretation», unlike «translation», admits some more freedom of the translator in his treatment (at least in certain places or cases) of the matter under translation. Hence, the existence of free versifications (переспіви) and free adaptation (перелицювання)

which are rightly treated as new creations (when they are of high artistic value). To the latter belong the famous free interpretations of Virgil's Aeneid in Ukrainian by I. Kotlyarevskyi or I. Franko's free adaptation of the German work Reineke Fuchs under the Ukrainian title «Фарбований лис», and many others both in our national literature and in world literature. Practically «adapted» (thought in a peculiar way and with the highest degree of faithfulness, i.e. interpreted according to our national literary tradition), are also Shakespearean masterpieces, Byronean writings and many other poetic and prose works. Consequently, «interpretation» may denote apart from the oral method of translation also a peculiar, pertained to a master of the pen and characteristic of him, as well as the only way of presenting a prose or poetic work in translation. («Interpretation» may also denote the style of a peculiar translator and his way of presenting a particular literary work).Apart from the two mentioned above, there are some other terms in the theory of translation which may seen ambiguous to the inexperienced student. These usually common terms are: accurate or exact (to what degree?) translation точний переклад; faithful (or realistic) translation, адекватний/вірний переклад; faithfulness of translation/interpretation, адекватність/вірність перекладу/ тлумачення; fidelity (or faithfulness) of translation/interpretation вірність, адекватність перекладу; equivalent translation/interpretation еквівалентний переклад; free interpretation вільний переклад, перелицювання; free adaptation вільний переклад, переробка; free interpretation вільний переспів, перелицювання; free/loose translation вільний переклад, переказ; consecutive interpretation послідовний переклад, усне тлумачення; off-hand translation/ interpretation переклад/тлумачення без попередньої підготовки (з голосу чи з аркуша); rehash вільна переробка (вдала чи невдала) твору; sight translation/interpretation (translation at sight) переклад/ усне тлумачення з аркуша/тексту; simultaneous translation/ interpretation синхронний переклад; rough translation робочий варіант перекладу, чорновий переклад and some others.

Each of the above-mentioned terms may be understood and interpreted differently. Thus, «free interpretation» may mean both «free translation», «free adaptation» and sometimes even «loose translation». Similarly with the terms and notions as «faithful translation» and «equivalent translation» which are synonymous if not identical by their general meaning thought not without some difference between

11them. The term «faithful translation» (адекватний, вірний переклад) is used to denote the highest level/degree of rendering the denotative or connotative meanings of words, the sense of word-groups and sentences, the content, the expressiveness, picturesqueness and the pragmatic subtext/intention of passages or works of the source language with the help of the available means of the target language. The term «equivalent translation» is nowadays practically used in the same meaning as «faithful translation» with one exception only: it also includes the necessity of quantitative and qualitative representation of all constitutive parts or elements of the source language units in the target language. Consequently, a «faithful translation» very often means the same as «equivalent translation» which can be best illustrated on single words, word-groups or sentences as the following: асгеакр, de/тюсгасудемократія, work npaup, professors and students професори й студенти, to work hard важко працювати, take part брати участь, throw light проливати світло, between Scilla and Charybdis між Сціллою і Харібдою, Ukraine celebrated her fifth anniversary in August 1996Україна святкувала п'яту річницю своєї незалежності в серпні 1996 року.

Equivalent can also be considered the translation of the following English sentence which maintains in Ukrainian its main constituent parts, its content, expressiveness and picturesqueness: There was Penelope flying after me like mad. (W.Collins) За мною гналась, мов навіжена, Пенелопа.

In regard to the afore-said, there can be no equivalence but only faithfulness in the translation of such and the like English language units as: complexion колір обличчя, to take measures вживати заходів, little bird донощик («стукач»), live in the street рідко бувати вдома, one's sands are running out (idiom) тонко пряде/йому недовго ряст топтати, same here (colloq.) це ж саме (так само) і в мене (зі мною), те/це ж саме можу сказати і про себе or: це так само стосується і мене. In a large number of cases «translation» is traditionally applied to various substitutions of the source language constituents/images for the explicatory constituents and images of the target language, which helps achieve the necessary faithfulness in conveying their meaning. Cf.: penny-in-the slot прилад/пристрій-автомат для розрахунків за товари (торгівля); the land of golden fleece Австралія; red blood мужність, відвага, хоробрість (когось); let George do it Іван киває на Петра (один спихає відповідальність на другого); agonic (геометрія) що не утворює кута, etc. Therefore, «faithfull» is not always «equivalent».

The term «translation» is used even to denote purely functional substitutions which have absolutely nothing in common with any expression/rendering of meaning of the source language sense units in the target language. A graphic example of this kind of «translation» can be the following passage: «There's the tree in the middle... It could bark... It says «Bough-wough»... «That's why its branches are called boughs». (L.Carrol, Alice in Wonderland). In Ukrainian: Он Фікус стоїть!.. Ми тому й прозвали його Фі-Кус, що він кусається. It goes without saying that the lexical meaning of «tree» is not «Фікус» and «Bough-wough» or «boughs» do not correlate with «кусатись» which they were substituted for in this Ukrainian translation by H.Bushyna.

Similarly «translated» i.e. functionally substituted are different English and Ukrainian metaphorically used nouns, verbs and set expressions as in the examples knight of the pencil журналіст/ кореспондент, baby-snatcher стара жінка, що одружилася з молодим чоловіком, the Square Mile Лондонське Сіті (фінансовий центр Лондона), the Square Mile of Vice (Cora, район нічних розваг міста Лондона), soft head недоумкувата людина (дурник), etc.

Каталог: file
file -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
file -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
file -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
file -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
file -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
file -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
file -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка