Крок 2 Загальна лікарська підготовка Педіатричний профіль 1Сторінка4/4
Дата конвертації09.11.2017
Розмір1.21 Mb.
1   2   3   4

116

Хлопчик12 років захворів гостро: лихоманка до 39оС, проливні поти, озноб. Лікар

виявив збільшенні шийні лімфатичні вузли зліва щільної консистенції, гіперемію та

гіперплазію мигдаликів. Який метод є найбільш інформативним для підтвердження

діагнозу?

A *Біопсія лімфатичного вузла

B Лейкоцитарна формула крові

C Пункція лімфатичного вузла

D Радіоізотопне дослідження лімфатичної системи

E Пункція селезінки

117

При проведении скрининг-исследования у 2-недельного новорожденного была выявлена

фенилкетонурия. Какое лечение необходимо назначить ребенку для предупреждения

тяжелых осложнений в будущем?A *Специальную диету

B Гормональную терапию

C Витаминотерапию

D Антибиотикотерапию

E Солнечные ванны

118

Хлопчик 6 рокiв скаржиться на пiдвищення температури тiла до 39оC, слабкiсть,

багаторазове блювання, болi в животi, кашель. При оглядi: стан важкий, виражена

задишка змiшаного типу, ЧД - 42/хв., в актi дихання приймає участь допомiжна

мускулатура. Вiдмiчається вiдставання правої половини грудної клiтки при диханнi.

Перкуторно - справа внизу тупий звук, аускультативно в цiй же дiлянцi дихання не

прослуховується, злiва - дихання жорстке. Тони серця ослабленi, 110/хв. Живiт м'який.

Який найбільш вірогідний дiагноз?A Правостороннiй плеврит

B Правосторонній пневмоторакс

C Інфаркт правої легені

D Правосторонній ателектаз

E Крупозна пневмонiя

119

В стаціонар госпіталізована дитина 6 місяців з клініко-лабораторною картиною

залізо-дефіцитної анемії 2 ступеня важкості. Народилася недоношеною з вагою 1800 г.

На штучному вигодовуванні з 2-х місяців. За останні 2 тижні дитина значно зблідла. Який

препарат використовуватиметься для патогенетичної терапії?

A Феррум-лек

B Вітамін B12

C Фолієва кислота

D Еритроцитарна маса

E Преднізолон

120

Дитина 2 дiб, яка народилася на 34-ому тижнi вагiтності з масою 2200 г i оцiнкою за Апгар

6 балiв, має дихальнi розлади у виглядi втягнення мечовидного відростка та міжреберних

промiжкiв, участi крил носа в диханнi. Перкуторних змiн немає, при аускультацiї - вологi

рiзнокалiбернi хрипи з обох бокiв. Вродженi рефлекси викликаються. Акроцiаноз шкiри.

Вкажiть найбiльш вiрогiдну причину дихальних розладiв.A *Аспiрацiйний синдром

B Первинний ателектаз легень

C Вроджена пневмонiя

D Хвороба гiалiнових мембран

E Пологова травма

121

Дитина від ІІ вагітності, пологи в строк у жінки з І (0) групою крові, Rh (+). З перших днів

життя у дитини мала місце жовтяниця, непрямий білірубін 328 ммоль/л. На 3 добу

з'явились зригування, погане смоктання. Печінка та селезінка збільшені. Hb - 140 г/л, ер.

4х1012/л. Який найбільш вірогідний діагноз?

A Гемолітична хвороба новонароджених

B Фізіологічна жовтяниця

C Фетальний гепатит

D Кон'югаційна жовтяниця

E Атрезія жовчних шляхів

122

Дитину 5-ти рокiв турбує нападоподiбний спазматичний кашель. Хворiє 2 тижнi з появи

сухого кашлю, після лiкування, що було неефективним, появилися репризи. Пiд час

нападу кашлю обличчя хворого червонiє, шийнi вени набухають. Дитина блiда,

одутлувата, крововиливи в склери. Над легенями коробковий перкуторний звук, сухi

хрипи. Рентгенологiчно - пiдвищення прозоростi легеневих полiв, посилення

бронхiального малюнку. Аналіз кровi: лейк. - 16х109/л, лiмф. - 72%, ШЗЕ - 4 мм/год. Який

дiагноз є найвiрогiднiшим?A Кашлюк

B Аденовiрусна iнфекцiя

C Стороннє тiло в дихальних шляхах

D Ларинготрахеїт

E Туберкульозний бронхоаденiт

123

У дитини 10 мiсяцiв на тлi легкого перебiгу ГРВІ з'явилися повторнi клонiчнi судоми. При

оглядi констатовано чiткi прояви рахiту середньої важкостi. Рiвень кальцiю кровi - 1,6

ммоль/л, iнтервал Q-T на ЕКГ подовжений - 0,33 сек. Даних про перинатальне

ушкодження ЦНС немає. Спинно-мозкова рiдина iнтактна, витiкала пiд тиском.

Вигодовування штучне, без овочевих страв. Яке захворювання проявилося на тлi ГРВI?A Спазмофiлiя

B Нейротоксикоз

C Енцефалiтична реакцiя

D Менiнгiт

E Енцефалiт

124

У дитини 4-х мiсяцiв на тлi катаральних явищ з'явилися блiдiсть, кволiсть, вiдмова вiд

грудей, перiоральний цiаноз, напруження крил носа, глибокий вологий кашель,

дрiбномiхурцевi хрипи над лiвою легенею, жорстке дихання з подовженим видихом. ЧД -

68/хв. ЧСС – 168/хв. В крові: ер. - 3,6х1012/л, Нt- 0,38г/л, лейк. - 22,0х109/л, ШЗЕ -

25мм/год. Яке дослідження слід провести для верифiкацiї дiагнозу?A Рентгенографiя органiв грудної клiтки

B ЕКГ

C Томографiя легень

D Бронхоскопiя

E Комп'ютерна томографiя грудної клiтки

125

Дитинi 3 мiсяцi, маса тiла – 4500 г, вигодовування штучне. Народилась доношеною з

масою тiла 3250 г. З анамнезу вiдомо, що у дитини з народження розлади випорожнення,

перiодичне зригування, кишковi колiки, здуття живота. Об'єктивно: клiнiчнi ознаки

гiпотрофiї I ступеня, дефiцит маси тiла 16%. Випорожнення жовтого кольору, рiдке,

пiнисте, без слизу. При бактерiологiчному дослiдженнi калу патологiї не виявлено. Якi

iмовiрнi причини розвитку гiпотрофiї у даної дитини?

A Синдром мальабсорбцiї

B Пiлоростеноз

C Пiлороспазм

D Гостра кишкова iнфекцiя

E Кишкова форма муковiсцедозу

126

Мальчик 10 лет перенес 4 года тому назад вирусный гепатит В. В настоящее время

высказано предположение о формировании цирроза печени. Какое дополнительное

обследование поможет установить диагноз?A Пункционная биопсия печени

B Протеинограмма

C Эхохолецистография

D Определение маркеров гепатита В

E Определение уровня трансаминаз

127

Мальчик 10 лет поступил в клинику с рецидивом язвенной болезни 12-перстной кишки,

ассоциированной с геликобактер пилори. Какой из препаратов, используемый при

лечении язвенной болезни, обладает антигеликобактерной активностью?A Амоксициллин

B Маалокс

C Омепразол

D Фамотидин

E Гастроцепин

128

Мальчик 12 лет болеет инсулинозависимым сахарным диабетом с шести лет. Течение

заболевания лабильное. В последнее время периодически отмечаются подъемы АД.

Тест на микроальбуминурию положительный. Какой стадии диабетической нефропатии

может соответствовать состояние данного больного?

A III стадия - начинающаяся нефропатия

B I стадия - гипертрофия и гиперфункция почек

C II стадия - гистологические изменения в почках

D IV стадия - явная нефропатия

E V стадия - хроническая почечная недостаточность

129

Мальчик 3-х месяцев госпитализирован в связи с затянувшейся желтухой и упорными

запорами. Болен со дня рождения. Беременность у матери была осложнена токсикозом.

При осмотре мало активен, лицо отечное, макроглосия, кожа иктеричная. Узкие глазные

щели. Мышечный тонус снижен. Брадикардия. Каков наиболее вероятный диагноз?

A Врожденный гипотиреоз

B Болезнь Дауна

C Рахит

D Муковисцидоз

E Болезнь Гиршпрунга

130

У восьмилетней девочки появились боли в ногах, лихорадка, кровоизлияния на коже,

вялость. При осмотре: бледная, выражена геморрагическая сыпь по всему телу.

Пальпируются увеличенные шейные, подмышечные и паховые лимфатические узлы.

Печень + 3,5 см, селезенка + 2,5 см. В общем анализе крови: эр.- 1,8х1012/л, Hb -

60 г/л, тромб.- 25х109/л, лейк. – 32х109/л, п. - 1%, с. - 9%, лимф. - 88%, м. - 2%,

СОЭ - 48 мм/час, длительность кровотечения - 10 минут. Какое исследование следует

провести в первую очередь данному ребенку для уточнения диагноза?A Стернальная пункция

B Биопсия пораженного лимфатического узла

C Исследование адгезивно-аггрегационной функции тромбоцитов

D Коагулограмма

E УЗИ печени и селезенки

131

У девочки 4-х недельного возраста наблюдается многократная рвота "фонтаном", не

связанная с приемом пищи. Периодически жидкий стул. При осмотре: ребенок

обезвожен, истощен. Обращает на себя внимание гипертрофия клитора. О каком

заболевание вероятнее всего идет речь?

A *Адреногенитальный синдром, сольтеряющая форма

B Истинный гермафродитизм

C Пилоростеноз

D Острая кишечная инфекция

E Высокая кишечная непроходимость

132

Ребенок с 10-летнего возраста болеет ревматизмом. Перенес 2 атаки. Укажите меры

вторичной профилактики ревматизма у ребенка.

A Круглогодичная бициллинотерапия в течение 5 лет

B Назначение иммунокоррегирующих средств 2 раза в год

C Курсы нестероидных противовоспалительных средств весной осенью

D Круглогодичная бициллинотерапия в течение 3 лет

E Кардиотрофики + витамины весной и осенью

133

Больной 10 лет накануне перенес эпидемический паротит, после чего появилась боль в

правой половине мошонки с иррадиацией в паховую область, увеличение правой

половины мошонки, гиперемия мошонки, повышение температуры тела до 38°С. Яичко

справа больших размеров, плотно-эластической консистенции, резко болезненное.

Мошонка гиперемирована и отечна. Левое яичко на дне мошонки, безболезненное.

Каков наиболее вероятный диагноз?

A *Орхиэпидидимит

B Перекрут яичка

C Острая водянка яичка

D Перекрут гидатиды Морганьи

E Опухоль яичка

134

Мальчик 1 месяца находится на естественном вскармливании. Развивается в

соответствии с возрастом. Что необходимо назначить в рацион питания этому ребенку?

A *Фруктовый сок без мякоти

B Творог

C Яичный желток

D Рыбий жир

E Фруктовое пюре

135

У девочки 4-х лет с отставанием в физическом развитии при осмотре отмечены

короткая шея, низкий рост волос на голове сзади, укорочение и искривление пятых

пальцев. Интеллект не нарушен. Кариотип содержит 45 хромосом (45,ХО). Какой

найболее вероятный диагноз?

A Синдром Шерешевского-Тернера

B Гипофизарный нанизм

C Врожденный гипотиреоз

D Синдром Клайнфельтера

E Синдром Дауна

136

Девочка пубертатного возраста в течение последних трех лет страдает бронхиальной

астмой. В настоящее время- ремиссия. Направлена для проведения неспецифической

гипосенсибилизации. Что целесообразно рекомендовать ребенку?A Гистаглобулин, аллергоглобулин

B Интал, тайлед

C Антигистаминные препараты

D Преднизолон

E Глюконат кальция

137

Дитина 9 міс. захворіла гостро: підвищилась температура тіла до 38,8°С, з'явився

кашель, нежить. На 3 день хвороби, вночі, стан різко погіршився: дитина стала

неспокійною, перевертається у ліжку, з'явився гавкаючий кашель, осиплість голосу,

інспіраторна задишка. Діагностовано круп. Який із збудників найбільш імовірно визвав

круп у дитини?A *Вірус парагрипу

B Вірус грипу

C Аденовірус

D Риновірус

E Ентеровірус

138

У хлопчика 12 років, що переносить 3-ю атаку ревматизма, при обстеженні в стаціонарі

знайдено грубий систолічний шум "дуючого" тембру на верхівці, що проводиться за

током крові і не змінює своїх характеристик при зміні положення тіла. Ліва межа серця на

2 см назовні від лівої соскової лінії. Яка причина появи шуму найбільш вірогідна?

A *Недостатність мітрального клапана

B Природжена вада серця

C Коарктація аорти

D Пролапс мітрального клапана

E Шум анемічного генезу

139

У дівчинки 4 років з народження ціаноз, задишка в спокої і періодично ядухо-ціанотичні

напади з присіданням навпочіпки. Різко відстає в фізичному розвитку, серцевий горб.

Вислуховується грубий систолічний шум над всією поверхнею серця, який проводиться

на спину. ЕКГ - гіпертрофія правого шлуночка. Яка вада серця найбільш вірогідна?

A *Тетрада Фалло

B Ізольований стеноз отвору легеневого стовбура

C Відкрита артеріальна протока

D Відкрите овальне вікно

E Транспозиція магістральних судин

140

Дитина 5 мiсяцiв госпіталізована зі скаргами матерi на пожовтіння та блiдiсть шкіри,

поганий апетит, пiдвищення температури до 37,3°С. Дитина вiд I вагiтностi i пологiв, група

кровi матерi В[III] Rh[+], дитини О[I] Rh[+]. Мати здорова, у батька-ретикулоцитоз.

Об`єктивно: стан важкий, виражена жовтяниця, блiдiсть, неспокiй. Живiт збiльшений в

об`ємi, печiнка на 3 см, селезiнка на 4 см виступають з-пiд краю реберної дуги. Сеча

насичена, випорожнення не змінені. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A Вроджена гемолiтична анемiя

B Гемолiтична хвороба новонароджених

C Гепатит

D Гострий лейкоз

E Жовтяниця Луцея

141

Батьки хлопчика 7 років звернулись до лікаря зі скаргами: за останні 2-3 тижні у дитини

з`явилась поліурія, спрага, втрата маси до 4кг. Об`єктивно: шкіра бліда, суха, на щоках

рум`янець, губи і язик сухі, тургор тканин знижений, запах ацетону із рота. Який дiагноз

найбiльш iмовiрний?

A *Цукровий діабет

B Нецукровий діабет

C Ацетонемічний синдром

D Нирковий діабет

E Синдром Альпорта

142

Дитина 3 мiс. у зв'язку з маститом у матерi з 3-х тижнiв годувалась донорським молоком.

У 2,5 мiс. в харчування введена сумiш "Малиш". Мати вiдзначає, що, не дивлячись на

ретельний догляд, у дитини з'явилось стiйке почервоніння у складках шкіри. Через 5-6

днiв на щоках i пiдборiддi з'явились сверблячі дiлянки гiперемiйованої шкiри, рiзко

відмежовані вiд нормальної шкiри, а згодом - ексудат, пiдсихаючий у кірочки та струпи.

Дитина неспокiйна, стала погано спати. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A *Ексудативно-катаральний дiатез

B Нервово-артритичний діатез

C Лімфатико-гіпопластичний діатез

D Стафілодермія

E -

143

Дитині 3 місяці. Обхват голови при народженні 35 см, під час огляду – 45 см. Виявляються

симптоми збудливості, вибухання тім`ячка. Розміри велікого тім`ячка 4х4 см, сагітальний

шов відкритий до 1 см. Дитина зригує та блює незалежно від прийому їжі, відстає у

психо-моторному розвитку. М`язовий тонус підвищений. На очному дні явища застою.

Яка патологія найбільш імовірно зумовлює таку картину?A *Гідроцефалія

B Менінгіт

C Рахіт

D Мікроцефалія

E Краніостеноз

144

У ребенка при осмотре после рождения отмечена брахицефалическая форма черепа,

деформация ушных раковин в виде выступающего противозавитка, эпикант, косой

разрез глаз, укорочение мизинца, двусторонняя поперечная складка на ладони. При

аускультации сердца выслушивается грубый систолический шум с максимумом в 3-4

межреберьях по левому краю грудины. Какой врожденный порок сердца наиболее

часто сопровождает эту патологию?

A *Пороки Фалло

B Коарктация аорты

C Стеноз легочной артерии

D Открытый артериальный проток

E Фиброэластоз

145

У 9 місячної дитини висока температура, кашель, задишка. Хворіє 5 днів після контакту з

хворими на ГРВІ. Стан дитини тяжкий. Температура 38оС, ціаноз носогубного трикутника.

ЧД - 54/хв, роздування крил носа при диханні. Перкуторно над легенями вкорочення звуку

справа нижче кута лопатки, над іншими ділянками - тимпанічний відтінок звуку. При

аускультації: дрібнопухирчасті вологі хрипи з обох боків, більше справа. Який найбільш

вірогідний діагноз?

A Гостра пневмонія

B ГРВІ

C Гострий лариноготрахеїт

D Гострий бронхіт

E Гострий бронхіоліт

146

У ребенка 8 лет жалобы на Т- 38,8оС, боль в горле при глотании, сыпь на коже.

Объективно: лакунарная ангина, отграниченная гиперемия и энантема мягкого неба,

мелкоточечная сыпь на коже, преимущественно в складках, на сгибательных

поверхностях конечностей, лицо с бледным носогубным треугольником. Какой

антибактериальный препарат необходимо назначить в первю очередь?A * Пенициллин

B Гентамицин

C Ампициллин

D Линкомицин

E Тетрациклин

147

Хлопчик народився на 32-му тижні гестації. Через 2 години після народження з'явились

дихальні розлади. Тяжкість СДР за шкалою Сільвермана 5 балів. В динаміці дихальні

розлади зростають, дихальна недостатність не ліквідується при проведенні СДППТ за

Мартином-Буйєром. На рентгенограмі: в легенях відзначається ретикулярно-нодозна

сітка, повітряна бронхограма. Чим напевне зумовлений синдром дихальних розладів?A *Хворобою гіалінових мембран

B Сегментарними ателектазами

C Бронхолегеневою дисплазією

D Природженою емфіземою легень

E Набряково-геморагічним синдромом

148

Дівчинка 13 років скаржиться на підвищення t тіла до 37,4оС протягом останніх 2 місяців

після перенесеної ГРВІ. При огляді : худа, дифузне збільшення щитоподібної залози ІІ

ступеню, щільність її при пальпації, екзофтальм, тахікардія. Який патологічний синдром

має місце у хворої?

A Тиреотоксикоз

B Гіпотиреоз

C Гіпопаратиреоз

D Гіперпаратиреоз

E Тимомегалія

149

У доношеного хлопчика г на 2 добу життя виникла помірна жовтяниця шкіри та слизових

оболонок. Загальний стан дитини не порушений. В крові: непряма гіпербілірубінемія – 120

мкмоль/л. Група крові дитини А(ІІ) Rh(+), група крові матері В(ІІІ) Rh (+). Якою повинна

бути тактика лікаря?

A *Утриматись від медикаментозної терапії

B Призначити ентеросорбенти

C Призначити преднізолон

D Призначити холекінетики

E Провести замінне переливання крові

150

У хлопчика 14 років із загостренням вторинного обструктивного пієлонефриту із сечі

виділена синьогнійна паличка в титрі 1000000 мікробних тіл на 1 мл. Який

антибактеріальний препарат найбільш доцільно призначити в даному випадку?A *Ципрофлоксацин

B Ампіцилін

C Цефазолін

D Азітроміцин

E Левоміцетін

151

У хлопчика 14 років на тлі хронічного тонзиліту, гаймориту появились відчуття перебоїв в

ділянці серця і додаткових пульсових ударів. ЧСС- 83 уд/хв. На ЕКГ: після кожних двох

синусових скорочень регулярно виникають імпульси, в яких відсутній зубець Р, QRS

поширений більше 0,11 с, різко деформований, дискордантний зубець Т, після чого

реєструється повна компенсаторна пауза. Вкажіть характер порушень ритму:A *Екстрасистолія по типу тригемінії

B Екстрасистолія по типу бігемінії

C Часткова а-V блокада

D Повна а-V блокада

E Блокада лівої ніжки пучка Гіса

152

У новонародженого, що народився в результаті стрімких пологів, спостерінається парез

м’язів кисті. Хапальний рефлекс відсутній, не вдається викликати долонно-ротовий

рефлекс. Чутливість кисті відсутня. Ваш діагноз?A *парез Дежерін-Клюмпке

B Парез Дюшена-Ерба

C Тотальне ураження плечового сплетення

D Парез діафрагми

E Синдром Горнера-Бернара

153

Дитині 12 років. Скарги на тупий ниючий біль в епігастрії та правій підребровій ділянці,

який посилюється після прийому жирної або жареної їжі, головний біль, загальну

слабкість, нудоту підвищення температури тіла до субфебрильних цифр. При пальпації

живота відмічається резистентність м’язів в правій підребровій ділянці, позитивні

симптоми Кера, Ортнера, Мерфі. Імовірний діагноз ?A * Хронічний холецистит

B Гострий апендицит

C Вірусний гепатит

D Гострий гастрит

E Гострий панкреатит

154

Дитина, 5 років. Півроку тому була оперована з приводу УВС. Скарги на лихоманку

протягом 3-х тижнів, біль в ділянці серця, м’язах та кістках. При огляді – кожа кольору

“кави з молоком”, аускультативно – систолічний шум в ділянці серця з шумом в III-IV м/р.

На кінцівках пальців встановлено плями Джейнуеля. Ваш попередній діагноз?

A * Інфекційний ендокардит

B Сепсис

C Неревматичний кардит

D Гостра ревматична лихоманка

E Черевний тиф

155

Хлопчик 8 років впродовж 2 років страждає на появу плямистих висипів та свербіж, які

виникають після вживання цитрусових. В анамнезі – з 6 міс. періодично з’являлась

гіперемія шкіри щік після введення соків. Батько страждає на бронхіальну астму, мати –на алергічний риніт. Який діагноз можна припустити ?

A * Атопічний дерматит

B Псоріаз

C Розовий лишай

D Кропив’янка

E Набряк Квінке
Каталог: downloads -> pediatry2
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс
pediatry2 -> Теми рефератів найбільш поширені соматичні захворювання у дітей для студентів медичних факультетів 4 року навчання


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка