Криміналістика навчальний посібникСторінка1/21
Дата конвертації31.08.2018
Розмір1.61 Mb.
#45507
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

В. П. Сабадаш, М. О. Ларкін

КРИМІНАЛІСТИКА

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИКРекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для студентів вищих навчальних закладів

«Видавництво «Центр учбової літератури» Київ - 2013УДК 343.98(075.8) ББК 67.52я73 С 12

Гриф надано

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист № 1/11-19030 від 12.12.2012р.)

Рецензенти:

В. Г. Лукашевич, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, Перший проректор Класичного приватного університету; О. О. Дудоров, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримі­нального права Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка.

Сабадаш В. П. Криміналістика [текст] : навч. посіб./ В. П. Сабадаш, М. О. Ла­С 12 ркін - К. : «Центр учбової літератури», 2013. - 228 с.

ISBN 978-617-673-199-3

У навчальному посібнику розглядається комплекс загальнотеоретичних та практичних питань, пов'язаних із проведенням занять з криміналістики. Посі­бник містить плани проведення семінарських, практичних занять і ділових ігор та рекомендації щодо їх підготовки. З метою здійснення самоконтролю розро­блені та запропоновані тести, задачі та ситуаційні завдання з окремих тем криміналістики. Деякі теми мають фабули конкретних кримінальних правопо­рушень, матеріали по яких необхідні для виконання завдань щодо планування розслідування, підготовки окремих слідчих дій, складання процесуальних до­кументів. У посібнику подано словник понять із курсу, перелік тем курсових робіт, перелік питань до іспиту, а також рекомендована література.

Розраховано на викладачів і студентів, науковців і юристів-практиків, усіх, хто цікавиться криміналістикою.

УДК 343.98(075.8) ББК 67.52я73

ISBN 978-617-673-199-3

© Сабадаш В. П., Ларкін М. О., 2013 © «Видавництво «Центр учбової літератури», 2013

ЗМІСТВ. П. Сабадаш, М. О. Ларкін 1

КРИМІНАЛІСТИКА 1

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК 1

Модуль III 81

КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА 81

Тестові завдання 129

Література 133

Тема № 19. ТАКТИКА ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ 134

Основні терміни та поняття 136

Питання для самоконтролю 137

Ситуаційні завдання 137

Тестові завдання 139

Література 144

Тема № 20. ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ 146

Основні терміни та поняття 147

Запитання для самоконтролю 147

Схеми 148

Тематика рефератів 148

Ситуаційні завдання 148

Тестові завдання 149

Література 153

Модуль IV 155

МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ 155

Тема № 21. НАУКОВІ ОСНОВИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ 155

Основні терміни та поняття 156

Запитання для самоконтролю 156

Тематика рефератів 156

Тестові завдання 157

Література 158

Тема № 22. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я ОСОБИ 159

Основні терміни та поняття 160

Запитання для самоконтролю 160

Тематика рефератів 160

Фабули для складання плану розслідування 161

Тестові завдання 164

Література 168

Тема № 23. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ 170

Основні терміни та поняття 172

Тематика рефератів 173

Слідчі фабули 173

Тестові завдання 174

Література 178

Тема № 24. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 180

Основні терміни та поняття 182

Питання для самоконтролю 183

Тематика рефератів 183

Тестові завдання 183

Література 185

Тема № 25. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 186

Основні терміни та поняття 188

Тематика рефератів 188

Ситуаційні завдання 188

Тестові завдання 188

Література 191

Тема № 26. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИННИХ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 194

Основні терміни та поняття 195

Питання для самоконтролю 195

Фабули для складання плану розслідування 196

Тестові завдання 196

Література 199

Тема № 27. РОЗСЛІДУВАННЯ ПІДПАЛІВ I ЗЛОЧИННИХ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 200

Основні терміни та поняття 201

Питання для самоконтролю 201

Тестові завдання 201

Литература 203

Тема № 28. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ 205

Основні терміни та поняття 206

Питання для самоконтролю 206

Тестові завдання 206

Литература 209

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ словник 212

ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛІСТИКА» 221

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ (ЕКЗАМЕНУ) З ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛІСТИКА» 224

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 227

Основна література 227

Додаткова література 228КРИМІНАЛІСТИКА 231

ВСТУП

Боротьба зі злочинністю в цілому, успішне розкриття, слідство і по­передження злочинів, як найважливі напрямки правоохоронної діяль­ності, повинні здійснюватися на високому професійному рівні.

Важливу роль у дослідженні і розробці проблем боротьби зі злочин­ністю відіграє криміналістика наука про закономірності виникнен­ня, збирання, дослідження, оцінювання і використання доказів та за­снованих на пізнанні цих закономірностей засобів і методів судового дослідження і попередження злочинів.

Криміналістика є однією з найважливіших дисциплін кримінально- правового циклу, що викладаються на юридичних факультетах вищих навчальних закладів. Досконале вивчення криміналістики, засвоєння її основних понять та категорій дозволяє ефективно боротися зі злочинні­стю шляхом попередження, розкриття і розслідування злочинів. Засто­совуючи на практиці систему прийомів криміналістики, можна най­більш повно використовувати можливості кожної слідчої і судової дії й оперативно-пошукового заходу з урахуванням конкретної обстановки в справі.

Основна мета криміналістики полягає в тому, щоб надавати постій­ну допомогу правоохоронним органам у забезпеченні швидкого і пов­ного розкриття злочинів.

Виходячи з цього, завданням криміналістики є розробка загально­теоретичних положень, спрямованих на швидке розкриття злочинів, а також підготовка рекомендацій з їх майбутнім впровадженням право­охоронними органами на основі пізнання механізму скоєння злочину і закономірностей відображення ходу і результатів злочинних дій у зов­нішньому середовищі.

Навчальний посібник з дисципліни «Криміналістика» має на меті, передусім, надати допомогу студентам, які навчаються за освітньо- професійною програмою підготовки «бакалавр», у самостійній підгото­вці до практичних занять та іспиту, а також сприяє концентрації уваги на основних поняттях та особливостях криміналістики. Даний посібник сформованний з навчального матеріалу, який містить загальнонаукові засади криміналістики, зміст і особливості її основних розділів, а також містить практичні завдання, які сприяють засвоєнню навчального мате­ріалу та дозволяють самостійно визначати студентами рівень засвоєних знань. Термінологічний словник, який надається в навчальному посіб­нику, сприяє вивченню базової термінології з криміналістики та підви­щенню загальної понятійної культури студентів.

Мета навчальної дисципліни: засвоєння теоретичних та практич­них знань про закономірності виникнення, збирання, дослідження, оці­нювання і використання доказів, а також отримання студентами знань, навичок та вмінь, пов'язаних із використанням криміналістичних засо­бів та методів з розкриття, розслідування та попередження злочинів.

Завдання навчальної дисципліни: систематизоване засвоєння та закріплення теоретичних знань з методології криміналістики, основних положень криміналістичної техніки та криміналістичної тактики, на­буття вміння застосовувати отримані знання при розслідуванні окремих видів злочинів.

Вимоги до знань та вміньЗнати: теоретичні основи криміналістики; методи, прийоми і засоби криміналістичної техніки і можливості їх використання для виявлення, фіксації і дослідження доказів; тактико-криміналістичні особливості організації і проведення окремих слідчих дій; можливості окремих ви­дів експертиз і питання, що ставляться перед експертами; порядок складання і оформлення процесуальних документів; відповідні норми кримінального права і процесу, положення кримінологічної науки, су­дової медицини, психіатрії і бухгалтерії, логіки, психології, наукової організації праці і управління, інших суспільних, природознавчих, тех­нічних наук, а також передового досвіду слідчої, оперативно-пошукової і судової практики для конструювання і реалізації програм розкриття та дослідження окремих видів злочинів; криміналістичну характеристику, типові слідчі ситуації та особливості методики розкриття і розслідуван­ня окремих видів і груп злочинів.

Вміти: підготовляти і проводити всі слідчі дії і процесуально прави­льно фіксувати їх хід і результати; використовувати набір технічних за­собів, що знаходяться в комплекті валізи криміналіста або слідчого; ви­користовувати всі види фотозйомки місця події і фотозйомки при проведенні інших слідчих дій; знаходити, фіксувати і перезнімати сліди і речові докази та проводити попереднє дослідження; описувати сліди і речові докази, а також складати «словесний портрет»; готувати матері­али для проведення експертиз; аналізувати слідчі ситуації, висувати ве­рсії і планувати розслідування.

Знання, отримані фахівцем при вивченні криміналістики, дозво­ляють йому ефективно боротися зі злочинністю шляхом попередження, розкриття і розслідування злочинів. Застосовуючи на практиці систему прийомів криміналістики, можна найбільш повно використовувати можливості кожної слідчої і судової дії й оперативно-пошукового заходу з урахуванням конкретної обстановки у справі.

Головне призначення посібника ознайомлення читачів із загаль­нотеоретичними, науково-технічними, тактичними і методичними по­ложеннями криміналістики, спрямованими на швидке розкриття злочи­нів, викриття злочинців і профілактику злочинів; отримання практик- них навичок по застосуванню і використанню засобів і прийомів криміналістичної техніки, оволодіння тактичними прийомами прова­дження окремих слідчих дій; вивчення методики розслідування окре­мих видів злочинів; надання допомоги тим, хто цікавиться криміналіс­тикою та бажає вдосконалювати свої знання.

Укладачі висловлюють щиру подяку рецензентам та з вдячністю відреагують на побажання та пропозиції, спрямовані на поліпшення ви­дання.

Модуль 1

ТЕОРЕТИЧНІ, МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА НАУКОВІ ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИКИТема 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І СИСТЕМА КРИМІНАЛІСТИКИ

 1. Історичний аспект формування поняття предмета

науки криміналістики.

 1. Предмет науки криміналістики.

 2. Завдання криміналістики.

 3. Система криміналістики.

 4. Криміналістика в системі юридичних наук.

1. Криміналістика є порівняно молодою юридичною наукою. Розро­бка та формування поглядів на предмет вітчизняної криміналістики ба­зуються на дослідженнях видатного австрійського вченого Ганса Грос­са, саме він уперше використав термін «криміналістика» для визначен­ня науки про розкриття злочинів.

Формування поглядів на предмет криміналістики як самостійної на­уки пов'язано з іменами таких вчених, як Альфонс Бертільйон (антро­пометричний метод криміналістичної реєстрації злочинців, словесний портрет, сигналітичне фотознімання), Вільям Гершель (використання папілярних узорів як засобу ідентифікації особи), Едмон Локар (порос- копічний метод дослідження слідів пальців рук, графометричний метод дослідження почерку), Генрі Фолдс (запропонував систему класифіка­ції відбитків пальців і вперше провів ідентифікацію за відбитком, за­лишеним на скляній пляшці, розробив настанову для зняття відбитків пальців, пропонуючи робити дактилоскопію всіх десяти пальців), Рудо­льф-Арчибальд Рейсе (учень і послідовник А. Бертільона, пропагандист його системи, видав у 1904 р. навчальний посібник «Словесний порт­рет. Упізнання й ототожнення особистості за методом Альфонса Берті­льона», у якому фотографічні фрагменти зображень частин обличчя су­проводив схематичними рисунками окремих його елементів. Ці рисун­ки повинні були, на думку Р.-А. Рейсса, звертати увагу на ту чи іншу особливість обличчя людини й допомагати її запам'ятовувати).

У вітчизняній криміналістичній науці проблеми предмета криміна­лістики досліджувалися такими вченими, як Р.С. Бєлкін, О.М. Васи­льєв, А.І. Вінберг, В.Г. Гончаренко, В.І. Громов, В.Я. Колдін, В.О. Ко­новалова, І.Ф. Крилов, І.М. Лузгін, Г.А. Матусовський, С.П. Мітричев,

С.М. Потапов, М.В. Салтевський, М.О. Селіванов, С.М. Трегубов, В.Ю. Шепітько, М.П. Яблоков та ін.

  1. Предметом криміналістики є сукупність об'єктивних закономір­ностей, вивчення яких необхідно для повного і всебічного розкриття та розслідування злочинів.

  2. Завдання криміналістики:

 • боротьба зі злочинністю (загальне завдання для всіх наук кримі­нально-правового циклу);

 • вивчення практики розкриття, розслідування та профілактики зло­чинів;

 • вивчення закономірностей, що складають предмет криміналістики;

 • розробка та вдосконалення окремих криміналістичних теорій, реко­мендацій з розкриття та розслідування злочинів, понятійного апарату;

 • розробка та вдосконалення техніко-криміналістичного забезпе­чення розслідування злочинів;

 • формування та вдосконалення тактичних та методичних основ криміналістичної діяльності;

 • вивчення досвіду криміналістів зарубіжних країн із метою вико­ристання його при розслідуванні злочинів та під час проведення науко­вих досліджень.

  1. Система криміналістики це єдиний комплекс взаємопов'язаних та взаємозалежних її частин.

Криміналістика складається з чотирьох розділів:

 • загальної теорії криміналістики;

 • криміналістичної техніки;

 • криміналістичної тактики;

 • криміналістичної методики.

  1. Суть криміналістики як юридичної науки зумовлена її предметом дослідження, завданнями та зв'язком із науками кримінально-право­вого циклу.

Найбільш тісний зв'язок криміналістика має з кримінальним проце­сом. Процесуальний закон визначає форму реалізації положень кримі­налістичної техніки та криміналістичної тактики. Збір та дослідження доказів проводиться тільки з дотриманням норм кримінально- процесуального законодавства. Вплив криміналістики на кримінальний процес проявляється в тому, що розроблені тактичні рекомендації до­сить часто стають підґрунтям для створення процесуальних норм.

Зв'язок криміналістики з кримінальним правом проявляється в тому, що останнє, вивчаючи зміст і структуру злочинних діянь, по­карання та порядок їх застосування до винних осіб, дає основу для створення методичних рекомендацій щодо розслідування окремих видів злочинів.

Кримінологія ж, вивчаючи причини та умови вчинення злочинів, проблеми попередження злочинів, дозволяє використовувати отри­мані дані для формування криміналістичних характеристик зло­чинів.

Криміналістика тісно пов'язана з оперативно-розшуковою діяльніс­тю. Цей зв'язок виражений у прийомах та засобах, що використовують­ся для виявлення та збирання доказової інформації. Проте оперативно- розшукова діяльність характеризується негласністю, більшою мобільні­стю і, відповідно, збиранням тільки орієнтуючої, а не доказової інфор­мації.

Основні терміни та поняття

Предмет криміналістики, задачі криміналістики, система криміналіс­тики, мова криміналістики.

Питання для самоконтролю   1. Визначте теоретичні положення криміналістичної науки та її ме­тодологічних основ.

   2. Проаналізуйте формулювання предмета науки криміналістики, дані різними авторами.

   3. Розкрийте предмет криміналістики.

   4. Що розуміється під об'єктами криміналістики?

   5. Розкрийте зміст закономірностей механізму злочину.

   6. Що становить основу закономірностей виникнення інформації про сліди злочину?

   7. Дайте визначення завдань криміналістики.

   8. Розкрийте взаємозв'язок криміналістики з:

 • суспільними науками (соціологією, психологією тощо);

 • природничими науками (хімією, фізикою, біологією і т.ін.);

 • правовими науками (кримінальне, кримінально-виконавче право, кримінальний процес).

Тематика рефератів

  1. Розвиток вчень про предмет науки криміналістики.

  2. Задачі криміналістики у світлі подальшого укріплення законності та посилення боротьби зі злочинністю.

  3. Зв'язок криміналістики з науками кримінального права, криміна­льного процесу, кримінологією та судовою статистикою.

Тестові завдання

   1. Який вчений уперше вжив термін

Каталог: media -> diplom -> files -> pages
pages -> О. В. Дзера доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент напрН
pages -> Ліфарева Н. В. Психологія особистості: Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2003. 240 с
pages -> Інтелектуальна власність
pages -> Предмет та система аграрного права зарубіжних країн Титульний лист план
pages -> Методичні вказівки до вивчення тем курсу, пропонуються плани семінарських занять, навчальні завдання, контрольні питання тощо
pages -> Кримінологія загальна І Особлива частини Підручник Міністерство освіти І науки України Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Кримінологія
pages -> Навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти
pages -> Чопівська К. Г. Судова медицина: [Підручник для студентів мед. С89 вузів] / В. В. Білкун, Л. Л. Голубович, П. Л. Голу- бович та іи
pages -> У підручнику досліджуються філософсько-історичні чинники виникнення судового представництва


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка