Кримінальне процесуальне право україниСторінка16/20
Дата конвертації31.10.2017
Розмір1.35 Mb.
ТипПрограма
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
До теми 6.

 • Алиев И.А., Сидорова Н.А. Судебные издержки в уголовном судопроизводстве. - Баку, 1989. - 125с.

 • Басиста І. В. Прийняття і виконання рішень слідчого на стадії досудового розслідування : монографія / І. В. Басиста. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2011. - 533 c

 • Глинська Н. В. Поняття забезпечення доброякісності кримінальних процесуальних рішень // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / ред.кол. В.І.Борисов та ін.. – Х.: Право, 2012. – Вип.24. – С.161-179.

 • Глинська Н. В. Своєчасність кримінальних процесуальних рішень / Н. В. Глинська. // Часопис Національного університету "Острозька академія". Сер. : Право. - 2014. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Choasp_2014_1_6

 • Глинська Н. В. Класифікація кримінальних процесуальних рішень та її значення для визначення специфіки стандартів їх доброякісності / Н. В. Глинська // Питання боротьби зі злочинністю. - 2014. - Вип. 27. - С. 142-155. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbzz_2014_27_16

 • Горбачов А.В., Хотенець В.М. Процесуальні документи у кримінальному процесі: Конспект лекції. - X.: Видання Української державної юридичної академії, 1994. – 120с.

 • Грошевой Ю.М. Сущность судебных решений в советском уголовном процессе. - Харьков: Вища школа, 1979. – С. 144.

 • Гулкевич З.Т. Документування слідчих дій: процесуальне і криміналістичне дослідження / З.Т. Гулкевич. – Львів: «Тріада плюс», 2008. – 176с. (розділ 1).

 • Заїка С. О. Щодо порядку обчислення строків у кримінальному процесі // Вісник Верховного Суду України. - 2004. - № 1. - С. 41-44.

 • Заїка С. Щодо класифікації кримінально-процесуальних строків // Підприємництво, госп-во і право. - 2007. - № 10. - С. 154-156.

 • Зеленецкий В.С., Глинская Н.В. Теория и практика обоснования решений в уголовном процессе Украины. – серия “Юридичний радник”. – Харьков: “Страйд”, 2006. – 336с.

 • Коваленко Є.Г., Коваленко Г.Я. Кримінально-процесуальні строки при застосуванні заходів процесуального примусу. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 192с. (розділ 1).

 • Кочура А.В. Окремі аспекти визначення поняття кримінально-процесуальних документів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – №1 (56) - 2012. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VKhnuvs/2012_56/56/15.pdf

 • Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів : науково-практичний посібник / [авт. кол.: Андрєєв Р.Г., Блажівський Є.М., Гошовський М. І. та ін.]. – К.: Алерта, 2012. – 736 с.

 • Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: их виды, содержание и формы. – М.: Юридическая литература, 1976. – 168с.

 • Марочкін О.І. Класифікація рішень слідчого при провадженні досудового розслідування // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол В.І.Борисов та ін.. – Х.: Право, 2012. – Вип.24. – С.324-244.

 • Мацьків Г. Кримінально-процесуальні строки як гарантії прав і законних інтересів учасників процесу // Підприємництво, госп-во і право. - 2005. - № 10. - С. 147-150.

 • Михайленко О. Р. Строки та інші часові параметри в кримінальному процесі України: навч. посіб - К., 2000. — 40 с.

 • Нор В.Т., Павлишин А.А. Судові витрати у кримінальному процесі України. Монографія. - К: Атіка, 2003. - 176с.

 • Павлишин А. Зменшення розміру процесуальних витрат або звільнення від їх оплати, відстрочення та розстрочення процесуальних витрат за новим КПК України // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м.Острог, 16-17 листопада 2012 року. – Острог: Видавництво Національного Університету «Острозька академія», 2012. – С.291-292.

 • Стратонов В.М. Кримінально-процесуальні рішення в системі пізнавальної діяльності // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2009. – №4. – С.171-177.

 • Фомiн С.Б. Строки у кримiнальному судочинствi: поняття, класифiкацiя та функцiональне призначення: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Нацiон. юрид. академiя iм. Я. Мудрого. – Х., 2003. – 20с.

 • Фомін С. Б. Кримінально-процесуальні строки - важлива передумова досягнення справедливого правосуддя // Проблеми законності: республік., міжвід. наук. зб. / відп. ред. В. Я. Тацій. - X.: Нац. юрид. акад. України, 2002. - Вип. 55. - С. 167-173.


До теми 7.

 • Бабич А. А.  Особливості застосування заходів забезпечення кримінального провадження щодо військовослужбовців [Електронний ресурс] / А. А. Бабич // Право і Безпека . - 2013. - № 4. - С. 75-80. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pib_2013_4_16.pdf

 • Батюк В.В. Задержание и заключение под стражу в стадии предварительного расследования. – К.: 1990. – 162с.

 • Безрукава А. Ф. Умови обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту[Електронний ресурс] / А. Ф. Безрукава // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ . - 2012. - № 4. - С. 594-600. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvdduvs_2012_4_87.pdf

 • Білоусов О.І. Затримання підозрюваного у кримінальному процесі – О., 2009 – 112с.

 • Бойко О. Є. Особливості застосування заходів забезпечення кримінального провадження стосовно суддів [Електронний ресурс] / О. Є. Бойко //Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ . - 2013. - № 2. - С. 259-266. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvknuvs_2013_2_37.pdf

 • Бондаренко О.  Особисте зобов’язання як форма процесуального забезпечення участі осіб у кримінальному провадженні [Електронний ресурс] / О. Бондаренко // Вісник Національної академії прокуратури України . - 2014. - № 2. - С. 66-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnapu_2014_2_13.pdf

 • Бондаренко Я.С. Рішення суду, якими тимчасово обмежуються конституційні права і свободи в досудовому кримінальному процесі // Вісник Академії адвокатури України. – 2010. - №3. – С. 35-39

 • Верхогляд-Герасименко О. В.  Забезпечення майнових прав особи при застосуванні заходів кримінально-процесуального примусу - Х.: Юрайт, 2012. — 213 с.

 • Вільгушинський М.Й.  До питання застосування домашнього арешту як запобіжного заходу відповідно до Кримінального процесуального кодексу України [Електронний ресурс] / М. Й. Вільгушинський, Ю. А. Ліхолєтова //Адвокат . - 2012. - № 11. - С. 9-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/adv_2012_11_3.pdf

 • Гаврилюк Л. В. Питання застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту за новим КПК України [Електронний ресурс] / Л. В. Гаврилюк, І. В. Чурікова // Митна справа . - 2013. - № 4(2). - С. 188-193. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ms_2013_4(2)__35.pdf

 • Гаврилюк Л.В. Деякі особливості застосування електронних засобів контролю під час досудового розслідування [Електронний ресурс] / Л.В. Гаврилюк // Наука і правоохорона . - 2014. - № 1. - С. 97–102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nip_2014_1_16.pdf

 • Герасименко С.Г. Судовий контроль на досудових стадіях кримінального судочинства: національне законодавство та зарубіжний досвід [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2012. - 20 с.

 • Гловюк І. В.  Презумпції й тягар доказування у розгляді слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження [Електронний ресурс] / І. В. Гловюк // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ  . - 2013. - № 2. - С. 84-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/aymvs_2013_2_17.pdf

 • Гловюк І.В. Судова діяльність у досудових стадіях кримінального процесу: теорія і практика [Текст] : монографія / І. В. Гловюк. - О. : Фенікс, 2010. - 230 с.

 • Гловюк І.В.  Проблемні питання визначення кола учасників судового розгляду подання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту [Електронний ресурс] / І. В. Гловюк // Актуальні проблеми держави і права . - 2008. - Вип. 44. - С. 186-191. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apdp_2008_44_35.pdf

 • Гончар О.В.  Застосування запобіжних заходів, які частково обмежують конституційне право особи на свободу пересування у кримінальному процесі України [Електронний ресурс] / О. В. Гончар //Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ  . - 2013. - № 2. - С. 90-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/aymvs_2013_2_18.pdf

 • Громов Н.А., Киева Г.Ф., Лисоволенко В.В. Меры пресечения в уголовном процессе. – Саратов: 1997. – 148с.

 • Грошевий Ю.М.  Підстави обрання запобіжних заходів за новим КПК України[Електронний ресурс] / Ю. М. Грошевий, О. Г. Шило // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ  . - 2013. - № 1. - С. 220-226. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/aymvs_2013_1_40.pdf

 • Гультай П.  Прокурорський нагляд за додержанням законів при застосуванні запобіжного заходу у виді домашнього арешту [Електронний ресурс] / П. Гультай // Вісник Національної академії прокуратури України . - 2013. - № 3. - С. 122-126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnapu_2013_3_24.pdf

 • Гумін О.М.  Особливості тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю [Електронний ресурс] / О. М. Гумін // Європейські перспективи . - 2013. - № 6. - С. 91-94. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/evpe_2013_6_18.pdf

 • Гумін О.М.  Система заходів забезпечення кримінального провадження за новим Кримінальним процесуальним кодексом України [Електронний ресурс] / О. М. Гумін // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ . - 2013. - № 1. - С. 226-231. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvknuvs_2013_1_32.pdf

 • Гумін О.М.  Тимчасовий доступ до речей і документів як один із заходів забезпечення кримінального провадження [Електронний ресурс] / О. М. Гумін // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ  . - 2013. - № 1. - С. 227-231. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/aymvs_2013_1_41.pdf

 • Данченко Т.В. Актуальні питання визначення предмета і розміру застави у кримінальному процесі України // Сучасні питання економіки і права. Збірник наукових праць. – 2010. - № 1

 • Дідюк І. Л. Поняття домашнього арешту [Електронний ресурс] / І. Л. Дідюк //Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ . - 2013. - № 3. - С. 59-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VKhnuvs_2013_3_9.pdf

 • Дідюк І.Л.  Місце домашнього арешту в системі запобіжних заходів[Електронний ресурс] / І.Л. Дідюк // Митна справа . - 2014. - № 1(2.2). - С. 273-277. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ms_2014_1(2.2)__49.pdf

 • Донченко Ю. В.Застава як запобіжний захід в кримінальному процесі України: автореф. дис …к-та.юр.наук:12.00.09.– К.,2003.– 19 с.

 • Дубинский А.Я., Сербулов А.М. Меры пресечения в советском уголовном процессе. - К.: 1980. – 52с.

 • Дьомін Ю. М.  Відсторонення від посади, як один із заходів забезпечення кримінального провадження [Електронний ресурс] / Ю. М. Дьомін //Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ  . - 2013. - № 1. - С. 232-237. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/aymvs_2013_1_42.pdf

 • Зинатуллин З.З. Уголовно-процессуальное принуждение. -Воронеж. – 1975. –176с.

 • Ільєва Т.Г. Функція судового контролю у кримінальному процесі [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2014. - 20 с.

 • Карпенко М. І.  Захист конституційних прав крізь призму заходів забезпечення при здійсненні кримінального провадження [Електронний ресурс] / М. І. Карпенко, О. Д. Зоря, О. О. Малова // Юридична наука . - 2013. - № 4. - С. 121-130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/jnn_2013_4_14.pdf

 • Карпов Н. С.  Прийняття слідчим суддею рішення про надання тимчасового доступу до речей і документів [Електронний ресурс] / Н. С. Карпов //Митна справа . - 2014. - № 1(2.1). - С. 176-181. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ms_2014_1(2.1)__31.pdf

 • Климчук М. П.  Тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження [Електронний ресурс] / М. П. Климчук //Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ  . - 2013. - № 2. - С. 185-189. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/aymvs_2013_2_34.pdf

 • Коваленко Є.Г., Коваленко Г.Я. Кримінально-процесуальні строки при застосуванні заходів процесуального примусу. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 192с. (розділ 2).

 • Коврига З.Ф. Уголовно-процессуальная ответственность. -Воронеж. – 1984. – 286с.

 • Кожевников Г. Заходи забезпечення кримінального провадження // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. - №3. – с.68-70

 • Коріняк О. М. Процесуальні аспекти здійснення прокурорського нагляду за додержанням законодавства при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою [Електронний ресурс] / О. М. Коріняк // Часопис Академії адвокатури України . - 2014. - Т. 7, № 2. - С. 47-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chaau_2014_7_2_7.pdf

 • Корнуков В.И. Меры процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве. - Саратов: 1978. – 136с.

 • Коровайко O. Розгляд клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження: проблемні питання, що виникають у практиці слідчих суддів [Електронний ресурс] / O. Коровайко // Слово Національної школи суддів України . - 2013. - № 1. - С. 21-31.

 • Кудин Ф.М. Принуждение в уголовном судопроизводстве. -Красноярск: 1985. – 136с.

 • Лапкін А.  Забезпечення прокурором законності застосування запобіжнихзаходів у кримінальному провадженні [Електронний ресурс] / А. Лапкін // Вісник Національної академії прокуратури України . - 2014. - № 1. - С. 58-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnapu_2014_1_11.pdf

 • Матвійчук В. К.  Процесуальний порядок застосування запобіжних заходів за новим КПК України [Електронний ресурс] / В. К. Матвійчук, Г. В. Мартиненко // Юридична наука . - 2013. - № 7. - С. 72-83. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/jnn_2013_7_11.pdf

 • Мироненко О. В.  Вплив спеціальних умов застосування запобіжних заходів та обставин, які при цьому враховуються, на обрання конкретного виду запобіжного заходу [Електронний ресурс] / О. В. Мироненко //Публічне право . - 2014. - № 2. - С. 89-97. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pp_2014_2_14.pdf

 • Мироненко О. В.  Система і класифікація запобіжних заходів за новим КПК України[Електронний ресурс] / О. В. Мироненко // Митна справа . - 2013. - № 4(2.2). - С. 354-360. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ms_2013_4(2.2)__65.pdf

 • Моргун Н. С.  Тимчасове вилучення майна як захід забезпечення кримінального провадження, що обмежує право власності [Електронний ресурс] / Н. С. Моргун // Митна справа . - 2014. - № 3(2). - С. 318-232. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ms_2014_3(2)__57.pdf

 • Орлов Р.В. Возникновение, становление и развитие уголовно-процессуального законодательства, регулирующего заключение под стражу как меру пресечения // Очерки российского уголовного законодательства. - М: Юрлитинформ, 2011.

 • Петрухин И.Л. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе. - М.: Наука, 1989. – 256с.

 • Петрухин И.Л. Свобода личности и уголовно-процессуальное принуждение. - М.: 1985. – 140с.

 • Пикалов И.А. Становление института мер процессуального принуждения в угооловном судопроизводстве России. - М: Юрлитинформ, 2010. -165с.

 • Пліщук Л.І. Проблемні питання застосування та здійснення примусового приводу в кримінальному процесі // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією ( теорія і практика ). – 2010. – Вип.22. – с.175-184

 • Погорецький М. А. Застосування тимчасового доступу до речей і документів у кримінальних провадженнях про злочини, учинені організованими злочинними угрупуваннями [Електронний ресурс] / М. А. Погорецький, О. І. Коровайко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) . - 2013. - № 1. - С. 234-241. - Режимдоступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/boz_2013_1_28.pdf

 • Попелюшко В.О. Запобіжні заходи в новому КПК України: поняття, мета, підстави, порядок та суб’єкти застосування // Адвокат. – 2012. - №9. – с. 4-6

 • Реформування системи запобіжних заходів у кримінальному судочинстві. / Зб. матеріалів. – К.: 2000. – 194с.

 • Рожнова В.В. Заходи процесуального примусу в механізмі забезпечення кримінально-процесуальних норм // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – Донецьк, 2000. - №3. –с.127-134

 • Рожнова В.В. Співвідношення примусу, відповідальності та санкцій у сфері кримінального судочинства // Право України. – 2000. - №11. – с.106-109

 • Романюк В. В.  Заходи забезпечення кримінального провадження щодо неповнолітніх [Електронний ресурс] / В. В. Романюк // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ . - 2013. - № 3. - С. 114-122. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VKhnuvs_2013_3_16.pdf

 • Руденко М.  Тимчасовий доступ до речей і документів: правове регулювання провадження за новим КПК України [Електронний ресурс] / М. Руденко // Історико-правовий часопис . - 2013. - № 1. - С. 143-148. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ipch_2013_1_32.pdf

 • Савицький Д. О.  Підстави та процесуальний порядок застосування приводу у кримінальному провадженні [Електронний ресурс] / Д. О. Савицький //Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. - № 1. - С. 158-163. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/aymvs_2013_1_29.pdf

 • Савонюк К. Затримання за підозрою у вчиненні злочину: відповідність чинного КПК Основному Закону України // Право України. – 2008. - №1. – с.116-119.

 • Смоков С. М.  Тимчасове вилучення та арешт майна: практика й проблеми застосування [Електронний ресурс] / С. М. Смоков, Д. В. Лісніченко //Південноукраїнський правничий часопис . - 2014. - № 1. - С. 148-152. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pupch_2014_1_48.pdf

 • Тагієв С.  Тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів і провайдерів телекомунікацій, у кримінальному провадженні [Електронний ресурс] / С. Тагієв // Слово Національної школи суддів України . - 2013. - № 2. - С. 13-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/cln_2013_2_4.pdf

 • Тищенко О.І. Запобіжний захід у вигляді взяття під варту: проблеми обрання та оскарження в досудовому провадженні по кримінальній справі: монографія / О.І. Тищенко ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х.: Фінн, 2008. — 174 с.

 • Торопов С. О. Деякі проблемні питання та перспективи застосування домашнього арешту [Електронний ресурс] / С. О. Торопов, Д. А. Сафонов // Європейські перспективи . - 2013. - № 5. - С. 96-99. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/evpe_2013_5_19.pdf

 • Фаринник В. І.  Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження: методологія реалізації в кримінальному судочинстві України [Електронний ресурс] / В. І. Фаринник // Митна справа . - 2014. - № 3(2). - С. 341351. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ms_2014_3(2)__61.pdf

 • Чернявський С. С.  Проблеми тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій [Електронний ресурс] / С. С. Чернявський, В. О. Фінагеєв // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ  . - 2013. - № 1. - С. 179-185. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/aymvs_2013_1_33.pdf

 • Чорнобук В.  Актуальні питання застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та продовження строків тримання під вартою [Електронний ресурс] / В. Чорнобук // Слово Національної школи суддів України . - 2013. - № 4. - С. 175-185. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/cln_2013_4_38.pdf

 • Чухраєв Д. А.  Удосконалення процесуального статусу поручителя, що залучається під час обрання запобіжного заходу у кримінальному судочинстві України [Електронний ресурс] / Д. А. Чухраєв // Правничий часопис Донецького університету . - 2013. - № 2. - С. 88-95. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pchdu_2013_2_14.pdf

 • Чухраєв Д. А. Напрями вдосконалення особистої поруки в кримінальному процесі України [Електронний ресурс] / Д. А. Чухраєв // Форум права . - 2011. - № 2. - С. 967-971. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2011_2_159.pdf

 • Яновська О.Г.  Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні судового контролю у кримінальному провадженні[Електронний ресурс] / О. Г. Яновська // Вісник Академії адвокатури України . - 2013. - Вип. 2. - С. 12–17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vaau_2013_2_4.pdfКаталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка