Курс лекцій з дисципліни "Теорія і методика професійного навчання для магістрів спеціальності „Вища школа"


Тема 18. Методика самостійної роботи студентів у професійній освітіСторінка12/12
Дата конвертації11.09.2018
Розмір1.73 Mb.
ТипКурс лекцій
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Тема 18. Методика самостійної роботи студентів у професійній освіті

План

  1. Самостійна робота як форма навчання:

а) активізація самостійної роботи студентів;

б) науково-дослідна робота студентів.  1. Типи самостійної діяльності студентів.

Основні поняття:самостійна робота студентів, професійна освіта, практичні та лабораторні заняття, аудиторні та поза аудиторні заняття, заняття під керівництвом викладача, структура занять, методика навчання самостійної роботи, пізнавальні завдання, форма навчання, метод навчання, прийом навчання, курсове і дипломне проектування, науково-дослідна робота.

1. На самостійну роботу слід виносити відсоток матеріалу різних ступенів оволодіння, і якщо ступінь невисокий відповідно до цілей навчання, то частка самостійної роботи в загальному часі навчання може бути невеликою (20-40%). Великий відсоток матеріалу доведений до вищих рівнів оволодіння, то частка самостійної роботи в загальному часі навчання може бути вельми високою (до 80%).

Якщо вибраний звичний варіант співвідношення самостійної і несамостійної роботи, при якому розуміння (попереднє або повне) досягається на аудиторних заняттях, а оволодіння - на самопідготовці, то початковим рівнем засвоєння тут буде досягнуте на аудиторних заняттях розуміння змісту навчального матеріалу.Процес навчання включає три компоненти: організацію пояснення, організацію відробітку, організацію контролю: початкового, проміжного і кінцевого. Залежно від того, який вибраний варіант опрацювання матеріалу на самостійній роботі (частина знань і дій цілком від початку і до кінця, або всі знання і дії, але тільки відробіток, а пояснення - на аудиторних заняттях) процес навчання на самостійній роботі включатиме всі перераховані компоненти або тільки частину їх (частково контроль також може бути винесений на самостійний контроль, в першу чергу, проміжний). Конкретний зміст процесу організації навчання в умовах самостійної роботи і протікання навчання здійснюються методами організації пояснення, відробітку і контролю.

До творчих або проблемно-пошукових методів самостійного набуття знань студентами відносимо дослідницькі завдання експериментально-дослідницького та теоретичного характеру (Ільїна Т.). Вивчення курсу аграрних дисциплін передбачає обов’язкові самостійні роботи студентів - виконання рефератів із відповідних тем, складання і вирішення кросвордів та інших тестових завдань (Трубачева С.).

Вказані методи в умовах самостійної роботи є по суті варіантами методів навчання взагалі, вживаних у рамках будь-яких форм навчання. Пояснення може проводитися методом повідомлення готового знання, методом організації самостійного виведення студентами конкретних знань із загальних положень, даних їм у готовому вигляді, методом організації керованого викладачем самостійного індивідуального пошуку студентами знань, що підлягають засвоєнню тощо. Відробіток матеріалу після того, як він одержаний і зрозумілий студентам у поясненні може здійснюватися методом довільного заучування, Довільне засвоєння у вправах звичним шляхом або способом поетапного відробітку. Існують і комплексні методи навчання, в яких пояснення, відробіток, контроль здійснюються паралельно (програмоване навчання, колективні дискусії, імітаційні ігри ). Контроль може здійснюватися методами опитування, постановки контрольних завдань (усних і письмових) і оцінки по кінцевому продукту або також по процесу його отримання .

В умовах самостійної роботи, якщо на неї покладається як з'ясування змісту навчального матеріалу, так і його закріплення застосовуються перераховані вище методи навчання з відповідною адаптацією до умов самостійної роботи. Так, організація з'ясування змісту матеріалу шляхом "сполучення готового знання" в умовах самостійної роботи реалізується тільки у вигляді вивчення текстів підручників, навчальних посібників, записів лекцій тощо. Організація з'ясування матеріалу шляхом виведення його із загальних положень реалізується в умовах самостійної роботи через виконання відповідних завдань на виведення із загальних положень даних в аудиторних заняттях (або витягнутих також самостоятельно текстів) конкретних знань. Нарешті, організація з'ясування матеріалу шляхом самостійного пошуку реалізується через вирішення пошукових задач на виявлення закономірностей, знаходження принципів вирішення задач, за наявності наведень, підказок, непрямих вказівок студентам, які представлені у відповідних методичних матеріалах для організації самостійної роботи.

Проведення відробітку з'ясованого матеріалу в умовах самостійної роботи здійснюється шляхом постановки студентам завдань. Нарешті, важливою умовою ефективності організації самостійної роботи є індивідуальний підхід до студентів. У навчальному процесі повинні використовуватися не тільки однакові для всіх студентів, але також індивідуальні форми самостійної роботи, в яких повинні враховуватися знання, уміння і навики студентів, рівень їх пізнавальних інтересів, мотивованість. З урахуванням цих чинників у самостійній роботі повинні варіюватися завдання цілей робіт, ступінь допомоги, форми контролю.

Із сказаного виходить, що ефективне здійснення процесу навчання в умовах самостійної роботи вказаними вище методами можливе тільки за умови достатньої готовності учнів до самоорганізації навчальної діяльності, при сформуванні у них всіх тих навчальних дій, про які говорилося вище, а також за наявності і деяких педагогічних умінь для організації умов самонавчання (Граф В., Ільясов І., Ляудіс В.).

Під час методики навчання аграрним дисциплінам, слід звертати увагу на науково-дослідну роботу студентів: джерела інформації (законодавство, нормативні акти, фактографічна інформація, бібліографічні джерела, статистика, наукова література); методичні прийоми дослідження,методичні прийоми узагальнення і реалізації результатів (Білуха М.). Є доцільність у навчанні студентів науково-дослідного гуртка основам агротехнічних практичних знань та навичок, що передбачені навчальною програмою. Закласти у учнів тягу до самостійної дослідної роботи, вести її чітко, планово (Філипов А.)2. У дидактиці розрізняють чотири типи самостійної діяльності:

- самостійна робота відтворюючого типу, в ході якої студент оперує наявними знаннями;

- самостійна робота пізнавально-пошукового типу, в ході якої студент набуває нові знання;

- самостійна робота творчого типу; студент створює щось нове, оригінальне (курсове, дипломне проектування, наукові дослідження);

- самостійна робота пізнавально-критичного типу; пов'язана з розширенням контактів навчання з життям.

Мабуть, при проведенні лекції найприйнятнішими будуть перші два типи самостійних дій студентів і, головним чином, - другий тип. Третій і четвертий безпосередньо пов'язані з роботою студентів над курсовим і дипломним проектами, при виконанні наукових досліджень, включаючи і практичну діяльність після закінчення ВНЗ.

Перша форма запропонована Д. Марквардтом. Суть її полягає у тому, що навчальна інформація розбивається на окремі смислові частини, які висловлюються викладачем. У процесі викладу однієї частини інформації рекомендується тільки уважно слухати, після закінчення студенти повинні самостійно сформулювати матеріал, записати в конспект. При цьому можна звертатися за консультацією до викладача, який зобов'язаний дати необхідні роз'яснення.

Суть другої форми реалізації самостійної діяльності полягає у вирішенні пізнавальних задач. Відомо, що процес засвоєння нових знань може проходити в результаті самостійного пошуку шляхом рішення пізнавальної задачі. При використанні даної форми в процесі лекції пропонується самостійно «порівняти між собою явища, факти», «пояснити причини». Якщо про ці явища і причини викладач повідомляє сам, то в свідомості можуть утворюватися лише нестійкі моделі на перших поверхах кори головного мозку. При організації самостійної роботи відбувається проникнення збудження у вищі поверхи і створення зв'язків між нейронами моделі істотно посилюється.

Самостійна робота по частково або повністю розробленим навчально-методичним текстам проводиться на лекції, де повідомляються головні частини наукової інформації і управляюча інформація, необхідна для організації роботи за вказаними текстами. Вона видається відразу в одній або двох-трьох порціях. У проміжках між повідомленнями інформації викладачем і студенти самостійно працюють за методичними текстами.

Четверта форма самостійної роботи на лекції реалізується, якщо студентам довіряються висновки формул (повні або часткові), формулювання теорем, визначень тощо.

Форма самостійних дій з обговоренням і оцінкою дій за етапаит переважно використовується на практичних заняттях. Значущим стимулом тут виступають оцінка, пріоритет і час.

До числа інших методів викладачів ВНЗ, що іноді зустрічаються в практичній діяльності, можна віднести:

- самостійне вивчення студентами деякої порції навчальної інформації;

- слухання лекції з наперед підготовлених конспектів, в які студент вносить додаткові замітки на основі інформації, що повідомляється лектором. При цьому студент повинен вивчити зміст лекції самостійно, а в процесі лекції тільки коректувати свої знання;

- самостійне вивчення навчальної інформації (без прослуховування лекцій); вільний вибір завдання.

Запитання для самоконтролю та контролю знань і вмінь

Основні поняття: самостійна робота студентів, професійна освіта, практичні та лабораторні заняття, аудиторні та поза аудиторні заняття, заняття під керівництвом викладача, структура занять, методика навчання самостійної роботи, пізнавальні завдання, форма навчання, метод навчання, прийом навчання, курсове і дипломне проектування, науково-дослідна робота.

Тести –задачі.

1. Ви як голова циклової комісії, поясніть своїм колегам суть поняття „методика самостійної роботи”.

2. Доведіть своїм колегам, викладачам спеціальних дисциплін, що самостійна робота є активною формою навчання.

3. Як викладач спеціальних дисциплін, проявіть педагогічну майстерність та активізуйте заняття із дипломного проектування.
Додатки
Додаток А
з/п

Змістовні

модулі

Назва теми

Розподіл навчального часу

Лекції

Семінарські

та практичні

заняття


Самостійна

робота


Всього

1

Організа-

ційно-методичні основи дисципліни1.1. Методика як наука та шляхи її розвитку

2

2

4

8

1.2. Державні стандарти

2

2

4

5

1.3. Реалізація дидактичних правил і принципів навчання

2

2

4

8

1.4. Сталий розвиток у професійній освіті

2


1.5. Системи навчання в професійній освіті

2

2

4

8

1.6. Поза аудиторні форми навчання у професійній освіті

2


1.7. Оптимальний вибір методів навчання

2

2

4

8

1.8. Методика контролю навчальної діяльності студентів в професійній освіті

2

2

4

8

1.9. Організація і методика курсового і дипломного проектування

2

2

4

81.10. Навчальні та виробничі практики в професійній освіті

2

2

4

81.11. Методична робота у вищих навчальних аграрних закладах освіти

2

2

4

8

2

Способи діяльності фахівців

2.1.Методика проблемного навчання

2

2

4

8

2.2.Методика ігрового навчання

2

2

4

8

2.3. Методика кредитно-модульного навчання

2

2

4

8

2.4. Методика кейса

2

2

4

8

2.5. Методи активізації та інтенсифікації в професійному навчанні

2

2

4

8

2.6. Інтелектуально – професійні уміння та методика їх формування

2

2

4

8

2.7. Методика самостійної роботи студентів у професійній освіті

2

2

4

8

Разом

36

36

72

144

Рекомендована література

1. Абашкіна Н. В. Принципи розвитку професійної освіти в Німеччині / Н. В. Абашкіна ; АПН України, Ін‑т педагогіки і психології проф. освіти. – К. : Вища шк., 1998. – 207 с.

2. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – Кн. 1 : Особистісно-орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. – 280 с.

3. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.П.Беспалько.- М.: Педагогика ,1989-192 с.: рис.

4. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: “контекстный подход” : метод. пособие / А. А. Вербицкий. – М. : Высш. шк., 1991. – 207 с. : ил.

5. Вергасов В. М. Активизация познавательной деятельности студентов в высшей школе / В. М. Вергасов. – 2-е изд., доп. и перераб. – К. : Вища шк., Голов. изд.-во 1985. – 174 с.

6. Галаган А. И. Отечественная и зарубежные системы образования / А. И. Галаган. – М. : Просвещение, 2003. – 256 с.

7. Галеев И.Х., Чепегин В.И., Сосновский С.А., О проекте «Информационные технологии образования» // Межвузовская научно-практическая конференция «Высшая школа в условиях социокультурных изменений», ISBN 5-93593-002-1.- Казань: ТИСБИ, 2000 - С. 54-56.

8. Гершунский Б. С. Философия образования для XXI века = Thephilosophy of education for the XXI century (в поисках практико- ориентированных образовательных концепций) / Б. С. Гершунский ; Рос. акад. образования, Ин-т теории образования и педагогики. – М. : Совершенство, 1998. – 607 с.

9. Гуменюк А. А. Методика обучения по предмету „Растениеводство”: индустриальная технология возделывания полевых и кормовых культур : учеб. пособие для слушателей пед. фак. с.-х. вузов и преподавателей сред. с.-х. заведений / А. А. Гуменюк. – К. : Вища шк., 1985. – 264 с. : рис.

10. Державний класифікатор України: Класифікатор проф­есій ДК 003-95. - К.: Держстандарт України, 1995.- 674 с.

11. Державний класифікатор України: Класифікація видів економічної діяльності ДК 009-96.-К.: Держстандарт України, 1996.-834 с.

12. Державний класифікатор України: Класифікація видів науково-технічної діяльності ДК 015-97. - К.: Держстандарт Укра­їни, 1998.- 450 с.

13. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. 1. - Краматорськ: Видавництво центру продуктивності, 1988. – 234 с.

14. Есенькин Б. С. Болонский процесс – стандартизация или свободный полет / Б. С. Есенькин, Ю. Ф. Майсурадзе // Высш. образование сегодня. – 2005. – № 5. – C. 22–24.

15. Журавська Н. С. Актуальність проблеми підготовки викладачів професійно-орієнтованих дисциплін у вищих аграрних навчальних закладах України / Н. С. Журавська // Наук. зап. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова – 2007. – LXIX (№ 69). – С. 111–118.

16. Журавська Н. С. Аналіз реформ вищої освіти у Франції, Нідерландах, Бельгії / Н. С. Журавська // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. – 2007. – № 3/4. – С. 145–153.

17. Журавська Н. С. Безперервність та ступеневість освіти – основа світових технологій / Н.С. Журавська // Наук. вісн. НАУ. – 2002. – Вип. 59. – С. 123–130.

18. Журавська Н. С. Вища освіта Італії та Бельгії: підготовка викладачів професійно-орієнтованих дисциплін / Н. С. Журавська // Наук. зап. Ніжин. держ. ун-ту ім. М. Гоголя. – 2007. – № 4. – С. 139–143.

19. Журавська Н. С. Глобальна мережа: основний засіб доставки освіти у вищих навчальних закладах зарубіжних країн / Н. С. Журавська // Нова пед. думка. – 2006. – № 4. – С. 18–20.

20. Журавська Н. С. Індивідуалізація навчання як засіб поліпшення організації самостійної роботи студентів в системі післядипломної освіти / Н. С. Журавська // Придніпр. наук. вісн. – 1998. – № 45 (112). – С. 75–77.

21. Журавська Н. С. Інформаційні технології як шлях до покращення якості вітчизняної освіти: зарубіжний досвід / Н. С. Журавська // Нова пед. думка. – 2007. – № 3. – С. 14–16.

22. Журавська Н. С. Історичні традиції освітньої системи Франції / Н.С. Журавська // Нові технології навчання : наук.-метд. зб. / М-во вищ. освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. – 2004. – Вип. 38. – С. 200–210.

23. Журавська Н. С. Курс лекцій з дисципліни „Теорія і методика професійної підготовки спеціалістів (загальна методика)” для викладачів вищих аграрних навчальних закладів, слухачів педагогічного факультету, магістрів (методичний посібник) / Н. С. Журавська. – К. : Вид. центр НАУ, 2003. – 90 с.

24. Журавська Н. С. Критерії оцінки діяльності країн ЄС із орієнтацією на підготовку викладачів-агарників / Н.С. Журавська //Вісник Черн.держ. пед. ун-ту.-2009.-Вип.67.-С. 227-331.

25. Журавська Н. С. Методика навчання дисципліни „Кормовиробництво” : прогр. для вищ. закл. освіти III-IV рівнів акредитації із спец. 7.010104 : “Професійне навчання” / Н. С. Журавська, Р. Р. Балан . – К. : Аграр. освіта, 2004. – 17 с.

26.  Журавська Н. С. Методичний посібник з дисципліни „Методика навчання дисципліни „Захист рослин” для викладачів вищих аграрних навчальних закладів, слухачів педагогічного факультету, магістрів / Н. С. Журавська. – К. : Вид. центр НАУ, 2003. – 83 с.

27. Журавська Н. С. Методичний посібник з дисципліни „Методика навчання дисципліни „Кормовиробництво” для викладачів вищих аграрних навчальних закладів, слухачів педагогічного факультету, магістрів / Н. С. Журавська. – К. : Вид. центр НАУ, 2003. – 74 с.

28. Журавська Н. С. Методичний посібник з дисципліни „Методика навчання дисципліни „Рослинництво” для викладачів вищих аграрних навчальних закладів, слухачів педагогічного факультету, магістрів / Н. С. Журавська. – К. : Вид. центр НАУ, 2003. – 86 с.

29. Журавська Н. С. Методика навчання дисциплінам за напрямом базової освіти 1301 “Агрономія” / Н. С. Журавська // Методичний посібник для підготовки фахівців із спеціальності 8.000005 : „Педагогіка вищої школи” а також викладачів вищих аграрних навчальних закладів. – К., 2005. – 51с.

30. Журавська Н. С. Навчальні плани і програми підготовки викладачів аграрних професійно-орієнтованих дисциплін у Люксембургському університеті / Н. С. Журавська // Молодь і ринок. – 2009. – № 1. – С. 78–82.

31. Журавська Н. С. Особливості застосування форм і методів навчання у закладах післядипломної освіти / Н. С. Журавька // Наук. вісн. Нац. аграр. ун-ту. – К., 2001. – Вип. 34. – С. 318–322.

32. Журавська Н. С. Особливості навчання спеціальних дисциплін // Наук. вісн. нац. аграр. ун-ту. – К., 2000. – Вип. 30. – С. 105–111.

33. Журавська Н. С. Особливості підготовки викладачів для навчання аграрних професійно-орієнтованих дисциплін в університетах Італії : навч. плани і прогр. / Н. С. Журавська // Наук. зап. нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова – 2008. – LXXV (№ 75). – С. 77–90.

34. Журавська Н. С. Підготовка викладачів вищої аграрної школи: європейський стандарт освіти / Н. С. Журавська // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2007. – Вип. 1–2. – С. 73–80.

35. Журавська Н. С. Підготовка викладачів професійно-орієнтованих дисциплін: визначення бар'єрів педагогічної діяльності / Н. С. Журавська // Наук. зап. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – 2007. – LXX (№ 70). – С. 53–63.

36. Журавська Н. С. Підготовка викладачів професійно орієнтованих дисциплін: теорія і практика вищої освіти у країнах Європейського Союзу / Н. С. Журавська // Пробл. інж.-пед. освіти. – 2007. – № 17. – С. 77–87.

37. Журавська Н. С. Підготовка викладачів професійно-орієнтованих дисциплін у вищих аграрних навчальних закладах: досвід Франції / Н. С. Журавська // Наук. вісн. нац. аграр. ун-ту. – К., 2007. – № 109. – С. 332–341.

38. Журавська Н. С. Підготовка викладачів професійно-орієнтованих дисциплін у вищих навчальних закладах Італії, Німеччини, Великобританії / Н. С. Журавська // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2008. – Вип. 1. – С. 63–73.

39. Журавська Н. С. Підготовка викладачів у вищих аграрних навчальних закладах Франції: методологічний аспект / Н. С. Журавська // Наук. зап. нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – 2007. – LXVI (№ 66). – С. 57–65.

40. Журавська Н. С. Підготовка викладачів для галузевої вищої освіти в університетах Італії: навчальні плани і програми / Н.С.Журавська // Наук. зап. нац. пед. ун-ту імені М.П. Драгоманова .- 2008.- LXXV (№ 76). - С. 96-110.


41. Журавська Н. С. Покращення якості освіти у зарубіжних вищих навчальних закладах: створення нової культури методики навчання / Н. С. Журавська // Нова пед. думка. – 2007. – № 1. – С. 9–11.

42. Журавська Н.С. Пошук ефективних технологій навчання з професійно-орієнтованих дисциплін у країнах Європейського Союзу / Н. С. Журавська // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – 2007. – Вип. 33. – С. 39–42.

43. Журавська Н. С. Прийоми активізації самостійної діяльності магістрів-педагогів / Журавська Н. С. // Придніпр. наук. вісн. – 1998. – № 77. – С. 10–12.

44. Журавська Н. С. Проблеми професійної освіти / Н. С. Журавська // Наук. вісн. НАУ. – 2004. – Вип.79. – С. 332–337.

45. Журавська Н. С. Професійна діяльність як етап у підготовці викладачів професійно-орієнтованих дисциплін: зарубіжний досвід / Н. С. Журавська // Нова пед. думка. – 2007. – № 4. – С. 14–17.

46. Журавська Н. С. Методологія проекування інтерактивних курсів на основі європейського досвіду/ Н. С. Журавська // Методичний посібник для викладачів вищих аграрних навчальних закладів, магістрів педагогічного факультету, аспірантів. – К., 2010. – 143с.

47. Журавська Н. С. Реструктуризація вищої освіти: досвід зарубіжних країн / Н. С. Журавська // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2007. – Вип. 1. – С. 26–35.

48. Журавська Н. С. Реформування підходів у відборі змісту аграрної вищої освіти країн Європейського Союзу: порівняльний аспект / Н. С. Журавська // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. - 2009. – Вип . 1.- С. 20-30.

49. Журавська Н. С. Самостійна робота як метод та форма навчання у вищій школі / Н.С. Журавська // Наук. вісн. НАУ. – 1998. – Вип. 10. – С. 325–333.

50. Журавська Н. С. Самостійна робота як форма організації навчальної діяльності студентів навчальних закладів I-IV рівня акредитації / Н.С. Журавська // Придніпр. наук. вісн. – 1998. – № 97 (164). – С. 104–108.

51. Журавська Н. С. Система підготовки викладачів вищих аграрних навчальних закладів / Н. С. Журавська // Наук. зап. нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Сер. Педагогічні та історичні науки : зб. / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2007. – Вип. 65. – С. 66–71.

52. Журавська Н. С. Система підготовки викладачів галузевого спрямування Нідерландів, Бельгії, Люксембургу та України: структурні параметри програми / Н. С. Журавська // Наук. зап. нац. пед. ун-у ім. М. П. Драгоманова. – 2008. – LXXV (№ 79). – С. 57–66.

53. Журавська Н. С. Система підготовки викладачів професійно-орієнтованих дисциплін в аграрних вищих навчальних закладах Італії / Н. С. Журавська // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. наук. пр. / Київ. нац. лінгв. ун-т, Нац. муз. акад. України ім. П. І.Чайковського. – 2007. – Вип. 34. – С. 30–34.

54. Журавська Н. С. Система підготовки викладачів галузевого спрямування країн ЄС: Франції, Великобританії, Німеччини, Італії / Н.С.Журавська // Наук. зап. Нац. пед. ун-ту імені М.П. Драгоманова.- 2009.- LXXX (№ 80) . - С. 79-89.


55. Журавська Н. С. Способи діяльності майбутніх викладачів аграрних ВНЗ країн ЄС відповідно до освітніх стандартів / Н. С.Журавська // Гуманіт. вісн. – 2009. – № 17. – С. 20–23.

56. Журавська Н. С. Сталий розвиток і аграрна освіта: європейський досвід та перспективи для України / Н. С. Журавська // Наук. вісн. Нац. аграр. ун-ту. – К., 2007. – Вип. 105. – С. 340–344.

57. Журавська Н. С. Сучасні проблеми аграрного виробництва / Н. С. Журавська // Методичний посібник для підготовки фахівців із спеціальності 8.000005 : „Педагогіка вищої школи”, викладачів вищих аграрних навчальних закладів. – К., 2005. с.34.

58. Журавська Н. С. Тестування – суцільний метод контролю знань, умінь та навичок студентів вищої школи / Н. С. Журавська // Наук. вісн. нац. аграр. ун-ту. – К., 2003. – Вип. 64. – С. 296–301.

59. Журавська Н. С. Технологія навчання як результат імпровізаційної природи педагогічного процесу / Н. С. Журавська // Наук. зап. нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – К., 2006. – LXIV(№ 64). – С. 74–79.

60. Журавська Н. С. Управління та організація аграрними вищими навчальними закладами України з підготовки викладачів: відповідно до тенденцій розвитку аграрної освіти у країнах Європейського Союзу / Н. С. Журавська // Наук. вісн. Нац. аграр. ун-ту. – К., 2007. – Вип. 112. – С. 253–259.

61. Закон України „Про вищу освіту” № 2984-III від 17.01.2002 р. // Відом. Верх. Ради. – 2002. – № 20. – С. 506–536.

62. Законодательство Украины об образовании и науке // Парламентское издательство. – К., 1999. – С. 3–124.

63. Закон України про внесення змін і доповнень до Закону України "Про освіту" . - К.: Видавництво "Генеза", 1996. – С.22-47.

64. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід : метод. посіб. / Благод. орг. "Вчителі за демократію та партнерство" / авт.-уклад. : О. Пометун, Л. Пироженко. – К. : А.П.Н., 2002. – 135 с. – (Сучасній школі – демократичну освіту).

65. Коваленко О. Е. Стан методичної підготовки інженерів-педагогів і шляхи її вдосконалення / О. Е. Коваленко // Проблеми освіти. – К., 1998. – Вип. 12. – С. 54–59.

66. Кодекс образования Франции : законодательная часть = Code de l’education de la France. Partie legislative / под ред. В. М. Филлипова. – М : Статут, 2003. – 272 с. – (Законодательство об образовании).

67. Констан К. Сталий розвиток та агрономічна освіта у Вищій національній школі м. Діжон, Франція / К. Констан, Ж. Труш // Досвід та проблеми країн Європи (Великобританії, Німеччини, Франції, Іспанії, України) з реалізації ідей Болонської конвенції) : матеріали Міжнародної наук.- практ.- конф., 1 червня 2006 р. - Біла Церква, 2007.- Ч. I.-С.4–6.

68. Корсак К. В. Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів / К. В. Корсак ; Міжнар. кадр. акад., Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К., 1997. – 208 с.69. Краевский ВВ. Методология педагогики : пособие для педагогов-исследователей / В. В. Краевский. – Чебоксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 2001.243 с. : рис.

70. Кузнецов В.О., Латишева В.І., Петренко В.Л. Про міжнародну стандартну класифікацію освіти // Проблеми освіти. -Випуск 8. - К.: ГЗМН, 1998. - С. 3-14.

71. Кузьмінський А. І. Організаційно-педагогічні основи безперервної освіти педагогічних кадрів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Кузьмінський Анатолій Іванович ; Укр. держ. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1997. – 27 с.

72. Культура дискуссии / подгот. Г. А. Дружинина. – К. : РДЭНТП, 1989 – 21 с. – (В помощь лектору).

73. Лиферов А. Дистанционное образование как фактор формирования единого мирового образовательного пространства.- Рязань:РГПУ, 1996.-78 с. -http://www.m-m.sotcom.ru/6-7/tehn-obr.htm

74. Локшина О. Національні іспити у школах Західної Європи / О. Локшина // Світло. – 2000. – № 4. – С. 57–61.

75. Луговий В. І. Педагогічна освіта в Україні: структура, функціонування, тенденції розвитку / В. І. Луговий ; за заг. ред. О. Г. Мороза ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К., 1994. – 194 с. : іл., табл.

76. Матвієнко О. В. Стратегії розвитку середньої освіти в країнах Європейського Союзу / О. В. Матвієнко ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – К. : Ленвіт, 2005. – 382 с. : рис.

77. Махмутов М. И. Организация проблемного обучения в школе / М. Махмутов. – Каунас : Швиеса, 1983. – 219 с.

7. Мерфи П.Д., Никсон М. Взгляд в будущее: профессиональное образование в XXI столетии // Высшее образование в Европе.- Т. XVIII. -. № 4.- 1993.-С. 129-131.

78. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі : навч. посіб. для студ., магістрів, асп. і викл. вищ. навч. закл. / С. У. Гончаренко, П. М. Олійник, В. К. Федорченко та ін. – К. : Вища шк., 2003. – 324 с.

79. Никольский B. C. Глобальное образование: эпоха либерализации / В. С. Никольский // Высш. образование в России. – 2004. – Т. 8. – С. 17–26.

80. Організація самостійної роботи студентів в умовах інтенсифікації навчання / А. М. Алексюк, А. А. Аюрзанайн, П. І. Підкасистий [та ін.]. – К. : ІСДО, 1993. – 336 с.

81. Петренко В.Л. Державні стандарти вищої освіти і якість підготовки фахівців // Концептуальні проблеми модернізації вищої освіти; Матеріали міжнародної наукової конференції. - Донецьк: Донецький державний університет. -"ПФ" 1998.-с. 7-15.

82. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.98 р. №65 "Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)".

83. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.98 р. №1247 "Про розроблення державних стандартів вищої освіти".

84. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.97 р. №507 "Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

85. Професійна освіта в зарубіжних країнах: порівняльний аналіз : монографія / Н. В. Абашкіна, О. І. Авксєнтьєва, Р. І. Антонюк [та ін.] ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти ; за ред.: Н. Г. Ничкало, В. О. Кудіна. – 2-е вид. – К. : Вибір, 2002. – 322 с.

86. Професійна освіта : cловник : навч. посіб. / АПН України, Ін‑т педагогіки і психології проф. освіти ; ред. Н. Г. Ничкало ; уклад. С. У. Гончаренко [та ін.]. – К. : Вища шк., 2000. – 380 с.

87. Рейс Ф. 500 советов студентам / Пер. с англ. Д. Н. Вылегжанина. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996.- 160 с.

88. Романенко М. І. Філософія освіти : монографія. – Д. : Промінь, 2001. – 180 с.

89 Романишина О. Я. Інтернет як засіб формування інформаційної культури студентів коледжу / О. Я. Романишина // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти., Вінн. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – К. ; Вінниця, 2004. – Вип. 5. – С. 320.

90. Романовский О.О. Дослідження стану підготовки викладачів-аграрників в умовах Болонського процесу / О.О. Романовский // Наук. вісн. Нац. аграр. ун-ту. – К., 2009. – Вип. 143. – С. 71–76.

91. Сбруєва А. А. Тенденції реформування середньої освіти розвиненних англомовних країн в контексті глобалізації (90-ті рр. XX – початок XXI ст.) : монографія / А. А. Сбруєва. – Суми : Козац. вал, 2004. – 500 с.

92. Симушина Л.Г., Михалева Т.Г., Ярошенко Н.Г., Зайцева З.А., Васильєва С.В., Лункина Н.Б. Исследования путей оптимизации формирования номенклатури специальностей для подготовки кадров в средних специальных и высших учебных заведениях // Тенденцни развития высшей школы и средней специальной школы; Сб. науч. тр. - М.: НИИВШ, 1988. - С. 107 - 169.

93. Сидоренко В. К. Основи загальної методики професійної підготовки спеціалістів-аграріїв : метод. рек. для слухачів заоч. форми навч. / В. К. Сидоренко, П. М. Решетник, Н. С. Журавська. – К. : Наук-метод центр аграр. освіти Мінагропрому України, 2001. – 33 с.

94. Соловов А.В. Проектирование компьютерных систем учебного назначения: Учебное пособие.- Самара: СГА, 1995.-170 с.

95. Тенденції реформування загальної середньої освіти у країнах Європейського Союзу: монографія (ч.1)/за ред. Н. М. Лавриченко.-К. : Педагогічна думка, 2008. - 146 с.

96. Теорія професійної підготовки спеціалістів (загальна методика) : метод. посіб. для викладачів вищ. аграр. навч. закл., слухачів пед. ф-ту, магістрів / [П. Г. Лузан, П. М. Решетник, Н. С. Журавська]. – К. : Нац. аграр. ун-т, 2003. – 134 с.

97. Формирование целевых региональных программ профессионального образования : монография / Моск. гос. автомобильно-дорож. ин-т (техн. ун-т); Брян. гос. техн. ун-т ; под ред. В. М. Жураковского. – М. ; Брянск, 2001. – 136 с.

98. Хмелюк Р.И, Орищенко В.Г., Мелихова И.А. Поиск учителя.-Одесса: «Маяк», 1992.-64 с.

99. Шамова Т. И. Управление образовательными системами : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Т. И. Шамова, П. И. Третьяков, Н. П. Капустин ; под ред. Т. И. Шамовой. – М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 320 с.

100. Щербань П. М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах : навч. посіб. / П. М. Щербань. – К. : Вища шк., 2004. – 207 с.

101. Щукина Г. И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе : учеб. пособие / Г. И. Щукина. – М. : Просвещение, 1979. – 160 с.

102. Albe V. Relations entre la maоtrise conceptuelle d’etudiants en electromagnetisme et leurs rapports aux savoirs / V. Albe , P. Venturini // In Actes des 3 emes journees franco–quebecoises “Didactiques et rapports aux savoirs”, 17–18 juin 2002. – P. : Sorbonne, 2002. – Р. 31–45.

103. Albe V. L’enseignement des questions scientifiques qocialement vives dans l’enseignement agricole : quelles sont les intentions des enseignants? / V. Albe, L. Simonneaux. – Dijon, 1999. – p.

104. Cavallari S. Piano uff. Formazione prof. egestione delle risorse umane [Електронний ресурс] / S. Cavallari. – Bologna : Universitа Bologna, 2009. – 111 р. – Режим доступу : http://www .scform.uni bo.it/cienze +ella+For mazione/Didattica/Lauree+specialistiche/2007/Pag in aCorso20 070654.htm . – Назва з екрану.

105. Cavana L. Il karma e l'epoche : l'educazione degli adulti tra buddhismo e fenomenologia / L. Cavana. – Bologna : CLUEB, [2000]. – 166 p.

106. Centro Studi Alpino dell'Universitа della Tuscia [Електронний ресурс]. – Tuscia : Tuscia University, 2008. – 60 р. –– Режим доступу : http://www.unitus.it/centri/Centro_ Studi_Alpino/ Introdu zione% 20 2.htm . – Назва з екрану.

107. Collegio Superiore [Електронний ресурс]. – Bologna : University Bologna, 2008. – 79 р. – Режим доступу : http://www.unib o.it/Portale/Ateneo/Strutture/Strutture+speciali/Collegio/default.h tm . – Назва з екрану.

108. De l'equivalence а la transparence des qualifications, un parcours d'apprentissage europeen (ensemble avec Anne–Marie Charraud) dans VAP et Entreprises. T. 1 Etudes europeennes [Електронний ресурс]. – Luxembourg : CNAM, 2005. – 284 р. – Режим доступу : http://www.study.kz/index.php?na v=14& faq=unknown . – Назва з екрану.

109. Document d'appui "Appui а la prise de fonction – Formation continueec'est aussi l'affaire de l'EPL" [Електронний ресурс]. – Toulouse : ENFA, 2007. – 135 р. – Режим доступу : http://www.enfa.mip.ed ucagri.fr/fr/rub–form/livret_apf.pdf . – Назва з екрану.

110. Kremer H. H. Existenzgründung: Kapitalbedarfsermittlung und beschaffung / H. H. Kremer, P. F. E. Sloane, K. Melke // Pahl J. P. Zusatzliche Bildungs Angebote beruflichen Learners: Konzept und Materialien für gewerblich-technische Berufe / J. P. Pahl, G. Rach. – Seelze-Velber, 2000. – S. 12 –200.

111. Kremer H. H. Die didaktische Forschung aus den Fachdisziplinen auf der Fakultet der ekonomischen Wissenschaften der Universitet Padeborna [Електронний ресурс] / H. H. Kremer, H.A.E. Kupper. – Padeborn : Universitet Padeborn, 2008. – 78 s. – Режим доступу : http://pbfb5www.unipaderborn. – Назва з екрану.

112. Kremer H. H. Die offenen (geöffneten) veb–stützenden Lehrumgebungen-E-Learning in der professionellen Rehabilitierung [Електронний ресурс] / H. H. Kremer ; Hrsg. K. Wilbers. – Paderborn : Universitet Padeborn, 2002. – 284 s. – Режим доступу : http://pbfb5www.uni-paderborn.de/www/fb5/WiWi-Web.nsf/id/Dep5_775BH3_Publikationen#2002. –Назва з екрану.

750. The curriculum from the rate "Skills" from preparation of teachers behind a direction of branch education – 7303 (PTTLS) [Електронний ресурс] / Sheffield University, College of faculty of Social development. – Sheffield, 2008. – 48 р. – Режим доступу : http: //www.sheffco l.ac.uk/index.cfm?PID=eac44f4f-3f4d-44f7-919c-135ed15ed7f&cmd=Course&Co urse =HEUTT1E . – Назва з екрану.

751. The curriculum of a rate «Technologies in a society and education». – Bristol : Bristol University : School of the Diplomaed expert by Education, 2008. – 39 р. – Режим доступу : http://www.bristo l.ac.uk/e ducaton/ programmes/masters/mets. – Назва з екрану.

752. The curriculum from a speciality «Management of vocational training», with granting to teachers of the subsequent education of the Diploma (PG) [Електронний ресурс]. – Belfast : University of Belfast, 2009. – 48 р. – Режим доступу : http : //www.qub.ac.uk/schools/Sc hoolofEd ucation/ ProspectiveStud ents/Undergraduate/DiplomaUG/DiplomainVocationalGuidance/. – Назва з екрану.


Каталог: pluginfile.php
pluginfile.php -> Архітектура комп’ютер
pluginfile.php -> Класифікація інноваційної інфраструктури та інфраструктури венчурного підприємництва
pluginfile.php -> Дипломна робота молодшого спеціаліста
pluginfile.php -> Історія розвитку екології. Значення вчення академіка В.І. Вернадського про біосферу
pluginfile.php -> Кваліфікаційна робота
pluginfile.php -> Інтелектуальна власність
pluginfile.php -> Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни кафедра соціології


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка