Кременчуцький міський науково – методичний центр Центр психологічної службиДата конвертації11.09.2018
Розмір412 Kb.
Кременчуцький міський

науково – методичний центр

Центр психологічної служби

Диференціація психологічного супроводу учнів в залежності від профілю навчання
Матеріали роботи творчої групи

Кременчук 2010Диференціація психологічного супроводу учнів в залежності від профілю навчання. Матеріали роботи творчої групи/ Авторський колектив: Т.А.Коваленко,О.І. Кобеляцька, А.В. Заріцька, Н.С. Поляцкова, Н.Л. Жадан – Кременчук, 2010. – 40 с.

Рецензент: Л.В. Зюман методист центру психологічної служби Кременчуцького міського науково-методичного центру

Даний посібник є результатом роботи творчої групи практичних психологів ЗНЗ м. Кременчука «Диференціація психологічного супроводу учнів в залежності від профілю навчання».

Збірник містить інформацію про психологічний супровід до профільного і профільного навчання, психодіагностичний інструментарій.

Адресовано практичним психологам, соціальним педагогам.

Рекомендовано до друку рішенням експертної комісії при центрі психологічної служби Кременчуцького міського науково-методичного центру (протокол № 3 від 29.04.2010 р.)Зміст

Цілі та завдання психологічного супроводу до профільного і профільного навчання................................................................................4

I етап. Визначення інтелектуальної готовності..................................... 5

IIетап. Визначення рефлексивної та психофізіологічної готовності …6

III етап. Визначення едукативної готовності....................................................................................................6

IV етап. Визначення професійної спрямованості особистості............................................................................................... ..7

V етап. Визначення мотиваційної готовності .........................................8

Рекомендації по оптимізації психологічного супроводу профільного навчання. Технологія визначення професійної спрямованості особистості..................................................................................................9

Додаток 1. Дослідження переважаючого запам’ятовування................10

Додаток 2. Тест – анкета на визначення видів здібностей дитини ......12

Додаток 3 Методика «Самооцінка емоційних станів»........................... 20

Додаток 4. Методика ДДО (диференційований діагностичний опитувальник) ……………………………………………………………23

Додаток 5. Анкета «Пошук, нахідки, перспективи»............................... 25

Додаток 6. Анкета «Ваша дитина»……………………………………...25

Додаток 7. Методика діагностики професійної спрямованості особистості..................................................................................................26

Додаток8. Методика ОДАнІ..................................................................... 31

Додаток №9. Методика визначення професійних переваг…………… 35

Додаток №10. Як обрати професію ......................................................... 36

Додаток 11. Ваша майбутня професія..................................................... 40

Додаток 12. Індивідуальна профконсультаційна бесіда ....................... 45

Додаток №13 Інтелектуальна лобільність

Додаток №14. Анкета для батьків.......................................................... 46

Додаток №15. Анкета для учнів ............................................

Література………………………………………………………………. 47

50

Цілі та завдання психологічного супроводу

допрофільного і профільного навчання
Діяльність психологічної служби в школі на профільно-диференційованих засадах зводиться до таких задач:

- створення простору для самореалізації кожної особистості;

- корекція розвитку і консультування всіх учасників навчально – виховного процесу (учнів, учителів, батьків);

- створення творчого колективу педагогів - однодумців;

- удосконалення психологічних знань педагогів і батьків.

У школі здійснюється як відбір здібних дітей, так і розвиток провідних здібностей як основи допрофесійної діяльності кожного учня, реалізується принцип вибору змісту профільного навчання в основній школі.

Саме тому психологічній службі школи відводиться особлива роль. Діяльність шкільної психологічної служби в школі спрямована на:

- консультування вчителів з проблем формування інтересів школярів до навчання в профільних класах;

- проведення діагностики рівня сформованості аморфних інтересів учнів в рамках п’ятикомпонентної ( за п’ятьма основними напрямами професійної діяльності) та трьохрівневої ( за трьома рівнями сформованості інтересів: низький середній, високий) матриці на кожного учня;

- вивчення запитів учнів і побажання батьків щодо класу, в якому продовжуватиме навчання дитина;

- вивчення нахилів та здібностей дитини за допомогою різних діагностичних методик;

- проведення відповідної роботи з корекції інтересів дитини та її здібностей;

- вивчення рівня сформованості мотиваційної сфери дітей та її спрямованості;

- надання батькам необхідної допомоги в роботі з обдарованими дітьми, які потребують корекції поведінки, розумового розвитку, спрямованості інтересів;

- проведення корекції профілів з метою зміни помилково обраного профілю.

Забезпечення умов здійснення об’єктивного свідомого вибору відповідного профільного навчання учнями основної школи досягається підбором та використанням відповідних методик дослідження задатків, здібностей, нахилів та обдарованості у дитячому віці, а також рівня інтелектуального розвитку, протікання основних психічних процесів, особистісних якостей дитини, сформованості мотиваційної сфери.

Планований підхід допомагає сприймати профорієнтаційну роботу як науково – практичну систему підготовки особистості до вільного усвідомленого вибору професії.

І ця робота починається не в сьомому, і тим паче не в десятому класах, а тоді коли дитина переступає поріг школи.

Надавши можливість молодшому школяру адаптуватися до першого класу, з другого класу розпочинається вивчення його здібностей і крок за кроком підводження його до професійного самовизначення.

Вирішити цю задачу допомагає психологічна діагностика учнів, яка проводиться поетапно в процесі навчання дитини в школі.

Психологічна служба пропонує алгоритм визначення особистісної готовності школяра до профільного навчання.
I етап. Визначення інтелектуальної готовності (2 клас).

Психодіагностика повинна мати лонгітюдний характер, тобто втілюватися протягом усіх років навчання в школі.

Другі класи – вивчення об’єму пам’яті, уваги, фонематичного слуху, рівня ерудиції, моторики (Додаток №1)

Батькам пропонується «Тест – анкета на визначення видів здібностей дитини» (додаток №2)

Школярі молодших класів знайомляться зі світом професій, насамперед своїх батьків, у них формується правильне емоційне ставлення до праці, з’являється бажання займатися корисною справою, якісно виконувати доручену роботу.


II етап. Визначення рефлексивної та психофізіологічної готовності (5 клас).

П’яті класи – вивчення темпераменту, емоційно-вольової сфери (додаток №3), рівня самостійності у виконанні завдань навчальної діяльності та життєдіяльності.

Учні п’ятих класів знайомляться в основному з професіями свого економічного регіону. Однією з умов профорієнтації в навчальному процесі є врахування потреб у кадрах конкретного економічного регіону. Адже кожен економічний район має свої специфічні характерні для даної місцевості потреби в кадрах. Учителі знайомлять учнів з потребами у певних спеціальностях свого регіону і наголошують саме на цих професіях.
III етап. Визначення едукативної готовності (6-7клас).

Визначення спеціальних знань, умінь та навичок (аналіз таблиці академічних оцінок учня за останній семестр і диференціація на інформаційно – навчальний блок, техніко-практичний блок, художньо-естетичний, спортивно – оздоровчий блок).

У шостому класі проводиться тестування, що визначає здібності, інтереси дітей. Ефективною методикою для визначення схильностей особистостей є тест ДДО – диференційовано-діагностичний опитувальник С. Клімова, який дає важливі знання щодо попередніх інтересів і схильностей у колі класифікації професій: «людина-природа», «людина - знакова система», «людина – техніка», «людина – людина», «людина – художній образ» (додаток №4).

Проводиться анкетування учнів «Пошуки, знахідки, перспективи» (додаток №5) та анкетування батьків «Ваша дитина» (додаток №6).


IV етап. Визначення професійної спрямованості особистості.

Для визначення такого складного утворення як професійна спрямованість використовується ряд методик:

1) методика діагностики професійної спрямованості (автор Б. Басс); (додаток №7)

2) орієнтовно – діагностичний опитувальник інтересів «ОДАНІ -2» (Б.Федоришин та С. Карпиловська); (додаток8)

3) методика самооцінки схильностей до різних типів професійної діяльності (С. Клімов); (додаток4)

4) методика встановлення інтересів та спрямованості до майбутньої професійної діяльності (опитувальник «Професійних переваг» Б.Басса); (додаток9)

5) тестова методика «Як обрати професію»; (додаток 10)

6) методика визначення спонукань, які призводять до вибору професії (опитувальник Л.Лучко «Ваша майбутня професія»); (додаток 11)

7) методика написання творів. Метод творів, який точніше, ніж анкети, дозволяє виявити особистісне відношення дітей до уроків, предмету власного інтересу, характер хобі та інші. Психолого-педагогічний аналіз учнівських творів дозволяє виявити ступінь і рівень усвідомленості профільних інтересів, ступінь емоційної захопленості дитини і навіть сам характер інтересів. З цією метою учням пропонуються відповідні теми творів, наприклад: «Мої улюблені заняття в школі та вдома», «Чим я хотів би займатися і чому?» та інші. Метод творів дозволяє дізнатися про кількісно-якісні характеристики інтересів дитини, її схильності та мотиваційну сферу.

8) проведення профконсультаційних бесід. (додаток 12)

9) інтелектуальна готовність. Методика «Інтелектуальна мобільність. (додаток 13)

Прекрасно зарекомендували себе анкети закритого і відкритого типу. В анкетах закритого типу пропонуються варіанти можливих відповідей. Наприклад: «Анкета для батьків) (додаток14) дозволяє встановити характер впливу батьків на своїх дітей у питаннях вибору професії. В анкетах відкритого типу відповіді на питання дає реципієнт. Наприклад, «Анкета для учнів» (додаток15) дозволяє визначити коло інтересів дітей.

З метою формування готовності до професійного самовизначення, активізації проблеми вибору професії, виявлення професійних інтересів, схильності учнів, розширення уяви про світ професій та їхні особливості психолог проводить психолого – педагогічний тренінг для учнів 9-11 класів «Вибір професії, або задача з багатьма невідомими».
V етап. Визначення мотиваційної готовності (10 -11 класи).

Визначення профільних і професійних інтересів, нахилів старшокласників.

На останньому етапі, незважаючи на те, що профіль вибрано, робота з усвідомленого вибору професії триває.

Учні 10-11 класів, що вибрали профіль навчання, уточнюють відповідність своїх професійно важливих і інших якостей, стану здоров’я вимогам професійної діяльності, що обирається.

З метою підвищення у старшокласників рівня усвідомлення своїй готовності до різноманітних видів професійної праці проводиться тестування за методикою М. Пряжнікова «Будь готов!», проводяться заняття, ігри з метою допомогти старшокласникам, що визначаються у виборі професійного навчання, більш усвідомлено підійти до свого майбутнього, усвідомити взаємозв’язок різних життєвих етапів і подій

Рекомендації по оптимізації психологічного супроводу профільного навчання
1. Соціально-психологічним службам налагоджувати зв’язки з громадськими організаціями, завдяки яким здійснюється підвищення професійного рівня через проведення круглих столів, семінарів, конкурсів, тренінгів.

2. Розширювати спільну роботу з Центром зайнятості по профорієнтації старшокласників.

3. Ввести факультативний курс «кроки до самопізнання».

4. З метою надання допомоги батькам у визначенні майбутньої професії їхніх дітей упроваджувати в систему роботи школи батьківського всеобучу, які включають в себе бесіди, групові та індивідуальні консультації, батьківські збори, конференції.


Додатки

Додаток 1

Дослідження переважаючого типу запамятовування

Така діагностика має на меті виявлення переважаючого типу пам’яті за допомогою різних способів подання словесного і несловесного матеріалу. У першій серії зачитують слова для запам’ятовування (слухове сприйняття), у другій показують по черзі зображення (зорове сприйняття), у третій використовують пари слів, пов’язані логічним зв’язком (логічна пам’ять), у четвертий – пари слів, не пов’язані безпосереднім зв’язком (механічна пам’ять).

Щоб не було перевантаження під час визначення типу пам’яті, для кожної серії достатньо підготувати набір із 10 слів (за Т. Пашуковою)

Слухова

Експериментатор читає вголос рядок із 10 слів. По закінченні учні беруть ручки і намагаються відтворити на папері всі слова, які запам’ятали (можна в довільному порядку).

Наприкінці рахують кількість правильно названих слів.

Слова для прикладу: машина, яблуко, олівець, весна, лампа, ліс, дощ, квітка, каструля, горобець.Зорова

Дослідник показує дітям по черзі 10 картинок. Учні стараються запам’ятати зображені на них предмети. По закінченні записують назви усіх зображень, які запам’ятали. Наприкінці перевіряють кількість правильних відповідей.Логічна

Зачитуються пари логічно поєднаних слів. Потім дослідник читає слова з лівої частини рядка, а школярі у цей час записують слова з правої. Після цього перевіряють: учитель знову читає пари слів, а учні позначають правильно записані слова і підраховують їхню кількість.

Пари слів для прикладу:

Баян – грати

Лампа – світло

Олівець – папір

Літак – крило

Соловейко – співати

Газета – новини

Музика – настрій

Земля – врожай

Школа – знання

Космос – ракета

Механічна

Аналогічну роботу проводять із парами слів, не пов’язаних логічно:

Стілець – склянка

Скрипка – вогнище

Цвях – відро

Дах – чайник

Вогонь – ганок

Лінійка – туфлі

Сокира – килим

Поїзд – осінь

Книжка – м’яч

Графин – годинник


Переважаючий тип пам’яти при різних типах подання матеріалу визначають шляхом порівняння кількості правильно відтворених слів у кожній із чотирьох серій. Нормальним обсягом безпосередньої пам’яті вважається запам’ятовування 5-9 слів. Провідний тип пам’яті пов’язаний із відповідною репрезентативною системою уявлень особистості. Її виявлення допоможе зробити багатопланові рекомендації досліджуваному, особливо щодо запам’ятовування ним найбільш цінної інформації, підготовки до уроків, іспитів тощо.


Додаток 2

Тест – анкета на визначення видів здібностей дитини

Якщо вашій дитині уже виповнилося 5 років і ви:

а) згодні з твердженням психологів про те, що кожна дитина потенційно талановита;

б) помітили певні здібності у своєї Дитини;

в) вважаєте її «нестандартною», пропонуємо заповнити цю анкету.

Вона допоможе:

а) визначити найяскравіші здібності вашої дитини;

б) оцінити перспективи дитини;

в) прийняти правильне рішення, обираючи види занять з нею.
Музичні

1.Любить музику і музичні записи, завжди прагне туди, де можна послухати музику.

2. Швидко реагує на ритм і мелодію, уважно вслухається в них легко запам’ятовує.

3, Якщо співає або грає на музичному інструменті, то вкладає у виконання свої почуття й енергію, а також свій настрій.

4. Складає власні мелодії.

5. Навчалася або вчиться грати на якомусь музичному інструменті.Артистичні

1.Часто, коли їй не вистачає слів, виражає свої почуття мімікою, жестами і рухами.

2. Прагне викликати емоційні реакції в інших, коли із захопленням про щось розповідає.

3. Змінює тональність і гучність голосу, мимоволі наслідуючи людину, про яку розповідає.

4. З великим бажанням виступає перед аудиторією, причому прагне, щоб її глядачами були дорослі.

5. Легко передражнює чиїсь звички, пози тощо.

6. пластична і відкрита всьому новому.

7. Любить і розуміє значення красивого одягу.Літературні

1. Розповідаючи про щось, уміє дотримуватися обраного сюжету, не втрачає основної думки.

2. Любить фантазувати або імпровізувати на тему реальної події, причому додає до розповіді щось нове і незвичайне.

3. У своїх усних або письмових розповідях добирає таки слова, що добре передають емоційні стани й почуття героїв.

4. Зображає персонажів своїх фантазій жвавими й цікавими.

5. Любить, усамітнившись, писати оповідання, вірші, не боїться почати писати роман про своє життя.Художні

1. Не знаходячи слів або захлинаючись ними, починає малювати або ліпити для того, щоб висловити свої почуття або настрій.

2. У витворах дитини – розмаїття предметів, людей, тварин, ситуацій, вона не «зациклюється» на зображенні чогось одного.

4. Серйозно ставиться до творів мистецтва, стає вдумливою і дуже зосередженою, коли її увагу привертає якийсь твір мистецтва або пейзаж.

5. Коли є вільний час, охоче ліпить, малює, креслить, комбінує матеріали і фарби.

6. Прагне створити щось, що має очевидне прикладне значення, - прикраса для будинку, одягу тощо.

7. Не боїться висловлювати свою думку навіть про класичні твори мистецтва, причому може спробувати критикувати їх, наводячи цілком розумні аргументи.

Спортивні

1. Дитина енергійна й повсякчас хоче рухатися.

2. Дитина дуже смілива і не боїться синців та шишок.

3. Вона майже завжди бере верх у бійках або виграє в якійсь спортивній грі.

4. Не відомо, коли дитина встигла навчитися справно керувати лижами, м’ячами і клюшками.

5. краще від багатьох інших однолітків фізично розвинута, рухається легко, пластично, граційно.

6. Полюбляє гри, змагання, безцільну біганину.

7. Здається, що дитина ніколи не втомлюється.

8. неважливо, цікавиться вона всіма видами спорту чи якимось одним, але в неї є свій герой – спортсмен, якого чи якимось одним, але в неї є свій герой – спортсмен, якого дитина наслідує.

Інтелектуальні

1. добре мислить, розуміє недомовлення, вловлює причини і мотиви вчинків інших людей.

2. Має хорошу па’ять.

3. Легко і швидко схоплює новий матеріал.

4. Ставить дуже багато продуманих і доцільних ситуативних запитань.

5. Любить читати книги, до того ж за своєю особистою програмою, що на кілька років випереджає шкільну.

6. Обганяє своїх однолітків у навчанні, причому не обов’язково є відмінником, часто скаржиться, що в школі їй нудно.

7. Набагато краще і ширше за багатьох своїх однолітків поінформована про події і проблеми, що безпосередньо не стосується її.

8. Має почуття власної гідності і здорового глузду, розважлива не по роках.

9. Дуже спостережлива, швидко, але не обов’зково гостро реагує на все нове і несподіване в житті.Науково – дослідницькі

1.Має чітко виражену здатність до розуміння абстрактних понять, узагальнень.

2. Уміє чітко виразити словами чужу і свою думку або спостереження, причому нерідко записує їх не з метою похвалитися, а для себе.

3. Любить читати науково – популярні видання, наукові статті та книжки, на кілька років випереджаючи в цьому однолітків, причому віддає перевагу цій, а не розважальній літературі.

4. Часто намагається знайти своє пояснення причин і змісту подій.

5. Із задоволенням створює свої проекти, конструкції, схеми, колекції.

6. Не засмучується і не надовго припиняє роботи, якщо її винахід або проект не підтримали або висміяли.

7. Вирізняється гнучкістю мислення й високою працездатністю.Технічні

1.Цікавиться різноманітними механізмами й машинами.

2. Полюбляє конструювати моделі, прилади, радіоапаратуру.

3. Сама шукає причини несправностей механізмів чи апаратури.

4.Може налагодити зіпсовані механізми й прилади, використовувати старі деталі для створення нових іграшок, приладів, виробів. Знаходить оригінальні рішення.

5. Любить і вміє малювати (бачить) креслення й ескізи механізмів.

6. Цікавиться спеціальною, навіть дорослою, технічною літературою.
Оцінна характеристика

1. Кожна характерна ознака здібностей оцінюється від 2 до 5 балів. Якщо якась характеристика особливо притаманна вашій дитині, ставте їй п’ять балів, якщо вона виражена добре – чотири бали і т. д. (Не ставте оцінку нижчу за два бали.)

2.Підсумовуйте бали всередині кожної з восьми анкет на кожен тип здібностей. Отриману суму поділіть на кількість ознак. Наприклад, суму, отриману під час додавання балів, коли оцінювали спортивний талант, треба поділити на вісім.

3. На основі цього ви зможете встановити найбільше обдарування вашої дитини.

4. Необхідно також побудувати графік рівня інтересів вашої дитини. Отже, побудуйте вісі координат. На горизонтальній вісі розмістіть вісім позицій (відповідно до кількості видів здібностей). На вертикальній вісі запишіть на рівній відстані цифри від 2 до 5. На перетині проекцій середньої оцінки в балах і виду здібностей поставте точку.

З’єднавши точки, ви одержите потрібний вам графік. Графік потрібен для того, щоб прийняти правильне рішення, якщо ви захочете, щоб ваша дитина займалася одночасно музикою та плаванням, а також математикою і малюванням.

Поглянувши на графік, ви зможете оцінити її перспективи.

5. Не засмучуйтеся, якщо лінія графіка не має піків – цей метод виявлення обдарованості дитини за допомогою анкетування все-таки досить простий, а талант має властивість виявлятися несподівано і не виявлятися бурхливо та яскраво.

6. Добре, якщо ви проведете таку саму роботу з іншою дитиною, однолітком вашого маля. Це допоможе вам перевірити правильність ваших висновків.

7. Анкету можна застосувати для анкетування дітей уже з п’ти років, хоча її точність значно підвищується, коли дитині виповнюється 6-7 років.Додаток 3

МЕТОДИКА «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЛАБИЛЬНОСТЬ», или Умение переключаться

Цель. Исследование лабильности, то есть спобности перек­лючения внимания, умения быстро переходить с реше­ния одних задач на выполнение других, не допуская при этом ошибок, прогноза успешности в профессиональном обучении, освоении нового вида деятельности и оценка качеств трудовой практики.

Материал. Специальный бланк для ответов, выдается каждому испытуемому.

Описание. Методика состоит из нескольких заданий, которые зачитываются экспериментатором. На решение каждого задания отводится от 3 до 5 секунд. Ответы испытуемого фиксируются на специальном бланке.

Инструкция. «Вам предлагается выполнить 40 несложных за­даний, ответы на которые вы будете фиксировать на спе­циальном бланке. Время работы над каждым заданием ограничено несколькими секундами. Будьте вниматель­ны. Работайте быстро. Прочитанное мною задание не повторяется. Внимание. Начинаем».

Тестовый материал 1. (Квадрат 1). Напишите первую букву имени Сергей и по­следнюю букву первого месяца года (3 сек.).

 2. (Квадрат 4). Напишите слово «ПАР» так, чтобы любая од­на буква была написана в треугольнике (3 сек.).

 3. (Квадрат 5). Разделите четырехугольник двумя вертикаль­ными и двумя горизонтальными линиями (4 сек.).

 4. (Квадрат 6). Проведите линию от первого круга к чет­вертому так, чтобы она проходила под кругом № 2 и над кругом № 3 (3 сек.).

 5. (Квадрат 7). Поставьте плюс в треугольнике, а цифру 1 в том месте, где треугольник и прямоугольник имеют общую площадь (3 сек.).

 6. (Квадрат 6). Разделите второй круг на ТРИ, а четвертый на ДВЕ части (4 сек.).

 7. (Квадрат 10). Если сегодня не среда, то напишите предпос­леднюю букву вашего имени (3 сек.).

 8. (Квадрат 12). Поставьте в первый прямоугольник плюс, третий зачеркните, в шестом поставьте 0 (4 сек.).

 9. (Квадрат 13). Соедините точки прямой линией и поставь­те плюс в меньшем треугольнике (4 сек.).

 1. (Квадрат 15). Обведите кружком одну согласную букву и зачеркните гласные (4 сек.).

(Квадрат 17). Продлите боковые стороны трапеции до пересечения друг с другом и обозначьте точки пересечения последней буквой названия вашего города (4 сек.).

 1. (Квадрат 18). Если в слове «СИНОНИМ» шестая буква гласная, поставьте в прямоугольнике цифру 1 (3 сек.).

 2. (Квадрат 19). Обведите большую окружность и поставьте плюс в меньшую (3 сек.).

 3. (Квадрат 20). Соедините между собой точки 2, 4, 5, мино­вав 1 и 3 (3 сек.).

 4. (Квадрат 21). Если два многозначных числа неодинаковы, поставьте галочку на линии между ними (2 сек.).

 5. (Квадрат 22). Разделите первую линию на три части, вторую на две, а оба конца третьей соедините с точкой А (4сек.).

 6. (Квадрат 23). Соедините конец первой линии с верхним концом второй, а верхний конец второй — с нижним кон­цом четвертой (3 сек.).

18. (Квадрат 24). Зачеркните нечетные цифры и подчеркните четные (5 сек.).

19. (Квадрат 25). Заключите две фигуры в круг и разделите их друг от друга вертикальной линией (4 сек.). 1. (Квадрат 26). Под буквой А поставьте стрелку, направлен­ную вниз, под буквой В — стрелку, направленную вверх, под буквой С — галочку (3 сек.).

 2. (Квадрат 27). Если слова «ДОМ» и «ДУБ» начинаются на одну и ту же букву, поставьте между ромбами минус (3сек.).

 3. (Квадрат 28). Поставьте в крайней слева клеточке 0, в край­ней справа плюс, в середине проведите диагональ (3 сек.).

 4. (Квадрат 29). Подчеркните снизу галочки, а в первую галочку впишите букву А (3 сек.).

 5. (Квадрат 30). Если в слове «ПОДАРОК» третья буква не И, напишите сумму чисел 3 и 5 (3 сек.).

 6. (Квадрат 31). В слове «САЛЮТ» обведите кружком соглас­ные буквы, а в слове «ДОЖДЬ» зачеркните гласные (4 сек.).

 7. (Квадрат 32). Если число 54 делится на 9, опишите окруж­ность вокруг четырехугольника (3 сек.).

 8. (Квадрат 33). Проведите линию от цифры 1 к цифре 7 так, чтобы она проходила под четными цифрами и над нечет­ными (4 сек.).

28. (Квадрат 34). Зачеркните кружки без цифр, кружки с цифрами подчеркните (3 сек.).

29.(Квадрат 35). Под согласными буквами поставьте стрелку, направленную вниз, а под гласными - стрелку, направ­ленную влево (5 сек.).

30.(Квадрат 36). Напишите слово «МИР» так, чтоб первая буква была написана в круге, а вторая в прямоугольнике (3 сек.).

31. (Квадрат 37). Укажите стрелками направления горизон­тальных линий вправо, а вертикальных — вверх (5 сек.).

32. (Квадрат 39). Разделите вторую линию пополам и соедини­те оба конца первой линии с серединой второй (3 сек.).

33. (Квадрат 40). Отделите вертикальными линиями нечетные цифры от четных (5 сек.).

34. (Квадрат 41). Над линией поставьте стрелку, направленную вверх, а под линией — стрелку, направленную влево (2 сек.).

35. (Квадрат 42). Заключите букву М в квадрат, К в круг, О в треугольник (4 сек.).

36. (Квадрат 43). Сумму чисел 5+2 напишите в прямоугольни­ке, а разность этих же чисел — в ромбе (4 сек.).

37. (Квадрат 44). Зачеркните цифры, делящиеся на 3, и под­черкните остальные (5 сек.). 1. (Квадрат 45). Поставьте галочку только в круг, а цифру 3 — только в прямоугольник (3 сек.).

 2. (Квадрат 46). Подчеркните буквы и обведите кружками четные цифры (5сек.).

 3. (Квадрат 47). Поставьте нечетные цифры в квадратные скобки, а четные в круглые (5 сек.).

Оценка. Производится по количеству ошибок. Ошибкой счи­тается и пропущенное задание. Нормы выполнения: 0-4 ошибки - высокая лабильность, хорошая способность к обучению; 5-9 ошибок - средняя лабильность; 10-14 ошибок - низкая лабильность, трудности в переобуче­нии; 15 и более ошибок - мало успешен в любой деятельности.Додаток №3

Методика «Самооцінка емоційних станів»

(за Уесманом – Ріксом)

Методика передбачає 10-бальну систему оцінювання.Інструкція. Виберіть у кожному із запропонованих наборів суджень те, що найбільше відповідає вашому стану в цей момент. Номер судження запишіть.

Вимірюються чотири показники, які в нормі мають відповідати 4-му і 5-му номерам відповідей.Спокій – тривожність

1. Абсолютний і цілковитий спокій, непохитно впевнений у собі.

2. Винятково холоднокровний, надзвичайно впевнений у собі.

3. Відчуття цілковитого благополуччя, впевнений, почуваюся невимушено.

4. Загалом упевнений у собі й вільний від хвилювання.

5. Нічого особливо не хвилює мене, почуваюся відносно невимушено.

6. Трохи стурбований, почуваюся скуто, дещо стривожений.

7.Є певна стурбованість, страх, хвилювання, невизначеність. Нервовий, хвилююся, роздратований.

8. Значна невпевненість, травмований невизначеністю, страшно.

9. Величезна тривожність. Засмучений страхом.

10. Зовсім втратив самовладання від страху, загубив розум, наляканий проблемами.

Енергійність – втомлюваність

1. Порив, що знає перешкод, життєва сила вихлюпується через край.

2. Величезна енергія, життєздатність б’є через край, велике прагнення до діяльності.

3. Багато енергії, велика потреба в діяльності.

4. Почуваюся бадьоро, в запасі значна енергія.

5. Почуваюся свіжим, у міру бадьорим.

6. Трохи втомився, лінь, бракує енергії.

7. Досить втомлений, апатичний, сонний, у запаси незначна енергія.

8. Велика втома, малі запаси енергії.

9. Страшенно втомлений, майже виснажений і практично нездатний до дії.

10. Зовсім видихався, нездатний навіть на незначне зусилля.

Піднесеність – пригніченість

1. Значний підйом, захоплива веселість.

2. надзвичайно збуджений, у дуже піднесеному настрої.

3. Веселий, збуджений, у доброму настрої.

4. Почуваюся досить добре, життєрадісний.

5. Почуваюся досить добре, у порядку.

6.Почуваюся трохи пригнічено, так собі.

7. Настрій пригнічений, невеселий.

8. Пригнічений, почуваюся скуто, погано.

9. Дуже пригнічений, почуваюся дуже погано.

10. Депресія і пригніченість, усе здається чорним, безрадісним.

Впевненість – невпевненість

1. Для мене немає нічого неможливого, можу зробити все, що захочу.

2. Відчуваю велику впевненість у собі, жодних перешкод не боюся.

3. Дуже впевнений у своїх можливостях та здібностях.

4. Відчуваю, що моїх здібностей достатньо і мої перспективи хороші.

5. Відчуваю, що я в усьому досить компетентний.

6. Відчуваю, що мої вміння і здібності дещо обмежені.

7. Відчуваю, що я досить нездібний.

8.Пригнічений своєю слабкістю і браком здібностей.

9.Відчуваю, що я жалюгідний і нещасний, втомився від своєї некомпетентності.

10. Відчуття слабкості й марності зусиль, у мене нічого не виходить.

Додаток 4.

Методика ДДО (диференційований діагностичний опитувальник)

Дана методика дозволяє виявити схильність людини до певного типу професій.Інструкція: припустимо, що після закінчення вищого навчального закладу Ви зможете виконувати будь-яку роботу. Але якщо б трапилося вибирати тільки з 2-х можливостей, чому б Ви віддали перевагу? Оціність свій вибір таким чином: дуже подобається «+ +», подобається «+».

 1. а) спостерігати за тваринами;

б) обслуговувати машини і прилади.

2. а) лікувати хворих;

б) складати програми для комп’ютера.

3. а) слідкувати за якістю книжкових іллюстрацій, плакатів, тощо;

б) слідкувати за станом і розвитком рослин.

4. а) обробляти матеріали (дерево, тканину, скло);

б) рекламувати і продавати товари.

5. а) обговорювати науково-популярні статті;

б) обговорювати п’єси, концерти.

6. а) вирощувати тварин;

б) допомагати друзям у роботі і спорті.

7. а) настроювати музичні інструменти;

б) керувати автомобілем, трактором.

8. а) надавати людям інформацію (напр. у довідковому бюро, бюро екскурсій);

б) оформлювати виставки, брати участь у концертах.

9. а) ремонтувати речі і вироби;

б) шукати і виправляти помилки у текстах, малюнках.

10. а) лікувати тварин;

б) виконувати обчислення, обрахунки.

11. а) виводити нові сорти рослин;

б) конструювати машини, будувати будинки.

12. а) розбирати суперечки між людьми;

б) розбиратися у кресленнях і схемах.

13. а) спостерігати за роботою художньої самодіяльності;

б) вивчати життя мікробів.

14. а) налагоджувати медичні прилади;

б) надавати людям медичну допомогу.

15. а) складати звіти про явища, що спостерігалися;

б) художньо описувати події.

16. а) робити лабораторні аналізи у лікарні;

б) оглядати людей, призначати лікування.

17. а) фарбувати стіни, розписувати вироби;

б) монтувати будівлі, робити машини.

18. а) організовувати культпоходи, екскурсії;

б) брати участь у концертах, спектаклях.

19. а) виготовляти деталі, будувати будинки;

б) креслити, копіювати карти.

20. а) боротися з хворобами рослин;

б) працювати на комп’ютері.
Бланк відповідей до методики ДДО


Л – П

Л – Т

Л – Л

Л – З

Л - Х

1 а

10а

10б11а

11б

12а

12б

13а

13б

14а

14б

15а

15б

16а

17б

16б

19б

17а

20а

19а

18а

20б

18б


Додаток 5.

Класному керівнику до години спілкування в 7-х класахАнкета «Пошуки, знахідки, перспективи»

1..Як ти оцінюєш рік навчання у школі?

а) Досяг(ла) запланованих результатів;

б) Довелося скорегувати плани, бо перецінив(ла) можливості;

в) Поки не задоволений підсумками.

2. Знаєш свої поточні оцінки?

3. Яким за успішністю учнем ти є? А хотів би бути? Які шляхи досягнення твоєї мети?

4. Які предмети для тебе найцікавіші?

5. Які маєш захоплення?

6. Яку справу здатний організувати?

7. Потрібна допомога вчителів, психолога?
Додаток 6.

Класному керівнику до батьківських зборів 7-х класахАнкета «Ваша дитина»

1. Які нахили проявила ваша дитина у шкільному віці?

2. Які гуртки вона відвідувала?

3. Який предмет для вашої дитини найцікавіший?

4. Чи бажаєте Ви, щоб ваша дитина вивчала поглиблено якийсь із перелічених нижче предметів?

- біологія, хімія;

- історія, право, мови (рос,, укр., іноземна)

- фізика, інформатика, математика?

5. Чи потрібна вам допомога вчителів, психолога?
Додаток 7.

Методика діагностики професійної спрямованості особистості

Методика складається з тексту опитувальника та бланка відповідей.

Учням пропонується відповісти на запитання опитувальника, який містить 27 суджень, на кожне з яких дається три відповіді (а,б,в). Потрібно вибрати одну з відповідей, яка найбільше відповідає дійсності, та записати її на бланку для відповідей у стовпчику «Найбільш привабливо». Потім слід обрати одну відповідь, яка найменше відповідає реальності та записати її на бланк для відповідей у стовпчику «Найменш привабливо».

Текст опитувальника


 1. Найбільше задоволення одержую від:

а) схвалення моєї роботи;

б) усвідомлення того, що робота виконана добре;

в) усвідомлення того, що мене оточують друзі.

2. Якби я грав у футбол (волейбол, баскетбол), то прагнув би бути:

а) тренером, який розробляє тактику гри;

б) відомим гравцем;

в) обраним капітаном команди.

3. На мою думку, кращим педагогом є той, хто:

а) цікавиться учнями та має до кожного індивідуальний підхід;

б) зацікавлює своїм предметом так, що учні з задоволенням вивчають цей предмет;

в) створює в колективі таку атмосферу, у якій кожен учень може висловити свою думку.

4. Мені подобається, коли люди :

а) радіють за виконану роботу;

б) із задоволенням працюють у колективі;

в) прагнуть виконати свою роботу краще за інших.

5. Я бажав би, щоб мої друзі:

а) були доброзичливими та допомагали людям, коли це необхідно;

б) були вірними та відданими мені;

в) були розумними та цікавими.

6. Кращими друзями я вважаю тих:

а) із ким маю добрі стосунки;

б) на кого завжди можна покластися;

в) хто може багато досягнути в житті.

7. Найбільше мені не подобається:

а) коли в мене щось не виходить;

б) коли розладнуються стосунки з товаришами;

в) коли мене критикують.

8. На мою думку, дуже погано, коли педагог:

а) приховує свої антипатії до деяких учнів, насміхається та дражнить їх;

б) викликає дух суперництва в колективі;

в) недостатньо добре знає предмет, який викладає.

9. У дитинстві мені найбільше подобалося:

а) проводити час із друзями;

б) відчуття виконаної справи;

в) коли мої вчинки схвалювали.

10. Я бажав би бути схожим на тих, хто:

а) досягнув успіху в житті;

б) справді закоханий у свою справу;

в) відзначається доброзичливістю і товариськістю.

11. Школа насамперед має:

а) навчати вирішувати завдання, які ставить життя;

б) розвивати індивідуальні здібності учнів;

в) виховувати риси, які допомагають встановлювати стосунки з людьми.

12. Якби я мав більше вільного часу, то використовував би його:

а) для спілкування з друзями;

б) для відпочинку;

в) для самоосвіти та улюблених справ.

13. Найбільших успіхів я досягаю, коли:

а) працюю з людьми, до яких відчуваю симпатію;

б) маю цікаву роботу;

в) отримаю винагороду за свої зусилля.

14. Мені подобається, коли:

а) інші люди поважають мене;

б) я відчуваю задоволення від добре виконаної роботи;

в) я маю час приємно спілкуватися з друзями.

15. Якби про мене написали в газеті, то краще то краще було б, щоб:

а) розповіли про якусь цікаву справу, пов’язану із навчанням, працею, спортом, у якій я брав участь;

б) написали про мою діяльність;

в) обов язково розповіли про колектив, у якому я працював.

16. Найкраще я навчаюся, коли викладач:

а) має до мене індивідуальний підхід;

б) може зацікавити своїм предметом;

в) колективно обговорює проблеми, що вивчаються.

17. Для мене не має нічого гіршого за:в

а) образу власної гідності;

б) невдачу під час виконання важливої справи;

в) утрату друзів.

18. Найбільше я ціную:

а) успіх;

б) можливості спільної праці;

в) здоровий глузд та інтуїцію.

19. Я не поважаю людей, які:

а) вважають себе гіршими за інших;

б) часто сваряться та конфліктують;

в) заперечують все нове.

20.Приємно, коли:

а) працюєш над важливою справою;

б) маєш багато друзі;

в) усім подобаєшся та викликаєш схвалення.

21. На мою думку, керівник повинен бути насамперед:

а) доступним;

б) авторитетним;

в) вимогливим.

22. У вільний час я з цікавістю прочитав би книжки:

а) про те, як знайти друзів та налагодити добрі стосунки з оточуючими;

б) про життя відомих людей;

в) про останні досягнення науки та техніки.

23. Якби в мене були здібності до музики, я бажав би бути:

а) диригентом;

б) композитором;

в) солістом.

24. Я хотів би:

а) вигадати цікавий конкурс;

б) перемогти в конкурсі;

в) організувати конкурс і керувати ним.

25. Людина повинна прагнути до того, щоб:

а) що я бажаю зробити;

б) як досягнути мети;

в) як організувати людей для досягнення мети.

26. Людина повинна прагнути до того, щоб:

а) інші люди схвалювали її вчинки;

б) передусім виконувати свою справу;

в) її не можна було б критикувати за виконану роботу.

27. Найкраще я відпочиваю у вільний час, коли:

а) спілкуюся з друзями;

б) переглядаю цікаві фільми;

в) займаюся своєю улюбленою справою.
Обробка результатів. Кожна відповідь у стовпчику «Найбільш привабливо» - 2 бали, відповідь у стовпчику « Найменш привабливо» - 0 балів, відповідям, що не потрапили в жодний стовпчик – 1бал.

Бали, набрані за всіма 27 судженнями, додаються до кожного виду спрямованості окремо за наведеним нижче ключем.Ключ для визначення професійної спрямованостіЯ

С

ДЯ

С

Д

1

А

В

Б

15

Б

В

А

2

Б

В

А

16

А

В

Б

3

А

В

Б

17

А

В

Б

4

В

Б

А

18

А

Б

В

5

Б

А

В

19

А

В

Б

6

В

А

Б

20

В

Б

А

7

В

Б

А

21

Б

А

В

8

А

Б

В

22

Б

А

В

9

В

А

Б

23

В

А

Б

10

А

В

Б

24

Б

В

А

11

Б

В

А

25

А

В

Б

12

Б

А

В

26

В

А

Б

13

В

А

Б

27

Б

А

В

14

а

в

б

Види спрямованості особистості

Спрямованість на себе (Я) – орієнтація на пряме винагородження та задоволення, агресивність у досягненні статусу, схильність до суперництва, тривога, інтравертованість, роздратованість, прагнення до влади.

Спрямованість на спілкування (С) – прагнення підтримувати стосунки з людьми, орієнтація на спільну діяльність ( не обов язково для виконання справи, а заради самого спілкування), орієнтація на соціальне схвалення, залежність від групи, потреба в емоційних стосунках.

Спрямованість на справу, діло (Д) – зацікавленість у вирішенні ділових проблем, виконанні роботи якнайкраще, орієнтація на ділову співпрацю, здатність відстоювати в інтересах справи власну думку, корисну для досягнення загальної мети.
Додаток 8.

Методика ОДАнІ

(орієнтовано-діагностична анкета інтересів)

Її основне завдання – визначити професійні інтереси за 15 основними професійними галузями.Інструкція: Вам будуть задані питання, які ви маєте оцінити так:

Дуже подобається – «+ +»

Подобається – «+»

Не знаю – 0

Дуже не подобається – «- - »

Просто не подобається – «- »Чи подобається Вам?:

 1. читати книги типу «Цікава фізика»;

 2. читати книги типу «Цікава математика»;

 3. читати науково-популярні журнали про досягнення радіотехніки;

 4. читати технічні журнали;

 5. читати про хімічні відкриття, життя видатних хіміків;

 6. читати про розвиток рослин і тварин;

 7. читати про досягнення медицини;

 8. знайомитись з різними країнами за різними описами та географічними картами;

 9. читати книги про історичних осіб, історичні події;

 10. читати твори класиків світової літератури;

 11. цікавитись історією розвитку мистецтва, слухати музику;

 12. читати книги про життя школи, про роботу вчителя, вихователя;

 13. цікавитись мистецтвом кулінарії, моделюванням одягу, конструюванням меблів;

 14. читати книги про війни та битви;

 15. читати спортивні газети, журнали, про видатних спортсменів;

 16. читати науково-популярну літературу про видатних фізиків;

 17. читати науково-популярну літературу про видатних математиків;

 18. вивчати схеми радіоапаратури;

 19. відвідувати технічні виставки, дивитися передачі про новинки техніки;

 20. спостерігати за перебігом хімічних реакцій у природі;

 21. вивчати ботаніку, зоологію, біологію;

 22. вивчати анатомію і фізіологію людини;

 23. дізнаватись про відкриття нових покладів корисних копалин;

 24. вивчати історію виникнення різних народів і держав;

 25. читати літературно-критичні статті;

 26. обговорювати кінофільми, п’єси, художні виставки;

 27. пояснювати товаришам як виконувати тяжкі завдання;

 28. шити, в’язати, готувати їжу, ремонтувати меблі та побутові прилади;

 29. знайомитись з військовою технікою;

 30. ходити на матчі та спортивні змагання;

 31. проводити досліди з фізики;

 32. розв’язувати математичні задачі;

 33. знайомитись з будовою електроприладів;

 34. розбиратися в технічних кресленнях і схемах;

 35. вивчати хімічні реактиви;

 36. працювати в саду, доглядати за рослинами і тваринами;

 37. вивчати причини виникнення хвороб;

 38. збирати колекції мінералів;

 39. обговорювати політичні події у країні та за кордоном;

 40. вивчати іноземні мови;

 41. співати, виступати на сцені;

 42. читати книги малюкам, розповідати казки;

 43. забезпечувати затишок у домі, кабінеті;

 44. брати участь у воєнізованих походах;

 45. грати в футбол, баскетбол, теніс та ін.

 46. займатися дослідницькою роботою з фізики;

 47. займатися математикою;

 48. ремонтувати електроприлади;

 49. збирати і ремонтувати різні механізми;

 50. займатися заняттями з хімії;

 51. займатися біологією;

 52. доглядяти хворих;

 53. складати геологічні та геотропічні карти;

 54. відвідувати історичні музеї;

 55. письмово висловлювати думки, спостереження;

 56. займатися в драматичному театрі;

 57. обговорювати питання виховання, виконувати шефську роботу;

 58. надавати людям різні побутові послуги;

 59. брати участь у військових змаганнях;

 60. приймати участь у спортивних змаганнях;

 61. брати участь у фізичних олімпіадах;

 62. брати участь у математичних олімпіадах;

 63. збирати і ремонтувати радіоприлади;

 64. моделювати літаки, кораблі;

 65. брати участь в олімпіадах з хімії;

 66. брати участь в олімпіадах з біології;

 67. знайомитися з роботою медсестри та лікаря;

 68. займатися географією;

 69. організовувати заняття з історії;

 70. організовувати заняття з літератури;

 71. грати на музичних інструментах, малювати;

 72. виконувати роботу вожатого;

 73. піклуватися про економію сімейного бюджету;

 74. бути організатором;

 75. займатися в спортивній секції;

 76. виступати з доповідями про нові фізичні відкриття;

 77. організовувати математичні конкурси;

 78. займатися радіоелектронікою;

 79. організовувати технічні виставки;

 80. організовувати заняття з хімії;

 81. проводити дослідницьку роботу з біології;

 82. піклуватися про гігієну та санітарію;

 83. брати участь у географічних походах;

 84. організовувати походи з метою вивчення рідного краю;

 85. писати сценарії літературних вечорів;

 86. брати участь у виступах художньої самодіяльності;

 87. організовувати ігри і свята для дітей;

 88. забезпечувати всім необхідним учасників походу;

 89. вивчати військову справу;

 90. тренувати дитячі спортивні команди.


Бланк відповідей


Фізика


Математика


Електро- і радіотехніка


Техніка


Хімія


Біологія


Медицина


Геологія і географія


Історія і право


Філологія і журналістика


Мистецтво


Педагогіка


Сфера обслуговування


Військова справа


Спорт


1


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46


47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61


62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76


77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90Додаток №9

Методика визначення професійних переваг

Методика Басса дає можливість визначити, яким професіям учні віддають перевагу, спрямованість інтересів щодо професійної діяльності, яку учні планують обрати в майбутньому, а також обгрунтованість інтересів.Методика складається з двох бланків: бланка для відповідей і бланка з переліком професій.

Інструкція. «Оцініть за 5-ти бальною шкалою в кожному горизонтальному рядку значущість підкреслених професій. Найбільш значущій у рядках дати – 5 балів, менш значущій - 4бали. Найменш значущій – 1бал. Те саме зробить у вертикальних рядках. Отже у кожній клітинці має бути дві оцінки. Дякуємо за роботу.»

Бланк з переліком професій
А

Б

В

Г

Д

1

Продавець

Слюсар

Зоотехнік

Кресляр

Муляр

Учитель

Радіомонтажник

Біолог

Друкарка

Гравер

2

Токар

Ветлікар

Плановик

Архітектор

Бібліотекар

Автослюсар

Тваринник

Радіооператор

Фотограф

Провідник

3

Гідрометеоролог

Економіст

Актор

Вихователь

Майстер по зв’язку

Геолог

Програміст

Шліфувальник

Офіціант

Швець

4

Коректор

Художник

Слідчий

Шофер

Агроном

Оператор ЕОМ

Музикант

Бортпровідниця

Слюсар по збірці

Зоолог

5

Дизайнер

Викладач

Інженер-будівельник

Лісник

Телеграфіст

Модельєр

Повар

Електромонтажник

Пасічник

Оператор


У процесі обробки даних підраховується сума балів у кожній клітинці таблиці. Далі визначається найбільш значуща професійна сфера за ключем наведеним нижче.


Ключ визначення професійних переваг

«людина – людина»

1а,2д,3г,4в,5б

«людина – природа»

1в,2б,3а,4д,5г

«людина – художній образ»

1д,2г,3в,4б,5а

«людина – знак»

1г,2в,3б,4а,5д

«людина – техніка»

1б,2а,3д,4г,5в

Емпіричні дані, здобуті внаслідок використання методики визначення професійних переваг, доцільно зіставити з результатами, одержаними за методиками Б.Басса «Визначення професійної спрямованості», та методикою «ОДАНІ-2». Якщо є схожість результатів по двох методиках, то з впевненістю можна говорити про усвідомлений вибір майбутньої сфери діяльності, про те, що інтереси в людини дієві, мають стійкий і глибинний характер, свідчать про відповідний рівень розвитку професійної спрямованості.
Додаток №10.

Як обрати професію

Доцільним при визначенні професійної спрямованості учнівської молоді є використання тестової методики, підготовленої співробітниками Інституту професійного самовизначення молоді Російської академії освіти.Інструкція. «З перерахованих тверджень і професійних якостей виберіть, котрі ви вважаєте значимими для майбутньої професійної діяльності».

 1. Ви надаєте перевагу суспільним інтересам перед особистими.

 2. Намагаєтеся зрозуміти думку інших людей, поважаєте чужу думку.

 3. Ви дружелюбні й товариські.

 4. Волієте працювати, учитися і відпочивати в колективі.

 5. Можете взяти на себе лідерство і здатні працювати керівником.

 6. Ви ввічливі, умієте поважати людей.

 7. Ретельно виконуєте доручення.

 8. Ви керуєтеся загальноприйнятими нормами і дотримуєтеся встановлених правил.

 9. Ви життєрадісні.

 10. Ви дотепні і маєте почуття гумору.

 11. Ви мужні.

 12. Ви терплячі.

 13. Маєте почуття відповідальності.

 14. Завжди закінчуєте розпочату роботу, справу.

 15. Вмієте отримувати прибуток.

 16. Ви чесні.

 17. Любите роботу, в якій багато розмаїття.

 18. Ваші справи ведете з ентузіазмом.

 19. Швидкі в роботі.

 20. Ретельні в роботі.

 21. Швидкі в розумінні ідей.

 22. У вас є почуття справедливості.

 23. Можете швидко прийняти рішення в несподіваній ситуації.

 24. Виконуєте роботу в несподіваній ситуації.

 25. Думаєте про своє майбутнє і плануєте його.

 26. Ви творча особистість.

 27. Швидко сприймаєте дійсність. У вас добре розвинутий: а) зір, б) слух, в) нюх, г) смак.

 28. Ви заповзятливі.

 29. У вас умілі: а) пальці, б) ноги, в) руки.

 30. Можете добре керувати механізмами за допомогою: а) очей і рук, б) очей, ніг і рук.

 31. Ви придатні до роботи: а) у приміщенні, б) просто неба.

 32. Вам подобається вирощувати і утримувати живих істот.

 33. Вам подобаються красиві речі.

 34. Ви добре висловлюєте свої думки: а) на словах, б) письмово, в) засобами каліграфії, г) за допомогою живопису, д) музики, е) акторської ігри.

 35. Можете дотримуватися чистоти і підтримувати гарний санітарний стан.

 36. Ви фізично сильні, у вас особливо розвинуті: а) кисті рук, б) руки, в) спина, г) ноги.

 37. Ви любите: а) займатися спортом, б) стежити, як займаються спортом інші.

 38. У вас гарна пам’ять.

 39. Ви добре піклуєтеся: а) про дітей, б) про старших, в) про хворих, г) про чужих людей (не родичів).

 40. Можете переписувати слова і цифри, знаходити помилки.

 41. Можете рахувати швидко і точно.

Формула професій

Археолог – 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 34б, 38.

Архітектор – 5,13,18,20,21,23,24,25, 26.27а, 29а,в.32, 34б, 35,39, 41.

Біолог – 14, 18,20,21,23,24,25,26,27а,Б.29а,в,32,34б,35,38,39,41.

Хімік – 5,12,13,18,20,21,23,24,25,26,27а,в,г,29а,г,34б,38.

Еколог – 14,18,20,21,23,24,25,26,27а,б,г,29а,а,г,34б,38.

Актор – 4,7,10,12,26,27а,б,29а,б,в,33,34а,е,38.

Художник – 5,18,21,26,37а,б,29,а,в,33,34г,38,39.

Композитор – 19,20,26,27а,б,29а,в,30а,31а,34в,36а,38,40.

Дизайнер – 13,17,18,20,21,24,25,26,27а,г,29а,в,33,34г,38,39,41.

Журналіст1,6,10,11,12,13,18,19,20,21,22,23,25,26,27а,б,28,31а,б,34а,б,38.

Письменник – 1,10,11,13,17,18,21,25,26,31а,33,34б,38.

Екскурсовод – 3,9,16,20,34а,38,40.

Перекладач – 3,6,8,12,13,14,20,21,24,27а,б,34а,38.

Секретар-машиністка – 7,8,19,24,29а,з,30а,31а,40.

Діловод – 13,24,31а,40,41.

Бухгалтер – 13,16,24,29а,31а,40,41.

Економіст - 12,14,17,20,24,25,31а,34а,б,38,39,40,41.

Бібліотекар – 2.13,16,20,24,25,29,40.

Перукар – 3,7,9,10,19,20,27а,г,29а,в,30а,31а.

Бармен – 3,6,9,10,12,20,25,27а,б,в,29а,в,30а.,

Кухар – 5,13,14,19,20,26,27а,в,г,29а,в,30а,33,35,39.

Вихователь – 2,9,12,13,20,23,27а,б,34а,д,е,35,39,40а,г.

Пожежний – 1,4,7,8,11,12,19,23,27а,28,36а,б,в,г.

Офіцер(військовий)- 5,11,13,20,21,22,23,29а,в,30б,34а,35,36а,б,в,г,38,39.

Манекенниця – 3,7,9,17,31а,33,34е.

Швачка-мотористка – 7,20,24,27а,б,г,29а,в,30б,31а.

Годинникар – 12,18,20,24,27а,б,29а,30а,31а.

Столяр – 12,20,24,27а,30а,б,31б.

Кранівник – 7,8,12,20,21,23,27а,30а,б,31б.

Маляр – 12,24,27а,г,29а,в,30а,31а,33,34г,36а,б,в,г.

Інженер-будівельник– 5,13,18,20,21,23,24,25,26,27а,29а,в,30б,31б,35,36а,б,г,38,39,41.

Інженер-електронник 4,8,12,13,18,20,21,23,24,26,27а,б,г,29а,в,30а,38,39,41.

Ремонтник радіо-, телеапаратури – 12,20,21,23,27а,б,29а,в,30а,31а.

Робітник – металург – 12,20,23,24,27а,б,29а,в,30а,36а,б,в,г.

Оператор-програміст – 19,20,27а,29а,30а,31а,41.

Геолог – 14,18,20,21,23,24,25,26,34б,38,40,41.

Юрист – 1,2,8,13,14,21,22,24,25,34а,б,38,41.

Математик – 14,18,20,21,24,25,26,31а,38,39,40,41.

Лікар – 2,4,8,11,13,18,19,20,21,23,26,27а,б.

Метеоролог– 14,18,20,21,23,24,25,26,27а,б,29а,б,в,30б,34б,38,41.

Психолог, психіатр– 2,3,5,6,8,9,12,13,17,18,20,21,24,25,26,27а,б,29а,в,30а,б,34а-д,35,38,39.

Учитель – 2,5,6,8,12,13,18,20,21,24,25,26,27а,б,29а,в,30а,б,34а-д.

Ветеринар – 5,8,11,13,20,21,23,27а,б,в,29в,30а,35,36а,б,в,г,38,39.

Фермер – 12,20,30а,31б,32,35,36а,б,вг.

Збирач автомобілів – 12,13,20.21.24,27а,б,29в,30в,36а,б,в,г.

Кораблебудівник – 12,18,20,27а,29а,30а,36а,б,в,г,41.

Капітан корабля– 5,8,11,12,13,20,21,23,24,25,27а,б,36а,б,в,г,38,39,41.

Водій автобуса – 8,13,20,23,27а,б,30б,36а,б,в,г.

Стюардеса – 2,3,7,12,13,20,21,23,34а,40а,б,в,г.

Професійний спортсмен– 8,9,14,23,24,27а,б,29а,б,в,35,36а,б,в,г,37а,б.

Каскадер – 11,12,17,19,27а,б,28,29б,в,30а,б,36а,б,в,г,37а,б.


Додаток 11.

Ваша майбутня професія

Інструкція. «Вам дається перелік речень, які мають декілька варіантів закінчення. Виберіть, будь ласка, один з варіантів, за допомогою якого можна закінчити речення, зробити відмітку у бланку відповідей позначкою «+».Дякуємо за роботу.

Аркуш запитань

1.Я бажаю працювати:

а) у приміщені;

б) на відкритому повітрі;

в) у нестандартних умовах (у горах, на морі, у лісі, під землею тощо);

г) із чергування умов.

2. Я бажаю,щоб режим моєї роботи був:

а) чітким ( початок і кінець роботи не змінювався);

б) змінним ( то зранку, то ввечері);

в) вільним, гнучким ( початок і кінець роботи визначався би мною);

г) ненормованим (непередбачені виклики, нічні зміни, затримки з роботи тощо).

3. Мені зручно працювати:

а) сидячи (за столом, за пультом тощо);

б) стоячи;

в) у роз’їздах;

г) почергово на постійному місці роботі у роз’їздах.

4. Бажано було б,щоб робота була пов’язана з:

а) простими механізмами, ручними операціями;

б) машинами і механізмами з ручним керуванням;

в) автоматичним і автоматизованим обладнанням;

г) функціональним знаряддям (мова, засоби впливу на емоції людини, функціональні можливості організму).

5. Я бажаю всю роботу виконувати:

а) самостійно;

б) самостійно, але щоб навколо були люди;

в) у колективі, спільно з іншими;

г) з людьми, спілкуючись і керуючи ними.

6.Мені більше подобається робота де:

а) точні рухи;

б) координація рухів;

в) кмітливість рухів;

г) велика сила.

7. У моїй майбутній роботі важливими є:

а) стійкість уваги;

б) спостережливість;

в) пам’ять;

г) передбачення.

8. Успішність моєї майбутньої роботи залежить від:

а) технічної кмітливості, оперативного мислення;

б) здатності уявити майбутній предмет праці;

в) самоконтролю і спостережливості;

г) емоційності, вміння контактувати з іншими людьми.

9. Майбутню роботу я бажаю виконувати:

а) по плану, якій надається;

б) по плану, але здобувати нову інформацію;

в) по плану, але мати можливість змінювати його;

г) оперативно, коли у процесі роботи ставляться нові завдання, проблеми.

10. У процесі роботи краще відповідати:

а) тільки за себе, за наслідки виконання свого завдання;

б) за виконання завдання групою;

в) за роботу механізмів, техніку безпеки;

г) за суспільні матеріальні цінності.

11. Мені подобається робота, в якій необхідно:

а) визначити риси предметів, їх якостях;

б) перетворювати, обробляти предмети;

в) знаходити нові продукти праці,проявляти винахідливість;

г) здійснювати вплив на інших людей.

12. Мені подобається:

а) оцінювати продукцію, мати уявлення про якості об’єктів;

б) обслуговувати людей;

в) знаходити нові варіанти вирішення завдань, нові результати;

г) налагоджувати виробничі процеси, діяльність.

13. Я бажаю, щоб майбутня робота була пов’язана з:

а) керівництвом людьми, виробничим колективом;

б) вихованням і навчанням дітей;

в) переборюванням стихійних сил природи;

г) комфортним, спокійним положенням.

14. Я бажав би, щоб результати майбутньої роботи були:

а) малопомітними, відомими лише вузькому колу спеціалістів;

б) відомі колективу, широкому колу спеціалістів;

в) відомі всій країні, широко висвітлювалися пресою;

г) всесвітньо відомі.

15.Я бажаю, щоб від результатів моєї роботи:

а) залежала лише моя зарплата;

б) безпосередньо залежала виконання завдання відділом,групою;

в) залежало життя и здоров’я людей;

г) мир на планеті

16. Після закінчення роботи:

а) бажав би відключитися від неї, займатися своїми справами;

б) цікаво було б поміркувати про неї вдома;

в)ні про що інше не міркував би, продовжував би займатися нею;

г) не думав би про роботу до наступного року.

17. Бажаю, щоб робота була:

а) близько з будинком, де мешкаю;

б) цікава,а далеко чи близько від помешкання, де я проживаю – не важливо;

в) не пов’язана з відрядженнями;

г) далеко від помешкання, де я проживаю.


Кожна відповідь, яка стосується того, або іншого запитання відмічається у бланку відповідей.А

Б

В

Г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Підрахування результатів, дозволить визначити, чим керуються школярі при виборі професії, які мотиви превалюють при цьому, наскільки цей вибір є усвідомленим. Для отримання більш об’єктивної інформації щодо мотивів вибору професії учням можна запропонувати відповісти на наступні запитання:

1.Які мотиви обумовили вибір сфери діяльності;

а) випадкові обставини;

б) вплив сім’ї, друзів, знайомих;

в) матеріальні фактори (платня);

г) впевненість у своїх здібностях до даного виду діяльності;

д) бажання цікаво жити;

е) потяг до самостійності та незалежності;

ж) зміст праці;

з) творчий характер праці;

й) суспільна значущість професії;

к) швидше інтерес до сфери діяльності взагалі, ніж до відповідальної спеціальності;

л) інші (вкажіть які саме).

2.Який мотив Ви вважаєте головним у виборі майбутньої професії і чому? (напишіть)?

Відповіді на ці запитання дозволять здобути емпіричний матеріал для якісного аналізу мотивів, якими керуються учні при виборі сфери майбутньої діяльності. Отримані в процесі діагностики дані будуть тією основою, спираючись на яку у випадку необхідності, можна переорієнтовувати учнів, зосереджуючи їх увагу не на зовнішніх привабливих сторонах професії, а на її змістовній характеристиці, на основних вимогах, що ставляться до індивідуально-психологічних особливостей фахівця обраного профілю тощо.


Додаток 12.

Індивідуальна профконсультаційна бесіда

Заключним етапом визначення професійної спрямованості учня є індивідуальна профконсультаційна бесіда. Під час бесіди вирішуються два завдання: по-перше, профконсультант допомагає учню більш чітко усвідомити свої інтереси та схильності, особливо перспективні з погляду самовизначення; по-друге, на основі самоаналізу й оцінки своїх інтересів та схильностей намітити позитивну програму подальшого їх розвитку та втілення в майбутній професійній діяльності.


Орієнтовна схема проведення індивідуальної діагностичної бесіди

Перший блок запитань має бути спрямований на ознайомлення з сімейним факторами профорієнтаційної ситуації. Саме ці факти можуть стати визначальними у формуванні професійних намірів учнів, у розвитку в них відповідного ставлення до праці взагалі й конкретних спеціальностей, зокрема. Світоглядні установки батьків, їх близьке оточення, духовна сфера життєдіяльності, - визначають позицію учня в пошуках себе й свого місця в цьому світі, багато в чому обумовлюють ступінь самостійності, відповідальності, вільного вибору й прийняття рішення стосовно свого майбутнього.

Другий блок запитань дозволить профконсультанту зрозуміти в ранній період зародження інтересів та нахилів учня, його ставлення до різних видів професійної діяльності. Як відомо, дитячі роки мають значний вплив на подальше життя людини. Тому визначення, яка діяльність, які професії, подобалися, а які не подобалися в дитинстві і чому, що він робив для того, щоб оволодіти предметом інтересу, дозволять здобути додаткову інформацію та разом з учнем вирішити питання стосовно його майбутнього.

Третій блок запитань має бути спрямований на визначення динаміки розвитку потреб, інтересів та схильностей учня, а саме: які шляхи використовує учень для досягнення поставленої мети ( мають на увазі його дії щодо набуття відповідних знань, вмінь і навичок, які будуть визначати не лише успішне оволодіння сферою діяльності, яка подобається, але й те, що робить учень для оволодіння предметом інтересу), тобто наскільки усвідомленими й дієвими є його потреби та інтереси.

Четвертий блок профконсультаційної бесіди дасть можливість з’ясувати перспективи щодо майбутнього, наявність або відсутність стійких інтересів до конкретної сфери діяльності, проаналізувати питання , яким професіям учень надає перевагу, якими мотивами керується, обираючи професію.
Додаток №14.

Анкета для родителей

Уважаемые родители!

Для оказания помощи Вашим детям в выборе учебного заведения и профессии желательно получить от Вас некоторые сведения.

Просим ответить на следующие вопросы:

1.Ф.И.О. родителей________________________________________

2. Профессия отца_________________________________________

образование______________________________________________

3. Количество детей в семье ,их возраст_______________________

4. Ваше участие в решении вопроса «Кем быть?»_______________

а) советуете конкретною специальность (какую)_______________

б) советуете конкретную специальность (какую)________________

в) советуете учиться дальше (техникум, ВУЗ)__________________

г) предоставляете право выбора самому ребенку, не вмешиваясь в его решение__________________________________________________

д) рекомендуете идти на роботу (куда по какой специальности)_______________________________________________

5. Согласен ли сын (дочь) с Вашим советом___________________

6. Причина несогласия______________________________________

7. Какие трудности испытывает Ваш ребенок при обучении _____________________________________________________________

8. Какие интересы и склонности у него преобладают____________

9. Что Вы делаете для развития интересов сына (дочери)

а) беседуете на интересующую их тему _______________________

б) покупайте специальную литературу ________________________

в) организуете практическую пробу сил_______________________

г) не думали еще над этим вопросом __________________________

д) не знаете, что делать_____________________________________

Додаток №15.

Анкета для учащихся

1. Назовите учебный предмет, который Вам больше всего нравится.

2. Почему нравится данный учебный предмет:

а) к этому предмету у меня особые способности;

б) учитель преподает хорошо и интересно;

в) знания этого предмета необходимы в жизни;

г) по этому предмету у меня наибольшие успехи;

д) этот предмет любят мои лучшие друзья и подруги;

е) мои родители больше всего ценят этот предмет;

ж) люблю его, но не знаю, почему;

з) другие варианты предметов.

3.Какой предмет Вам не нравится?

4. Почему этот предмет Вам не нравится?

5. Какой предмет по выбору Вы посещали?

6. Какие кружки Вы посещали?

7. Чем Вы занимаетесь в свободное время и почему?

8. какая профессия Вам больше всего нравится?

9. Почему Вам нравится именно эта профессия:

а) люди этой профессии хорошо живут;

б) чувствуют себя наиболее способным именно к этой профессии;

в) лучше всего осведомлен об этой профессии;

г) родители и старшие говорят, что именно эта профессия более всего мне подходит;

д) учителя говорят, что именно эта профессия более всего мне подходит;

е) эта профессия больше всего ценится в обществе;

ж) эту профессию больше всего любят мои друзья и подруги;

з) не знаю, почему;

и) другие варианты ответов.

10. Какая профессия Вам не нравится?

11. Почему Вам не нравится именно эта профессия?

12. Что Вам помогает достигнуть успеха?

а) знания и склонности к технике;

б) знания и склонности к расчетам;

в) знания и способности к искусству ( музыке, живописи, дизайну, архитектуре и т. д.);

г) знания и способности к спорту;

д) ловкость в работе руками;

е) большая точность;

ж) хорошая память;

з) терпение по отношению к другим людям;

и) другие варианты ответов.

13. Легко ли Вам выбрать профессию?

14. Что мешает Вам приобрести интересующую Вас профессию?

А) родители не могут дать необходимое образование;

б) не смогу поступить в учебное заведение;

в) родители не хотят, чтобы я изучал(а) эту профессию;

г) состояние здоровья не соответствует этой профессии;

д) в нашем регионе нет соответствующего учебного заведения;

е) другой вариант ответа.
15. Каковы Ваши планы после окончания школы?

а) останусь дома;

б) поступлю в среднее специальное учебное заведение;

в) поступлю в высшее учебное заведение;

г) попытаюсь устроиться на работу (если возможно, какую);

д) не знаю, куда пойду;

е) останусь дома и буду помогать родителям в их деятельности;

ж) другие варианты ответов.16. Какие социальные институты занимаются профессиональной консультацией и трудоустройством?

Література

 1. Климов Е.А. Как выбрать профессию. – М.: Просвещение, 1990.

 2. Кущ О.С. Профорієнтація старшокласників. Кременчук, 2006.

 3. Лукашевич Н.П., Сигнаевская И.В., Бондарчук Е.И. Психология труда.- К., 1997.

 4. Профільне навчання :Досвід упровадження, інноваційні технології. ПОІППО, Полтава-2008.

 5. Профорієнтаційні заняття психолога // Психолог. - 2008.- №41-42.

 6. Професійна діагностика. Бібліотека «Шкільного світу» - Київ,2004.

 7. Профорієнтаційна робота психолога. Бібліотека «Шкільного світу» - Київ,2007.

 8. Рабочая книга школьного психолога/Под редакцией И.В. Дубровиной. - М.: Просвещение, 1991.

 9. Успішна професія – як її обирають// Психолог. – 2009.- №1.

 10. Я обираю професію// Психолог .- 2008.- №37.


Каталог: uploads -> editor -> 3361 -> 174318 -> sitepage 216
3361 -> 54 липень 2010 р м. Кременчука
3361 -> Складне речення § 213. Складне речення, його різновиди 475
3361 -> І. П. Ющук Рідна мова Поглиблене вивчення Вступ § Рідна мова
3361 -> Ми є. Були. І будем Ми! Й вітчизна наша з нами! Іван Багряний
3361 -> Програма фізична культура профільний рівень 10 11 класи
3361 -> Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями
sitepage 216 -> Управління освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Міський методичний кабінет Кременчуцький міський центр практичної психології І соціальної роботи виховуємо толерантність з досвіду роботи практичних психологів
3361 -> Міський методичний кабінет м. Кременчука
3361 -> По вивченню організації роботи на уроках фізичної культури з дітьми, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка