«Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИСторінка8/25
Дата конвертації23.10.2016
Розмір5.07 Mb.
#602
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25
6. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Кримінологія

напрям підготовки 6.030401 “Правознавство”

галузь знань 0304 ,,Право”

Робоча програма з «Кримінології»

для студентів за напрямом підготовки ОКР "бакалавр" денної форми навчання за спеціальністю «правознавство» „___” ________, 20__ року

Розробник:Раєцька Людмила Василівна, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (предметної комісії)

Протокол від. “____”________________20__ року № ___

Завідувач кафедри В.Я.Горбачевський

“_____”___________________ 20___ року

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки напрям підготовки 6.030401 “Правознавство”галузь знань 0304 ,,Право”

Протокол від. “____”________________20___ року № ___

“_____”________________20__ року Голова _______________

Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 2

Галузь знань

______«Право», _______

(шифр і назва)


Нормативна

(денна форма навчання)
Напрям підготовки

_______________

(шифр і назва)


Модулів –2

Спеціальність (правознавство)

_______________
Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2014-й

2015-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин - 108

1-й

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 54

самостійної роботи студента - 54


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


год.

20 год.

Практичні, семінарські

год.

34 год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

год.

54 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – аудиторних занять 54 год., самостійна робота 54 год.1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


Мета: формування у слухачів науково обґрунтованих уявлень про сучасний стан злочинності в Україні та світі, тенденції і фактори, що її обумовлюють, особистість злочинця, а також про систему заходів боротьби зі злочинністю і окремими її видами;

Завдання: набуття навичок самостійного комплексного аналізу кримінальної ситуації, організації і безпосередньої реалізації заходів профілактики злочинів на локальному рівні (село, селище міського типу, місто без районного поділу, сільський район, район в складі міста).

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати: фактори, які обумовлюють існування злочинності в суспільстві, причинно-наслідкові комплекси, які породжують окремі види, групи, злочинів та конкретні злочини;

- кримінологічну характеристику злочинців;

- методику проведення кримінологічних досліджень;

- комплекс загальносуспільних заходів запобігання злочинності і набір спеціально-кримінологічних способів і заходів профілактики по запобіганню.вміти: - аналізувати криміногенну ситуацію злочинності в окремому регіоні;

- виявляти причини та умови, які сприяють вчиненню конкретного злочину;

- організувати і проводити кримінологічні дослідження на окремому об’єкті, території;

- розробляти і реалізовувати різноманітні заходи по запобіганню злочинів.

  1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Змістовий модуль 1.

Тема 1. Поняття, предмет, методи та система кримінології

Тема 2. Історія розвитку кримінології

Тема3. Злочинність та її основні характеристики.

Тема 4. Причини і умови злочинності.

Тема 5. Зарубіжні концепції причин злочинності

Тема 6. Кримінологічне вчення про особу злочинця

Змістовий модуль 2.


Тема 7. Проблеми кримінальної віктимології та суїциду

Тема 8. Кримінологічне прогнозування і планування заходів боротьби із злочинністю

Тема 9. Теорія протидії злочинності

Тема 10. .Організація і методика кримінологічних досліджень

Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kkpd -> navt metod kompl -> navt metod kompl 2
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін методичний посібник з дисципліни
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатура України»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права
navt metod kompl 2 -> «правова статистика»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін методичний посібник
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці»
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка