Кучер Тетяна Миколаївна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури; робоча програмаСкачати 416.39 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації23.03.2017
Розмір416.39 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Юридичний факультет


Кафедра нотаріального та виконавчого

процесу і адвокатури
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана юридичного факультету

з навчальної роботи

__________

«____»____________2013 року

УЧАСТЬ АДВОКАТА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ

М 1- Участь адвоката в Європейському суді з прав людини у цивільних справах

М 2- Участь адвоката в Європейському суді з прав людини у кримінальних справах

для студентів

галузь знань – 0304 «Право»


напрям підготовки – 6.030401 «Правознавство»

Київ – 2013

Робоча програма навчальної дисципліни «Участь адвоката в Європейському суді з прав людини М 1:Участь адвоката в Європейському суді з прав людини у цивільних справах; М2: Участь адвоката в Європейському суді з прав людини у кримінальних справах.» для студентів галузі знань «Право», напряму підготовки «Правознавство».

«19» грудня 2013 року – 14 с.


Розробники: Бондар Ірина Вадимівна,

кандидат юридичних наук, ассистент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури;Кучер Тетяна Миколаївна,

кандидат юридичних наук, асистент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури;


Робоча програма навчальної дисципліни «Участь адвоката в Європейському суді з прав людини М 1:Участь адвоката в Європейському суді з прав людини у цивільних справах; М2: Участь адвоката в Європейському суді з прав людини у кримінальних справах.» затверджена на засіданні кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури

Протокол № 4 від «19 грудня» 2013 року


Завідувач кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури
___________ Фурса С.Я.

«19 грудня» 2013 року


Схвалено науково - методичною комісією юридичного факультету
Протокол № 2/01 від «24» грудня 2013 року

Голова науково-методичної комісії _____________ Безклубий І.А.

«24» грудня 2013 року

Схвалено предметною комісію з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету


Протокол №___ від «___» __________ 201_ року
Голова предметної комісії _____________ Луцишин З.О.

«___» __________ 201_ року


© І.В.Бондар, Т.М. Кучер, 2013ВСТУП

Навчальна дисципліна «Участь адвоката в Європейському суді з прав людини» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» галузі знань права з напряму підготовки ДК 009:2010 “Діяльність в сфері права”, спеціальності - 8.03040201 «Правознавство».

Дана дисципліна нормативна за спеціалізацією адвокатура.

Викладається у ІІ семестрі І курсу магістратури та в І семестрі ІІ курсу магістратури в обсязі – 72 год.(2 кредити ECTS) зокрема: лекції –18 год., практичні - 0 год. семінарські заняття – 16 год., лабораторні – 0 год., самостійна робота – 7 год. Завершується дисципліна – заліком.

Мета дисципліни – є формування у студентів теоретичних знань у даній галузі правової науки та практичних навичок щодо участі адвоката у Європейському Суді з прав людини, вивчення особливостей діяльності адвоката із розрахунку на провадження у Європейському суді з прав людини та діяльності адвоката на різних стадіях розгляду справи у Європейському суді.

Завдання – полягає у поглибленному дослідженні особливостей участі адвоката в Європейському Суді, визначенні правових засад захисту прав людини ти основоположних свобод у Європейському суді з прав людини, розкритті правового статусу адвоката у Європейському Суді.

Структура курсу

Навчальна дисципліна включає два модулі, які охоплюють 9 тем. За підсумками вивчення дисципліни передбачається написання модульної контрольної роботи.

Завершується вивчення дисципліни «Участь адвоката в Європейському суді з прав людини» складанням заліку.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:


 • теорію адвокатури в Україні, зокрема понятійний апарат, організацію адвокатури в Україні, норми та їх сутність;

 • процедуру розгляду справ у Європейському суді з прав людини;

 • особливості діяльності адвоката на різних стадіях процесу Європейського Суду з прав людини;

 • норми Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та протоколів до неї;

 • правового статусу адвоката у Європейському Суді.

вміти:

 • використовувати набуті знання у практичній діяльності;

 • вільно володіти державною мовою;

 • грамотно письмово висловлювати власні думки;

 • правильно застосовувати норми матеріального права;

 • проводити правороз’яснювальну роботу серед населення.

Місце дисципліни- знання, отримані при вивченні даної дисципліни допоможуть студентам-майбутнім адвокатам при здійсненні ними їх професійної діяльності при зверненні до Європейського суду з прав людини.

Зв’язок з іншими дисциплінами. Даний спецкурс перебуває у тісному зв'язку з такими дисциплінами як: «Адвокатура України», «Адвокатська етика», «Міжнародні стандарти організації та діяльності адвокатури в Україні» тощо.

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 5, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 6 - 9. Обов’язковим заліку є написання модульнихконтрольних робіт.

Оцінювання за формами контролю :
ЗМ1

ЗМ 2

Min. – 10 балів

Max. – 20 бали

Min. – 10 бали

Max. – 20 балів

Усна відповідь

1

5

1

5

Доповнення

0,5

2

0,5

2

Самостійна робота

1

5

1

5

Вирішення задачі

1

5

1

5

Реферат

1

5

1

5

Модульна контрольна робота

1

10

1

10

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум –20 балів для одержання заліку обов’язково відпрацювання через усне опитування в поза аудиторний час (час консультацій викладача) або шляхом написання реферату на тему, задану викладачем. За 10 днів до початку складання заліку викладач припиняє приймати відпрацювання.

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року.Лектор може додати ще до 20 балів, до отриманих на практичних заняттях, за рахунок виконання додаткових завдань наданих викладачем студентам.
При простому розрахунку отримаємо:
Змістовний модуль

залік

Підсумкова оцінка

Мінімум

20

40

60

Максимум

40

60

100


При цьому, кількість балів:

 • 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

 • 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання;

 • 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);

 • 65-74 відповідає оцінці «задовільно»;

 • 75 - 84 відповідає оцінці «добре»;

 • 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);

 • 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно».


Шкала відповідності


За 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

Зараховано

85 – 89

75 – 84

65 – 74

60 – 64

1 – 59

не зарахованоТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Теми


Назва теми

Кількість годинлекціїсемінарисамостійна

робота

студента


Участь адвоката в Європейському суді з прав людини у цивільних справах та кримінальних справах1

Правові засади захисту прав людини та основоположних свобод у Європейському суді з прав людини3

42

Право, що підлягає захисту за Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод.

3

43

Європейський Суд з прав людини

4

4
4

Правовий статус адвоката у Європейському Суді з прав людини

4


4


Модульна контрольна робота

2

0

0

Всього за :


16

16
5

Вичерпання національних механізмів захисту як передумова для звернення до Європейського суду з прав людини


6

Діяльність адвоката із розрахунку на провадження у Європейському Суді з прав людини


7

Діяльність адвоката при зверненні особи до Європейського Суду з прав людини


8

Діяльність адвоката на стадії розгляду цивільних та кримінальних справ Європейським Судом з прав людини


9

Діяльність адвоката при виконанні рішення Європейського суду з прав людини


Всього за змістовим модулем ІІ:


Каталог: images -> abook file
abook file -> Актуальні проблеми цивільного процесу України” навчальна робоча програма спецкурсу для магістрів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 030401 «Правознавство»
abook file -> Робоча програма навчальної дисципліни «Договірне право: теорія та юридична практика» для студентів
abook file -> Навчально-методичний посібник «Сучасні інформаційні технології»
abook file -> Програма для студентів спеціальності освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст" Затверджено
abook file -> Дідич Тарас Олегович, Доцент кафедри теорії права та держави, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма
abook file -> Кривошеїна Інга Валеріївна, доцент кафедри інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук робоча програма
abook file -> Програма для студентів спеціальності 12. 00. 04 господарське право; господарсько-процесуальне право Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр права" Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 03040101 "Правознавство" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" Затверджено

Скачати 416.39 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка