Кримінальне процесуальне право україниСторінка19/20
Дата конвертації31.10.2017
Розмір1.35 Mb.
ТипПрограма
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
До теми 11.

 • Аленін Ю. П. Повідомлення про підозру: загальна характеристика та проблеми удосконалення / Ю. П. Аленін, І. В. Гловюк // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. - 2014. - № 1. - С. 161-169 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vprc_2014_1_18

 • Гринюк В. Окремі питання повідомлення особі про підозру як початок реалізації функції обвинувачення / В. Гринюк // Право України. – 2013. – № 11. – С. 120-126.

 • Капліна О.В. Підозра у кримінальному провадженні: поняття, ознаки, сутність / О.В. Капліна // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 1. – С. 238-242.

 • Кривонос І.С. Здійснення розшуку підозрюваного за новим Кримінальним процесуальним кодексом України / І.С. Кривонос // Право і безпека. – 2012. – № 4. – С. 169-173.

 • Кривонос І.С. Інститут зупинення провадження в контексті проекту Кримінально-процесуального кодексу України / І.С. Кривонос // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1. – С. 102-107.

 • Лешукова И. Понятие «приостановление производства по уголовному делу» в случае, когда обвиняемый скрылся от следствия / И. Лешукова // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 9. – С. 67-71.

 • Мазур О.С. Інститут «підозри» у кримінальному процесі України: історія виникнення та сучасний стан / О.С. Мазур // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 2. – С. 207-211.

 • Малютін І.А. Зупинення досудового розслідування: навч.-метод. посіб. / І. А. Малютін; за заг. ред. проф. З.Д. Смітієнко. − К. : РВВ Нац. акад. внутр. справ України, 2003. − 138 с.

 • Марченко К. Уведомление лица о подозрении при неустановлении его местонахождения: проблемы регламентации / К. Марченко // LEGEA ŞI VIAŢA. – 2013. – № 12. – С. 54-57.

 • Мирошниченко Т.М. Щодо окремих аспектів правового регулювання зупинення досудового розслідування / Т.М. Мирошниченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія право. – 2014. – Випуск 27. Т.3. – С. 124-126.

 • Навроцька В.В. Проблемні питання зупинення досудового слідства / В.В. Навроцька // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 4. – С. 281-290.

 • Наливайко Є. Проблемні питання повідомлення особі про підозру та зупинення досудового розслідування / Є. Наливайко // Публічне право. – 2013. – № 1. – С. 375-380.

 • Расчотнов Є.В. Оголошення розшуку підозрюваного як підстава зупинення досудового розслідування / Є.В. Расчотнов // Юридичний науковий електронний журнал. – 2014. – № 5. – С. 133-136.

 • Расчотнов Є.В. Поняття «тяжка хвороба» як підстава зупинення досудового розслідування / Є.В. Расчотнов // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія юридичні науки. – 2014. – Випуск 2. Т.4. – С. 150-154.

 • Рогатюк І. В.  Повідомлення про підозру: значення інституту та проблеми правозастосування [Електронний ресурс] / І. В. Рогатюк //Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. - 2015. - № 3. - С. 115-124. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2015_3_16

 • Степанов О.С. Розшук підозрюваного за новим Кримінальним процесуальним кодексом України / О.С. Степанов // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 2. – С. 216-219.

 • Татаров О. Ю.  Повідомлення про підозру: проблеми кримінальної процесуальної регламентації [Електронний ресурс] / О. Ю. Татаров, Д. М. Мірковець // Митна справа. - 2015. - № 1(2.2). - С. 265-271. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2015_1(2

 • Тищенко С.В. Порядок зупинення досудового розслідування у зв’язку з тяжкою хворобою підозрюваного / С.В. Тищенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія право. – 2013. – Випуск 21. Частина ІІ. Т.3. – С. 168-170.

 • Топорецька З. М. 
  Прокурорський нагляд за законністю повідомлення особі про підозру [Електронний ресурс] / З. М. Топорецька // Часопис Академії адвокатури України. - 2015. - Т. 8, № 2. - С. 132-136. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chaau_2015_8_2_23

 • Юркова Г. Зупинення досудового слідства та розшук обвинуваченого у разі, коли його місце перебування невідоме // Г. Юркова // Вісник прокуратури. – 2009. – № 6. – С. 86-90.


 • Лебедев В.М. Судебная защита свободы и личной неприкосновенности граждан на предварительном следствии. – М.: РАП. 2001. – 160с.

 • Маляренко В.Т., Вернидубов І.В. Прокурор у кримінальному судочинстві. – К. : Юрінком Інтер . 2001. – 240с.

 • Маляренко В. Т., Пилипчик П. П. Межі судового контролю за додержанням прав і свобод людини в стадії попереднього розслідування кримінальної справи судом // Право України. – 2001. - №4.

 • Туманянц А.Р. Контрольні функції суду у сфері кримінального судочинства. – Харків: Основа. 2000. – 108с.

 • Черечукина Л.В. Судебный контроль за досудебным производством. - Луганск: ЛИВД, 1998. – 124с.

 • Шумський П.В. Прокуратура України. – К.: 1998. – 334с.


До теми 14.

 • Бажанов М.И. Предание суду в советском уголовном процессе. – Харьков: 1965. – 96с.

 • Бородій В.М. Проблемні питання проведення підготовчого судового засідання, які потребують удосконалення норм КПК України [Електронний ресурс] / В.М. Бородій, І. В. Бородій // Судова апеляція. - 2015. - № 3. - С. 89-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Suap_2015_3_10

 • Гальперин Л.М., Лукашевич В.З. Предание суду по советскому уголовно-процессуальному праву. – М.: 1985. – 150с.

 • Гусев Л.Н. Подследственность и подсудность в советском уголовном процессе. - М.: 1974. – 186с.

 • Гусев Л.Н. Подсудность уголовных дел. - М.: 1955. – 186с.

 • Дячук С.  Стадія підготовчого провадження та її особливості [Електронний ресурс] / С. Дячук // Слово Національної школи суддів України. - 2013. - № 4. - С. 131-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/cln_2013_4_33.pdf

 • Єні О. В., Матієк Л.Г. Підготовче провадження як елемент судового провадження в суді першої інстанції // Часопис Київського університету права . - 2013. - № 2. - С. 286-289. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chkup_2013_2_69.pdf

 • Калужинський О. В. Оціночна діяльність судді у підготовчому провадженні : автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / О. В. Калужинський . – Львів, 2015 . – 20 с.

 • Лисюк Ю. В. Сутність і значення підготовчого провадження у кримінальному процесі: національний і міжнародно-правовий аспект [Електронний ресурс] / Ю. В. Лисюк // Проблеми законності. - 2013. - Вип. 124. - С. 160-168. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2013_124_19

 • Луцик В. Інститут повернення кримінальної справи прокурору: сучасний стан і перспективи розвитку // Вісник Національної академії прокуратури. – 2012. – №2. – С. 70-76.

 • Луцик В. Стадия подготовительного производства в уголовном процессе Украины: pro et contra // Юридическая наука. – 2013. – №2. – С. 72-76.

 • Оверчук С. В. Поняття та види підсудності в кримінальному процесі України / С.В. Оверчук: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. – К., 2005. – 20 с.

 • Попелюшко В. О. Формування кримінальної справи на стадії судового провадження // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ  . - 2013. - № 1. - С. 44-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/aymvs_2013_1_10.pdf

 • Сиза Н. П. Завдання суду в стадії підготовчого провадження у кримінальному процесі України [Електронний ресурс] / Н. П. Сиза. // Часопис Національного університету "Острозька академія". Сер. : Право. - 2014. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Choasp_2014_2_30.pdf

 • Сиза Н. Підсудність та її види за кримінальним процесуальним законодавством України [Електронний ресурс] / Н. Сиза // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2013. - Вип. 95. - С. 47-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Yur_2013_95_15

 • Соловей Г. В.  Дія принципу змагальності у підготовчому судовому провадженні кримінальних справ [Електронний ресурс] / Г. В. Соловей // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3. - С. 123-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VKhnuvs_2012_3_18.pdf

 • Тайлієва Х. Р.  Використання доказів у рішеннях суду під час здійснення підготовчого провадження у першій інстанції [Електронний ресурс] / Х. Р. Тайлієва // Право і суспільство. - 2015. - № 2. - С. 273-280. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_2_47

 • Шапавалова О. Судова практика та вдосконалення кримінально-процесуальних норм / О. Шапавалова // Слово Національної школи суддів України. - 2013. - № 4. - С. 116-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cln_2013_4_

 • Шминдрук О. Ф. Підготовче провадження в кримінальному процесі України/ 12.00.09 автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. – Київ. – 2016. – с.

 • Шминдрук О.Ф. Підготовка кримінального провадження до судового розгляду на підготовчому судовому засіданні [Електронний ресурс] / О.Ф. Шминдрук // Право і суспільство. – 2015. - №6-2 частина 2. – с. 208-212. – Режим доступу: www.pravoisuspilstvo.org.ua/index.php/archiv?id=69

 • Шульга А. О.Повернення матеріалів кримінального провадження прокуророві судом у підготовчій стадії: морально-правовий аспект [Електронний ресурс] / А. О. Шульга // Форум права. - 2016. - № 1. - С. 267–272. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка