Крок Фармація Патологічна фізіологіяСторінка1/4
Дата конвертації09.11.2017
Розмір1.27 Mb.
  1   2   3   4
Крок 1. Фармація

Патологічна фізіологія

1

У хворого має місце хронічна постгеморагічна анемія, що супроводжується зниженням

концентрації сироваткового заліза, гіпохромією еритроцитів, пойкіло- та анізоцитозом.

Яка величина кольорового показника буде мати місце при цьому?A *0,7

B 0,8

C 0,9

D 1,0

E 1,1

2

У хворого має місце підвищення опору відтоку крові з лівого шлуночка, що призвело до

включення енергоємкого механізму компенсації. Яку він має назву?

A *Гомеометричний

B Гетерометричний

C Атонічний

D Астенічний

E Метаболічний

3

У хворого на цукровий діабет після введення інсуліну розвинулась кома. Вміст цукру

крові– 2,35 мМ/л. Який вид коми має місце?

A *Гіпоглікемічна

B Лактатацидемічна

C Гіперосмолярна

D Кетоацидотична

E Гіперглікемічна

4

У хворого виявлено порушення периферичного кровообігу, основою якого є обмеження

припливу артеріальної крові. При цьому має місце збліднення даної ділянки, зниження

місцевої температури. Як воно називається?A *Ішемія

B Артеріальна гіперемія

C Венозна гіперемія

D Сладж

E Лімфостаз

5

У пацієнта має місце хвороба Дауна, що супроводжується розумовою відсталістю,

низьким зростом, короткопалістю рук і ніг, монголоїдним розрізом очей. Вивчення

каріотипу показало наявність трисомії за 21-ою парою хромосом. До якого типу

захворювань відноситься зазначена патологія?

A *Хромосомна хвороба

B Молекулярно-генна хвороба

C Гаметопатія

D Фетопатія

E Бластопатія

6

У хворого, який скаржився на набряки при обстеженні виявлено: протеїнурію, артеріальну

гіпертензію, гіпопротеїнемію, ретенційну гіперліпідемію. Як називається цей синдром?

A *Нефротичний

B Анемічний

C Гіпертензивний

D Втрати

E Сечовий

7

В аналізі крові хворого виявлено лейкоцитоз, лімфоцитоз, анемію, клітини

Боткіна-Гумпрехта. Про яку хворобу слід думати лікарю?

A *Хронічний лімфолейкоз

B Гострий мієлолейкоз

C Лімфогрануломатоз

D Мієломну хворобу

E Інфекційний мононуклеоз

8

У хворого, який 5 роки тому переніс резекцію шлунка, в аналізі крові виявлено: анемію,

к.п. = 1,3, мегалоцити, мегалобласти, тільця Жоллі. Який вид анемії розвинувся?

A *В12 - дефіцитна

B Залізодефіцитна

C Гемолітична

D Апластична

E Постгеморагічна

9

У больной с хроническим гломерулонефритом при исследовании мочи выявлена

протеинурия, гематурия, лейкоцитурия. О каком нарушении функции почек

свидетельствует протеинурия?A *Нарушение клубочковой фильтрации

B Нарушение канальцевой секреции

C Нарушение канальцевой реабсорбции

D Нарушение канальцевой секреции и реабсорбции

E -

10

При лабораторном обследовании больного с хроническим гломерулонефритом в крови

выявлена гипохромная анемия, гипопротеинемия, а в моче - протеинурия, гематурия,

лейкоцитурия, цилиндрурия. Какой наиболее возможный механизм развития анемии у

данного больного?

A *снижение выработки эритропоэтина

B гипопротеинемия

C протеинурия

D гематурия

E нарушение синтеза гемоглобина

11

У больного 40-ка лет с ишемической болезнью сердца и заболеванием сосудов ног

(облитерирующий эндартериит) при осмотре нижних конечностей обнаружена бледность

и дистрофические изменения кожи, снижение местной температуры, нарушение

чувствительности, боль. Какое нарушение периферического кровообращения имеется у

больного?A Обтурационная ишемия

B Компрессионная ишемия

C Ангиоспастическая ишемия

D Венозная гиперемия

E Артериальная гиперемия

12

У хворого виявлено цукор в сечі. Вміст глюкози в крові нормальний. Артеріальний тиск

крові нормальний. Який механізм виникнення глюкозурії в даному випадку?

A * Порушення реабсорбції глюкози в канальцях нефрону.

B Інсулінова недостатність.

C Гіперфункція мозкової частини наднирників.

D Гіперфункція щитоподібної залози.

E Гіперфункція коркової частини наднирників.

13

Больной 45-ти лет предъявляет жалобы на тошноту, отрыжку “тухлым”, периодическую

рвоту, метеоризм. При фракционном исследовании секреторной функции желудка

выявлено отсутствие соляной кислоты, ферментов. Какая патология ЖКТ имеется у

больного?

A Ахилия

B Гипохлоргидрия

C Гипоацидное состояние

D Ахлоргидрия

E Анацидное состояние

14

В реанимационном отделении находится пострадавший в автомобильной аварии.

Объективно: пострадавший без сознания, АД 90/60 мм рт.ст., в крови высокое

содержание креатинина и мочевины, суточный диурез – 80 мл. Дайте характеристику

суточного диуреза у пострадавшего.

A Анурия

B Олигоурия

C Полиурия

D Поллакиурия

E Никтурия

15

Больная 54-х лет с язвенной болезнью желудка предъявляет жалобы на слабость,

одышку при малейшей физической нагрузке. В анализе крови: эритроциты 1,44х1012/л,

гемоглобин 66 г/л, ЦП 1,4. Для какой патологии системы крови характерны выявленные

изменения состава периферической крови?

A В12-дефицитная анемия

B Железодефицитная анемия

C Острая постгеморрагическая анемия

D Приобретенная гемолитическая анемия

E Хроническая постгеморрагическая анемия

16

Больной с хронической левожелудочковой недостаточностью предъявляет жалобы на

одышку, тахикардию, цианоз губ. Какой тип гипоксии развился у больного?

A *Циркуляторная

B Гемическая

C Тканевая

D Гипоксическая

E Церебральная

17

У девочки 13 лет при профилактическом осмотре выявлена бледность кожных покровов,

жалобы на повышенную утомляемость. Объективно: одышка при незначительной

физической нагрузке, тахикардия. В анализе крови: гипохромная анемия. Какой тип

гипоксии развился у пациента?

A Гемическая

B Циркуляторная

C Гипоксическая

D Церебральная

E Субстратная

18

З плевральної порожнини хворого отримано ексудат наступного складу: Білка - 34 г/л,

клітин 3600 в мкл, переважають нейтрофіли, рН- 6,8. Який вид ексудату у хворого?

A *Гнійний

B Фібринозний

C Геморагічний

D Серозний

E Змішаний

19

У хворого внаслідок значної крововтрати, що становила 40% об’єму крові, виникла

анурія. Який провідний механізм її виникнення в даному випадку?

A * Зниження гідростатичного тиску в капілярах клубочків

B Підвищення онкотичного тиску крові

C Підвищення тиску в капсулі клубочків

D Зменшення кількості функціонуючих клубочків

E Зниження тиску в капсулі клубочків

20

У хворого пухлина головки підшлункової залози перекрила загальну жовчну протоку, що

призвело до підвищення тиску жовчі. Яким патологічним синдромом це проявиться?

A * Механічна жовтяниця

B Гемолітична жовтяниця

C Паренхіматозна жовтяниця

D Портальна гіпертензія

E Надпечінкова жовтяниця

21

І.І.Мечніков, вивчаючи запальний процес, описав певну закономірність еміграції

лейкоцитів в осередок запалення. Клітини емігрують у такій послідовності:

A * Нейтрофільні гранулоцити, моноцити, лімфоцити

B Моноцити, лімфоцити, нейтрофільні гранулоцити

C Нейтрофільні гранулоцити, лімфоцити, моноцити

D Моноцити, нейтрофільні гранулоцити, лімфоцити

E Лімфоцити, моноцити, нейтрофільні гранулоцити

22

У дитини з вираженою гіпотрофією виникли набряки на нижніх кінцівках, асцит. Яка

провідна ланка патогенезу кахектичного набряку?

A * Зниження онкотичного тиску крові

B Підвищення гідростатичного тиску крові

C Підвищення онкотичного тиску міжклітинної рідини

D Збільшення проникності судинної стінки

E Порушення лімфовідтоку

23

У пацієнта виникла анурія. Величина артеріального тиску становить 50/20 мм.рт.ст.

Порушення якого процесу сечоутворення стало причиною різкого зниження

сечовиділення?A *клубочкової фільтрації

B облігатної реабсорбції

C факультативної реабсорбції

D канальцевої секреції

E всіх перечислених процесів

24

Ріст дитини 10 років досягає 178 см, маса 64 кг. З порушенням якої ендокринної залози

це пов’язано?

A *Гіпофіза

B Щитовидної залози

C Статевих залоз

D Наднирників

E Паращитовидних залоз

25

В приймально-діагностичне відділення доставлена жінка 38 років з матковою

кровотечею. Які найвірогідніші зміни з боку крові відбуваються у рожениці?

A * Зменшення гематокритного числа

B Збільшення гематокритного числа

C Еритроцитоз

D Моноцитоз

E Лейкопенія

26

Після накладання джгута у хворого-дослідждуємого виявили цяткові крововиливи. З

порушенням функції яких клітин це пов'язано:

A *Тромбоцитів

B Моноцитів

C Еозинофілів

D Нейтрофілів

E Лімфоцитів

27

При обстеженні у хворого виявлено підвищення вмісту ліпопротеїнів низької щільності в

сироватці крові. Якого захворювання можна чекати у цього хворого?

A *Атеросклероз

B Запалення легень

C Пошкодження нирки

D Гострий панкреатит

E Гастрит

28

У жінки 45 років в період цвітіння трав з'явилося гостре запальне захворювання верхніх

дихальних щляхів і очей: гіперемія, набряк, слизові виділення. Який вид лейкоцитозу буде

найхарактернішим при цьому?A *Еозінофілія

B Нейтрофілія

C Моноцитоз

D Базофілія

E Лімфоцитоз

29

У хворого з синдромом Іценко-Кушинга спостерігається стійка гіперглікемія та глюкозурія.

Синтез та секреція якого гормону збільшується в даному випадку?

A Кортизолу

B Адреналіну

C Глюкагону

D Тироксину

E Альдостерону

30

У дитини після вживання ранніх овочів, які виявилися насиченими нітритами, виникла

гемічна гіпоксія. Накопиченням якої речовини вона обумовлена?

A *Метгемоглобіну

B Оксигемоглобіну

C Дезоксигемоглобіну

D Карбоксигемоглобіну

E Карбгемоглобіну

31

У постійного жителя високогір’я вміст гемоглобіну у крові складає 180 г/л. Збільшення

синтезу гемоглобіну в умовах хронічної гіпоксії зумовлене стимуляцією кісткового мозку:

A *Еритропоетином

B Адреналіном

C Норадреналіном

D Вазопресином

E Тироксином

32

Хвора на хронічну ниркову недостатність скаржиться на втрату апетиту, блювоту, пронос,

загальну слабкість, нестерпне свербіння шкіри. Який із перелічених механізмів є

головним у виникненні цих симптомів?A *Накопичення продуктів азотистого обміну

B Порушення обміну вуглеводів

C Порушення обміну білків

D Порушення водно-електролітного обміну

E Нирковий ацидоз

33

Внаслідок ушкодження хребта у хворої спостерігається відсутність довільних рухів у

ногах. Виявлені порушення носять назву:

A *Параплегія

B Тетраплегія

C Моноплегія

D Геміплегія

E Парапарез

34

Після оперативного втручання з приводу дифузного токсичного зобу у хворої виникли

фібрилярні посмикування м’язів, приступи клонічних судом. Що найбільш вирогідно

обумовило розвиток симптоматики у хворого?A *Видалення паращитовидних залоз

B Активації надниркових залоз

C Гіпофункції щитовидної залози

D Гіпофункції гіпофіза

E Активації статевих залоз

35

При змащуванні скипидаром язик у кроля червоніє, його кровонаповнення збільшується.

Артеріальна гіперемія якого типу виникає в цьому випадку?

A Нейротонична

B Нейропаралітична

C Метаболічна

D Реактивна

E Робоча

36

Після застосування фенацетину у пацієнта М. з’явився гострий біль в горлі, підвищилася

температура тіла. Обстеження показало наявність некротичної ангіни і агранулоцитоз.

Зменшення кількості яких лейкоцитів характерно для агранулоцитозу?A Нейтрофілів

B Еозинофілів

C Базофілів

D Лімфоцитів

E Моноцитів

37

У щура, який протягом доби знаходився в імобілізаційній камері, на розтині виявлено

ерозії шлунка. Які гормони можуть спричинити виникнення ерозій в даному випадку?

A Глюкокортикоїди

B Мінералокортикоїди

C Інсулін

D Глюкагон

E Естрогени

38

При розкритті абсцесу в ротовій порожнині з'явилися виділення жовто-зеленого кольору.

Які клітини завжди представлені і переважають в гнійному ексудаті?

A Нейтрофіли

B Еозинофіли

C Базофіли

D Лімфоцити

E Еритроцити

39

Людині в око потрапив тополиний пух, який спричинив подразнення та почервоніння ока.

Який вид разладу місцевого кровообігу спостерігається?

A * Артеріальна гіперемія

B Ішемія

C Емболія

D Венозна гіперемія

E Тромбоз

40

Люди, находящиеся в помещении при пожаре, страдают от отравления угарным газом.

Какой вид гипоксии при этом наблюдается?

A *Гемическая

B Циркуляторная

C Гипоксическая

D Дыхательная

E Тканевая

41

У больного, длительно страдающего язвенной болезнью желудка, отмечается резкое

истощение, бледность кожи, слабость, потеря аппетита, отвращение к мясной пище.

При биопсии слизистой желудка выявлен клеточный атипизм. Для какой патологии

характерны данные симптомы?

A * Злокачественная опухоль желудка

B Доброкачественная опухоль желудка

C Полипоз

D Гипертрофический гастрит

E Глистная инвазия

42

У новонародженного, який народився від третьої вагітності резус-негативної матері

спостерігаються жовтяниця, яка наростає з часом, симптоми подразнення ЦНС, анемія.

Який вид жовтяниці у новонародженного?A * Гемолітична

B Паренхимотозна

C Обтураційна

D Паразитарна

E Токсична

43

У больного 42 лет отмечается бледность кожных покровов, слабость, увеличение

лимфатических узлов. В периферической крови выявлены: лейкоцитоз, отсутствие

переходных форм лейкоцитов ("лейкемический провал"), ускоренное СОЭ. О развитии

какого заболевания Вы скорее всего подумаете?

A * Острый лейкоз

B Хронический лейкоз

C Эритромиелоз

D Нейтрофильный лейкоцитоз

E Лейкемоидная реакция

44

У больного любые повреждения сосудов сопровождаются длительным

кровотечением, в крови выявлен дефицит YIII фактора свертывающей системы крови.

Какое заболевание у больного?A * Гемофилия

B Геморрагический васкулит

C Тромбоцитопеническая пурпура

D Анемия

E Лучевая болезнь

45

У больного после кровоизлияния в мозг стали невозможными активные движения левой

руки и ноги. Тонус мышц этих конечностей повышен, их спинальные рефлексы резко

усилены, расширены зоны рефлексов. Назовите вид расстройства центральной нервной

системы у больного:

A * Центральный паралич

B Периферический паралич

C Спинальный шок

D Вялый паралич

E Рефлекторный паралич

46

При работе по ликвидации последствий аварии на АЭС работник получил дозу

облучения 500 рентген. Через 10 часов появились жалобы на головную боль,

головокружение, тошноту, рвоту, понос. Какой период лучевой болезни наблюдается у

больного?

A * Первый ("рентгеновское похмелье")

B Второй ("мнимого благополучия")

C Третий (выраженных клинических проявлений)

D Четвертый (завершающий)

E Период осложнений и последствий

47

При приступе калькулезного холецистита у больного появился омыленный кал,

стеаторея. О нарушении какого этапа жирового обмена свидетельствует данные

изменения?A *нарушение переваривания, всасывания и выделения жира

B нарушения всасывания жира

C нарушение промежуточного обмена жиров

D нарушение обмена жира в жировой ткани

E нарушение депонирования

48

У больного после резекции желудка появилась слабость, бледность кожных покровов,

одутловатость лица, увеличение печени и селезёнки. В периферической крови

обнаружены мегалобласты и мегалоциты, гиперхромия (цветовой показатель 1,3). Какой

вид анемии наблюдается у больного?

A12-дефицитная

B Гемолитическая

C Гипопластическая

D Железодефицитная

E Токсическая

49

При розгерметизації кабіни літака на висоті 19 км наступила миттєва смерть пілотів. Яка

її причина?

A *Вибухова декомпресія

B Крововилив в головний мозок

C Інфаркт міокарду

D Кровотечі

E Параліч дихального центра

50

У жінки 25 років на 8 місяці вагітності з’явилися ознаки розширення вен нижніх кінцівок,

набряки стоп. Який вид розладів периферичного кровообігу спостерігається у вагітноі?

A *Венозна гіперемія

B Артеріальна гіперемія нейротонічного типу

C Артеріальна гіперемія нейропаралітичного типу

D Ішемія

E Емболія

51

В аварийной ситуации аквалангист, в нарушении правил, быстро поднялся с глубины на

поверхность. У него отмечается потеря сознания, нарушение дыхания и сердечной

деятельности в результате развития кессонной болезни. Какое осложнение может

развиться у аквалангиста?

A *Газовая эмболия

B Жировая эмболия

C Воздушная эмболия

D Клеточная эмболия

E Тромбоэмболия


Каталог: data -> kafedra -> internal -> distance -> krok
distance -> Електронна медична апаратура План лекції
distance -> Лектор: доцент кафедри медичної біології, к м. н. Бігуняк Тетяна Володимирівна Мета лекції
distance -> Історія педагогічної думки
krok -> A група здоров’я ІІ. Безперервна робота за комп’ютером повинна бути не більше 25 хв. Кожний учень повинен бути забезпечений окремим робочим місцем. B
krok -> Крок Загальна лікарська підготовка Гігієна, ооз 1
krok -> 3. Педіатричний профіль 1
krok -> 1. Терапевтичний профіль 1


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка