Кримінальне процесуальне право україни


V. Підручники, навчальні посібники та методична література (до всіх тем)Сторінка11/20
Дата конвертації31.10.2017
Розмір1.35 Mb.
ТипПрограма
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20

V. Підручники, навчальні посібники та методична література
(до всіх тем).
 • Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки советского уголовного процесса. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1980. – 251с.

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила – К.:”Юстиніан”, 2012 – 1224с.

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін. : за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : Право, 2012.

 • Маляренко В.Т. Реформування кримінального процесу в контексті європейських стандартів. – К. :Юрінком Інтер, 2005. – 512с.

 • Назаров В. В., Омельяненко Г. М. Кримінальний процес України. Вид.2-ге.-К.: Атіка, 2007- 584с. (в частині викладу питань доктрини кримінально-процесуального права)

 • Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року / за ред. О.А. Банчука, Р.О. Куйбіди, М.І. Хавронюка. – Х.: Фактор, 2013. – 1072 с.

 • Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково –практичний коментар / Відп. ред.: С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко.- Х.: Одіссей, 2013. – 1104 с.

 • Кримінальний процес: підручник /Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. - X.: Право., 2013. – 824с.

 • Кримінальне процесуальне право України / За ред. В.Г. Гончаренка та В.А. Колесника. – К.: Юстініан, 2013. – 573 с.

 • Лобойко Л.М. Кримінальний процесс. Навч. посібник. — К.: Істина, 2014. — 366 с.

 • Нор В.Т. Вибрані праці /В.Т. Нор; упорядники В.В. Луцик, А.А. Павлишин. – Х.: Право, 2015. – 784с.

 • Вапнярчук В. В. Кримінальний процес України ( В схемах і таблицях): Навч. посібник.- Харків: СПД ФО Вапнярчук, 2004.- 212с.

 • Гончаров І.Д. Кримінально-процесуальне право України. Досудове слідство: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005 – 248с(в частині викладу питань доктрини кримінально-процесуального права)

 • Коваленко Є. Г., Маляренко В. Т., Кримінальний процес України: Підручник.- К.: Юрінком Інтер, 2006.-703с. (в частині викладу питань доктрини кримінально-процесуального права)

 • Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України. Підручник для юр. вузів. - К.: Либідь, 1999. – 536с. (в частині викладу питань доктрини кримінально-процесуального права).

 • Уголовный процесс. Учебник / Под ред. И.Л. Петрухина. – М.: Проспект, - 2001. – 520с. (в частині викладу питань доктрини кримінально-процесуального права).

 • Уголовный процесс. Учебник / Под ред. К.Ф.Гуценко. – М.: Зерцало, - 2000. – 608с. (в частині викладу питань доктрини кримінально-процесуального права) • Практикум з Кримінального процесуального права України: навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. академіка АПрН України В.Т. Нора. – Львів, 2015.– 320с.

 • Михеєнко М.М., Молдован В.В., Шибіко В.П. Кримінальний процес України: Ділові ігри та задачі. - К.: Либідь, 1992. – 256с.

 • Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз’яснення: наук.- практ. посібник / Колектив авторів; за заг. ред. М.А. Погорецького, О.П. Кучинської. – К.: Юрінком Інтер, 2015, - 560с.

 • Михайленко О.Р. Складання процесуальних актів у кримінальних справах. - К.: Юрінком, 1996.- 256с.

 • Хазін М. А., Бойко М. Д., Співак В. М. Зразки кримінально-процесуальних документів (дізнання та досудове слідство). – К.: Атіка, 2006. – 236с.

 • Зразки процесуальних документів (досудове розслідування). Науково-практичний посібник / О. І. Перепелиця, С. Є. Кучерина, В. В. Фєдосєєв та ін. – Х.: Право, 2015 – 630с.

 • Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні: станом на 14 лютого 2014 року / Я. О. Васильчук, Л. А. Грабовський, А. В. Григоренко. – К. : ЦУЛ, 2014. – 592 с.

 • Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів : науково-практичний посібник / [авт. кол.: Андрєєв Р.Г., Блажівський Є.М., Гошовський М. І. та ін.]. – К.: Алерта, 2012. – 736 с.V. Додаткова спеціальна література до окремих тем курсу.

До теми 1.

 • Аленін Ю., Гурджі. Публічна природа гарантій прав особи у кримінальному процесі // Право України. -2003. - №4.

 • Альперт С. Кримінально-процесуальні функції: поняття, система, суб’єкти. – Конспект лекцій.- Харків: НЮАУ,1995. -28с.

 • Барабаш А.С. Природа российского уголовного процесса, цели уголовно-процессуальной деятельности и их установление – СПб.: «Юридичский центр Пресс». 2005. – 257с.

 • Белоносов В.О. О назначении и задачах уголовного судопроизводства //Актуальные проблемы современного уголовного процесса России: межвуз. Сб. научных статей / под ред. Прф. В.А. Лазаревой. – Самара: Изд-во «Самарский университет», 2007. – Вып.2 – с.22-29

 • Божьев В.П. Уголовно-процессуальные правоотношения. - М.: 1975. – 175с.

 • Вапнярчук, В. Щодо поняття кримінального процесу та його внутрішньої структури / В. Вапнярчук // Вісник Національної академії правових наук України . - 2013. - № 4. - С. 216-224. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vapny_2013_4_27.pdf

 • Волколуп О. В. Система уголовного судопроизводства и проблемы ее совершенствования / Волколуп О. В. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2003. – 267с

 • Володина Л. М. Цели и задачи уголовного процесса// Государство и право. -1994. №11. – С.126-132.

 • Гловюк І.В. Кримінально-процесуальні функції: теорія, методологія та практика реалізації на основі положень Кримінального процесуального кодексу України 2012 р.: монографія / І. В. Гловюк. - Одеса : Юридична література, 2015. - 711 с.

 • Горбачев О., Кривобок В., Завдання кримінального судочинства: витоки, зміст, реалізація // Право України. 2001, - №8. – с.34-37.

 • Даев В.Г. Взаимосвязь уголовного права и процесса. - Л.: 1982. – 112с.

 • Загурський, О.Б. Завдання кримінального провадження в контексті нової Кримінальної процесуальної політики України / О. Б. Загурський // Право і Безпека : наук. журн. - 2012. - № 5. - С. 161-165.

 • Зінченко, І. Л. Завдання сучасного кримінального процесу України / І. Л. Зінченко // Проблеми законності. — Х., 2006. — Вип. 77. — С. 151-156.

 • Зусь Л.Б. Механизм уголовно-процессуального регулирования. – Владивосток: ДГУ, 1986. – 206с.

 • Костін М. Мета кримінального судочинства: поняття і сутність // Право України. – 2008. - №4 – с. 80

 • Ларин А. И. Уголовный процесс: структура права и структура законодательства. – М.: 1985. – 240с.

 • Лобойко Л. М. Стадії кримінального процесу: Навч. посібник. – К.: Цент. навч. літ-ри, 2005. – 176с.

 • Лоскутов Т. О. Структурні елементи предмету правового регулювання у кримінальному процесі [Електронний ресурс] / Т. О. Лоскутов. // Часопис Національного університету "Острозька академія". Сер. : Право. - 2013. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Choasp_2013_1_21

 • Лоскутов Т. Перспективні напрями розвитку предмета регулювання кримінального процесуального права / Т. Лоскутов [Електронний ресурс] // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 3. - С. 153-157. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2016_3_29

 • Маляренко В. Т. Про завдання кримінального судочинства //Вісник Верховного Суду України.-2000.-№6.

 • Мотовиловкер Я.О. Основной вопрос уголовного дела и его компоненты. – Воронеж: 1984. – 152с.

 • Нажимов В.П. Типы, формы и виды уголовного процесса. – Калининград: 1977. – 239с.

 • Нижник Л. Система кримінального процесу та диференціація кримінального провадження / Л. Нижник. [Електронний ресурс] // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 5. - С. 86-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2016_5_18

 • Никоненко М. Я. Поняття, види і зміст кримінально-процесуальних гарантій // Науковий вісник Нац. Акад. МВС України. – К.: 2001. Вип. 1.

 • Патюк, С. О. Цілі і завдання сучасного кримінального судочинства України: автореферат... канд. юридичних наук, спец.: 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Патюк С. О. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 17 с.

 • Погорецький М. А. Кримінально-процесуальні правовідносини: структура і система. - Харків: «Арсіс», 2002.-160с.

 • Развитие и совершенствование уголовно-процессуальной формы // Науч. ред. Л.Д.Кокорев. – Воронеж: 1979. – 176с.

 • Смирнов А.В. Модели уголовного процесса. – СПб.: «Наука». 2000. – 224с.

 • Томин С.В. Завдання кримінального переслідування, здійснюваного прокурором у кримінальному судочинстві України // Університетські наукові записки. Право. – 2010. - №1 – С. 71- 78

 • Трофименко В.М. Теоретичні та правові основи диференціації процесуальної форми у кримінальному судочинстві: монографія /В.М.Трофименко. – Х.: ТОВ «Оберіг», 2016 – 304с.

 • Фоміна Т. Г. Дискусійні питання щодо визначення системи кримінально-процесуальних гарантій // Право і безпека. – 2010. - №5

 • Шило О. До питання щодо диференціації кримінально-процесуальної форми/ О. Шило // Право України. - 2010. - 9. - С. 180-186

 • Шпилев В. Н. Содержание и форма уголовного судопроизводства. – Минск: изд-во БГУ, 1974.

 • Элькинд П.С. Цели и средства их достижения в советском уголовно-процесуальном праве. – Л.: 1976. – 143 с.

 • Якуб М.Л. Процессуальная форма в советском уголовном судопроизводстве. - М.: 1981. – 144с.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка