«Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань


Тема 11. Кримінологічна характеристика і профілактика негативнихСторінка7/25
Дата конвертації23.10.2016
Розмір5.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25

Тема 11. Кримінологічна характеристика і профілактика негативних

соціальних явищ, пов’язаних зі злочинністю.


Вивчення цієї теми займає особливе місце, оскільки розглянуті в ній види асоціальної поведінки хоча в більшості випадків і не є злочинними, але дуже тісно пов’язані із вчиненням багатьох злочинів. Такі явища вважаються «фоновими явищами» злочинності, оскільки суттєво сприяють вчиненню різних злочинів. Потрібно мати чітке уявлення про криміногенність цих явищ, знати конкретні форми їх взаємозв’язку з різними видами злочинності, причинами та умовами, що сприяють пияцтву, наркотизму, статевій деморалізації. Такі знання важливі для здійснення успішної профілактики злочинів, пов’язаних з розглянутими видами антисоціальної поведінки.

Аналізуючи зв’язок злочинності з пияцтвом, слід мати на увазі, по-перше, вплив алкоголю на психіку людини, що провокує її на вчинення різних злочинів; по-друге, роль сп’яніння як віктимогенного фактора; по-третє, те, що приводом до вчинення багатьох злочинів є прагнення винного придбати спиртне.

Важливо знати основні показники, що характеризують зв’язок пияцтва з різними видами злочинів, поширеність «п’яної злочинності» у різних криміногенних групах. Вивчаючи обставини, що сприяють пияцтву в різних соціальних прошарках і демографічних групах населення, потрібно погоджувати їх з характером профілактичних заходів, що проводяться на загальносоціальному і спеціально-кримінологічному рівнях, роллю правоохоронних органів по їх усуненню.

Подібні питання повинні бути вивчені стосовно проблем наркоманії і її взаємозв’язку зі злочинністю. При цьому слід особливо звернути увагу на зростаючу суспільну небезпеку цього явища, що набуває все більшого поширення і все більш організованих форм.Антисоціальна поведінка у сфері статевих відносин цікавить кримінологію головним чином у зв’язку з проституцією. Це явище викликає суспільне занепокоєння і привертає увагу правоохоронних органів не лише тим, що веде до деморалізації суспільства, яка поглиблюється, але й у більшості випадках стимулюється і контролюється злочинністю. Знання конкретних форм взаємозв’язку проституції з різними видами злочинів потрібно для успішного виявлення і викриття небезпечних злочинів.

Література до теми 11:

 1. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2007. – 1184 с.

 2. Ательцев С.Н. Личность преступника и проблемы криминологического анализа. – М., 2000.

 3. Борисов С. Багровые хроники: Преступники и преступления.- М.: Книги "Искателя", 2004.- 319с

 4. Жукова Т.В. Преступность и наркомания среди несовершеннолетних как внутренняя угроза национальной безопасности Российской Федерации// Российский следователь.- 2006.- №4.- С.34-35.

 5. Загально-соціальна і спеціальна профілактика наркоманії та ВІЛ/СНІДу: Навчально-методичний посібник/ О.М. Джужа, О.Ф. Гіда, Г.І. Піщенко, С.М. Корецький; За заг. ред. О.М. Джужи. – К.: НАВСУ, 2004. – 80 с.

 6. Регіональні проблеми боротьби з економічною злочинністю: Матеріали регіон. наук.-практич.ї конференції (19.05.2004 р.)/ МВС України. Донецьк. юрид. ін-т МВС при Донецьк. нац. університеті.- Донецьк, 2004.- 197с.-

 7. Джужа О.М. Запобігання поширенню СНІДу правовими засобами (правовий, кримінологічний і кримінально-виконавчий аспекти). Монографія. УАВС. - К., 1994.

 8. Лебеденко В.І. Проституція: поняття, характеристика і правові засади профілактики її розповсюдження. – К., 1994.

 9. Музика А.А. Незаконний обіг наркотичних засобів в Україні. - К., 1998.

 10. Наркозлочинність: кримінологічна характеристика та запобігання: Науково-практичний посібник/ Мін-во освіти і науки України; Авт.: А.А.Бова, В.І.Женунтій, А.П.Закалюк, О.Г.Кулик, П.П.Михайленко, А.В.Науменко; За ред. А.П.Закалюка.- Київ: ЮрІнком Інтер, 2006.- 294с.

 11. Наркотики: социальные, медицинские и правовые аспекты. Справочник/ Авторы-составители И.Н.Кузнецов, С.К.Купрейчик.- Минск: Новое знание, 2001.- 399с.

 12. Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в Україні: Посібник/ МВС України.НАВСУ. Департамент Боротьби з незаконним обігом наркотиків; За ред. О.М.Джужі.- Київ, 2005.- 107с.

 13. Організований наркобізнес (поняття, форми, підстави кримінальної відповідальності): Монографія/ Ін-т вивчення проблем злочинності. Акад. прав. наук України; За заг. ред. Ю.В.Бауліна, Л.В.Дорош.- Харків: "Право", 2005.- 255с.-

 14. Пьянство и преступность: история, проблемы. / Лановенко И.П., Светлов А.Я. и др.: Отв. ред. И.П. Лановенко. – К.: Наукова думка, 1989. – 528 с.

Тематичний план дисципліни:


з/п


Назва тем

Нормативний обсяг годин

З них:

Прізвище та ініціали науково-педагогічного працівника

Технічні засоби / Дидактичні засоби

Взаємо зв’язок тем, що

вивчаються, з іншими

темами

й дисциплінами(назва

дисципліни, номер теми

й вид заняття)


Примітка

Всього годин з викладачем

З них

Самостійна робота
Лекції

Семінарських занять

Практичні заняття

Модульний контрольЗмістовий модуль І.

48

24

8

12

2

2

24

1.

Поняття, предмет, методи та система науки кримінології.

8

4

2

2

0
41/2–Л1/1

1/2-С1/2Кримінальне право, Т.1, лекція

Т1Л1-2,

Т1С1-2


2.

Історія розвитку та сучасний стан кримінології

6

2

0

2

0
4

1/2–Л2/2

1/2-С2/2


Кримінальне право, Т.5, сем.з.

Т2Л1-2,

Т2С1-2


3.

Злочинність та її основні характеристики.

8

4

2

2

0
4

1/2-С3/3

Соціологія, Т.5, сем.з.

Т3С1-2

4.

Причини та умови злочинності.

8

4

2

2

0
4

1/2-Л3/4

1/2-С4/4
Кримінальне право, Т.5, сем.з.

Т4Л1-2,

Т4С1-2


5.

Зарубіжні концепції причин злочинності

8

4

0

2

0
4

1/2-Л4/5

1/2-С5/5Соціологія, Т.10, лекція

Т5Л1-2,

Т5С1-2


6.

Кримінологічне вчення про особу злочинця

10

6

2

2

0

2

4

1/2-Л5/6

1/2-С6/6


1/2-П1/6

Кримінальне право, Т.22, сем.з.

Т6Л1-2,

Т6С1-2,


Т6П1-2 «+»
Змістовий модуль ІІ.

42

20

8

10

2

2

22


7.

Проблеми кримінологічної віктимології

8

4

2

2

0
4

1/2-Л6/7

1/2-С7/7Кримінальне право, Т.14, сем.з.

Т7Л1-2,

Т7С1-2


8.

Кримінологічне прогнозування та планування заходів боротьби зі злочинністю

8

2

0

2

0
6

1/2-Л7/8

1/2-С8/8Кримінальне право, Т.10, сем.з.

Т8Л1-2,

Т8С1-2


9.

Організація і методика кримінологічних досліджень

6

2

2

2

0
4

1/2-С9/9

Кримінальне право, Т.21, сем.з.

Т9С1-2

10.

Теорія протидії злочинності

10

6

2

2

0
4

1/2-С10/10Кримінальне право, Т.7, сем.з.

Т10С1-2


11.

Кримінологічна характеристика та профілактика негативних соціальних явищ, повязаних зі злочинністю

10

6

2

2

2

2

4

1/2-П2/11

Кримінальне право, Т.8, сем.з.

Т11П1-2
Всього годин:

90

44

16

22

2

4

46
Підсумковий контроль: екзамен.
3. ІНДИВІДУАЛЬНА ТА САМОСТІЙНА РОБОТА

Вимоги до організації індивідуальної та самостійної роботи студентів та структура навчальних завдань визначаються за навчально-методичними матеріалами кафедри до дисципліни.

Основними завданнями індивідуальної та самостійної роботи студентів є підготовка і виконання поточних навчальних практичних завдань, а також самостійне вивчення окремих тем і питань навчальної дисципліни та виконання індивідуальних завдань під безпосереднім керівництвом викладача, який проводить заняття у навчальній групі.

На протязі всього часу засвоєння навчальної дисципліни “Кримінологія” студенти активно залучаються до самостійної роботи, яка передбачає: опрацювання прослуханого лекційного матеріалу, вивчення окремих тем та питань, що винесені на самостійне опрацювання; підготовку звітів по відповідних темах; опрацювання нормативно-правових актів з метою вивчення їх змісту; виконання індивідуальних завдань, що передбачають роботу з додатковими джерелами та матеріалами для поглибленого засвоєння теоретичного матеріалу; підбір матеріалів за заданими темами, їх аналіз, творче опрацювання з професійної точки зору, аналіз та оцінку правових норм, виявлення прогалин та суперечностей в законодавстві та практиці, його застосування, систематизація навчального матеріалу перед екзаменом.4. ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Оцінка якості засвоєння навчальної програми з дисципліни “Кримінологія”, включає виконання модульних контрольних робіт та складання підсумкового екзамену.

Для атестації курсантів, слухачів і студентів на відповідність їхніх знань вимогам, викладеним в цій навчальній програмі, на кафедрі створюється фонд засобів педагогічної діагностики, який включає типові завдання, тести з навчальної дисципліни “Кримінологія”, які повинні забезпечувати об’єктивність оцінки знань, умінь та рівнів, набутих компетенцій з кримінології.

Підсумкову оцінку якості засвоєння навчальної програми визначають за результатами екзамену.Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kkpd -> navt metod kompl -> navt metod kompl 2
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін методичний посібник з дисципліни
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатура України»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права
navt metod kompl 2 -> «правова статистика»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін методичний посібник
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці»
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка