Крок Б. Сестринська справа Організаційно-управлінська діяльність 1Сторінка1/5
Дата конвертації17.12.2016
Розмір1.27 Mb.
#4233
  1   2   3   4   5
Крок Б. Сестринська справа

Організаційно-управлінська діяльність

1

Один із структурних підрозділів лікарні складається з наступних відділень: лікувальні палатні профільні відділення, допоміжно-діагностичне відділення, операційний блок, патологоанатомічне відділення, аптека. Яке відділення необхідно додатково відкрити, щоб структура даного підрозділу відповідала типовій структурі стаціонару міської лікарні?A *Приймальне відділення

B Невідкладної допомоги

C Терапевтичне

D Профілактичне

E Стаціонар вдома

2

В обов'язковий штат профільних палатних відділень стаціонару входить середній медичний персонал. Назвіть критерії, які лежать в основі виділення даних штатних одиниць.A *Кількість ліжок, система обслуговування хворих

B Профіль медичної допомоги, стать хворих

C Обіг ліжка, кількість лікарських посад

D -

E Система обслуговування хворих, обіг ліжка

3

Хворі обслуговуються в терапевтичному відділенні стаціонару ланкою медичних

працівників у наступному складі: лікар + медична сестра. Яка організаційна система

обслуговування хворих використовується в даному відділенні стаціонару?A *Одноступенева

B Двохступенева

C Трьохступенева

D Чотирьохступенева

E Комплексна

4

Вагітні жінки, які обслуговуються жіночою консультацією, поставлені на облік у наступний термін вагітності: до 3-х місяців - 45%, від 3-х до 5-ти місяців - 40%, від 5-ти до 8-ми місяців - 15%. Яку питому вагу складають жінки, які вчасно поставлені жіночою консультацією на облік із приводу вагітності?A *45%

B 15%

C 40%

D 55%

E 85%

5

У жіночу консультацію звернулася і була поставлена на облік здорова вагітна жінка зі строком вагітності 26 тижнів. Назвіть рекомендовану кратність відвідування такої вагітною жіночої консультації в даному строку вагітності?A *2 рази на місяць

B 1 раз на місяць

C 1 раз в 3 місяці

D 1 раз в 2 місяці

E 1 раз на тиждень

6

До приймального відділення пологового будинку була доставлена породілля з

підвищеною температурою тіла нез'ясованої етіології. Строк вагітності складає 39-40

тижнів. В яке відділення вона повинна бути направлена?A *Обсерваційне

B Фізіологічне акушерське

C Патології вагітності

D Гінекологічне для консервативного лікування

E Гінекологічне для оперативного лікування

7

Населення міста А. має вікову структуру: дітей у віці від 0 до 14 років - 30%, осіб у віці 15-49 років - 50%, осіб старше 50 років - 20%. Визначте тип вікової структури населення міста.A *Прогресивний

B Стабільний

C Регресивний

D Динамічний

E Змішаний

8

Причинами смертності населення являються: 1) хвороби системи кровообігу, 2)

травми та отруєння, 3) новотвоутворення, 4) СНІД, 5) хвороби органів дихання. Яка з

перерахованих причин займає перше рангове місце в структурі причин смерті

населення розвинених країн?

A *1-а

B 2-а

C 3-я

D 4-а

E 5-а

9

Реєстрація випадку смерті відбувається у відділі ЗАГСу по пред'явленню

спеціального медичного обліково-статистичного документа. Назвіть цей документ.

A *Лікарське свідоцтво про смерть

B Історія хвороби

C Журнал обліку померлих

D Довідка дільничного лікаря про випадок смерті

E Протокол розтину

10

При аналізі демографічної ситуації в місті С. був розрахований показник за наступною

формулою: (число народжених живими * 1000 чисельність жінок у віці 15-49 років).

Як називається розрахований показник?A *Показник загальної плодючості

B Коефіцієнт народжуваності

C Повіковий показник народжуваності

D Показник повікової плодючості

E Показник питомої ваги дітей, які народилися живими у жінок 15-49 років

11

Дитина померла в стаціонарі пологового будинку на 2-й день життя. Назвіть медичні

обліково-статистичні документи, на підставі яких відбувається у відділі ЗАГСу

реєстрація народження і смерті даної дитини.A *Медичне свідоцтво про народження, лікарське свідоцтво про перинатальну смерть

B Журнал запису пологів стаціонару пологового будинку, свідоцтво про смерть

C Довідка дільничного педіатра про народження дитини, довідка про перинатальну смерть

D Індивідуальна карта розвитку дитини, медичне свідоцтво про смерть

E Свідоцтво про народження, лікарське свідоцтво про смерть

12

Відомо, що з 1190 новонароджених народилося живими 1180 дітей. На першому

місяці життя померло 24 дитини, у т.ч. 21 дитина - на першому тижні життя. Вкажіть

кількість померлих у неонатальний період.A *24 дитини

B 34 дитини

C 21 дитина

D 10 дітей

E 3 дитини

13

Питома вага померлих у неонатальний період становить 63% від числа дітей, які

померли на першому році життя. Визначте тип малюкової смертності.

A *Тип А

B Тип В

C Тип С

D Тип D

E Тип Е

14

При оцінці діяльності міського пологового будинку був розрахований статистичний

показник за наступною формулою: ((число мертвонароджених + число дітей, які

померли в постнатальний період) * 1000 число дітей, які народилися живими і

мертвими). Як називається розрахований показник?

A *Перинатальна смертність

B Малюкова смертність

C Акушерська смертність

D Питома вага дітей, які померли в постнатальний період

E Мертвонароджуваність

15

У стаціонарі проводиться аналіз госпітальної захворюваності. Який обліковий

документ являється основним у даному дослідженні?

A *Статистична карта хворого, який вибув із стаціонару

B Медична карта стаціонарного хворого

C Листок непрацездатності

D Аркуш обліку хворих і ліжкового фонду стаціонару

E Журнал запису оперативних втручань у стаціонарі

16

Дільничний терапевт запідозрив у робітника К., який звернувся на амбулаторний

прийом, гостру кишкову інфекцію. Які статистичні облікові документи повинні бути

заповнені в цьому випадку?A *Статистичний талон, листок непрацездатності, екстрене повідомлення про

виявлене інфекційне захворюванняB Медична карта стаціонарного хворого, листок непрацездатності, статистичний талон

C Медична карта амбулаторного хворого, повідомлення про виявлене неепідемічне

захворюванняD Талон амбулаторного пацієнта, повідомлення про виявлене неепідемічне захворювання

E Статистичний талон, медична карта стаціонарного хворого, екстрене повідомлення

про виявлене інфекційне захворювання17

У поліклініці міської лікарні протягом року зареєстровано 8300 нових випадків захворювань серед обслуговуваного населення. Якому показнику захворюваності відповідають вищевказані дані?A *Первинна захворюваність

B Поширеність хвороб

C Патологічна враженість

D Госпітальна захворюваність

E Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності

18

Потрібно розрахувати рентабельність лікувально-профілактичного закладу. Які дані

для цього необхідні?

A *Економічний прибуток по закладу та собівартість виробничих фондів

B Собівартість медичних послуг і загальні доходи

C Собівартість виробничих фондів і загальні витрати

D Ціна та собівартість медичних послуг

E Собівартість медичних послуг і сума витрат за видатковими статтями кошторису

19

Потрібно розрахувати ціну курсу стаціонарного лікування одного хворого. Які дані для

цього необхідні?

A *Середня тривалість лікування одного хворого, собівартість одного ліжко-дня та

плановий прибуток по лікарніB Собівартість одного ліжко-дня та плановий прибуток по лікарні

C Кількість пролікованих за календарний рік хворих, середня тривалість перебування в

стаціонарі та плановий прибуток по лікарніD Собівартість одного ліжко-дня та кількість пролікованих за календарний рік хворих

E Сума витрат по утриманню стаціонару лікарні та загальна сума стаціонарних

ліжко-днів20

Потрібно розрахувати собівартість одного поліклінічного випадку захворювання. Які

дані для цього необхідні?

A *Кількість поліклінічних хворих, пролікованих протягом року, і сумарні витрати на

утримання поліклінікиB Кількість відвідувань поліклініки хворими протягом року та балансова собівартість

медичних послугC Ціна лікування одного хворого в поліклініці та нормативний прибуток

D Сума витрат на утримання поліклініки та сума поліклінічних відвідувань за

календарний рікE Балансова собівартість медичних послуг і ціна лікування одного хворого

21

Серед населення міста А. зареєстровано 280 випадків смерті від новоутворень на

10000 населення. За допомогою якого статистичного показника відображена

смертність населення від новоутворень?A *Інтенсивного

B Екстенсивного

C Наочності

D Співвідношення

E Середнього арифметичного

22

При вивченні смертності серед населення міста В. було встановлено, що причиною

смерті в 30% випадків були серцево-судинні захворювання, в 22% - новоутворення.

Визначте статистичний характер наведених показників.A *Екстенсивні

B Інтенсивні

C Співвідношення

D Наочності

E Відносної інтенсивності

23

Під час планового бактеріологічного обстеження дитячої поліклініки, проведеного

міською дезстанцією, у маніпуляційному кабінеті та кабінеті профщеплень була

висіяна патогенна мікрофлора. Старша медсестра дитячої поліклініки прийняла ряд

управлінських рішень, спрямованих на посилення протиепідемічного режиму в

поліклініці. На якому рівні керування були прийняті відповідні рішення?A * На оперативному рівні керування

B На тактичному рівні керування

C На стратегічному рівні керування

D На перспективному рівні керування

E На координаційному рівні керування

24

У хірургічному відділенні міської лікарні відзначається високий рівень післяопераційної

летальності. На медичній раді лікарні були прийняті управлінські рішення,

спрямовані на виявлення причин і зниження летальності в хірургічному відділенні.

Яка форма керування системою охорони здоров'я реалізована в даній ситуації?

A *Експертна форма керування

B Лінійна форма керування

C Функціональна форма керування

D Колективна форма керування

E Корпоративна форма керування

25

У поліклініці часто спостерігаються великі черги пацієнтів біля кабінетів лікарів у зв'язку зі значним напливом відвідувачів в окремі дні та години роботи, а також через прибуття на прийом одночасно первинних і повторних хворих. Це призводить до тривалого очікування хворими прийому в лікаря та порушенню режиму поліклінічного прийому. За допомогою якого організаційного методу запису пацієнтів на амбулаторний прийом можна повністю нормалізувати дану ситуацію в поліклініці?A * Комбінованого

B Талонного

C Самозапису

D Індивідуального

E -

26

У поліклініці є наступні інформаційні табло: графік роботи поліклініки, графік роботи лікарів, графік роботи адміністрації, план розташування кабінетів у поліклініці. При цьому відзначаються інтенсивні, хаотичні потоки пацієнтів, пов'язані з пошуком кабінетів своїх дільничних лікарів. Яке ще інформаційне табло необхідно створити в поліклініці, щоб усунути зазначені недоліки?A * План розташування та нумерація територіальних дільниць із вказівкою дільничних

лікарів і номерів їхніх кабінетівB Графік роботи поліклініки у вихідні та святкові дні

C Правила поведінки відвідувачів у поліклініці

D Графік роботи допоміжних лікувально-діагностичних служб

E Рекомендаційна інформація освітнього характеру

27

Дослідження спрямоване на вивчення здоров’я жінок - робітниць хімічних виробництв

України. Який метод спостереження (за повнотою охвату) доцільно використати в даному випадку?

A * Вибірковий

B Одночасний

C Сплошний

D Повний

E Дробний

28

Наукове дослідження присвячене вивченню захворюваності студентів медичного коледжу хворобами органів дихання. Що буде являтися одиницею спостереження в такому дослідженні?A * Кожен випадок захворювання органів дихання

B Кожен студент медичного коледжу

C Кожен хворий студент медичного коледжу (будь-яким захворюванням)

D Кожен студент медичного коледжу з хворобою органів дихання

E Кожен випадок захворювання (незалежно від нозологічної форми)

29

Дослідження присвячено вивченню фізичного розвитку школярів міста. Вкажіть объект спостереження даного дослідження.A * Школярі міста

B Фізичний розвиток школярів міста

C Зріст, вага школярів міста

D Стан здоров'я школярів міста

E -

30

Дослідження присвячено вивченню причин травматизму у робочих металургійного заводу. Який вид спостереження (за часом) необхідно використати?A *Поточний

B Методичний

C Пролонгований

D Випадковий

E Одночасний

31

Одна із задач наукового дослідження спрямована на вивчення патологічної ураженості школярів міста хворобами кістково-м'язової системи. Що буде являтися одиницею спостереження в такому дослідженні?A * Кожен випадок хвороби кістково-м'язової системи, виявлений на медичному огляді

B Кожен школяр міста

C Кожен школяр міста з будь-яким захворюванням

D Кожен школяр міста з хворобою кістково-м'язової системи

E Кожен випадок захворювання кістково-м'язової системи за данними звертань за

медичною допомогою32

Наукове дослідження присвячене вивченню факторів, що впливають на смертність населення від серцево-судинних захворювань. Сформулюйте найбільш ефективну мету такого дослідження.A *Виявити провідні і керовані чинники, що впливають на смертність населення від

серцево-судинних захворювань та розробити заходи, спрямовані на зниження її

рівня

B Оцінити ефективність заходів, що використовуються для зниження смертність

населення від серцево-судинних захворюваньC Вивчити ефективність нових методів лікування серцево-судинних захворювань

D Розробити рекомендації, спрямовані на зниження захворюванисті населення

хворобами серцево-судинної системиE -

33

Вивчається стан здоров'я дітей, що займаються в дитячій спортивній школі. Треба

скласти макети таблиць. Які облікові ознаки Ви віднесете до варіаційних?

A *Тривалість тренувань протягом дня

B Стать

C Раціон харчування

D Захворювання, що були в анамнезі

E Вид спорту

34

Наукове дослідження присвячене вивченню вмісту лізоциму в біологічних рідинах

організму спортсменів. Який вид спостереження (за часом) необхідно використати?

A *Поточний

B Методичний

C Пролонгований

D Випадковий

E Одночасний

35

Чисельність дитячого населення на педіатричних дільницях дитячої поліклініки становить: дільниця №1 – 800 дітей; дільниця №2 – 590 дітей; дільниця №3 – 650 дітей; дільниця №4 – 700 дітей; дільниця №5 – 950 дітей. На якій із зазначених педіатричних дільниць кількість дитячого населення відповідає встановленому нормативу?A *№1

B №2

C №3

D №4

E №5

36

На педіатричній дільниці проводиться підготовка дітей до школи. Який медичний документ при цьому оформляється дільничним лікарем-педіатром?A *Медична карта дитини (для школи, школи-інтернату, школи-ліцею, дитячого будинку, дитячого садка)

B Медична карта амбулаторного хворого

C Історія розвитку дитини

D Контрольна карта диспансерного спостереження

E Звіт про профілактичні щеплення

37

Першим етапом надання медичної допомоги сільському населенню являється сільська лікарська дільниця. Які медичні установи забезпечують надання медичної допомоги на даному організаційному етапі?A *Фельдшерсько-акушерський пункт, дільнична лікарня, лікарська амбулаторія

B Центральна районна лікарня, районна санітарно-епідеміологічна станція, пологовий будинок

C Районна поліклініка, районний диспансер, пологовий будинок

D Дитяча лікарня, центральна районна лікарня, фельдшерсько-акушерський пункт

E Диспансер, обласна лікарня, діагностичний центр

38

Сільське населення отримує на першому організаційному етапі долікарську медичну допомогу. Назвіть лікувально-профілактичний заклад, який надає названий вид медичної допомоги.A *Фельдшерсько-акушерський пункт

B Дільнична лікарня

C Центральна районна лікарня

D Обласна лікарня

E Лікарська амбулаторія

39

На сільській лікарській дільниці проводяться флюорографічні обстеження населення. До якого виду медичного огляду відносяться ці обстеження?A *Цільового

B Попереднього

C Періодичного

D Комплексного

E Миттєвого

40

Відносна вологість повітря в приміщеннях для зберігання виробів з металу:A *Не повинна перевищувати 60%

B Не менше 60%

C Не більше 45%

D Не більше 50%

E Не більше 65%

41

Зберігання медичних металевих інструментів забороняється поряд з:A *Йодом, деззасобами, водою

B Дезінфікуючими засобами

C Перев’язувальними матеріалами

D Шприцями для одноразового використання

E Гумовими виробами

42

Особливість маркетингових досліджень медтовару залежить від:A *Кваліфікації лікаря

B Соціальної функції медтовару

C Забезпечення умов зберігання медтовару

D Спросу на товар

E Поділу товару на рецептурний та б/р

43

ЛЗ, що необхідні для підтримання життя класифіковані АВС-аналізом в групу:A *Vital

B Essential

C Non-essential

D Non-vital

E Vital-essential

44

Достовірність, доступність, достатність інформації є загальними вимогами Закону “Про захист споживачів” до:A *Маркування

B Групової тари

C Пакування

D Первинної упаковки

E Вторинної упаковки

45

Одиницями спостереження можуть бути:A *Випадок окремого явища

B Окремий метод дослідження

C Сукупність осіб чи явищ, що досліджується

D Певні предмети, явища

E Певні контингенти осіб

Каталог: wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> Лекція Термінологічні, правові, теоретичні і організаційні основи пожежної безпеки
2011 -> Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці у невиробничий сфері»
2011 -> Програма вступного іспиту з фаху зі спеціальності
2011 -> Історія стрільби з лука XX століття
2011 -> План роботи комунального закладу «Куп’янський спеціальний навчально-виховний комплекс»
2011 -> Правові, організаційні та економічні основи охорони праці І промислової безпеки лекція Сучасний стан, структура І нормативно-правові основи охорони праці у галузі


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка