Кримінальний процес україниСторінка1/12
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.78 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Юридичний факультет

Кафедра кримінального процесу і криміналістикиКРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС УКРАЇНИ

програма курсу

для студентів юридичного факультету

Львів 2007


Видання здійснено при технічній допомозі Консорціуму “

Нор В.Т.

Кримінальний процес України. Програма курсу для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2007. –  с.
Схвалено кафедрою кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Протокол № 1 від 29 серпня 2007 р.

Авторські права застережені
Кримінально-процесуальне право України (кримінальний процес) – спеціальна юридична дисципліна, яка вивчає регульовану кримінально-процесуальними законами діяльність органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, спрямовану на розкриття злочинів, їх розслідування, розгляд і вирішення кримінальних справ. Така діяльність є одним з найефективніших засобів контролю над злочинністю. Її безпосереднім завданням є: охорона прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві; швидке і повне розкриття злочинів; викриття винних та забезпечення правильного застосування Закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до кримінальної відповідальності і жодний невинний не був покараний. Вирішення цих завдань має здійснюватись на основі неухильного дотримання конституційного принципу законності.

Курс кримінального процесу України належить до числа дисциплін, вивчення яких є обов’язковим для фахової підготовки юриста. На юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка він читається для студентів денного навчання протягом 5-го і 6-го семестрів (заочного – 7-го, 8-го і 9‑го). Завершується курс складанням іспиту. Глибокі знання цієї галузі права – необхідна передумова успішної роботи в судах, органах прокуратури, досудового слідства, дізнання та адвокатури.
І. Мета курсу.


Мета вивчення курсу – набуття студентами необхідних знань у галузі кримінального судочинства України і практичних навичок його реалізації. В результаті вивчення курсу студент повинен знати:

зміст кримінально-процесуального законодавства, рішення (постанови) вищих органів державної влади і управління з питань законності і правопорядку, Постанови - роз’яснення Пленуму Верховного Суду України, накази та інструктивні листи Генерального прокурора України з питань застосування кримінально-процесуального закону;

структуру і повноваження органів, які реалізують кримінально-процесуальне законодавство, форми і методи реалізації;

практику застосування кримінально-процесуального законодавства, практичну діяльність органів дізнання, досудового слідства, прокурора, суду, адвоката-захисника в кримінальному судочинстві;

процесуальні засоби профілактики злочинів;

основні проблеми кримінально-процесуальної доктрини і практики, а також перспективу дальшого розвитку і удосконалення кримінального процесу.Студент повинен вміти:

правильно тлумачити і застосовувати кримінально-процесуальний закон, що регулює відносини у сфері кримінального судочинства;

всебічно, повно, об’єктивно і швидко встановлювати всі необхідні обставини кримінальної справи;

володіти процесуальними засобами розслідування злочинів, правильно проводити слідчі дії;

відповідно до процесуального законодавства здійснювати функцію захисту підозрюваного, обвинуваченого і підсудного. Представляти інтереси потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача;

приймати обґрунтовані рішення в кримінальній справі, правильно оформляти процесуальні акти;

виявляти в кримінальній справі обставини, які сприяють вчиненню злочинів, проводити профілактичну роботу щодо попередження нових злочинів;

застосовувати в кримінальному процесі досягнення науки і техніки, а також передовий досвід практичної діяльності правоохоронних органів, використовувати сучасні методи наукової організації праці слідчого, прокурора, судді, адвоката у сфері кримінального судочинства.


ІІ. Основні форми контрою за успішністю студентів.


Успішне вивчення і засвоєння кримінально-процесуального права передбачає використання модульних технологій навчання і поєднання їх з заліковими одиницями (балами, оцінками) за практичні заняття, контрольну роботу, реферат, проекти процесуальних актів тощо. Крім балів (оцінок), які студент одержує на практичних заняттях, він впродовж навчального року має скласти з кримінального процесу, відповідно до встановленого графіка, чотири (по два у семестрі) модулі – визначену частину освітньо-професійної програми цієї навчальної дисципліни. Модулі охоплюють такі теми курсу кримінального процесу:

 Модуль перший.

1.1. Поняття, завдання і система кримінального процесу України;

1.2. Кримінально-процесуальне законодавство;

1.3. Принципи кримінального процесу України;

1.4. Суб’єкти кримінально-процесуальної діяльності.

 Модуль другий.

2.1. Докази і доказування у кримінальному процесі (загальні положення);

2.2. Процес доказування в кримінальній справі та його суб’єкти;

2.3. Покази осіб як докази у кримінальному процесі;

2.4. Речові докази у кримінальному процесі;

2.5. Висновок експерта як джерело доказів у кримінальному процесі;

2.6. Протоколи слідчих і судових дій, протоколи з відповідними додатками, складеними уповноваженими органами за результатами ОРЗ, та інші документи як джерела доказів.

 Модуль третій.

3.1. Порушення кримінальної справи;

3.2. Загальні умови досудового розслідування кримінальної справи;

3.3. Поняття і види слідчих дій;

3.4. Пред’явлення обвинувачення і допит обвинуваченого;

3.5. Зупинення досудового слідства та його закінчення шляхом закриття кримінальної справи;

3.6.Закінчення досудового слідства складанням обвинувального висновку.

 Модуль четвертий.

4.1. Підсудність кримінальних справ та їх попередній розгляд;

4.2. Загальні умови судового розгляду кримінальної справи;

4.3. Судовий розгляд кримінальної справи;

4.4. Вирок суду;

4.5. Апеляційне провадження у кримінальній справі.Залік з тем 1-7 на денному (в V семестрі) і заочному ( в VII семестрі) відділеннях . За умови успішного складання модулів залік виставляється автоматично.

Екзамен з усіх тем курсу – в наступному семестрі.

До інших форм контрою (поточних) належать: аналіз та оцінка виступів студентів на практичних заняттях; перевірка контрольних робіт, процесуальних актів, які складаються студентами; захист курсових робіт; співбесіда викладача зі студентами на консультації, на відробці пропущених практичних занять; перевірка індивідуальних завдань.


ІІІ. Самостійна навчальна робота студентів
під керівництвом викладача.


А. Підготовка до практичних занять та їх проведення. Керівник курсу визначає тему і план занять і може дати додаткові завдання. В завдання може входити вивчення кримінальних справ, опублікованих і неопублікованих прикладів з практики суду та правоохоронних органів. Студент вивчає рекомендовані до кожного практичного заняття і додаткову літературу, нормативний матеріал. На практичних заняттях студент дає відповіді на контрольні питання, усно викладає умови завдання і пропонує своє вирішення. Обговорення теоретичних, проблемних питань повинно випливати з вирішення практичних завдань.

Б. Складання процесуальних актів. Вивчаючи відповідні теми курсу, студент повинен оволодіти навиками складання процесуальних актів. Для цього використовуються збірники зразків кримінально-процесуальних актів. Зміст і якість складання цих актів перевіряє викладач, який веде практичні заняття. Протягом вивчення курсу студент повинен написати такі основні процесуальні акти: постанову про порушення кримінальної справи та відмову у її порушенні; постанову про притягнення як обвинуваченого; постанову про застосування запобіжного заходу; постанову про закриття кримінальної справи; обвинувальний висновок; постанову про призначення справи до судового розгляду; вирок, апеляційну скаргу. Інші процесуальні акти студент складає самостійно як під час навчання, так і при проходженні навчальної та виробничої практики.

В. Ділові ігри. З основних тем курсу на практичних заняттях та в інший час у кожній академічній групі проводяться ділові ігри у вигляді виконання окремих слідчих дій, прийняття рішень у кримінальній справі, проведення навчального судового процесу в суді першої інстанції та апеляційному суді, підготовка і проголошення судових промов за матеріалами конкретних кримінальних справ та ін.

Г. Вивчення практики кримінального судочинства. Під час вивчення курсу студенти знайомляться з практичною діяльністю судів і правоохоронних органів. З цією метою: запроваджується навчальна практика на 4-му курсі, виробнича – на 5-му; використовується робота студентів на громадських засадах у правоохоронних органах; відвідуються судові процеси; враховується участь у вивченні та узагальненні практики при написанні курсових, наукових робіт та виконанні індивідуальних завдань кафедри.

Д. Консультації. Ефективною формою вивчення курсу є консультація викладача з питань, які є важкими для студента при засвоєнні. Консультації проводяться на кафедрі щотижня у визначений день і час. Студенти, які слабо засвоюють матеріал, пасивні на практичних заняттях, можуть бути запрошені на консультації за ініціативою викладача.

Е. Курсові та контрольні роботи. Студенти всіх форм навчання можуть виконувати курсову роботу з кримінального процесу. Курсова робота дає можливість більш глибоко вивчити навчальну дисципліну, набути навичок наукової роботи. Виконується курсова робота під керівництвом викладача.

Студенти заочного навчання обов’язково, а денного – за рішенням кафедри виконують аудиторні контрольні роботи з кримінального процесу. Їх мета – перевірка засвоєння знань з окремих тем та проблем курсу, а також уміння застосувати кримінально-процесуальне законодавство до конкретних життєвих обставин.Ж. Науковий студентський гурток та проблемні групи. В науковому студентському гуртку з кримінального процесу беруть участь студенти, які бажають більш глибоко вивчити теорію і практику даної дисципліни, набути навичок наукової роботи, уміння вести наукову полеміку. На засіданнях гуртка обговорюються сучасні, найбільш актуальні та дискусійні проблеми кримінального судочинства. Студенти готують доповіді і виступають з ними не лише на засіданнях гуртка, а й на студентських наукових конференціях університету та інших вузів країни. Належним чином оформлена доповідь за рішенням кафедри може бути зарахована як захист курсової роботи. З окремих найактуальніших питань кримінального процесу створюються студентські проблемні групи, які глибоко вивчають наукову проблему, узагальнюють відповідну практику судів і правоохоронних органів, готують наукові доповіді на студентські наукові конференції, а також пропонують свої рекомендації законодавцеві та правоохоронним органам.Тематичний план
вивчення курсу “Кримінальний процес України”


Назва теми


Всього

годин


У тому

числі

Примітка


п/п
аудиторних

лекції

практ.
1

2

3

4

5

6

1.

Поняття, завдання і система кримінального процесу України. Предмет і система курсу.

4

2

2


Модуль 1

Теми 1,2,3,4,52.

Кримінально-процесуальне право України і його джерела.

4

2

2
3.

Принципи (засади) кримінального процесу.

8

4

4
4.

Суб’єкти кримінального процесу

8

4

4
5.

Державний захист суддів, працівників суду і правоохоронних органів та забезпечення ними безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві.

4


2


2

6.

Докази і доказування в кримінальному процесі

20

8

12

Модуль 2

Теми 6,7,87.

Кримінально-процесуальний примус

4

2

2
8.

Провадження по відшкодуванню (компенсацію) матеріальної і моральної шкоди, завданої злочином.

4

2

2

9.

Порушення (заведення) кримінальної справи.

4

2

2

Модуль 3

Теми 9,10,1110.

Досудове розслідування кримінальних справ
(дізнання і досудове слідство).

18

8

10


Ділова гра

11.

Прокурорський нагляд і судовий контроль за законністю дій
і рішень органів дізнання
і досудового слідства.

4

2

2

12.

Підсудність кримінальних справ та їх попередній розгляд суддею.

4

2

2

Модуль 4

Теми 12,13,14,

15,16


13.

Судовий розгляд кримінальної справи.

12

6

6

Ділова гра14.

Апеляційне провадження

8

4

4

Ділова гра

15.

Касаційне провадження

4

2

2
16.

Виконання вироку, ухвали
і постанови суду.

4

2

2
17.

Перегляд судових рішень
в кримінальній справі в порядку виняткового провадження.

4

2

2

18.

Особливості провадження
в справах про злочини неповнолітніх

4

2

2


Колоквіум

Теми 19,20,21,2219.

Особливості провадження
в справах про застосування примусових заходів медичного характеру

4

2

2

20.

Особливості провадження
в справах приватного обвинувачення.

4

2

2

21.

Особливості протокольної форми досудової підготовки матеріалів.

4

2

-

22.

Провадження по відшкодуванню (компенсацію) шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду.

4


2


-

23.

Міжнародна правова допомога
в кримінальних справах.

4

2

-
24.

Кримінальний процес континентальної (романо-германської) та англосаксонської систем права. Загальна характеристика.

2


2Всього

140

70

70
Примітка: з тем 1-8 – залік у V-му семестрі. У VI семестрі (на денному)
та ІХ-му семестрі (на заочному) – екзамен зі всього курсу.

Захист курсових робіт у VІ семестрі.

Здача модулів проводиться в письмовій, усній і тестовій формах.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Анотаці я Історія України
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Львівський національний університет імені івана франка кафедра історії філософії «затверджую»
2015 -> Організація та порядок проведення “Дня цз” в навчальному закладі. Методика підготовки до Дня цз у загальноосвітніх навчальних закладах таке завдання виконується під час вивчення курсу «Основи життя І здоров’я учнів»
2015 -> Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Київ 2013
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка