Кримінальне процесуальне право україниСторінка17/20
Дата конвертації31.10.2017
Розмір1.35 Mb.
ТипПрограма
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
До теми 8.

 • Ващук Б. Л. Предмет доказування щодо цивільного позову в кримінальній справі та його поняття // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів, 2005. – Вип. 41. – с. 360-366.

 • Ващук Б.Л. Предмет доказування щодо цивільного позову у кримінальному процесі. – К., 2008.

 • Вільгушинський М.Й., Сіроткіна М.В. Право близьких родичів потерпілого на відшкодування моральної шкоди у кримінальному судочинстві України: проблеми та способи вирішення. // Прикарпатський юридичний вісник. - 2011.- Випуск 1. - С. 215-224.

 • Газетдинов Н.И. Деятельность следователя по возмещению ущерба. – Казань: 1990.- 96с.

 • Защита прав потерпевших в уголовном процессе. - М.: 1993.- 216с.

 • Капліна О.В. Проблеми реабілітації у кримінальному процесі України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / О.В. Капліна. – Національна юрид. академія ім. Ярослава Мудрого. – Х.,1998. – 17 с.

 • Крикунов О.В. Підстави та форми компенсації моральної шкоди потерпілим від злочинів у державах-учасницях Ради Європи // Держава і право. - Вип. 7. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Спілка юристів України, 2000. - С. 348-352.

 • Крикунов О.В. Цивільний позов про компенсацію моральної шкоди в кримінальному процесі України : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / О.В. Крикунов. – К.,2002. – 17 с.

 • Кучинська О.П. Проблеми захисту прав потерпілих у кримінальному процесі України // Адвокат. – 2009. - №5 – с.10-12

 • Мазалов А.Г. Гражданский иск в уголовном процессе. / Изд-е 2-е.- М.: 1977.- 176с.

 • Мазур М.Р. Захист прав та законних інтересів осіб, які зазнали незаконного кримінального переслідування чи (та) засудження в кримінальному процесі: законодавче регулювання і практика застосування / М.Р. Мазур // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 2. – С. 254–259.

 • Мазур М.Р. Основні питання порядку реабілітації у кримінальному процесі / М.Р. Мазур // Право і суспільство. – 2011. – № 3. – С. 215–220.

 • Махов В.Н. Гражданский иск в уголовном деле: монография./ Махов В.Н., Разумовский Д.Б. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. – 135с.

 • Нарижний С.В. Компенсация морального вреда в уголовном судопроизводстве России. – СПб.: 2001.- 288с.

 • Никулин Е. Возмещение ущерба, причиненного правонарушением. - М.: 1983. – 160с.

 • Нор В. Інститут відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному провадженні за чинним КПК України : здобутки і резерви для вдосконалення / В. Нор // Право України. – 2013. – №11. – С. 32-41.

 • Нор В. Т., Ващук Б. Л. Визначення розміру матеріальної шкоди, заподіяної злочином, що підлягає відшкодуванню у кримінальному судочинстві // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів, 2006. – Вип. 43. – с. 349-359.

 • Нор В. Т., Павлишин А. А. Судові витрати у кримінальному процесі України. – К.: Атіка, 2003. – 176с.

 • Нор В.Т. Возмещение причиненного преступлением материального ущерба в уголовном процессе. - К.: 1988. – 95с.

 • Нор В.Т. Защита имущественных прав в уголовном судопроизводстве. – К.: 1989. – 275с.

 • Орлова А.А. Концепция реабилитации в российском уголовном процессе: монография / А.А. Орлова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. – 159 с.

 • Петрухин И.Л. Оправдательный приговор и право на реабилитацию: монография / И.Л. Петрухин. – М.: «Проспект», 2009. – 192 с.

 • Понарин В.А. Защита имущественных прав человека в уголовном процессе России. – Воронеж: 1994.

 • Прокудина Л.А. Возмещение ущерба, причинённого незаконными действиями правоохранительных органов (научно-практический комментарий) / Л.А. Прокудина. – [2-е изд., перераб. и дополн.]. – М.: «Городец», 1998. – 144 с.

 • Рогатюк, І. Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок необґрунтованої реалізації функції обвинувачення / І. Рогатюк // Право України. – 2003. – № 5. – С. 89-93.

 • Ханас Х. Р.  Цивільний позов у кримінальній справі за новим Кримінально-процесуальним кодексом України / Х. Р. Ханас // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2013. - № 1. - С. 138-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2013_1_23

 • Шилова, Д.В. Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю, як правовий наслідок закриття кримінального провадження за реабілітуючими підставами / Д.В. Шилова // Теорія і практика правознавства. - 2013. - Вип. 2. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/tipp_2013_2_60.pdf 

 • Шумило, М. Є. Про принцип відповідальності держави перед особою у кримінальному судочинстві [Електронний ресурс] / М.Є. Шумило // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2010. – № 2 – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Choasp/2010_2/10smyuks.pdf

 • Шумило, М.Є. Реабілітація в кримінальному процесі України : монографія / М.Є. Шумило. – Харків : Арсіс, 2001. – 320 с.

 • Шумило, М.Є. Способи компенсації моральної шкоди, завданої особі незаконним кримінальним переслідуванням [Електронний ресурс] / М.Є. Шумило // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2010. – № 1 // Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Choasp/2010_1/10smynkp.pdf

 • Якимчук М. Сучасні проблеми правового регулювання порядку відшкодування шкоди державою /М. Якимчук // Вісник Національної Академії прокуратури України. – 2010. – № 4. – С. 87-93.
До теми 9.

 •  Александренко О. В., Терещенко Ю. В., Моргун Н. С. Проблемні питання початку досудового розслідування. // Юридична наука. – 2014. - №7 - C. 110-117.

 • Бабкова В. Проблеми здійснення прокурором наглядових повноважень у формі процесуального керівництва під час проведення досудового розслідування // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. - №3. – с.71-73

 • Баулін О.В., Карпов Н.С. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого та їх правові гарантії. - К.: Нац. акад.внутр.справ. – 2001. – 233с.

 • Бахин В.П. Следственная практика: проблемы изучения и совершенствования. - К.: 1991. – 142с.

 • Біляєв В. О. Актуальні питання взаємодії підрозділів карного розшуку з органами досудового розслідування під час кримінального провадження // Наше право . - 2013.- № 6. - С.132-137.- Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nashp_2013_6_25.pdf

 • Быховский И.Е. Соединение и выделение уголовных дел в советском уголовном процессе. - М.: 1961. – 77с.

 • Вапнярчук В. В. Сутність початку досудового розслідування за новим КПК України / В. В. Вапнярчук // Актуальні проблеми права: теорія і практика . - 2013. - № 26. - С. 177-186. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/app_2013_26_26.pdf

 • Власов В.И. Расследование преступлений. Проблемы качества. –Саратов: 1988. – 199с. Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. - М.: 1986. – 160с.

 • Гловюк І.В. Кримінальне провадження за відсутності підозрюваного або обвинуваченого (in absentia) у системі кримінального провадження України / І.В.Гловюк // Право України. – 2015. - №7. – с.34-42

 • Головко М. Б. Шляхи оптимізації професійної взаємодії слідчого з працівниками оперативних підрозділів // Держава і право. - Випуск №50. – 2010. – с.588-593

 • Гончаренко В.И. Научно-технические средства в следственной практике. – К.: 1984. – 310с.

 • Денисов С.А. Законность и обоснованность соединения и выделения уголовных дел. – М.: И-во «Юрлитинформ», 2004 . – 192с.

 • Дубинский А.Я. Производство предварительного расследования органами внутренних дел. - К.: 1987. – 84с.

 • Дубривный В.А. Деятельность следователя по расследованию преступлений: Общая характеристика. Цели, действия. – Саратов: 1987. – 94с.

 • Журавель В. Проблеми періодизації досудового розслідування // Вісник Національної академії правових наук України. – 2014. - № 2 (77) – с.136-144

 • Зеленецький В.С. Дослідче провадження про вчинений злочин: наук.-практ. посіб. – Х.: Право, 2009. – 128с.

 • Земляной В. Проблеми розумності строків відкриття кримінального провадження та шляхи їх вирішення / В. Земляной, Н. Буруковська // Слово Національної школи суддів України . - 2013. - № 3. - С. 46-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/cln_2013_3_8.pdf

 • Зинатуллин З.З., Салахов Б.П., Чулюкин Л.Д. Подследственность уголовных дел. – Казань: 1986. – 103с.

 •  Козій В. В. Підстави для об’єднання та виділення кримінальних проваджень у контексті засади законності [Електронний ресурс] / В. В. Козій // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - 2014. - № 4(2). - С. 289-297. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_Jur_2014_4(2)__41

 • Корякін Р. О. Актуальні проблеми спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень [Електронний ресурс] / Р. О. Корякін, М. О. Яковенко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2016. - Вип. 2. - С. 111-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2016_2_13

 • Леви А.А., Горинов Л.А. Звукозапись и видеозапись в уголовном процессе. - М.: 1981. – 109с.

 • Лобойко Л. М. Підстави і момент початку досудового розслідування / Л. М. Лобойко // Питання боротьби зі злочинністю . - 2014. - Вип. 27. - С. 132-141. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pbzz_2014_27_15.pdf

 • Лобойко Л.М. Актуальні проблеми визначення підстав і моменту початку досудового розслідування [Електронний ресурс] / Л.М. Лобойко // Вісник кримінального судочинства. – 2015. - №1. – с.87-92 – Режим доступу: http://vkslaw.knu.ua/2-2015-zmahalne-kryminalne-sudochynstvo-2/7-pidkatehoriia-1/12-aktualni-problemy-vyznachennia-pidstav-i-momentu-pochatku-dosudovoho-rozsliduvannia

 • Михайленко А.Р. Расследование преступлений: законность и обеспечение прав граждан. – К.: Юринком Интер. – 1999. – 448с.

 • Михайлов А.И. Отдельное поручение следователя. - М.: 1971. – 67с.

 • Омаров А.А. Види підслідності: проблеми доктринального визначення та прикладного правозастосування / А. А. Омаров // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2016. - №4. – с.127-131

 • Павлов Н.Е. Общие условия предварительного расследования: Сравнительное исследование. - М.: 1982.

 • Патик А. А. Підслідність злочинів на досудовому розслідуванні за новим кримінальним процесуальним кодексом України [Електронний ресурс] / А. А. Патик // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. - 2014. - № 2. - С. 155-164. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2014_2_17

 • Пивоваров В.В., Щербина Л.І. Взаємодія органів досудового слідства та дізнання при розслідуванні кримінальних справ. – Харків: Право, 2006. – 176с.

 • Статіва І.І. Початковий етап досудового провадження в сучасному кримінальному процесі: український і західний контексти: Монографія. – Дніпроп. держ. ун–т внутр. справ, 2012. – 248 с.

 • Таджиев Х.С. Прокурорский надзор и ведомственный контроль за расследованием преступлений. – Ташкент: 1985. – 218с.

 • Татаров О. Ю. Досудове провадження в кримінальному процесі України: теоретико-правові та організаційні засади (за матеріалами МВС): монографія /— Донецьк: Промінь, 2012. — 639с.

 • Терно А. Проблеми застосування Кримінального процесуального кодексу України на стадіях досудового розслідування та судового провадження // Вісник Національної академії прокуратури України . - 2014. - № 1. - С. 138-143. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnapu_2014_1_23.pdf

 • Фаринник В.І. Деякі особливості досудового розслідування у спрощеному порядку // Право і безпека. - 2012. - №3 (45) – с.225-233

 • Фаринник В.І. Початок досудового розслідування та особливості кримінального переслідування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України //  Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. Збірник наукових праць. – 2012. - №2 (57). – С.178-194

 • Федченко В.М. Груповий метод розслідування кримінальних справ: деякі питання // Право України. – 2003. - № 1.

 • Химичева Г.П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования уголовно-процессуальной деятельности. – М.: И-во «Экзамен», 2003. -352с. (Глава 1,2)

 • Шадрин В.С. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений. – М.: Юрлитинформ, 2000. – 232с.

 • Шейфер С.А. Предварительное следствие. Общие условия. –Куйбышев: – 1986.

 • Шимановский В.В. Общие условия производства предварительного следствия. - Л.: 1983. – 67с.

 • Шмаленя С.В. Практика застосування слідчими та прокурорами положень Кримінального процесуального кодексу України щодо ініціювання та здійснення спеціального досудового розслідування [Електронний ресурс] / С.В. Шмаленя, В.М.Валентій-Гезун // Юридичний науковий електронний журнал. – 2016. - № 6. – Режим доступу: http://lsej.org.ua/6_2016/65.pdf

 • Ягодинский В.Н. Подследственность преступлений: Уч.методич.пособие. – К.: РИО МВД Украины, 1994. – 76с

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка