Кримінальне процесуальне право україниСторінка13/20
Дата конвертації31.10.2017
Розмір1.35 Mb.
ТипПрограма
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20
До теми 3.

 • Александрова Л.А. Публичность как основание уголовно-процессуального права. – М: «Юрлитинформ», 2007. – 144с.

 • Бараннік Р.В. Право особи від самовикриття, викриття членів її сім ’ї чи близьких родичів у кримінальному процесі України :монографія /Р.В.Бараннік, В.П.Шибіко.– К.,2008.– 212 с.

 • Безпалько І.Л. Система принципів кримінального процесу та проблема їх класифікації. - Х. : ФІНН, 2011. - 213с.

 • Бірюкова А. М. Модель змагальності за проектом Кримінального процесуального кодексу України (у порівнянні з іншими країнами світу) [Електронний ресурс] / А. М. Бірюкова, М. А. Островська // Адвокат . - 2012. - № 4. - С. 12 - 16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/adv_2012_4_2.pdf

 • Власюк В. В. Щодо змагальності за кримінальним процесуальним кодексом України [Електронний ресурс] / В. В. Власюк // Європейські перспективи . - 2013. - № 6. - С. 106-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/evpe_2013_6_21.pdf

 • Волошина B. К. Щодо змісту принципу вільної оцінки доказів у кримінальному процесі [Електронний ресурс] / B. К. Волошина // Актуальні проблеми держави і права . - 2011. - Вип. 60. - С. 198-204. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apdp_2011_60_28.pdf

 • Волошина В. К. Щодо питань реалізації принципу змагальності у доказуванні на стадії досудового розслідування за новим кримінальним процесуальним кодексом України [Електронний ресурс] / В. К. Волошина // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ  . - 2013. - № 2. - С. 166-171. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/aymvs_2013_2_31.pdf

 • Галаган І. І.  Забезпечення засади невтручання у приватне життя при проведенні обшуку житла чи іншого володінна особи [Електронний ресурс] / І. І. Галаган, Ж. В. Удовенко // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки . - 2014. - Т. 155. - С. 114-117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/NaUKMAun_2014_155_28.pdf

 • Герасимчук О.П. Диспозитивність та її реалізація потерпілим у кримінальному судочинстві України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / О.П. Герасимчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 20 с.

 • Гласность судебной деятельности по уголовным делам. – Киев: 1993. – 286с.

 • Говорун Д. М. Активність слідчого судді у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження як засіб реалізації принципу публічності [Електронний ресурс] / Д. М. Говорун // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ  . - 2013. - № 2. - С. 179-184. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/aymvs_2013_2_33.pdf

 • Гончаренко В. Г. Засади верховенства права та законності кримінального провадження в плані здійснення захисту [Електронний ресурс] / В. Г. Гончаренко // Вісник Академії адвокатури України . - 2013. - Число 3. - С. 4–10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vaau_2013_3_3.pdf

 • Гриненко А.В., Кожевников Г.К., Шумилин С.Ф. Принцип презумпции невиновности и его реализация в досудебном уголовном процессе. – Харьков: 1997. – 168с.

 • Деревянкін С.Л. Публічність та диспозитивність у кримінальному судочинстві [Текст] : монографія / С. Л. Деревянкін ; Одеський держ. ун-т внутрішніх справ. - О. : ОЮІ НУВС, 2008. - 174 с.

 • Деркач Н. Доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень [Електронний ресурс] / Н. Деркач // Слово Національної школи суддів України . - 2013. - № 3. - С. 52-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/cln_2013_3_9.pdf

 • Дехтяр О. Г. Реалізація засади безпосередності дослідження показань, речей і документів під час судового розгляду кримінальної справи судом першої інстанції [Електронний ресурс] / О. Г. Дехтяр // Наше право . - 2013. - № 7. - С. 135-142. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nashp_2013_7_24.pdf

 • Добровольская Т.Н. Принципы советского уголовного процесса. Вопросы теории и практики. - М.: 1971. – 299с.

 • Івасюк І. Г. "Розумність строків” у кримінальному провадженні України у світлі рішень європейського суду з прав людини [Електронний ресурс] / І. Г. Івасюк // Право та державне управління . - 2013. - № 3. - С. 72-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ptdu_2013_3_16.pdf

 • Ісакова В. М. Право на правову допомогу як елемент принципу доступності правосуддя [Електронний ресурс] / В. М. Ісакова // Форум права . - 2012. - № 4. - С. 404-410. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2012_4_67.pdf

 • Кириллова Н.А. Соотношение принципа состязательности уголовного процесса и ревизионных функций суда // Уголовный процесс. -2008. -№10. – с. 62-64

 • Ковальов Є. В. Засада безпосередності дослідження доказів у кримінальному провадженні [Електронний ресурс] / Є. В. Ковальов // Європейські перспективи . - 2013. - № 9. - С. 98-103. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/evpe_2013_9_17.pdf

 • Король В. В. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів як складова засади гласності і відкритості кримінального провадження [Електронний ресурс] / В. В. Король // Наше право. - 2015. - № 4. - С. 104-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2015_4_21

 • Король В.В. Засада гласності кримінального судочинства України: поняття, зміст, підстави обмеження [Текст] : [монографія] / В. В. Король ; Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ : Плай, 2003. - 221 с.

 • Кочура А.В. Система принципів кримінального процесу України // Наше право. – 2010. - №4- ч.2 – с.116-119

 • Кочура А. В. Принцип верховенства права як базовий принцип кримінального процесу [Електронний ресурс] / А. В. Кочура // Форум права . - 2010. - № 4. - С. 516-521. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2010_4_81.pdf

 • Крижанівський В.В. Принцип презумпції невинуватості у кримінальному процесі (порівняльно-правове дослідження) [Текст] : монографія / В. В. Крижанівський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Обрії, 2009. - 164 с.

 • Кругликов А.П.; Бирюкова И.А. Обеспечение прав и законных интересов потерпевшего как принцип уголовного судопроизводства (мнение) // Уголовный процесс. -2008. -№ 4 – с. 63-64

 • Кучинська О. П. Деякі аспекти втілення принципу свободи та особистої недоторканності у новому КПК України / О. П. Кучинська // Адвокат. – 2013. – № 5. – С. 25–28.

 • Кучинська О. П. Принципи кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників : [монографія] / О. П. Кучинська. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 288 с.

 • Кучинська О. П. Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини : монографія / О. П. Кучинська, Т. І. Фулей, Р. В. Бараннік. – Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2013. – 228 с.

 • Кучинська О.П. Принцип поваги до честі і гідності людини у кримінальному процесі // Адвокат. – 2012. -№4 – с.17-19

 • Либус И. Презумпция невиновности в советском уголовном процессе. - Минск: 1969. – 232с.

 • Лисюк Ю. В. Невтручання у приватне життя, як гарантія захисту прав і свобод людини у кримінальному провадженні [Електронний ресурс] / Ю. В. Лисюк // Південноукраїнський правничий часопис . - 2013. - № 1. - С. 164-166. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pupch_2013_1_53.pdf

 • Лобойко Л. М. Принцип диспозитивності в кримінальному процесі України.-Дніпропетровськ: «Ліра лтд», 2004.-216с.

 • Лобойко Л.М. Реформування кримінально-процесуального законодавства в частині регламентації принципів кримінального процесу // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2010.- №2. – с.18-25

 • Маляренко В.Т. Конституційні засади кримінального судочинства. - К.: Юрінком, 1999. – 320с.

 • Маркуш М.А. Принцип змагальності в кримінальному процесі України: Монографія. - Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2007. -208 с.

 • Михеєнко М.М. Конституційні принципи кримінального процесу // Вісник Академії правових наук України.- Харків, 1997.- №2 (9), с.100-112.

 • Міщенко С. Окремі аспекти реалізації принципу "законність" у кримінальному провадженні . [Електронний ресурс] / С. Міщенко // Слово Національної школи суддів України . - 2013. - № 4. - С. 56-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/cln_2013_4_17.pdf

 • Моргун Н. С. Обмеження права власності при реалізації засади недоторканності права власності у кримінальному провадженні [Електронний ресурс] / Н. С. Моргун // Юридична наука. - 2014. - № 6. - С. 27-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2014_6_6

 • Мохонько О. Про поняття принципу в кримінальному процесі: теоретико-методологічний аспект // Право України. – 2008. - №12 – с. 105

 • Навроцька В.В. Засади диспозитивності та її реалізація в кримінальному процесі України [Текст] : монографія / В. В. Навроцька ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л. : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2010. - 440 с.

 • Неледва Н. В. "Розумнiсть строкiв" як нове поняття в КПК України [Електронний ресурс] / Н. В. Неледва // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція . - 2013. - Вип. 5. - С. 240-242. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvmgu_jur_2013_5_54.pdf

 • Новосардян В. Р. Право на защиту подозреваемого, обвиняемого и подсудимого в уголовном процессе.- СПб.: 2000.-168с.

 • Нор В. Презумпція невинуватості як принцип кримінального судочинства та його інтерпретація Європейським Судом з прав // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Вип.53. - с.389-401

 • Подолінська І. С. Засада мови, якою здійснюється кримінальне провадження: сутність та нормативний зміст [Електронний ресурс] / І. С. Подолінська // Наше право . - 2013. - № 9. - С. 53-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nashp_2013_9_12.pdf

 • Репешко П.И. Принципы уголовного процесса. – Николаев: Атолл, 2001. – 258с.

 • Рожнова В. В. Верховенство права у системі принципів кримінального провадження [Електронний ресурс] / В. В. Рожнова // Університетські наукові записки . - 2012. - № 4. - С. 381-387. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzap_2012_4_56.pdf

 • Свірський Б.М. Визначення принципу поваги до людської гідності у кримінально-процесуальних нормах [Електронний ресурс] / Б. М. Свірський // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Право . - 2013. - Вип. 6. - С. 138-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vmdu_pr_2013_6_21.pdf

 • Смирнов А. В. Модели уголовного процесса. -СПб.: «Наука»,2000.-224с.

 • Строгович М.С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности. - М.: 1984. – 143с.

 • Терасимчук О. Структура принципу диспозитивності у кримінальному процесі // Право України. – 2007. - №3 – с. 128

 • Томин В.Т. Уголовный процесс: актуальные проблемы теории и практики. – М.: Юрайт, 2009. – 376с.

 • Тыричев И.В. Принципы советского уголовного процесса. - М.: 1983. – 80с.

 • Фомін С. Б. Розумність строків як засада кримінального провадження за новим КПК України [Електронний ресурс] / С. Б. Фомін // Актуальні проблеми права: теорія і практика . - 2012. - № 24. - С. 494-502. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/app_2012_24_62.pdf

 • Фулей Т. Презумпція невинуватості: концептуальні підходи [Електронний ресурс] / Т. Фулей // Слово Національної школи суддів України . - 2012. - № 1. - С. 39-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/cln_2012_1_7.pdf

 • Фулей Т. Свобода від самовикриття як засада кримінального провадження [Електронний ресурс] / Т. Фулей // Слово Національної школи суддів України . - 2013. - № 2. - С. 107-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/cln_2013_2_15.pdf

 • Черниченко І. В. Особливості реалізації окремих засад кримінального провадження України під час застосування відеоконференції [Електронний ресурс] / І. В. Черниченко // Часопис Київського університету права. - 2013. - № 4. - С. 332-336. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2013_4_82

 • Шиба І. О. Принцип змагальності за КПК України [Електронний ресурс] / І. О. Шиба. // Часопис Академії адвокатури України . - 2013. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chaau_2013_2_39.pdf

 • Яворський Б.І. Сприяння захисту як необхідна умова забезпечення функціонування засади змагальності у кримінальному судочинстві: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09; - К., 2010. – 20 с.

 • Яновська О. Г. Зміст засади змагальності та правові умови її реалізації в кримінальному провадженні [Електронний ресурс] / О. Г. Яновська // Держава і право. Юридичні і політичні науки . - 2013. - Вип. 59. - С. 343-349. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dip_2013_59_59.pdfКаталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка