Кривошеїна Інга Валеріївна, доцент кафедри інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук робоча програмаСторінка1/4
Дата конвертації21.11.2016
Розмір0.54 Mb.
#2053
ТипПрограма
  1   2   3   4
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана юридичного факультету з навчальної роботи

_______________ Лотюк О.С.

«____»____________20__ року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

для студентів

галузь знань – 0203 «Гуманітарні науки»

спеціальність – 8.02030302 «Мова і література»
КИЇВ – 2013


Робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів галузі знань «Гуманітарні науки», напряму підготовки «Філологія» .

«____» ______________ 2013 року – 36 с.

Розробник:

Кривошеїна Інга Валеріївна, доцент кафедри інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук.

Робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» затверджена на засіданні кафедри інтелектуальної власності
Протокол №_1 від «29» серпня 2013 року
В.о. завідувача кафедри інтелектуальної власності ____________ Орлюк О.П.

«01» вересня 2013 року


Схвалено науково - методичною комісією юридичного факультету
Протокол №_1/01_ від «16» вересня 2013 року

Голова науково-методичної комісії _____________ Безклубий І.А.

«___» __________ 20___ року

 Кривошеїна І.В., 2013 рік

 КНУ ім. Т. Шевченка, 2013 рік

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Інтелектуальна власність» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» з напряму підготовки -020303 «Філологія», спеціальності8.02030302 «Мова і література (західноєвропейська, східна, російська, класична, слов»янська)».

Дана дисципліна є нормативною за спеціальністю (спеціалізацією) «Філологія».

Викладається у 1 семестрі 2 курсу магістратури в обсязі – 72 год.(1 кредит ECTS) зокрема: лекції – 17 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна – заліком.

Мета дисципліни – отримання теоретичних знань у сфері правового регулювання суспільних відносин у сфері інтелектуальної власності, у тому числі в міжнародно-правових аспектах, а також формування у студентів практичних навичок щодо самостійного розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією норм законодавства у сфері інтелектуальної власності.

Напрямами вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» є: основні принципи, доктринальні засади, правові джерела, окремі поняття, терміни, визначення, дефініції, юридичні категорії та інститути права інтелектуальної власності як комплексної галузі права (загальних положень про систему правової охорони результатів інтелектуальної, творчої діяльності, об’єктів авторського права та суміжних прав, патентного права, засобів індивідуалізації, інших об’єктів інтелектуальної власності та забезпечення належного рівня захисту прав інтелектуальної власності), специфіка правового регулювання особистих немайнових та майнових відносин, пов’язаних з створенням та використанням результатів інтелектуальної діяльності, особливості вирішення основних конструкційно-догматичних проблем права інтелектуальної власності, які зберігають своє науково-практичне значення під час аналізу та розробки сучасного праворозуміння.Предмет навчальної дисципліни становлять Конституція України, Цивільний кодекс України, матеріальні та процесуальні кодекси України, що унормовують поняття інтелектуальної власності в її об’єктно-суб’єктному розрізі, питання набуття правової охорони об’єктами інтелектуальної власності, розпорядження правами інтелектуальної власності, захисту таких прав; спеціальне законодавство у сфері інтелектуальної власності, міжнародні та європейські акти з питань правової охорони й захисту прав інтелектуальної власності, правозастосовна, у тому числі судова практика розгляду справ із порушення прав інтелектуальної власності, а також наукові положення про правовідносини, які виникають у сфері права інтелектуальної власності.

Завдання – вивчення студентами основних положень інтелектуальної власності як учбової дисципліни та юридичної науки, що досліджує права, що відносяться до інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній та художній сферах; правову охорону об’єктів інтелектуальної власності; охорону та захист прав інтелектуальної власності в їх матеріальному та процесуальному змісті; наукознавчі проблеми права інтелектуальної власності.

Структура курсудисципліна «Інтелектуальна власність» складається з двох модулів, при вивченні яких студент отримують комплексні знання з курсу інтелектуальної власності.

1 модуль – Право інтелектуальної власності у правовій системі України. Загальний обсяг викладання – 9 годин, з них лекцій – 7 годин, модульна контрольна робота – 2 години.

2 модуль – Авторське право і суміжні права. Загальний обсяг викладання – 8 годин, з них лекцій – 7 годин, модульна контрольна робота – 1 година.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати: засади правового регулювання відносин у сфері використання результатів інтелектуальної, творчої діяльності; механізм права інтелектуальної власності; підстави для кваліфікації результатів творчості; підстави набуття правової охорони об’єктами права інтелектуальної власності, розпорядження правами інтелектуальної власності та захисту прав інтелектуальної власності;

вміти: правильно інтерпретувати зміст правових норм національного, міжнародного, у тому числі європейського законодавства з питань кваліфікації та класифікації об’єктів права інтелектуальної власності; набуття, розпорядження та захисту прав інтелектуальної власності; застосовувати правові позиції судових органів у сфері захисту прав інтелектуальної власності.
Зв’язок з іншими дисциплінами. Дисципліна «Інтелектуальна власність» тісно пов’язана з різними дисциплінами спеціальності «Правознавство», у тому числі:

з дисциплінами, що вивчають матеріальне право, зокрема: «Цивільне право», «Адміністративне право», «Господарське право», «Інформаційне право», «Фінансове право», «Митне право», «Кримінальне право»;

а також дисциплінами, що вивчають процесуальне право, зокрема: «Цивільно-процесуальне право», «Господарсько-процесуальне право», «Кримінально-процесуальне право».
Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти
Навчальна дисципліна «Інтелектуальна власність» викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП).

Така організація навчання спрямована на удосконалення контролю якості знань студентів, сприяння формуванню системних знань, забезпечення безперервної самостійної роботи студента впродовж семестру, підвищення об’єктивності оцінювання знань та адаптації до вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (ECTS).

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом виконання завдань, які включають поточний (модульний ЗМ1-ЗМ2) та семестровий (СК) контроль у формі заліку.

Поточний контроль знань студентів здійснюється у таких формах: контрольні роботи, тести, реферати, індивідуальні завдання та ін. Види та форми поточного контролю знань студентів обираються викладачем. При поточному контролі оцінці підлягають: систематичність відвідування лекцій, рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах, активність при обговоренні питань, результати виконання і захисту робіт, експрес-контролю (зокрема, але не виключно на наявність залишкових знань) у формі тестів або іншій формі контролю тощо.

Студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі – роботі конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, а також були учасниками олімпіад, конкурсів тощо можуть присуджуватись додаткові бали у кількості, визначеній викладачем.

Підсумковий контроль знань студентів із дисципліни виконується у формі заліку. Форма проведення заліку (усний, письмовий, змішаний) визначається викладачем з урахуванням вимог нормативних документів.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент у семестрі за один ЗМ, дорівнює 40-а балам. За два змістовних модулі студент може одержати максимум 80 балів (по 40 балів за кожний ЗМ), які додаються до наступних максимально можливих 20 балів за залік.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 – 2, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 3 – 4.

Обов’язковим для заліку є отримання студентом мінімум 40 балів за семестр. Не може бути одпущений до заліку студент, який не написав жодної модульної контрольної роботи та не отримав мінімально необхідних балів.


Оцінювання за формами контролю1: (як приклад)
ЗМ1

ЗМ 2
Min. - _ бали

Max. – __ балів

Min. – _ бали

Mах. – _ балів

Вирішення задач

1

5

1

5

Колоквіум

1

5

1
Самостійна робота

1

3

1

3

Домашня робота

1

4

1

4

Тестування

1

4

1

4

Реферат (письмова робота на задану тему)

1

3

1

3

Модульна контрольна робота 1

1

20

1

20

Модульна контрольна робота 2

1

20

1

20

3” мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент.

1 мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань.

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критично-розрахунковий мінімум – 40 балів для одержання іспиту/заліку обов’язково слід написати дві письмові роботи на задану тему з аналізом літератури та висновками.

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 1 жовтня 2010 року.


При простому розрахунку отримаємо:
Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Залік

Підсумкова оцінка

Мінімум

20

20

20

60

Максимум

40

40

20

100


При цьому, кількість балів:

  • 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

  • 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання;

  • 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);

  • 65-74 відповідає оцінці «задовільно»;

  • 75 - 84 відповідає оцінці «добре»;

  • 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);

  • 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно».


Шкала відповідності (за умови заліку)


За 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

Зараховано

85 – 89

75 – 84

65 – 74

60 – 64

1 – 59

не зараховано


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У

ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Тема 1. Інтелектуальна, творча діяльність та її місце у соціально-економічному розвитку суспільства (2 год.)

Лекція 1. Поняття інтелектуальної, творчої діяльності та її значення у соціально-економічному розвитку суспільства (2 год)

Вступ до курсу. Поняття інтелектуальної, творчої діяльності та її значення у соціально-економічному розвитку суспільства. Види інтелектуальної діяльності. Поняття інтелектуальної власності. Права людини на результати інтелектуальної, творчої діяльності. Вплив політичних, соціальних, етичних, моральних норм на права інтелектуальної власності.

Становлення системи правової охорони результатів інтелектуальної власності.
Тема 2. Система права інтелектуальної власності (5 год.)

Лекція 2. Поняття права інтелектуальної власності (2 год.)

Поняття права інтелектуальної власності. Співвідношення права власності та права інтелектуальної власності: спільні риси та відмінні ознаки. Юридична природа права інтелектуальної власності та становлення права інтелектуальної власності в Україні. Право інтелектуальної власності в об’єктивному та суб’єктивному значенні.

Деліктна, рентна, договірна, особиста та нематеріальна теорії тлумачення правової природи результатів творчої діяльності. Пропрієтарна концепція та теорія виключних прав визначення сутності прав на результати творчості.

Система права інтелектуальної власності. Взаємозв’язок права інтелектуальної власності з іншими галузями права. Сучасна доктрина права інтелектуальної власності, тенденції (закономірності) розвитку науки права інтелектуальної власності.Лекція 3. Суб’єкти, об’єкти та зміст права інтелектуальної власності (3 год.)

Об’єкти права інтелектуальної власності. Суб'єкти права інтелектуальної власності. Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності. Сфера дії права інтелектуальної власності.

Правовідносини у сфері інтелектуальної власності, їх класифікація. Виникнення, зміна та припинення правовідносин у сфері інтелектуальної власності. Строк чинності прав інтелектуальної власності. Реалізація суб’єктивних прав, обов’язків та інтересів у сфері інтелектуальної власності.
Модульна контрольна робота – 2 години.

Змістовий модуль 2. АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА
Тема 3. Авторське право: об’єкти, суб’єкти, зміст (4 год.)


Каталог: images -> abook file
abook file -> Актуальні проблеми цивільного процесу України” навчальна робоча програма спецкурсу для магістрів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 030401 «Правознавство»
abook file -> Робоча програма навчальної дисципліни «Договірне право: теорія та юридична практика» для студентів
abook file -> Навчально-методичний посібник «Сучасні інформаційні технології»
abook file -> Програма для студентів спеціальності освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст" Затверджено
abook file -> Дідич Тарас Олегович, Доцент кафедри теорії права та держави, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма
abook file -> Програма для студентів спеціальності 12. 00. 04 господарське право; господарсько-процесуальне право Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр права" Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 03040101 "Правознавство" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" Затверджено
abook file -> Робоча програма навчальної дисципліни представництво в господарському праві та процесі для студентів магістратури


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка