Кримінальне процесуальне право україниСторінка15/20
Дата конвертації31.10.2017
Розмір1.35 Mb.
ТипПрограма
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
До теми 5.

 • Анохін А.М. Про допустимість ймовірного висновку при встановленні обставин предмета доказування у кримінальному провадженні про дорожньо-транспортні пригоди // Митна справа. – 2013. – №1(85), частина 2, книга 1. – С.121-126.

 • Басай В.Д. Допустимість висновків експерта, складених зарубіжними фахівцями або судово-експертними установами зарубіжних держав // Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27 листопада 2013р., м.Одеса) / відпов. за випуск Ю.П.Аленін. – Одеса, Юридична Література, 2013. – С.354-355.

 • Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. – М., 1966. – 295 с.

 • Бережний О.І. Преюдиціальність судових рішень у кримінальних справах. – Харків; 2004. – 176с.

 • Богдан О. Ю. Критерії оцінювання висновку експерта у кримінальному процесі // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2011. – №.2. – С.247.

 • Будзієвський М.Ю. До дискусії про поняття електронного документа // Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія: Право. – 2011 р. – №1. – С.167-170. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_pravo/2011_1/files/LA111_34.pdf

 • Будников В.Л. Показания в уголовном судопроизводстве. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2009. – 144с.

 • Бурков И.В. Заключение и показание эксперта в уголовном процессе. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 144с.

 • Бурков И.В., Мурзиков А.В. Заключение эксперта как вид доказательств. – М.: 2001, – 151с.

 • Вапнярчук В. В. Загальна характеристика правових презумпцій та їх значення для кримінального процесуального доказування / В. В. Вапнярчук // Юрист України . - 2013. - № 3. - С. 62-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/uy_2013_3_12.pdf

 • Вапнярчук В. Поняття кримінально-процесуального доказування / В. Вапнярчук // Вісник Академії правових наук України . – 2011 . – N4 . – С.193-201.

 • Варфоломеева Т.В. Производственные вещественные доказательства. – М.: Юрид. лит. – 1985. – 48 с.

 • Воеводина А.Н. Институт «Показаний с чужих слов»: сравнительный анализ регламентации в Украине и США // Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27 листопада 2013р., м.Одеса) / відпов. за випуск Ю.П.Аленін. – Одеса, Юридична Література, 2013. – С.343-348

 • Гаргат-Українчук О.М. Поняття, ознаки, значення правових презумпцій у кримінальному процесі України // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 45. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. –С.446-451.

 • Гмирко В. П. Доказування в кримінальному процесі: діяльнісна парадигма. Теоретичний аналіз. Проблематизація. СМД-репрезентація. — Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2010. — 314 с.

 • Гмирко В. Функціональне місце «Перетворювальний процес» діяльності доказування в кримінальному процесі // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2012. – Випуск 56. – С. 434–443

 • Гончаренко В.Г. Предмет доказування в кримінальному судочинстві // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. – №1(20). – С.120-122.

 • Грошевий Ю.М., Стахівський С.М. Докази і доказування у кримінальному процесі: Науково-практичний посібник . – К., 2006 – 272с.

 • Данько Н.В. Залучення зарубіжних фахівців до проведення судових експертиз у кримінальному провадженні // Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27 листопада 2013р., м.Одеса) / відпов. за випуск Ю.П.Аленін. – Одеса, Юридична Література, 2013. – С.388-394.

 • Дєєв М.В.  Достатність доказів у кримінальному процесі України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / М.В. Дєєв ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 16 с.

 • Доронін І.М. Документи-докази у кримінальному процесі України. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 184с.

 • Дроздов Олександр. До проблеми визнання документів доказами та порядку їх отримання // Вісник прокуратури. – 2009. – №2. – С.90.

 • Дячук В. І. Спеціальні знання у кримінально-процесуальній діяльності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2011. – №.4. – С.202.

 • Запотоцький А.П. Документи як процесуальні джерела доказів у кримінальному судочинстві: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / А.П. Запотоцький ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 18 с.

 • Золотых В.В. Проверка допустимости доказательств в уголовном процессе. – Ростов н-Д: «Феникс», 1999. – 288 с.

 • Іщенко В. Поняття документа як джерела доказів у кримінальному судочинстві // Право України. – 1997р. – №2. – С.42-44.

 • Іщенко В. Поняття протоколів слідчих і судових дій як самостійного виду доказів у кримінальному судочинстві // Право України. – 1998р. – №5. – С.78-81.

 • Каз Ц.М. Субъекты доказывания. – М., 1971. – 68 с.

 • Канюка В.Є. До питання про предмет доказування у кримінальному судочинстві // Митна справа. – 2012. – №1(79), частина 2, книга 2. – С.97-102.

 • Капліна О., Дроздов О. Актуальні проблеми використання в доказуванні матеріалів оперативно-розшукової діяльності // Вісник національної академії прокуратури України. – 2010. – №4. – С.70-76.

 • Кипнис Н.М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве. М., “Юристъ”, 1995. – 128 с.

 • Коваленко Є.Г. Наукові засади кримінально-процесуального доказування: монографія – Юрінком Інтер, 2011. – 448с.

 • Коваленко І. Поняття і значення кримінально-процесуального доказування // Право України. – 2010. – №1. – С.230-235.

 • Коміссарчук Ю.А., Сорока С.О. Особливості визначення поняття і змісту оцінки доказів // Митна справа. – 2012. – №1(79), частина 2, книга 2. – С.232-237.

 • Коміссарчук Ю.А., Сорока С.О. Поняття, зміст і способи перевірки доказів у кримінально-процесуальному доказуванні // Митна справа. – 2012. – №2(80), частина 2, книга 2. – С.232-237.

 • Коновалова В.Е. Версия: концепция и функции в судопроизводстве. – Харьков: Консум, 2000. – 176с.

 • Конюшенко Я. Поняття доказів у кримінально-процесуальному провадженні, їх зміст і класифікація // Право України. – 2010. – №3. – С.232-238.

 • Копьева А. Н. Документы как доказательства в советском уголовном процессе. – Иркутск, 1973.

 • Крикунов О.В. Предмет доказування у кримінальному процесі крізь призму судового та доктринального тлумачення // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 50. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – С.523-529.

 • Кузмічов В.С., Юсупов В.В. Алібі у розкритті злочинів. – К.: КНТ, 2007. – 264с.

 • Куценко Олександр. Протокол здійснення оперативно-розшукових заходів – новий вид доказів у кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури. – 2002. – № 2 (14). – С.41- 43.

 • Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе: учебно-практич. пособие. – М.: Высшее образование, 2009. – 344с.

 • Леоненко І.В. Характеристика предмету доказування при закритті кримінального провадження на підставах, передбачених особливою частиною КК України // Часопис академії адвокатури України. Електронне фахове видання. – 2013. – №1(18) http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2013-1/content.html

 • Лобойко Л.М. Реформування кримінально-процесуального законодавства у частині регламентації окремих питань доказування // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2011. – №2(4).

 • Лопаткин Д. Некоторые проблемы собирания вещественных доказательств // Законность. -2003. - №5. – С.36.

 • Ляш А.О. Збирання доказів та їх процесуальних джерел за новим КПК України // Митна справа. – 2013. – №1(85), частина 2, книга 2. – С.46-53.

 • Ляш А.О., Ліщенко В.М. Речові докази у справах про одержання хабара // Часопис академії адвокатури України. Електронне фахове видання. – 2012. – №4(17) http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-4/12laopoh.pdf

 • Ляш А.А. Вещественные доказательства в досудебных стадиях уголовного процесса. – К.,1991.

 • Льовкін В. Поняття і види показань обвинуваченого в кримінальному процесі // Право України. – 2005. – №7. – С.112.

 • Марчак В.Я. «Консультації та роз’яснення спеціаліста» як новела в кримінальному процесуальному законодавстві України // Митна справа. – 2013. – №2(86), частина 2, книга 1. – С.100-105.

 • Мещеряков В.А., Краснова Л.Б. Электронные вещественные доказательства // Актуальные проблемы теории и практики уголовного судопроизводства и криминалистики. – М.,2004. – Ч.2. – С.200-201.

 • Нарійчук О.Д. Показання обвинуваченого як засіб захисту від обвинувачення // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2011. –№1(2). – С.314-319.

 • Нор В.Т. Защита имущественных прав в уголовном судопроизводстве. – К.,1989. – Гл. V.

 • Нор В.Т. Істина у кримінальному судочинстві: ідея, догма права, реалізація // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2010. – №2.

 • Нор В.Т. Проблеми теорії і практики судових доказів. – Львів, 1978. – 110 с.

 • Нор В.Т. Свідок у кримінальному процесі України: коло осіб, предмет показань та свідоцький імунітет // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів, 2002. – Вип.37. – С.491 – 498.

 • Нор В.Т., Багрій М.В. Використання непрямих доказів у кримінальному судочинстві України: Монографія. – Тернопіль: Пол-Інвест, 2011. – 206с.

 • Острійчук О.П. Поняття та система процесуальних джерел доказів у контексті реформування процесу доказування у кримінальному процесі // Форум права. Електронне наукове фахове видання. – 2013. – №1 – С.745-750. Електрон ресурс http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2013-1/13oopvkp.pdf

 • Павлишин А. Визнання доказів недопустимими за КПК України 2012р. // Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27 листопада 2013р., м.Одеса) / відпов. за випуск Ю.П.Аленін. – Одеса, Юридична Література, 2013. – С. 123-128.

 • Павлишин А. Визначення предмету і меж доказування за новим КПК України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XХ звітної науково-практичної конференції. 6-7 лютого 2014р. м. Львів. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – 428с. – С.401-405.

 • Павлишин А. Вплив кримінально-процесуальної форми на визначення системи джерел доказів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XVI регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2010р. м. Львів. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – С.404-406.

 • Павлишин А. Вплив процесуальної форми на встановлення істини у кримінальних справах // Вісник прокуратури –2011. – №4. – С.75-82.

 • Павлишин А. Окремі питання допустимості доказів за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012р. // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів, 2014. – Вип.59. – С.356-364.

 • Палиашвили А.Я. Экспертиза в суде по уголовным делам. – М.: 1973.

 • Пінчук М.Г. Деякі питання щодо визначення предмета доказування та його структури // Вісник Верховного Суду України. – 2007. – №2. – С.33-38.

 • Пінчук М.Г. Деякі питання щодо визначення предмета доказування та його структури / М.Г.Пінчук // Вісник Верховного суду України. – 2007. – №2. – С. 33-38.

 • Победкин А.В. Уголовно-процессуальное доказывание. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2009. – 416с.

 • Погорецький М. Про співвідношення джерел фактичних даних і джерел доказів у кримінальному процесі // Право України. – 2009. – №1. – С.80.

 • Погорецький М. Щодо визначення поняття "доказ" // Вісник прокуратури. – 2009. – №3. – С.94.

 • Погорецький М., Сергєєва Д. Матеріали оперативно-розшукової діяльності і кримінально-процесуальні доказ: поняття та співвідношення // Вісник національної академії прокуратури України. – 2011. – №1. – С.45-51.

 • Погорецький М.А. Докази у кримінальному процесі: проблемні питання // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2011. – №1(3).

 • Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: Монографія. – Х.: Арсіс, ЛТД, 2007. – 576с.

 • Попелюшко В. О. Предмет захисту та його доказування в кримінальній справі. — Київ: Прецедент, 2005. – 232с.

 • Попелюшко В.О. Предмет доказування в кримінальному процесі (кримінально-процесуальні та кримінально-правові аспекти). — Острог: Видав-во НУ «Острозька академія», 2001. – 196с.

 • Ревака Віктор. Використання спеціальних знань у діяльності органів слідства та дізнання // Вісник прокуратури. – 2010. – №3. – С.34.

 • Рогатинська Н. Класифікація видів предмета доказування у справах, що закриваються провадженням // Право України. – 2005. – №8. – С.82.

 • Рогатинська Н.З. Значення висновку експерта як джерела доказів у кримінальному процесі України // // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 46. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. –С.479-484.

 • Селиванов Н.А. Вещественные доказательства. – М., 1971. – 198с.

 • Сергєєва Діана Борисівна. Співвідношення пізнання і доказування у кримінальному процесі // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2010. – №.4. – С.

 • Смуригін О.О. Проблеми з оцінкою доказів у судовому засіданні // Вісник Верховного Суду України. – 2010. – №10. – С.36-40.

 • Солоніна О. П. Правові презумпції у кримінально-процесуальному доказуванні [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Солоніна Олексій Петрович ; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2012. - 16 с.

 • Стахівський С.М. Показання свідка як джерело доказів у кримінальному процесі. – К.:Олан, 2001. – 96с.

 • Стахівський С.М. Теорія і практика кримінально-процесуального доказування. – К., 2005 – 272с.

 • Стоянов М. М. Властивості доказів у кримінальному процесі України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / М. М. Стоянов ; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2010. — 20 с.

 • Строган Анна. Заявлення, розгляд і вирішення клопотань про виключення доказів зі справи як недопустимих // Юридична Україна. –2008. – №.7 – С.96.

 • Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. М., 1968, Том 1 (Гл. 10, 12).

 • Теория доказательств в советском уголовном процессе / Под ред. Н.В. Жогина. – М., 1973. – 735 с.

 • Терещенко Ю.В. Інші процесуальні дії як способи доказування у кримінальному судочинстві // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2010. – №.6. – С.238.

 • Томин С.В. Показання анонімних свідків у кримінальному процесі України: поняття та умови допустимості // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 57. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – С.431-436.

 • Тютюнник В. В.  Окремі питання оцінки недопустимості доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав та свобод людини [Електронний ресурс] / В. В. Тютюнник // Форум права . - 2014. - № 1. - С. 490–496. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2014_1_86.pdf

 • Тютюнник В. В. Окремі питання визнання доказів недопустимими в кримінальному провадженні [Електронний ресурс] / В. В. Тютюнник // Актуальні проблеми права: теорія і практика . - 2013. - № 27. - С. 526-534. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/app_2013_27_71.pdf

 • Удалова Л. Д. Свідоцький імунітет за новим КПК України / Л. Д. Удалова // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ  . - 2013. - № 1. - С. 284-288. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/aymvs_2013_1_50.pdf

 • Фастовець В. Співвідношення понять "показання" та "пояснення" у Кримінальному процесуальному кодексі України / В. Фастовець // Вісник Національної академії прокуратури України . - 2014. - № 2. - С. 79-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnapu_2014_2_15.pdf

 • Ціркаль В. Перевірка та оцінка акта експертизи на досудовому слідстві і у суді // Право України. – 2005. – №8. – С.60

 • Чурилов С.Н. Предмет доказывания в уголовном судопроизводстве. – М.: ЗАО Юстицинформ, 2010. – 136с.

 • Чурікова О.В., Гаврилюк Л.В. Проблемні питання визначення переліку осіб, які не можуть бути допитані як свідки за новим кримінальним процесуальним кодексом України // Митна справа. – 2013. – №2(86), частина 2, книга 1. – С.124-128.

 • Шевченко В. Співвідношення понять "факту", "фактичних даних", "відомостей про факти" та "доказової інформації" // Право України. —2003. - № 2.

 • Шевчишен Артем Вікторович. Допустимість доказів у кримінальному процесі України та США (порівняльно-правовий аналіз) // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2010. – №.3. – С.166.

 • Шило О.Г. Новації Кримінального процесуального кодексу України щодо процесуального порядку збирання речових доказів // Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27 листопада 2013р., м.Одеса) / відпов. за випуск Ю.П.Аленін. – Одеса, Юридична Література, 2013. – С.22-25.

 • Шило О.Г. Речові докази як процесуальне джерело доказів // Вісник прокуратури. – 2013. – №6. – С. 76-83.

 • Штурмак О. Допустимість доказів у кримінальному судочинстві // Право України. – 2007. – №9. – С.63.

 • Штурмак О. Забезпечення прав людини як невід'ємна умова допустимості доказів у кримінальному судочинстві України // Право України. – 2009. – №7. – С.125.

 • Шумило М. Є. Досудові і судові докази у КПК України / М. Є. Шумило // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ.- 2013. - № 1. -С.82-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/aymvs_2013_1_16.pdf

 • Шумило М.Є. Гносеологічна і процесуальна природа доказів у Кримінальному процесуальному кодексі України / М. Є. Шумило // Актуальні питання кримінального процесуального законодавства України (Київ, 26 квітня 2013 року): збірник матеріалів міжвузівської наукової конференції / Національна академія прокуратури України. – К.: Алерта, 2013. – С.13-27.

 • Шумило М.Є. Наукові засади використання оперативно-розшукових матеріалів в доказуванні по кримінальних справах. Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи // Матеріали науково – практичної конференції. – Х., 2002. – С.188 – 191.

 • Шумило М.Є., Тугарова О.К. Непрямі докази в кримінальному процесі України. – Х.:СПДФО Бровін О.В., 2012. – 206с.

 • Эйсман А.А. Заключение эксперта / структура и научное обоснование /. – М., 1967. – 152 с.Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка