Кримінальне процесуальне право україниСторінка14/20
Дата конвертації31.10.2017
Розмір1.35 Mb.
ТипПрограма
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20
До теми 4.

 • Абламський С. Є. Окремі питання участі у кримінальному провадженні представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження [Електронний ресурс] / С. Є. Абламський, О. О. Юхно // Право і Безпека. - 2016. - № 1. - С. 80-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2016_1_17

 • Альперт С.А. Субъекты уголовного процесса. – Харьков:ХЮА, 1997. – 60с.

 • Атаманчук І.А. Актуальні питання поняття суб’єкта кримінально-процесуальних відносин // Форум права. – 2008. - №3. – с.18-21

 • Багрій М. Взаємодія слідчого з працівниками підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність [Електронний ресурс] / М. Багрій // Вісник Львівського університету. Сер. : Юридична. - 2013. - Вип. 57. - С. 315-321. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_yu_2013_57_41

 • Басиста I. В. Вплив окремих об'єктивних чинників на прийняття рішень слідчим [Електронний ресурс] / I. В. Басиста // Актуальні проблеми держави і права. - 2012. - Вип. 63. - С. 146-152. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_63_22

 • Бегма А. П. Прокурор як суб'єкт кримінально-процесуальної діяльності: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. - К., 2011. - 20 с.

 • Бекешко С.П., Матвиенко Е.А. Подозреваемый в советском уголовном процессе. – Минск: 1989. – 128с.

 • Брусницын Л.В. Обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию: российский, зарубежный и международный опыт ХХ века (процессуальное исследование). М.: Юрлитинформ, 2001. - 400с.

 • Брынцев В. Д. Судебная власть (правосудие): пути реформирования в Украине. - Х.: 1998. – 224с.

 • Бушуев Г. И. Судья в уголовном процессе. - М.: 1984. – 124с.

 • Варфоломеева Т.В. Защита в уголовном судопроизводстве. – К.: КГУ, 1998.-262 с.

 • Габлей Н. Г. Засуджений, виправданий як суб'єкт кримінально-процесуальної діяльності: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 - О., 2009. - 20 с.

 • Гловацький І. Ю. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному процесі.- К.: 2003. – 352с.

 • Гловюк І. В. Слідчий суддя у кримінально-процесуальному доказуванні [Електронний ресурс] / І. В. Гловюк. // Часопис Академії адвокатури України. - 2013. - № 3. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chaau_2013_3_8

 • Горелкіна К. Г. Особливості процесуального статусу слідчого судді: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / К. Г. Горелкіна // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ . - 2013. - № 2. - С. 14-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aymvs_2013_2_5

 • Горский М.В. Механизм правового регулирования отводов участников уголовного судопроизводства (процессуальное и криминалистическое исследование). – М.: Юрлитинформ, 2011. – 240с.

 • Гошовський М.І., Кучинська О.П. Потерпілий у кримінальному процесі України. – К.: 1997. – 192.

 • Гринюк В. О. Суб’єкти реалізації функції обвинувачення у кримінальному процесі України / В. О. Гринюк // Форум права. - 2016. - № 2. - С. 54–58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2016_2_10

 • Гуляев А.П. Следователь в уголовном процессе. - М.: 1981. – 192с.

 • Гумін О. М. Використання слідчим сил та засобів оперативних підрозділів на досудовому розслідуванні [Електронний ресурс] / О. М. Гумін // Форум права. - 2013. - № 1. - С. 237-242. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

 • Денежкин В.М. Подозреваемый в советском уголовном процессе. - Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1982. – 196с.

 • Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі. – К., 2002.

 • Зеленецкий В.С., Куркин Н.В. Обеспечение безопасности субъектов уголовного процесса. - Харьков: «Крим Арт», 2000.- 404с.

 • Казаренко М. Право свідка на імунітет та підстави його застосування // Право України. – 1998. - № 2. – с. 50-52.

 • Каркач П.М. Прокурор у судовому провадженні (процесуальні та криміналістичні аспекти): навч. Посіб. / П.М. Каркач – Х.: Право. – 184с.

 • Ковна У.С. Забезпечення прав і законних інтересів малолітніх осіб у кримінальному процесі України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / У.С. Ковна ; Акад. адвокатури України. — Б.м., 2010. — 20 с.

 • Кокорев Л.Д. Подсудимый в советском уголовном процессе. – Воронеж: 1973.

 • Корнуков В.М. Конституционные основы положения личности в уголовном судопроизводстве. Саратов. 1987.

 • Кочура О. О. Правовий інститут представництва неповнолітнього потерпілого як один з видів кримінальних процесуальних гарантій забезпечення прав та законних інтересів осіб у кримінальному провадженні [Електронний ресурс] / О. О. Кочура // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 3. - С. 80-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2013_3_12

 • Кравченко Н. С. Особливості діяльності цивільного позивача, його представника в кримінальному провадженні щодо доказування цивільного позову [Електронний ресурс] / Н. С. Кравченко // Юридична наука. - 2015. - № 11. - С. 67-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2015_11_9

 • Кучевський П. В.  Діяльність адвоката у кримінальному процесі: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / П. В. Кучевський ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2011. — 16 с.

 • Кучинська О. П. Процесуальний статус свідків: деякі особливості за новим КПК України / О. П. Кучинська // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ  . - 2013. - № 1. - С. 295-300. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/aymvs_2013_1_52.pdf

 • Лапкін А. В. Роль прокурора в забезпеченні прав і законних інтересів потерпілого у кримінальному судочинстві України. - Х. : Право, 2012. - 264 с.

 • Леви А. А. Потерпевший в уголовном процессе. – М.: РУДН, 2007. – 179с.

 • Литвинчук О.І. Процесуальний статус слідчого в кримінальному процесі України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / О.І. Литвинчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 20 с.

 • Лобойко Л. М. Набуття особою статусу потерпілого у кримінальному провадженні [Електронний ресурс] / Л. М. Лобойко // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Право. - 2013. - № 2. - С. 124-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsup_2013_2_21

 • Маляренко В.Т., Вернидубов І.В. Прокурор у кримінальному судочинстві. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

 • Мінюков П.І., Мінюков А.П. Процесуальні повноваження начальника слідчого відділу. К.: 2004.

 • Нагорний Г., Сегай М., Ісакович Б. Експерт і спеціаліст: проблеми розмежування їх функцій ї шляхи її вирішення // Право України. – 1998. - №2. – с. 52-57.

 • Нор В. Т. Свідок у кримінальному процесі України: коло осіб, предмет показань та свідоцький інумітет // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Вип. 37., 2002.-с. 491-498.

 • Нор В. Т. Удосконалення процесуального статусу потерпілого від злочину та система гарантій захисту його прав та законних інтересів // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Вип. 36., 2001.-с. 524-532.

 • Нор В.Т. Защита имущественных прав в уголовном судопроизводстве. Киев. 1989.

 • Пожар В. Г. Класифікація представництва у кримінальному судочинстві / В. Г. Пожар // Актуальні проблеми держави і права. –2009. –Вип. 47. –С. 228–232

 • Пожар В. Г. Процесуальний статус потерпілого за новим кримінальним процесуальним кодексом України: позитивні кроки та прогалини правової регламентації [Електронний ресурс] / В. Г. Пожар // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ . - 2013. - № 2. - С. 126-131. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aymvs_2013_2_24

 • Попелюшко В. О.Слідчий суддя у кримінальному провадженні [Електронний ресурс] / В. О. Попелюшко. // Часопис Національного університету "Острозька академія". Сер.: Право. - 2014. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Choasp_2014_1_15

 • Присяжнюк Т. Підсудний у кримінальному процесі. // Право України. – 1998. - №11. с.51-53.

 • Рибалка О. В. Представницво і захист адвокатом інтересів потерпілого в кримінальному провадженні [Електронний ресурс] / О. В. Рибалка // Право і суспільство. - 2013. - № 6.2. - С. 358-361. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2013_6

 • Рогатюк І. В. Обвинувачення у кримінальному процесі України: монографія / І. В. Рогатюк. – К. : Атіка, 2006. – 160 с. 

 • Руденко В. Процесуальний статус слідчого судді [Електронний ресурс] / В. Руденко // Слово Національної школи суддів України. - 2013. - № 3. - С. 71-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cln_2013_3_12

 • Сакал В. М. Правовий статус керівника органу досудового розслідування / В. М. Сакал // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ . - 2015. - № 2. - С. 182-192. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aymvs_2015_2_18

 • Самолюк В.В.  Законне представництво у кримінальному процесі України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / В.В. Самолюк ; Акад. адвокатури України. — К., 2005. — 20 с.

 • Саркисянц Г.П. Защитник в уголовном процессе. – Ташкент: 1971. – 249с.

 • Скрипіна Ю.В. Слідчий суддя в системі кримінально-процесуальної діяльності (порівняльно-правове дослідження): автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Ю.В. Скрипіна ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2008. — 20 с.

 • Скрябін О. М. Проблемні питання підтвердження повноважень захисника у кримінальному провадженні України [Електронний ресурс] / О. М. Скрябін // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - 2013. - № 3. - С. 242-248. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_Jur_2013_3_45

 • Татаров О. Ю. Участь захисника у кримінальному провадженні: проблеми законодавчого врегулювання [Електронний ресурс] / О. Ю. Татаров, С. С. Чернявський // Вісник кримінального судочинства. - 2015. - № 2. - С. 77-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkc_2015_2_12

 • Федорчук Н.Б., Нор В.Т. Захист прав потерпілих від злочину в англо-американській правовій системі та кримінальному судочинстві України. К.: Правова єдність, 2009. – 192с.

 • Черечукіна Л. Інститут понятих: гарантії додержання законності або процесуальний архаїзм // Право України. – 1999 р. - № 6. – с. 80-83.

 • Шаповалова Л. Підстави визнання особи потерпілим // Право України. - 2000. - № 7. – с. 39-42.

 • Шибіко В. П. Проблема забезпечення прав потерпілого за новим КПК України 2012 року [Електронний ресурс] / В. П. Шибіко // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ . - 2013. - № 1. - С. 307-313. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aymvs_2013_1_54

 • Шило О. Г. До питання запровадження інституту слідчого судді в кримінальному процесі України [Електронний ресурс] / О. Г. Шило // Університетські наукові записки. - 2011. - № 3. - С. 306-313. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2011_3_45

 • Шпилев В.Н. Участники уголовного процесса. - Минск: Вид-во Білорус. держ. ун-ту, 1970. – 176с.Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка