Кримінальне процесуальне право україниСторінка1/20
Дата конвертації31.10.2017
Розмір1.35 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Юридичний факультет

Кафедра кримінального процесу і криміналістикиКРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

програма курсу

для студентів юридичного факультету

Львів 2017

Видання здійснено при технічній допомозі Консорціуму “

Нор В.Т., Маланюк А.Г, Павлишин А.А.

Кримінальне процесуальне право України. Програма курсу для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2017. –  с.

Схвалено кафедрою кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Протокол № ___ від ____________ 2017 р.

Авторські права застережені

Кримінально-процесуальне право України (кримінальне провадження) – спеціальна правова дисципліна, яка вивчає регульовану Кримінальним процесуальним кодексом, іншими законами України діяльність: органів досудового розслідування кримінальних правопорушень (слідчого, уповноважених посадових осіб, що здійснюють дізнання); прокурора в рамках кримінального провадження; слідчого судді (пов’язану зі судовим контролем за дотриманням прав, свобод та законних інтересів осіб, заучених до кримінального провадження); суду щодо розгляду і вирішення кримінального провадження, питань щодо застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру та перегляду ухвалених у ньому судових рішень,а також щодо відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження; особливості діяльності згаданих посадових осіб та державних органів під час міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні. Така діяльність є єдиним з найефективніших засобів контролю за кримінальними правопорушеннями (кримінальними проступками і злочинами). Її безпосереднім завданням є 1) захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень; 2) охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження; 3) забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінальних правопорушень. При цьому уповноважені державою органи і посадові особи повинні домогтись, щоб: а) кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини; б) жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений; в) жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу; г) до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. Вирішення цих завдань і цілей повинно здійснюватись на основі дотримання насамперед конституційних засад верховенства права і законності.

Курс кримінально-процесуального права належить до числа базових навчальних дисциплін у фаховій підготовці правника (юриста). На юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка він читається для студентів денного навчання протягом 5-го і 6-го семестрів, заочного – 7-го, 8-го і 9-го семестрів. Глибокі знання кримінального процесуального законодавства набуття практичних навичок його застосування, засвоєння науково-теоретичних положень у цій галузі права та її науки необхідна передумова успішної роботи в судах, прокуратурі, органах досудового розслідування та адвокатурі.


І. Мета курсу.


Метою курсу – набуття студентами – правниками необхідних знань у галузі кримінально процесуального права України, практичних навичок реалізації його норм, а також основних положень кримінально-процесуальної доктрини. За результатом вивченого курсу студент повинен знати:

- зміст кримінального процесуального законодавства, норми-засади Конституції України, КПК України, інших законів України, які регулюють питання пов’язані з кримінальним провадженням; Міжнародно-правові акти щодо захисту прав та свобод людини; рішення Конституційного Суду України, рішення (постанови) вищих органів державної влади і управління з питання дотримання законності й правопорядку, прав, свобод і законних інтересів осіб та їх захисту у сфері кримінального провадження; основні рішення Європейського суду з прав людини у сфері кримінального судочинства; постанови Пленуму Верховного Суду України (діючі) та Вищого суду у цивільних і кримінальних справах України, що стосується кримінального провадження, а також бути обізнаним зі змістом їх інформаційних листів; відомчі нормативні акти (накази, положення, інструкції, інструктивні листи тощо) Генеральної Прокуратури України, МВС України та інших у сфері кримінального провадження;

- основні положення кримінальної процесуальної доктрини;

- структуру і повноваження органів, які реалізують кримінальне процесуальне законодавство, форми і методи такої реалізації;

- практику застосування кримінального процесуального законодавства, зокрема: особливості практичної діяльності органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду, захисника-адвоката у кримінальному провадженні;

- обсяг та способи реалізації процесуальних прав учасниками кримінального провадження, які були залучені в ході його здійснення;

- основні положення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження;

- основні положення зарубіжного кримінального процесуального законодавства романо-германської і англо-американської правових систем та їх кримінально-процесуальної науки.Студент повинен вміти:

- правильно тлумачити і застосовувати норми кримінального процесуального законодавства;

- володіти процесуальними засобами, що забезпечують швидке і повне здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень (правильно здійснювати вибір таких засобів з врахуванням конкретних практичних ситуацій та правильної проводити);

- здійснювати представлення інтересів учасників кримінального провадження у формах: захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого та представництво інтересів потерпілого, цивільного позивача та відповідача, свідка, керуючись при цьому процесуальними можливостями, передбаченими законом;

- застосовувати в кримінальному процесі досягнення науки і техніки, а також передовий досвід практичної діяльності правоохоронних органів, використовувати сучасні методи наукової організації праці слідчого, прокурора, судді, адвоката у кримінальному провадженні;

- приймати обґрунтовані рішення в кримінальній справі, правильно оформляти процесуальні акти;

- ефективно організовувати та правильно проводити судові засідання під час розгляду і вирішення кримінального провадження в суді першої, апеляційної та касаційної інстанцій;

- правильно складати і подавати скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, а також скарги та заяви про перегляд судових рішень в кримінальному провадженні.


ІІ. Основні форми контрою за успішністю студентів.


Успішне вивчення і засвоєння положень кримінального процесуального права передбачає використання модульних технологій навчання і поєднання їх з заліковими одиницями (балами, оцінками) за практичні заняття, контрольну роботу, реферат, проекти процесуальних актів тощо. Крім балів (оцінок), які студент одержує на практичних заняттях, він впродовж навчального року має скласти з навчального курсу, відповідно до встановленого графіка, два (один - у першому семестрі, один – у другому) модулі – визначену частину освітньо-професійної програми цієї навчальної дисципліни. Модулі охоплюють такі теми з курсу «Кримінальне процесуальне право України»:

Модуль перший.

1.1. Засади кримінального провадження.

1.2. Суб’єкти кримінального провадження.

1.3. Докази і доказування у кримінальному провадженні.

1.4. Заходи забезпечення кримінального провадження.

Модуль другий.

2.1. Слідчі дії.

2.2. Закінчення досудового розслідування закриттям кримінального провадження або направленням його до суду для звільнення особи від кримінальної відповідальності (Форми закінчення досудового розслідування)

2.3. Підсудність. Підготовче провадження.

2.4. Судовий розгляд кримінального провадження.

2.5. Апеляційне провадження.Залік з тем 1-8 на денному (в V семестрі) і заочному ( в VII семестрі) відділеннях. За умови успішного складання модуля залік виставляється автоматично.

Екзамен з усіх тем курсу – в наступному семестрі.

До інших форм контрою (поточних) належать: аналіз та оцінка виступів студентів на практичних заняттях; перевірка контрольних робіт, процесуальних актів, які складаються студентами; захист курсових робіт; співбесіда викладача зі студентами на консультації, на відпрацюванні пропущених практичних занять; ділові ігри; перевірка індивідуальних завдань.


ІІІ. Самостійна навчальна робота студентів
під керівництвом викладача.


А. Підготовка до практичних занять та їх проведення. Керівник курсу визначає тему і план занять та може дати додаткові завдання. Зокрема, вивчення кримінальних справ, опублікованої і неопублікованої слідчої та судової практики. Студент вивчає рекомендовані до кожного практичного заняття додаткову літературу, нормативний матеріал. На практичних заняттях студент дає відповіді на контрольні питання, усно викладає умови завдання і пропонує своє вирішення. Обговорення теоретичних, проблемних питань повинно випливати з вирішення практичних завдань.

Б. Складання процесуальних актів. Вивчаючи відповідні теми курсу, студент повинен оволодіти навиками складання процесуальних актів. Для цього використовуються збірники зразків кримінально-процесуальних актів. Зміст і якість складання цих актів перевіряє викладач, який веде практичні заняття. Протягом вивчення курсу студент повинен написати такі основні процесуальні акти: постанову про порушення кримінальної справи та відмову у її порушенні; постанову про притягнення як обвинуваченого; постанову про застосування запобіжного заходу; постанову про закриття кримінальної справи; обвинувальний висновок; постанову про призначення справи до судового розгляду; вирок, апеляційну скаргу. Інші процесуальні акти студент складає самостійно як під час навчання, так і при проходженні навчальної та виробничої практики.

В. Ділові ігри. З основних тем курсу на практичних заняттях та в інший час у кожній академічній групі проводяться ділові ігри у вигляді виконання окремих слідчих (розшуковий) дій, прийняття рішень у кримінальній справі, огляд провадження, проведення навчального судового розгляду в суді першої інстанції та апеляційному суді, підготовка і проголошення судових промов за матеріалами конкретних кримінальних проваджень та ін.

Г. Вивчення практики кримінального провадження. Під час вивчення курсу студенти знайомляться з практичною діяльністю органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді і суду під час кримінального провадження. З цією метою: запроваджується навчальна практика на 4-му курсі, виробнича – на 5-му; використовується робота студентів на громадських засадах у правоохоронних органах; відвідуються судові процеси; враховується участь у вивченні та узагальненні практики при написанні курсових, наукових робіт та виконанні індивідуальних завдань кафедри.

Д. Консультації. Ефективною формою вивчення курсу є консультація викладача з питань, які є важкими для студента при засвоєнні. Консультації проводяться на кафедрі щотижня у визначений день і час. Студенти, які слабо засвоюють матеріал, пасивні на практичних заняттях, можуть бути запрошені на консультації за ініціативою викладача.

Е. Курсові та контрольні роботи. Студенти всіх форм навчання можуть виконувати курсову роботу з кримінального процесу. Курсова робота дає можливість більш глибоко вивчити навчальну дисципліну, набути навичок наукової роботи. Виконується курсова робота під керівництвом викладача.

Студенти заочного навчання обов’язково, а денного – за рішенням кафедри виконують аудиторні контрольні роботи з кримінального процесу. Їх мета – перевірка засвоєння знань з окремих тем та проблем курсу, а також уміння застосувати кримінально-процесуальне законодавство до конкретних життєвих обставин.Ж. Науковий студентський гурток та проблемні групи. В науковому студентському гуртку з кримінального процесу беруть участь студенти, які бажають більш глибоко вивчити теорію і практику даної дисципліни, набути навичок наукової роботи, уміння вести наукову полеміку. На засіданнях гуртка обговорюються сучасні, найбільш актуальні та дискусійні проблеми кримінального судочинства. Студенти готують доповіді і виступають з ними не лише на засіданнях гуртка, а й на студентських наукових конференціях університету та інших вузів країни. Належним чином оформлена доповідь за рішенням кафедри може бути зарахована як захист курсової роботи. З окремих найактуальніших питань кримінального процесу створюються студентські проблемні групи, які глибоко вивчають наукову проблему, узагальнюють відповідну практику судів і правоохоронних органів, готують наукові доповіді на студентські наукові конференції, а також пропонують свої рекомендації законодавцеві та правоохоронним органам.

Тематичний план
вивчення курсу “Кримінальне процесуальне право України”


Назва теми


Всього

годин


У тому

числі

Примітка


п/п
аудиторних

лекції

практ.
1

2

3

4

5

6

1.

Поняття, суть та завдання кримінального провадження України. Предмет і система курсу.

8

4

4

2.

Кримінально-процесуальне законодавство України і його джерела.

2

-

2
3.

Засади (принципи) кримінального провадження України.

8

4

4
4.

Суб’єкти кримінального провадження.

10

4

6
5.

Докази і доказування у кримінальному провадженні.

16

6

10
6.

Процесуальні документи, строки і витрати у кримінальному провадженні.

4

2

2
7.

Заходи забезпечення кримінального провадження.

10

4

6
8.

Відшкодування у кримінальному провадженні матеріальної і компенсація моральної шкоди, завданої правопорушенням.

4

-

2

Модуль 1

Теми 3,4,5,72

9.

Загальні положення досудового розслідування

4

2

2
10.

Слідчі дії.

20

8

12
11.

Повідомлення про підозру. Зупинення досудового розслідування

4

2

2


Ділова гра


12.

Форми закінчення досудового розслідування

7

3

4

К/Р

13.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого прокурора під час досудового розслідування.

2

-

2
14.

Підсудність. Підготовче провадження

4

2

2
15.

Загальні положення судового розгляду кримінального провадження.

4

2

2
16.

Судовий розгляд кримінального провадження.

15

5

10

Ділова гра

17.

Апеляційне провадження

10

4

4

Модуль 2
Теми

10,12,14,16,17

2

18.

Касаційне провадження

4

2

2
19.

Провадження у Верховному Суді України. Провадження за нововиявленими обставинами

4

2

2
20.

Виконання судових рішень у кримінальному провадженні

4

2

2
21.

Кримінальне провадження щодо неповнолітніх

4

2

2
22.

Особливості провадження
про застосування примусових заходів медичного характеру.

4

2

2
23

Особливості кримінального провадження у формі приватного обвинувачення

-

-

-
24.

Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження

2

-

2
25.

Провадження по відшкодуванню (компенсацію) шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду.

-

-

-
26.

Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.

6

2

4
27.

Кримінальний процес континентальної (романо-германської) та англосаксонської систем права. Загальна характеристика.

-

-

-
Всього

160

64

96
Примітка: з тем 1-8 – залік у V-му семестрі. У VI семестрі (на денному)
та ІХ-му семестрі (на заочному) – екзамен зі всього курсу.

Захист курсових робіт у VІ семестрі.

Здача модулів проводиться в тестовій і письмовій формах.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка