«Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань


За джерелами отримання кримінологічної інформації виділяють такі методиСторінка22/25
Дата конвертації23.10.2016
Розмір5.07 Mb.
#602
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

За джерелами отримання кримінологічної інформації виділяють такі методи:

А)анкетування, інтерв’ювання;

Б)опитування, спостереження, вивчення документів,експеримент, експертні оцінки, психологічні й економічні методи збирання інформації;

В)статистичні, соціологічні;

Г)експеримент, анкетування, опитування.
 1. Припинення злочинності – це

А) система заходів спрямованих на недопущення вчинення злочину;

Б) система заходів, яка застосовується на стадії готування до вчинення злочинів, що спрямована на перешкоджання здійсненню злочинного наміру конкретною особою;

В) діяльність держави і суспільства, спрямована на утримання злочинності на можливо мінімальному рівні через усунення її причин й умов;

Г) дії, спрямовані на зупинення злочинної діяльності, що вже почалась, та на недопущення настанню злочинного результату. 1. В чому полягає принцип економічної доцільності запобігання злочинності?

А) у здійсненні профілактичної діяльності за відповідною програмою, а не спонтанно;

Б) у тому, що профілактика як особливий вид діяльності, пов'язаний із завданням конкретним особам позбавлень та право обмежень і спрямована на запобігання злочинам з боку конкретних осіб;

В) у тому, що при плануванні профілактичної діяльності необхідно брати до уваги майбутні витрати на заплановані заходи, оскільки вони можуть залишитися невиконаними через надмірну вартість ;

Г) у проведенні превентивних заходів, які не дали можливості скоїти злочин.
 1. Заходи недопускання та припинення застосовуються до особи:

А) яка скоїла злочин;

Б) яка робить спробу на вчинення злочину;

В) рецидивістів;

Г) яка робить спробу чи вчиняє конкретний злочин.
 1. Причиною проституції є

А) соціальна безправність;

Б) низький рівень матеріального забезпечення;

В) втрачена надія;

Г) спроба покращити матеріальне становище.
 1. Від чого залежить ступінь імовірності кримінологічного прогнозу?

А) від статистики;

Б) від взяття до уваги комплексу факторів, що використовувалися;

В) від роботи органів дізнання;

Г) від роботи органів досудового слідства.
 1. Під кримінологічною інформацією розуміють:

А)причини і умови злочинності;

Б)інформацію про діяльність правоохоронних органів;

В)відомості про злочинність , її причини й умови, про особу злочинця, шляхи та заходи запобігання правопорушенням, про діяльність правоохоронних органів;

Г)шляхи запобігання правопорушенням.
 1. Організованість злочинності неповнолітніх залежить

А) від суспільства;

Б) від однолітків;

В) за прикладом дорослих та за допомогою дорослих;

Г) тільки за прикладом дорослих.
 1. Середньострокове прогнозування передбачає

А) період прогнозування від двох до п’яти років;

Б) період від одного до двох років;

В) період понад п’ять років;

Г) незначні часові проміжки часу(доба, тиждень, місяць).
 1. Що відображає зовнішня та внутрішня інформації запобігання злочинам?

А) рівень та структуру злочинності;

Б) коефіцієнт злочинів і злочинної активності, зв'язок злочинності з іншими соціальними явищами;

В) дані про порядок організації запобіжної діяльності її суб’єктів;

Г) об’єктивну картину криміногенної ситуації в регіоні.
 1. Які з перелічених установ відносять до неспеціалізованих суб’єкті профілактики злочинності?

А) установи соціального обслуговування;

Б) установи охорони здоров’я;

В) установи культури та спорту;

Г) установи освіти.
 1. Індивідуальний рівень профілактики злочинів охоплює:

А) діяльність стосовно конкретних осіб, поведінка яких вступає в конфлікт із правовими нормами;

Б) діяльність держави стосовно конкретних осіб, поведінка яких вступає в конфлікт із правовими нормами;

В) діяльність держави, суспільства та їхніх інститутів яка спрямована на розв’язання у галузі економіки, соціального життя, в моральній сфері;

Г) діяльність держави, суспільства та їхніх інститутів яка спрямована на розв’язання у галузі економіки, соціального життя, в матеріальній сфері.
 1. Згідно ЗУ «Про судоустрій та статус суддів» суди зобов’язані:

А) вирішувати справи пов’язані з рецидивними злочинами законно;

Б) виховувати громадян своєю діяльністю у дусі точного й неухильного виконання законів;

В) дбайливо ставитися д злочинців;

Г) проводити із злочинцями бесіди для профілактики злочинів.
 1. Проблемою методології прогнозування є:

А)виявлення процесів злочинного діяння;

Б)виявлення чинники злочинності;

В) виявлення детермінантів злочинності;

Г) виявлення чинників, які детермінують злочинність.
 1. Оперативний прогноз передбачає:

А) період прогнозування від двох до п’яти років;

Б) період від одного до двох років;

В) період понад п’ять років;

Г) незначні часові проміжки часу(доба, тиждень, місяць).
 1. Cуб’єктами кримінологічних досліджень є:

А)особа злочинця;

Б)потерпілий від злочину;

В)правоохоронні органи, суди, науково-дослідні інститути, творчі колективи та конкретні наукові працівники, працівники навчальних закладів;

Г)правоохоронні органи.
 1. На якому рівні розробляться програми управління боротьби із злочинністю?

А) загальнодержавному;

Б) спеціальному;

В) індивідуальному;

Г) стратегічному.
 1. Який етап у проведенні соціологічних досліджень охоплює: добір методології дослідження, обґрунтування теоретичних засад і логічної послідовності дослідження, вироблення інструментарію, формування дослідницької групи,навчання спеціалістів досліджень:

А) збір первинної кримінологічної інформації;

Б)підготовчий;

В)упорядкування і обробка зібраної інформації;

Г)аналіз обробленої інформації, підготовка звіту,формулювання висновків, розробка рекомендацій. 1. Які злочини найчастіше скоюють неповнолітні?

А) економічні злочини;

Б) зґвалтування;

В) грабежі;

Г) шахрайство.
 1. Профілактичні функції органів прокуратури виконуються при здійсненні:

А) нагляду та контролю;

Б) контролю за органами дізнання;

В) нагляду за органами досудового слідства;

Г)нагляд за дотриманням законів органами дізнання та досудового слідства.
 1. Незадовільні умови виховання в сім’ї неповнолітнього – це

А)фактори злочинності неповнолітнього;

Б) причино злочинності неповнолітнього;

В) умови злочинності неповнолітнього;

Г) жодної правильної відповіді.
 1. Де відбувається запобігання злочинності неповнолітнього?

А) в родині;

Б) в школі;

В) в установі культури;

Г) в інститутах соціального виховання.
 1. Принцип гуманізму профілактики злочинів полягає в:

А) у здійсненні профілактичної діяльності за відповідною програмою, а не спонтанно;

Б) у тому, що профілактика як особливий вид діяльності, пов'язаний із завданням конкретним особам позбавлень та право обмежень і спрямована на запобігання злочинам з боку конкретних осіб;

В) у тому, що при плануванні профілактичної діяльності необхідно брати до уваги майбутні витрати на заплановані заходи, оскільки вони можуть залишитися невиконаними через надмірну вартість ;

Г) у проведенні превентивних заходів, які не дали можливості скоїти злочин.
 1. Превентивний уплив на особу, котра за своїм анти суспільним способом життя здатна скоїти злочин, відноситься до:

А) цілей профілактики злочинів;

Б) об’єкта злочинної дії;

В) завдання профілактики злочинів;

Г) предмета профілактики злочинів
 1. Який нормативно-правовий акт регламентує діяльність усіх підрозділів міліції щодо запобігання злочинності?

А) Наказ МВС;

Б) ЗУ»Про міліцію»;

В) Указ Президента України;

Г) інструкції підрозділів.


Тестові завдання (Загальна частина)

для проведення рубіжного контролю щодо визначення рівня знань

з курсу “Кримінологія”
Пояснення: тестові завдання підготовлені таким чином, що два з чотирьох варіантів відповідей взагалі невірні, третє частково стосується питання, але не є повним, і лише один варіант в кожному питанні вважається абсолютно вірним. Тому необхідно зазначати найбільш повний варіант відповіді.
1. Вкажіть яке визначення кримінології є найбільш вірним?

а) юридична наука яка вивчає механізм злочинів;

б) прикладна наука яка вивчає злочинність та її основні характеристики;

в) соціолого-правова наука, що вивчає злочинність, особу злочинця, жертву злочину, причини та умови, а також заходи попередження злочинів;

г) галузь кримінального права;
2. Які із зазначених категорій кримінології входять до основних елементів її предмету?

а) методика та методологія;

б) заходи попередження злочинів;

в) планування та прогнозування боротьби зі злочинністю;

г) кількісні та якісні показники злочинності.
3. За рівнем узагальнення науково-практичної інформації систему кримінології складають:

а) розгляд основних положень науки кримінології;

б) викладення загальнотеоретичних питань;

в) розгляд, упорядкування та розподіл всіх проблем що вивчаються кримінологією;

г) загальна та особлива частини.
4. Назвіть безпосередню ознаку злочинності.

а) соціальний характер;

б) протиправність;

в) винність;

г) карність.
5. Що таке латентна злочинність?

а) зареєстровані, але не розкриті злочини;

б) злочини, за якими кримінальні справи призупинені;

в) частина рецидивної злочинності;

г) злочини, які за різних причин не знайшли відображення в офіційній звітності.
6. Які із зазначених відносяться до якісних показників злочинності?

а) стан;


б) динаміка;

в) рівень;

г) характер.
7. Що являє собою динаміка злочинності?

а) зміна стану злочинності;

б) кількісно-якісний показник злочинності;

в) якісний показник злочинності;

г) зміна структури злочинності.

8. Що таке структура злочинності?

а) кількісний показник злочинності;

б) вид злочинності;

в) внутрішня побудова злочинності;

г) наявність тяжких злочинів у загальній структурі злочинності.
9.Що таке географія злочинності?

а) регіональні особливості злочинності;

б) кількісний показник злочинності;

в) розповсюдженість злочинності на певній території;

г) ознака злочинності.
10. Що таке стан злочинності?

а) загальна кількість злочинів, вчинених на певній території;

б) загальна кількість осіб, що вчинили злочини на певній території;

в) загальна кількість злочинів та осіб, що їх вчинили на певній території за певний проміжок часу;

г) співвідношення злочинів, скоєних на певній території до осіб, що на ній проживають.
11. Що являє собою загальний коефіцієнт злочинності?

а) наявність тяжких злочинів у загальній структурі злочинності;

б) загальна кількість осіб, що вчинили злочини на певній території;

в) загальна кількість злочинів вчинених на певній території за певний проміжок часу;

г) співвідношення загальної кількості злочинів або осіб, що їх вчинили на 1, 10, 100 тис. осіб до кількості населення, що мешкає в певному регіоні.
12. Що таке причини злочинності?

а) фактори, які призводять вчинення злочинів;

б) обставини, що полегшують вчинення злочинів;

в) сукупність факторів, без яких неможливий злочинний результат;

г) обставини, що сприяють вчиненню злочину.
13. Назвіть причини злочинів за природою виникнення.

а) об’єктивні;

б) загальні;

в) соціальні;

г) внутрішні.
14. Назвіть причини злочинів за рівнем функціонування.

а) зовнішні;

б) внутрішні;

в) спеціальні;

г) суб’єктивні.
15. Дайте кримінологічне визначення особи злочинця.

а) особа, по відношенню до якої порушена кримінальна справа;

б) система соціальних, психологічних та інших властивостей, які складають суспільну небезпеку особи винної у вчинені злочину;

в) особа яка вчинила суспільно небезпечне діяння, стосовно якої вирок суду вступив в законну силу;

г) сукупність соціально-демографічних та соціально-рольових ознак особи.
16. За якими ознаками вивчається особа злочинця?

а) стать, вік, сімейний стан;

б) ставлення до моральних норм та загальноприйнятих правил поведінки;

в) соціально-демографічна, соціально-психологічна, кримінально-правова, соціально-рольова характеристики;

г) психічне ставлення особи до вчинення злочину.
17. Що таке віктимологія у вузькому розумінні?

а) самостійна галузь права;

б) галузь кримінології, яка вивчає потенційного потерпілого від злочинних діянь;

в) вчення про жертву злочину;

г) самостійна наука, яка вивчає жертву злочину.
18. Що таке віктимність?

а) ситуація, що сприяє вчиненню злочинів;

б) процес перетворення людини в жертву злочину;

в) сукупність причин і умов, за наявності яких особа може стати жертвою злочинного діяння;

г) підвищена здатність особи в силу певних властивостей, якостей, обставин або стану стати жертвою злочину.
19. Що таке віктимізація?

а) вчення про жертву злочину;

б) підгалузь віктимології;

в) тимчасовий безпорадний стан особи;

г) процес перетворення особи в жертву та результат цього процесу.
20. Що таке кримінологічне дослідження?

а) наука яка вивчає динаміку злочинності;

б) система знань про злочинність, особу злочинця, причини та умови злочинності;

в) галузь кримінології;

г) процес, спрямований на отримання нових знань та інформації про об’єкт, що підлягає вивченню.

21. Кримінально-правова статистика:

а) наука яка вивчає кількісні показники злочинності;

б) галузь кримінології ;

в) підгалузь правової статистики;

г) вид судової статистики.
22. Дайте визначення кримінологічного планування.

а) різновид управлінського рішення;

б) процес формування низки планів у системі певної галузі;

в) окремий етап статистичного дослідження;

г) розрахований на визначений термін процес розробки системи заходів щодо попередження злочинності на основі цілей, завдань та шляхів і засобів їх вирішення.
23. Що таке кримінологічне прогнозування?

а) одна із функцій кримінології;

б) складання проекції злочинності на майбутнє;

в) система узагальнених знань про майбутній стан злочинності;

г) процес наукового пізнання майбутнього рівня, структури та динаміки злочинності, тенденцій та закономірностей її змін та розвитку.

24. Назвіть метод прогнозування.

а) вторинних групувань;

б) екстраполяції;

в) спостереження;

г) вивчення кримінальних справ.
25. Профілактика злочинності це –

а) галузь кримінології;

б) процес, спрямований на попередження злочинів та усунення причин їх існування;

в) система знань про запобігання злочинам;

г) система заходів, спрямованих на попередження злочинності, нейтралізацію осіб, від яких можна очікувати вчинення злочинів та усунення причин та умов злочинності.
26. Дайте визначення фоновим явищам.

а) негативні соціальні явища, які впливають на злочинність, її кількісні та якісні показники;

б) умови, що сприяють вчиненню злочину;

в) антигромадська психологія особи;

г) злочини, адміністративні та дисциплінарні проступки.
27. Що відноситься до фонових явищ?

а) всі злочини;

б) адміністративні правопорушення;

в) дисциплінарні проступки;

г) пияцтво, наркоманія, азартні ігри, проституція, паразитичний спосіб життя, СНІД.
28. Дайте нормативне визначення організованої злочинності.

а) сукупність злочинів, що вчиняються у зв’язку зі створенням та діяльністю організованих злочинних угрупувань;

б) об’єднання двох і більше осіб для досягнення певної злочинної мети;

в) організована група з певним розподілом ролей;

г) заняття чітко визначеним видом злочинної діяльності.
29. Що таке кримінологічний рецидив?

а) вчинення злочину у місцях позбавлення волі;

б) вчинення злочину в момент непогашеної або не знятої судимості;

в) вчинення злочинів більш ніж два рази;

г) повторне вчинення злочину, незалежно від знятої або погашеної судимості за попередній злочин чи притягнення до кримінальної відповідальності.
30. Що таке пенітенціарний рецидив?

а) вчинення злочину повторно;

б) вчинення злочину повторно після застосування заходів громадського впливу за перший злочин;

в) вчинення злочину під час відбуття покарання у виправно-трудових установах;

г) вчинення злочину після погашеної або знятої судимості за перший злочин.
31. Що таке парасуїцид?

а) вчення про самогубство;

б) невдала спроба самогубства;

в) доведення жертви до самогубства;

г) одночасна спроба самогубства кількома особами.
32. Латентна жертва злочину це -

а) особа, яка декілька разів була об’єктом злочину;

б) особа, яка порушувала загальновстановлені правила поведінки і в наслідок цього стала об’єктом злочину;

в) особа, яка потерпіла від злочину, але за певних причин цей факт залишився невідомим або прихованим від офіційного обліку злочинів;

г) особа, яка повідомила про вчинений відносно неї злочин.
33. Що таке детермінанти злочинності?

а) сукупність причин та умов злочинності;

б) сукупність явищ, що не породжують злочинність, але сприяють її виникненню та існуванню;

в) сукупність загальних, спеціальних та безпосередніх причин, що породжують злочинність;

г) сукупність факторів, що породжують злочинність як свій безпосередній наслідок.
34. Суб’єктами профілактики злочинності є:

а) громадяни, державні органи, фізичні та юридичні особи які здійснюють профілактичну діяльність згідно своїх службових обов’язків;

б) юридичні та фізичні особи діяльність яких спрямована на розробку та вжиття заходів щодо зменшення злочинності;

в) державні органи, юридичні особи та фізичні особи, які прямо чи опосередковано беруть участь у протидії злочинності;

г) правоохоронні органи які вживають заходів щодо протидії злочинності.
35.Що таке ювенальна кримінологія?

а) галузь кримінології, що вивчає та прогнозує поведінку неповнолітніх правопорушників;

б) система загально-соціальних та спеціально-кримінологічних заходів спрямованих на попередження злочинів серед неповнолітніх;

в) прикладна наука яка вивчає злочинність неповнолітніх та основні її характеристики;

г) напрямок кримінології, предметом якої є злочинність неповнолітніх, її специфічні фактори, особливості цих злочинів, а також заходів її попередження.
Тестові завдання

для проведення рубіжного контролю щодо визначення рівня знань з курсу “Кримінологія (Особлива частина)”
Пояснення: тестові завдання підготовлені таким чином, що два з чотирьох варіантів відповідей взагалі невірні, третє частково стосується питання, але не є повним, і лише один варіант в кожному питанні вважається абсолютно вірним. Тому необхідно зазначати найбільш повний варіант відповіді.
1. Зазначте вірне визначення “профілактики злочинів”, це -:

а) сукупність положень, що розглядаються Особливою частиною кримінології;

б) окрема тема, що розглядається Загальною частиною кримінології;

в) сукупність заходів, спрямованих на причини та умови злочинності, зниження її рівня, вплив на осіб, що схильні до вчинення злочинів;

г) наука що вивчає окремі види злочинів та їх запобігання.
2. Видом профілактики злочинів є:

а) кримінально-правова;

б) цивільно-правова;

в) загальносоціальна;

г) дисциплінарна.
3. До загального виду суб’єктів профілактики злочинів відносяться:

а) органи внутрішніх справ;

б) Верховна Рада України;

в) прокуратура;

г) заклади охорони здоров’я.
4. Об’єктом профілактики злочинів є:

а) правоохоронні органи;

б) громадські організації;

в) органи державного управління;

г) окремі види злочинності.
5. До правового забезпечення профілактики злочинів належать:

а) дисциплінарні статути;

б) спеціальна методична література;

в) нормативні акти органів законодавчої та виконавчої влади;

г) вироки та постанови судів загальної юрисдикції по вирішенню конкретних кримінальних справ.
6. Формою проведення профілактики злочинів є:

а) виявлення чинників злочинності;

б) здійснення патрулювання в громадських місцях;

в) визначення місць і відрізків часу, коли люди найбільш часто стають жертвами злочинних посягань;

г) реєстрація злочинів.
7. Методами профілактики злочинів є:

а) заохочення та стимулювання;

б) координації та субординації;

в) переконання та примусу;

г) законності та доцільності.
8. До вимог профілактики відноситься:

а) гласність;

б) безперервність;

в) законність;

г) демократизм.
9. Загальносоціальна профілактика має на меті:

а) усунення детермінант злочинності;

б) вплив на осіб, схильних до вчинення злочинів;

в) підвищення рівня забезпечення населення, вирішення інших соціальних питань;

г) зниження рівня наркоманії.
10. Що таке фонові явища?

а) сукупність адміністративних та дисциплінарних проступків;

б) негативні соціальні явища, що впливають на кількісні та якісні показники злочинності;

в) найбільш розповсюджені за статистикою злочини, що впливають на тенденцію злочинності;

г) сукупність факторів, що обумовлюють злочинність.
11. Що відноситься до фонових явищ?

а) всі без винятку злочину;

б) адміністративні правопорушення;

в) пияцтво, наркоманія, проституція, азартні ігри, безробіття;

г) сукупність причин та умов, що обумовлюють та сприяють вчиненню злочинів.
12. Що таке причини злочинності?

а) фактори, які призводять до вчинення злочинів;

б) обставини, що полегшують вчинення злочинів;

в) сукупність факторів, без яких неможливий злочинний результат;

г) обставини, що сприяють вчиненню злочину.
13. Що відноситься до ознак організованої злочинності?

а) масовість та мінливість;

б) вчинення злочинів як єдиний засіб існування;

в) зростання злочинного елементу з правоохоронними і державними структурами;

г) систематичне здійснення терористичних актів.


Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kkpd -> navt metod kompl -> navt metod kompl 2
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін методичний посібник з дисципліни
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатура України»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права
navt metod kompl 2 -> «правова статистика»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін методичний посібник
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці»
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка