Курс лекцій з дисципліни "Теорія і методика професійного навчання для магістрів спеціальності „Вища школа"


Тема 10. Навчальні та виробничі практики в професійній освітіСторінка8/12
Дата конвертації11.09.2018
Розмір1.73 Mb.
ТипКурс лекцій
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Тема 10. Навчальні та виробничі практики в професійній освіті

План

 1. Практична підготовка студентів.

 2. Організація виробничої практики.

 3. Напрями вдосконалення виробничої практики.

 4. Бази практик студентів.

Основні поняття: виробниче навчання, практична підготовка, практична робота, навчальна програма,

1. Вирішенням актуальних питань практичного навчання студентів у вищих навчальних закладах займалися І. Блозва, А. Бугерко, Д. Войтюк, В. Гапоненко, А. Гуменюк, А. Дьомін, О. Дьомін, Г. Живолуп, Т. Іщенко, В. Красильников, П. Лауш, П. Лузан, В. Манько, І. Паламар, В. Рябець, В. Сидоренко, Д. Сметанін, Л. Цвєтков, М. Хоменко, П. Ярошенко, Л. Ярошенко та ін.

Теорія і методика професійної підготовки кадрів, реалізація змісту і технологій виробничого їх навчання достатньо повно освітлюється в педагогічній літературі: С. Батишев, А. Беляєва, Б. Гершунській, К. Катханов, B. Леднева, B. Скакун, Н. Ерганова, Ю. Якуба та ін.

Динаміка встановлення адекватності між психічним образом та інформаційною моделлю об’єкта в процесі навчання становить значний інтерес стосовно рівня готовності студентів до майбутньої професійної діяльності (Є. Гаврилов, М. Гудзинський, А. Горбунова).

Діяльність інженера за своєю природою близька до проекту, тому методичну підготовку слід визначати як навчання студентів діяльності щодо створення дидактичного проекту навчання. Результатом є досвід трансформування студентами технічного матеріалу у дидактичний проект навчання. Продуктом є дидактичний аспект навчання фахівців конкретним спеціальностям, реалізована студентами під час практик (О. Коваленко).Для позначення різних видів практик в їх сукупності використовують терміни: "виробниче навчання", "практична підготовка". У словнику з професійної освіти цим термінам дано таке визначення.

Виробниче навчання – складова частина професійної підготовки учнів професійно-технічних закладів освіти. Виробниче навчання виконує інтеграційну функцію в системі навчання і виховання майбутніх робітників, у ході його перевіряються міцність знань, здобутих учнями, умінь переносити ці знання на навчально-виробничу діяльність, формуються і закріплюються соціально-необхідні і професійно значущі якості особистості майбутнього робітника, засвоюються основи професійної майстерності.

Навчальна практика є першим етапом підготовки студентів до трудової діяльності. Навчальна практика проводиться на першому – другому курсах підготовки фахівців

Виробнича практика. Завдання виробничої (технологічної, експлуатаційної, економічної тощо) практики студентів є практичне застосування, розширення і поглиблення знань, що отримані при вивчені спеціальних дисциплін, набуття і вдосконалення ними професійної майстерності, залучення їх до суспільно-корисної праці безпосередньо у виробничих колективах.

Переддипломна практика є заключною ланкою практичної підготовки і проводиться перед виконанням дипломної роботи (проекту). Завдання переддипломної практики: поглиблення та закріплення теоретичних знань з усіх дисциплін навчального плану; дозбирання фактичного матеріалу для виконання дипломної роботи (проекту). Зміст і послідовність практики визначається програмою, яка розробляється на випускаючих кафедрах згідно з навчальним планом.

Практична підготовка студента – обов’язковий компонент освітньо-професійної підготовки, що має на меті вироблення у студентів професійних навичок і умінь для здобуття кваліфікаційного рівня.

Практична підготовка як складова процесу підготовки фахівця-аграрника має безпосереднє відношення до основних напрямів виховання – морального, патріотичного, трудового, естетичного, фізичного, розумового, емоційного тощо. Отже, цілями практичної підготовки студентів-аграрників є не тільки формування професійних знань, умінь та навичок, а в першу чергу – різнобічне виховання особистості. Основним засобом при цьому є праця як розумова, так і фізична.

Основна мета практичного заняття - розширення, поглиблення й деталізація наукових знань, отриманих студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи і спрямованих на підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, прищеплення умінь і навичок, розвиток наукового мислення та усного мовлення студентів. Тематика і плани проведення практичних занять із переліком рекомендованої літератури заздалегідь доводяться до відома студентів. Перелік тем і зміст практичних занять визначаються робочою навчальною програмою дисципліни. Практичне заняття проводиться, як правило, з академічною групою. З окремих навчальних дисциплін, виходячи з особливостей їх вивчення та вимог безпеки життєдіяльності, допускається поділ академічної групи на підгрупи.

Суть практичної підготовки студентів B. Леднев охарактеризував таким чином: «Це одна з основних частин професійної підготовки як цілісної безперервної системи, що має в утворенні особи відносну автономність і свій базисний предмет формування умінь у області освоюваних людиною видів діяльності. Отже, базисною навчальним завданням практичного навчання є формування у студентів системи умінні, дозволяючих виконувати професійні функції. Базисної вказану задачу називають у зв'язку з тим, що вона одночасно є і однієї з трьох основних задач, і в той же час провідним засобом для вирішення двох інших центральних задач освіти — виховання і розвитку.

Одна з переваг практичних занять порівняно з іншими видами аудиторної навчальної роботи полягає в тому, що вони інтегрують теоретико-методологічні знання і практичні уміння і навички студентів в єдиному процесі діяльності учбово-дослідницького характеру. Зіткнення теорії і досвіду, що здійснюється в учбовій лабораторії, активізує пізнавальну діяльність студентів, додає конкретний характер тому, що вивчається на лекціях і в процесі самостійної роботи теоретичному матеріалу, сприяє детальному і міцному засвоєнню учбової інформації. Робота в лабораторіях вимагає від студента творчої ініціативи, самостійності в схвалюваних рішеннях, глибокого знання і розуміння учбового матеріалу.

Послідовність практичної підготовки фахівців сільськогосподарського виробництва здійснюється в такій послідовності:

1. На першому етапі у студентів формуються ґрунтовні теоретичні знання, надається інформація про зміст, структуру професійних дій, умінь та навичок.

2. Етап первинних практичних дій. Він реалізується на таких формах навчання, як курсове проектування, лабораторні і практичні заняття, спецкурси тощо. На цьому етапі формуються професійні здібності (окомір, швидкість реакції, просторова уява тощо).

3. Етап імітації в навчальному процесі елементів виробничої діяльності – обов’язковий дидактичний елемент “вторгнення в професію”. Студенту необхідно самому проробити все те, що він уміє в умовах, наближених до умов виробництва. Імітаційне моделювання є передумовою безпосередньої участі студентів у виробничих процесах.

4. На четвертому етапі проходить навчальна практична підготовка студентів.

5. Заключний етап продуктивної практичної підготовки студентів пов’язаний з формуванням умінь виконувати трудові і виробничі процеси в цілому, визначати співвідношення між основними і допоміжними трудовими операціями, з набуттям умінь організаторської роботи на виробництві, узагальненням та закріпленням професійних умінь та навичок. Він може бути реалізований різноманітними формами: сільськогосподарські (механізовані) загони з виконання технологічних операцій для сільськогосподарських підприємств, робота в підприємницьких підрозділах коледжу; виробнича технологічна практика; виробнича переддипломна практика.2. Ефективність виробничої практики підвищиться, якщо:

- її зміст націлений на реалізацію професіонально-особової моделі конкурентоздатного фахівця середньої ланки;

- здійснюється взаємозв'язок виробничої технологічної практики з теоретичними дисциплінами і її послідовна спадкоємність з іншими видами практики студентів;

- створено комплексно-методичне забезпечення виробничої практики студентів в сучасних соціально-економічних умовах;

- Головна роль у формуванні професійних умінь і навиків студентів належить самостійній роботі практикантів на підприємстві.

Педагогічні умови проведення виробничої практики:

1. Націленість змісту виробничої практики студентів на реалізацію професіонально-особової моделі сучасного фахівця середньої ланки як педагогічну умову її вдосконалення.

Зміст професійної освіти і зміст навчання — найважливіші компоненти процесу підготовки фахівця. Вслід за Л. Семушиной і Н. Ярошенко зміст освіти ми розглядаємо як мету, яку освітня установа повинна реалізувати у вигляді кваліфікаційних вимог освітнього стандарту до мінімуму змісту і рівня підготовки випускника за фахом або, в більш розгорненому вигляді, - в моделі фахівця. При цьому зміст навчання виступає як засіб досягнення цієї мети відносно кожного випускника

Мета, як педагогічна умова, в стратегічному плані забезпечує єдність змістовної і процесуальної сторін підготовки майбутніх фахівців до професіонально-творчої діяльності. Тому мета визначає все: зміст, форми і методи, засоби підготовки студента до професіонально-творчої діяльності.Програма виробничої практики повинна носити інтеграційний характер і об'єднувати з виробничо-професійних і соціальних позицій матеріали загальних гуманітарних, природничонаукових і соціально-економічних дисциплін (основи філософії, основи має рацію, мова і культура мови, соціальна психологія, основи економіки, математика, інформатика, фізична культура, економічні основи природокористування); загальнопрофесійних дисциплін (інженерна графіка, технічна механіка, електротехніка, промислова електроніка, електротехнічні і конструкційні матеріали, метрологія і стандартизація, електричні машини і апарати, вимірювальна техніка, автоматика і мікропроцесорна техніка, менеджмент, безпека життєдіяльності, охорона праці); спеціальних дисциплін(електричне і електромеханічне устаткування галузі, електричний привід, електропостачання галузі, технічна експлуатація і ремонт електричного і електромеханічного устаткування, інформаційні технології в професійній діяльності).

Зміст програми практики формується з інваріантних і варіативних модулів операційного типу і пізнавального типу (коли необхідний фундаментальний підхід до представлення дидактичного матеріалу). Інформація модулів базується на теоретичних знаннях, одержаних при вивченні курсів природничонаукових, загальноосвітніх і спеціальних дисциплін, а також на первинних професійних уміннях, придбаних студентами в учбових майстернях освітньої установи. В процесі освоєння модуля базові теоретичні знання трансформуються в прикладні професійні уміння і навики.

Поєднання інваріантних і варіативних модулів змісту сприяє створенню широких можливостей для організації процесу виробничої практики по індивідуальних планах, розширенні можливостей придбання додаткових суміжних робочих професій за профілем спеціальності. Залежно від попереднього досвіду студента, його здібностей, мотивації до навчання і професійної діяльності вибирається темп практичної підготовки з вказівкою в індивідуальному плані термінів проміжної атестації для отримання робочих професій, контролю формування професійних умінь і навиків. Варіативна частина модулів дозволяє оперативно корегувати напрям підготовки випускників залежно від побажань самого студента або по заявках працедавця шляхом заміни окремих модулів.

Використання принципів інтегративності і модуля при формуванні змісту програми дає можливість застосування в процесі практичної підготовки студентів як традиційних, так і сучасних активних методів навчання.

Таким чином, зміст програми виробничої практики, як педагогічна умова, дозволить додати процесу формування у студентів професійних умінь і навиків цілеспрямованість, цілісність, послідовність, спадкоємність, універсальність і результативність. Отже, розроблений новий зміст сприятиме підвищенню ефективності виробничої практики.

Встановлення тісного взаємозв'язку виробничої практики за профілем спеціальності з теоретичним навчанням. Реалізація ідей інтеграції теоретичних і практичних знань і умінь в професіонально-практичній підготовці — один з напрямів вдосконалення виробничої практики, її інтенсифікації.

Відомо, що навчальна-виробнича діяльність так само, як і трудова, складається з трьох взаємозв'язаних основних частин: орієнтовною, виконавською і контрольно-коректуванням початковою первинною сходинкою завжди є орієнтовна основа, психічний уявний образ, на основі якого далі здійснюється наочна діяльність як уміння.

У професійній діяльності багатьох сучасних спеціальностей провідне місце займають розрахункові функції, а також функції спостереження і контролю, аналіз і осмислення технологічних процесів, оцінка обстановки і вибір рішень про зміну режиму протікання фізико-хімічних і механічних процесів роботи устаткування, вимагаючі вищої освіти. Праця його носить універсальний характер і вимагає не тільки великого практичного досвіду, значної кількості ручних навиків, але і серйозних технічних знань і уміннь.

Слід зазначити, що в навчальних планах і програмах по виробничому навчанню студентів технічних галузей не передбачене спеціальне призначення майбутніх фахівців вказаним професійним функціям. Формування таких умінь в процесі практичного навчання в навчальних майстернях і в ході виробничої практики на підприємстві повинне займати не менший час, ніж навчання основним функціям. Це дозволить, з одного боку, ефективнішому формуванню у студентів професійних навиків і умінь, а з іншою - сприятиме успішній адаптації студентів-практикантів до реальних умов сучасного підприємства.

Комплексно-методичний супровід виробничої практики, раціональне поєднання активних і репродуктивних форм і методів практичного навчання забезпечують інтенсифікацію процесу професійної підготовки майбутніх техніків.

Мета програми - підвищення ефективності виробничої практики в професійному становленні сучасних фахівців з середньою технічною освітою і експериментальна перевірка педагогічних умов реалізації запропонованої програми. До таких умов ми відносимо: націленість змісту програми практики на реалізацію професіонально-особової моделі конкурентоздатного фахівця, її комплексно-методичний супровід, раціональне поєднання активних і репродуктивних форм і методів практичного навчання, самостійну виробничу роботу практикантів на підприємстві, формування і розвиток професійної спрямованості студентів і потребностно -мотиваційної сфери особи, адаптацію практикантів до реальних умов виробництва.

Програма виробничої практики забезпечує інтенсивну професіонально-практичну підготовку студентів з присвоєнням їм кваліфікаційних розрядів по двох-трьом суміжних робочих професіях за профілем спеціальності, що вивчається. В процесі виробничої практики у студентів формується готовність до багатопрофільної трудової діяльності як інженерно-технічні працівники по експлуатації, обслуговуванню і ремонту електричного і електромеханічного устаткування на різних об'єктах праці.

Програма практики розробляється за блоково-модульним принципом, а структурні елементи (модулі) включають компоненти державного освітнього стандарту. Це дозволяє максимально враховувати особливості регіонального ринку праці, запити конкретного працедавця і використовувати матеріально-технічну базу і інтелектуальний потенціал виробничих підприємств для організації практики, здійснення якісної професіонально-практичної підготовки студентів за профілем спеціальності.

Перед виходом на виробничу практику за профілем спеціальності кожному студенту передбачена видача індивідуального завдання, яке він повинен ретельно пропрацювати і відобразити в своєму звіті по практиці.Мета індивідуальних завдань - самостійне вивчення конкретних питань змісту спеціальних дисциплін, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємства і опрацьовування частини питань майбутнього курсового проектування студентів в умовах конкретного підприємства.

Значні допомоги студентам при виконанні індивідуального завдання в період практики можуть надати консультації інженерно-технічних працівників підприємства.Програма практики повинна передбачити проведення практики за профілем спеціальності в два етапи, відповідно до карти професійно-практичної підготовки.

Основна задача першого етапу полягає в доведенні удосконалюванні умінь і навиків до рівня вимог кваліфікаційних характеристик початкових розрядів робочих професій, по яких здійснювалося виробниче навчання на підприємстві для отримання розряду - електромонтера по ремонту і обслуговуванню електроустаткуванні.

Другий етап технологічної практики націлений на оволодіння практичною діяльністю по профілю спеціальності і зв'язаний, перш за все, з технічним обслуговуванням і ремонтом електричного устаткування і дотриманням технологічних процесів по цих видах робіт безпосередньо на основних робочих місцях виробничого підприємства. На період практики студенти зараховуються на вакантні посади і залучаються до самостійного виконання виробничих завдань відповідно до одержаної на попередньому етапі практики кваліфікації, виконують індивідуальне завдання керівника практики від освітньої установи.

Зміст програми другого етапу технологічної практики передбачає підвищення кваліфікації і оволодіння студентами додатково однією або двома суміжними робочими професіями.

Виробнича практика направлена рішення наступних навчально-виховних задач:

- виконання державних вимог освітнього стандарту до мінімуму змісту і рівня практичної підготовки випускників за фахом;

- формування професійно важливих якостей особи майбутнього техніка і його готовності до самостійної практичної діяльності по профілю спеціальності із застосуванням сучасних технологій виробництва і безпечних методів і прийомів праці;

- розвиток у студентів-практикантів професійної спрямованості і професійної мотивації, здібностей до самоаналізу, самооцінки професійної діяльності;

- адаптація студентів до реальних умов сучасного виробничого підприємства і формування готовності майбутніх техніків до позитивної взаємодії у виробничому колективі, до самостійного ухвалення відповідальних рішень.

Студентам, що успішно здали кваліфікаційні випробування, наказом керівника підприємства присвоюються розряди по робочій професії, видається посвідчення встановленого в галузі зразка і вноситься відповідний запис в трудовій книжці і щоденнику практиканта.Програма виробничої практики передбачає послідовне проходження студентами етапів формування професійних умінь і навиків майбутньої діяльності.

Па першому етапі студенти навчаються прийомам роботи основних робітників за профілем спеціальності, удосконалюють придбані в учбових майстернях освітньої установи первинні професійні уміння і навики, доводять їх до рівня кваліфікаційних вимог розрядної сітки єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника із здачею студентами кваліфікаційних іспитів на отримання розрядів по робочих професіях.

Наступний етап передбачає самостійну роботу практиканта на посаді відповідно до одержаної кваліфікації.

Узагальнена структура професійного модуля повинна включати:

- короткий опис загальних і професійних якостей, якими повинен володіти студент після освоєння даного модуля. Опис проводиться в термінах суб'єкта навчання: «знати», «уміти», «мати навики» і т.п.;

- опис змісту модуля по типу програмного опису основних понять, схем, законів і т.д., що підлягають освоєнню;

- опис технології досягнення цільових установок модуля, тобто вказівка методів і форм організації учбового процесу;

- систему діагностичних завдань для контролю якості і рівня підготовки студента в межах модуля.

Використання принципу модульного навчання в організації практичного навчання дозволяє будувати учбовий матеріал так, щоб розділи були незалежні один від одного, а це дозволяє змінювати, доповнювати і створювати учбовий матеріал, не порушивши єдиного змісту. Комплексна дидактична мета, що визначає структуру і зміст програм - модулів, полягає в підготовці людини до конкретної трудової діяльності.

Забезпечення самостійної роботи студентів в процесі виробничої практики на підприємстві для успішного формування професійне важливих якостей особи. Самостійна робота студентів як підсистема цілісного навчльного процесу в українській освіті ще не сформувалася. Традиційні методики спираються на колективно-усереднений спосіб навчання, де самостійна робота зводиться до виконання самостійних завдань на рівні самоорганізації.

У сучасній дидактиці дослідник Н. Морозова виділяє три аспекти розгляду самостійної роботи:

1) самостійна робота як шлях до самостійності в мисленні, розвитку творчого потенціалу студента;

2) самостійна робота зв'язується з активною роллю студента у власній освіті;

3) організаційні форми і методи самостійної роботи студентів при побудові учбових курсів, при складанні індивідуальних планів.Самостійна робота в процесі виробничої практики впливає на формування професіонально важливих якостей особи. По-новому осмислюється роль самостійної роботи студентів в учбовому процесі, організованому на основі сучасних особово-орієнтованих діяльністних технологій. При цьому під самостійністю навчання нами розуміється не тільки самоорганізація по виконанню загальних вимог (як було в традиційному навчанні), але і, перш за все, самостійна робота на рівні індивідуального плану роботи з урахуванням своїх психологічних особливостей, мотивації, бази знань. Задача педагогічного колективу, інженерно-технічних працівників і фахівців, кваліфікованих робітників-наставників виробництва полягає в створенні педагогічних умов для самостійної роботи в період виробничої практики. Під педагогічними умовами в даному випадку ми розуміємо, перш за все, здійснення ососбистістно-діяльнісного підходу до виробничої практики, забезпечення єдності педагогічних вимог до всіх її суб'єктів в процесі організації, керівництва, контролю і оцінки практики.

У процесі виробничої практики застосовуються різні форми і методи професійної підготовки: невеликі за обсягом теоретичні заняття, консультації, кваліфікаційні випробування на отримання розряду по робочій професії, екскурсії на підприємстві, виконання індивідуального завдання, самостійна робота, виконання плану виробничих завдань, ведення щоденника практиканта, складання технічного звіту і отримання заліку (оцінки).

Отримання підсумкової оцінки (заліку) по виробничій практиці.

На підставі записів в щоденнику студент узагальнює матеріал і складає звіт про проходження виробничої практики за профілем спеціальності. Зміст звіту систематизує по тематичному плану проходження практики. У звіті обов'язково повинні бути відображені питання:

- короткий опис підприємства, його історія, основне призначення, структура підприємства, кадровий склад;

- організація роботи на ділянці (цеху), характер виконуваної роботи в бригаді;

- існуючі методи і види ремонту електромеханічного устаткування і автоматичних пристроїв на ділянці (у цеху), графік ремонту;

- технологія ремонту і експлуатації устаткування і окремих вузлів

(за індивідуальним завданням). Використовування передових методів монтажу, ремонту і обслуговування електроустаткуванні;

- організація безпечної роботи на ділянці і контроль за дотриманням правил техніки безпеки, промислової санітарії і заходів протипожежної безпеки.

Звіт по практиці оформляється відповідно до вимог єдиної системи конструкторської документації (ЕСКД). Об'єм звіту складає 10-15 листів формату А4 не включаючи додатку (принципові схеми, ескізи, фотографії, нормативні документи і т.д.). При оформленні звіту по виробничій практиці необхідно дотримуватися наступних рекомендацій:


 • звіт складається кожним студентом окремо: колективне складання технічного звіту забороняється;

 • звіт повинен стисло відображати час, місце і найменування роботи, виробленої студентом протягом виробничої практики з докладним описом і зарисовкою вироблених робіт відповідно до вимог програми, з вказівкою порядку, способу, засобів, якостей, терміну і вартості робіт. Послідовність розташування матеріалів визначається календарно-тематичним планом практики;

 • у звіті повинна знайти своє віддзеркалення критична сторона вироблених робіт: відсутність організації, великі терміни, висока вартість і т.п., а також пропозиції по поліпшенню роботи на ділянці, в цеху;

Перелік і послідовність розташування в звіті обов'язкових документів і матеріалів:

- титульний лист;

- щоденник ;

- зміст;


- вступ;

- розділи і індивідуальне завдання;

- висновок;

- список використаної літератури;

- додатки (схеми, фотографії, бланки тощо.).

Контроль роботи практикантів, звітність і атестація студентів по виробничій практиці

Поточний контроль практики за профілем спеціальності здійснюється керівниками практики від освітньої установи і від підприємства на основі розробленого графіка цільового контролю, а періодичний контроль адаптації студентів проводять фахівці відділу управління персоналом підприємства.

Безпосередній контроль і оцінку роботи практиканта здійснює закріплений за практикантами наказом по підприємству наставник або майстер ділянки, на якому студенти проходять виробничу практику. Студенти-практиканти щодня заповнюють щоденник з відміткою про виконану роботу і звітують по ній перед наставником або майстром. Підсумком практики за профілем спеціальності є оцінка, яка виставляється керівником практики від учбового закладу за наслідками двох етапів. Атестація студентів по практиці проводиться на основі критеріїв, що враховують самостійну роботу практиканта, якість виконання індивідуальних завдань, виробничу характеристику і попередню оцінку керівника практики від підприємства і ін.

Основним звітним навчальним документом студента на першому етапі виробничої практики за профілем спеціальності є щоденник практиканта. В ході другого етапу практики на виробничому підприємстві студенти складають письмовий звіт, що оформляється відповідно до вимог єдиної системи конструкторської документації.

Отже, для вирішення задач інтенсивної професіонально-практичної підготовки студентів в період виробничої практики необхідно вибрати не один конкретний метод, а використовувати сукупність активних і репродуктивних методів в раціональному їх поєднанні в інтеграційній технології виробничої практики.

Вивчення генезису виробничої практики в системі вищої освіти і аналіз стану практичного навчання в сучасних освітніх закладах України дозволили виявити тенденції невиправданого приниження ролі виробничої практики в підготовці фахівців, що виражаються перш за все в постійному скороченні часу, що відводиться учбовими планами спеціальностей на практичне навчання. Таке положення суперечить вимогам про необхідність посилення практичної спрямованості вищої освіти, свідчить про те, що в розвитку вітчизняної вищої освіти в даний час спостерігаються тенденції, що негативно позначаються на трудовлаштуванні фахівців, мотивації до навчання і праці, самопроявленні потенційних професійних можливостей особи. Це обумовлено наступними чинниками:

- ослабленням ролі виробничої практики студентів в професіонально-практичній підготовці майбутніх фахівців;

- юридичною неопрацьованістю договірних відносин між навчальними закладами і працедавцями;

- відсутністю або слабким рівнем прогнозування потреб в кадрах як на відомчому рівні, так і на рівні підприємств, організацій і зниженням ролі структурних підрозділів підприємств в організації практичної підготовки студентів-практикантів.

Результатом такої освітньої діяльності повинна стати готовність випускників коледжів і інститутів до майбутньої трудової діяльності за фахом. Підготовка до праці включає, з одного боку, озброєння основами знань, необхідними в праці, з іншою - формування професійних умінь і навиків. У праці фахівця велике місце займають уміння - здібності використовувати знання в практичній діяльності в умовах, що змінюються. Фахівець повинен уміти планувати свою роботу, робити розрахунки, ухвалювати оперативні рішення на основі аналізу ситуації, що склалася, контролювати хід і результати своєї праці і т.д. Кожна професія вимагає оволодіння специфічними уміннями. У професійній діяльності під навиком розуміється уміння, доведене до автоматичного виконання. Щоб виробити той або інший навик, необхідні багатократне повторення дій, вправ, тренування.

Принципово важливим є те, що і уміння, і навики формуються в процесі діяльності. Вироблення умінь і навиків відбувається в процесі неодноразового виконання студентами відповідних завдань: задач, розрахунків, аналізу ситуацій, проектування і виготовлення деталей і складок вузлів, агрегатів і т.д. Поза сумнівом, формувати трудові уміння і навики краще всього в процесі виробничої (професійної) практики на конкретних робочих місцях діючого підприємства, де студенти-практиканти освоюють одну або декілька робочих професій, опановують уміннями техніка і придбавають первинний досвід професійної діяльності за фахом.

Як у організаційному, так і в методичному плані виробнича практика студентів є однією з складних форм навчального процесу, оскільки потрібне з'єднання інтересів сучасного виробництва, освітньої установи, студента-практиканта і пристосування процесу навчання до реальних задач конкретного підприємства, установи, організації. Відповідно до діючого Положення про виробничу практику студентів, вона проводиться строго поетапно і складається з практики для отримання первинних професійних умінь і навиків (учбової), практики за профілем спеціальності (технологічної), практики переддипломної (кваліфікаційної), або стажування. Передбачені Положенням етапи виробничої (професійної) практики -навчальна, технологічна, переддипломна найбільш характерні для підготовки техніків. Структурно-логічна схема виробничої практики студентів приведена на рис. 1. Із структурно-логічної схеми (рис.1) виходить, що найпершою і необхідною умовою успішного проведення виробничої практики є засвоєння студентами достатнього об'єму теоретичних знань, визначених програмами навчальних дисциплін. Саме це положення визначає місце виробничої практики в графіку навчального процесу.

Структурно-логічна схема виробничої практики показує, що взаємозв'язок окремих етапів і видів практики з учбовими дисциплінами, а також взаємодія окремих етапів між собою забезпечуються в їх послідовній спадкоємності і розвитку: якщо призначення навчальної практики полягає в закріпленні знань вивчення теоретичних дисциплін і в підготовці студентів до виходу на виробничу практику, то призначення технологічної практики - ознайомлення студентів з технологією виробництва і формування професійних умінь, зв'язаних, перш за все, з обслуговуванням техніки і дотриманням заданого технологічного режиму.

Отже. особливий інтерес представляє виробнича практика за профілем спеціальності. Займаючи проміжне положення в структурі виробничої практики студентів освітніх установ вищої освіти, вона є основним етапом формування у практикантів стійких професійних умінь і навиків, уявлення про суть і соціальну значущість вибраної професії, розвитку професійної мотивації і професійної

спрямованості практикантів. Саме на даному етапі практики відбувається входження студентів в сферу майбутньої професійної діяльності.

Призначення переддипломної практики як завершального етапу професійної підготовки полягає в узагальненні і вдосконаленні знань і умінь

студентів, в оволодінні ними способами і методами організації праці, а також в зборі матеріалу для дипломного проекту. На цьому завершальному етапі практики передбачається формування управлінських умінь, а також узагальнення і вдосконалення раніше придбаного первинного досвіду професійної діяльності.

Особливо значуща роль виробничої практики для фахівців середньої ланки, діяльність яких пов'язана з інженерно-технічним забезпеченням роботи бригад, розробкою технологічних процесів виготовлення виробів і ремонту електроустаткуванні, виявленням і усуненням несправностей устаткування, виявленням причин браку і розробкою заходів по їх попередженню і т.п. Адже при рішенні такого роду задач необхідні як дії в рамках заданих алгоритмів, так і творчий підхід до справи. А на будь-якому творчому початку, як відомо, першою сходинкою, базовим стартовим алгоритмом є минулий досвід і знання, що характеризуються рівнем освоєння фахівцем даної конкретної області діяльності, його готовністю і здібністю до праці.Отже, традиційна структура з'єднання теоретичного навчання з виробничою працею професіонально-практичної підготовки фахівця середньої ланки вимагає вдосконалення виробничої практики студентів як у формуванні нового змісту практики ( змістовного аспекту), так і в зміні форм і методів організації практичного навчання (процесуального аспекту) .Необхідність вдосконалення виробничої практики студентів і характер цих змін диктуються також і основними тенденціями в розвитку сучасної вищої освіти, такими як гуманізація, стандартизація, диверсифікація, безперервність освіти і ін.

3. Основними напрямами вдосконалення виробничої практики студентів сучасних установ вищої освіти, підвищення її статусу в структурі професіонально-практичної підготовки фахівця середньої ланки є:

- встановлення тісного взаємозв'язку виробничої практики за профілем спеціальності з теоретичним навчанням і забезпечення її послідовної спадкоємності з іншими видами практики студентів;

- застосування комплексно-методичного забезпечення виробничої практики, раціональне поєднання активних і репродуктивних форм і методів практичного навчання, направлених на інтенсифікацію процесу професіонально-практичної підготовки майбутніх техніків;

- забезпечення провідної ролі самостійної роботи студентів в процесі виробничої практики на підприємстві у формуванні професійне важливих якостей особи;

- упровадження науково обгрунтованої системи контролю і оцінки виробничої роботи, атестації студентів по практиці, сприяючій розвитку професійної спрямованості і потребностно-мотиваційної сфери особи студента;

- розробка і активне використовування методики професійної і соціальної адаптації практиканта до умов сучасного виробничого підприємства.

У сучасних соціально-економічних умовах основною метою вищої освіти стає формування конкурентоздатної, професіонально-мобільної, творчої особи, підготовленої до здійснення в системі суспільного розподілу праці цілісної професійної діяльності техніка - організатора первинних ланок виробництва і висококваліфікованого робітника. Отже, вся процедура проектування змісту виробничої практики повинна бути націлена на підготовку такого фахівця. Знання вимог, що пред'являються ринком праці до випускників середніх спеціальних учбових закладів, дозволяє розробити і обгрунтувати, а головне - реалізувати на практиці конкретні моделі конкурентоздатного фахівця з різних професій і спеціальностей.

Отже, орієнтуючись на виконувані трудові функції і необхідні для цього професійно важливі якості особи фахівця, можна буде спроектувати відповідний зміст професійної підготовки техніка в цілому і виробничої практики зокрема.

При аналізі трудової (професійної ) діяльності фахівця А. Вербицький, Г. Мухаметзянова, А. Новіков і ін. виділяють наступні основні функції:

1) планування;

2) організація;

3) регулювання;

4) контроль (самоконтроль).

За твердженням А. Вербицького, виробнича практика студентів володіє найбільшими можливості для формування у тих, що навчаються власного досвіду майбутньої професійної діяльності, оскільки саме під час практики в реальних виробничих умовах студенти зайняті конкретною продуктивною діяльністю, що є частиною людської культури і соціального досвіду.У період виробничої (професійної) практики студенти на конкретних виробничих ділянках виконують такі види робіт, що становлять зміст праці висококваліфікованих робітників за профілем спеціальності:

- ревізія і ремонт низьковольтної і високовольтної електроустаткуванні електроустановок, систем сигналізації, освітлення, вентиляції і опалювання приміщенні і др.;

- контроль, регулювання технічних параметрів і випробування електроустаткуванні;

- монтаж і демонтаж електропроводки і кабелів, випробування міцності їх ізоляції на лабораторних установках;

- виконання електромонтажних і електровимірювальних робіт в електроустановках і ін.

Крім того, студенти в період практики опановують уміннями і навиками професійної діяльності, що відноситься до функцій техніка-електрика: розробка електричної частини електроустановки або технологічного процесу на виконання конкретного виду роботи на електроустаткуванні; розрахунок силової частини електропостачання цеху або ділянки; приймання готової продукції і проведення лабораторно-стендових випробувань агрегатів і вузлів електроустаткуванні; розробка і узгодження технічної документації на модернізацію допоміжних пристроїв і т.п.Відмітною особливістю виробничої практики студентів від інших видів учбових занять є її діяльністний характер, направлений на безпосереднє і самостійне виконання практикантами комплексних практичних робіт, виробничих завдань.

Отже, для досягнення дидактичних і виховних цілей виробничої практики студентів, по-перше, потрібна реалізація діяльностно-особового підходу до практичного навчання при неодмінному забезпеченні зв'язку виробничої практики з теорією професійного навчання. Зв'язок цей здійснюється через взаємодію системи знань і системи відповідних умінь: теорія допомагає практиці, знаходячи в ній підтвердження, а цілісне ознайомлення студента з виробництвом в період практики сприяє більш усвідомленому і поглибленому вивченню ним учбових дисциплін після її закінчення. Тому при проектуванні змісту практики важливо врахувати функціонально-ролеве призначення фахівців в цій сфері, що дозволяє визначити поле професійної діяльності техніків-електриків (види діяльності, основні посади, посадові обов'язки, професійні функції, типові проблемні задачі, професійно значущі знання, уміння, навики і особові якості).

На думку С. Архангельського, питання про необхідність і достатність матеріалу змісту виробничого навчання в рівній мірі може бути віднесений не тільки до складу і змісту учбової інформації, але і до комплексу задач, практичних завдань і вправ – широті їх діапазону, глибині і стійкості формованих умінь. Отже, при відборі складу і змісту практичних робіт виробничої практики майбутніх техніків важливо забезпечити умову необхідності і достатності.

При цьому ми виходимо з того, що формування професіонально важливих якостей особи в процесі самостійної трудової діяльності студента пов'язане із створенням раціональної організації праці в період практичного навчання на виробництві, задоволенням характеру праці, наступним вимогам:

- посильності, тобто можливості самостійного засвоєння і виконання завдання студентами до певного рівня;

- зростаючої складності, що вимагає постійного звернення до теоретичних знань, нормативно-технічної документації;

- прояву з боку студента максимальної активності, кмітливості і ініціативи;

- підтвердження суспільної значущості, своєчасної оцінки і т.д.

Необхідною умовою для розвитку особи фахівця стає сам факт його участі в самостійному виконанні виробничого завдання. У студента виявляється інтерес до роботи і працьовитість, відчуття задоволення від самостійно виконаної роботи, що є в той же час частиною виробничого завдання цілого колективу. Індивідуально-колективний характер праці виробляє у практикантів відчуття відповідальності за якісно виконану роботу і задоволення від причетності до діяльності колективу. На думку В. Беспалько.

Розвиток професійної спрямованості і потребностно-мотиваційної сфери особи студента На думку В. Андреєва, Л. Ітельсона, К. Катханова, Е. Клімова система, потреб і мотивів характеризує цілісну особу у всіх областях діяльності, спонукає людину ставити проблеми і концентрувати уміння на їх рішенні і багато в чому визначає рівень активності студентів в учбовій і професійній діяльності. Співвідношення різних мотивів обумовлює вибір виховання, конкретних форм і методів навчання, ефективність всього процесу формування активної творчої особи (А, Вербицький).4. Практика студентів вищих навчальних закладів проводиться на базах практики, які забезпечують виконання програми для відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів або в навчально-виробничому підрозділі вищого навчального закладу.

Як бази практичної підготовки студентів можуть використовуватись за окремими спеціальностями, регіонально-практичні центри, які створені на базі провідних навчальних закладів, матеріально-технічна база яких відповідає вимогам практики.

Центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких є вищі навчальні заклади, можуть закріплювати за ними, як бази практики, підпорядковані підприємства терміном до 5 років.

Навчальна практика для отримання первинних професійних навичок може проводитися у навчальних, навчально-виробничих майстернях, навчальних господарствах, навчально-дослідних ділянках, регіональних навчально-практичних центрах та інших об’єктах навчального закладу.

Технологічна практика організовується в передових підприємствах і установах аграрного сектору економіки, а також – навчально-виробничих майстернях, філіях, кафедр на виробництві, проблемних та галузевих лабораторіях, господарствах навчальних закладів та інших структурних підрозділах, що виробляють товарну продукцію, технологія виробництва якої відповідає вимогам програми практики.

Професійні практики проводяться на виробничих підприємствах, установах, об’єднаннях АПК та їх підрозділах. При реалізації експериментальної програми виробничої практики слід керуватися законодавчими і нормативними актами України у області праці, а також інструктивними і керівними матеріалами міністерства освіти і науки України.

За наявності у ВНЗ державних чи регіональних замовлень на підготовку фахівців перелік баз практики, як правило, повинен надаватися органами, що формували замовлення.

У випадку підготовки фахівців за цільовими договорами (контрактами) з підприємствами, організаціями, установами, фізичними особами бази практик передбачаються цими договорами (контрактами).

При цьому під адаптацією (організаційної, соціально-психологічної, професійної) ми розуміємо взаємне пристосування практиканта і підприємства, яке грунтується на тому, що уживається студента в абсолютно нові умови і ухвалення норм і цінностей даного підприємства.

На період виробничої практики студента за ним закріплюється

керівник практики - висококваліфікований фахівець, що проявляє педагогічні здібності і охочий передати свій професійний і життєвий досвід. Оцінка професійної і соціальної адаптації студентів в період виробничої практики здійснюється методом самооцінки практиканта і експертної оцінки керівника практики, наставника і фахівців відділу розвитку і управління персоналом підприємства з участю керівника практики від освітньої установи.

Керівник практики від підприємства складає графік проведення оцінних заходів, передбачаючий 3 етапи адаптаційного періоду. Перший етап - співбесіда з практикантами і заповнення листу співбесіди (табл.2) - проводиться через 3 тижні з дня початку виробничої практики студента на підприємстві. Метою першого етапу є виявлення чинників дезадаптації і вживання оперативних заходів по їх усуненню.

Таблиця 2

Лист співбесіди з практикантом ______________________________

Ф.И.О. наставника __________________________________________

Дата співбесіди _____________________________________________


Показники

Оцінка

(ставиться зі слів опитуваних)


Відгук практиканта

1

Організація робочого місця

2

Відношення наставника

3

Завдання, що доручаються

4

Конкретність і ясність завдань

5

Якість навчання

6

Відношення до вас колективу

7

Загальна задоволеність роботою

8

Загальне самопочуття
Відгук наставника

1

Старанність, відповідальність

2

Дисцинлінованість

3

Уміння навчатись (навики і знання)

4

Працездатність, активність

5

Керованість

6

Культура спілкування

7

Відносини в колективі

8

Загальне враження
Заходи щодо усунення недоліків і проблем (продовження таблиці 2)

Проблеми і недоліки,

виявлені при співбесідіЗаходи корекції і усунення


Відп.

Термін

Відмітка про виконання


Керівник практики від підприємства пілпис_____________________

Фахівець з адаптації персоналу

підпис______________________


Керівник практики від інституту підпис ____________________

У ході перевірки адаптації і діяльності студента - практиканта проводиться самооцінка діяльності, експертна оцінка його адаптації і самостійної професійної діяльності. При цьому експертна оцінка здійснюється по 13 укрупненим показникам з виставлянням однієї з наступних оцінок: відмінно, добре, задовільно, незадовільно.

На завершальному етапі виробничої практики експертна оцінка адаптації і професійної діяльності студентів проводиться повторно, тільки в цьому випадку разом з оцінним листом студенту-практиканту на руки видається характеристика-відгук підприємства. Окрім оцінки професійно важливих якостей особи студента-практиканта, в характеристиці-відгуку міститься пропозиція підприємства по трудовлаштуванню випускника на роботу після закінчення освітньої установи.

Разом з експертною оцінкою студент-практикант заповнює анкету

самооцінки адаптації.

За позитивні відповіді на питання 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 16,17, 19, 20, 21,22 і за негативні відповіді на питання 7, 8, 9, 14, 18 - нараховується по 1 балу.

18-22 бали - хороша адаптація

13-17 балів — задовільна адаптація

8-12 балів - низька адаптація

до 7 - працівник не адаптувався.

Експертна оцінка адаптації і самостійної професійної діяльності студента, а також його самооцінка дозволяють організаторам виробничої практики своєчасно усувати негативні чинники, оперативно вносити корективи в індивідуальні плани проходження практики і тим самим підвищити якість і ефективність професійної підготовки студентів, прискорення процесу адаптації до умов сучасного виробничого підприємства.

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання.

Письмовий звіт разом з іншими документами, установленими
навчальним закладом (щоденник, характеристика та інше), подається
на рецензування керівнику практики від навчального закладу. Керівник практики від навчального закладу оформляє звіт про результати перевірки проходження виробничої практики студентами.

Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх


розділів програми практики та індивідуального завдання, мати
розділи з питання охорони праці, висновки і пропозиції, список
використаної літератури та інші. Оформляється звіт за вимогами,
які встановлює вищий навчальний заклад, з обов'язковим врахуванням
Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД).

Звіт із практики захищається студентом (з


диференційованою оцінкою) в комісії, призначеній завідуючим
кафедрою або заступником директора навчального закладу. До складу
комісії входять керівники практики від вищого навчального закладу
і, за можливості, від баз практики, викладачі кафедри, предметної
(циклової) комісії, які викладали практикантам спеціальні
дисципліни.

Комісія приймає залік у студентів на базах практики в останні


дні її проходження або у вищому навчальному закладі протягом
перших десяти днів семестру, який починається після практики.
Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і
в залікову книжку студента за підписами членів комісії.

Оцінка студента за практику враховується стипендіальною


комісією при визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за
результатом підсумкового контролю.

Студенту, який не виконав програму практики без


поважних причин, може бути надано право проходження практики
повторно при иконанні умов, визначених вищим навчальним
закладом. Студент, який востаннє отримав негативну оцінку по
практиці в комісії, відраховується з вищого навчального закладу.

Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях


кафедр предметної (циклової) комісії, а загальні підсумки практики
підводяться на вчених (педагогічних) радах вищих навчальних
закладів або на нарадах факультетів не менше одного разу протягом
навчального року.
Запитання для самоконтролю та контролю знань і вмінь

Основні поняття: виробниче навчання, практична підготовка, практична робота, навчальна програма,

Тести-задачі1. Ви як викладач спеціальних дисциплін, недавній випускник педагогічного факультету, дайте відповідь на запитання практиканта: чим відрізняється практична підготовка від виробничого навчання.

2. Поясніть студентам, як викладач спеціальних дисциплін, чим відрізняється навчальна та виробнича практика.

3. Допоможіть Вашому практиканту відібрати бази навчальних та виробничих практик.
Тема 11. Організація методичної роботи у вищій аграрній школі. Комплекс науково-методичного забезпечення зі спеціальних дисциплін

План


 1. Основні напрямки методичної роботи у вищих навчальних закладах 1 та 2-го рівнів акредитації.

 2. Організація методичної роботи у вищих навчальних закладах 1 та 2-го рівнів акредитації: а) колективна форма роботи; б) індивідуальна форма роботи.

 3. Методична робота з викладачами.

 4. Комплекс науково-методичного забезпечення зі спеціальних дисциплін.

Основні поняття: методична робота, предметна комісія, циклова комісія, методичний семінар, школа молодого викладача, педагогічний досвід, методичний кабінет, науково-методичне забезпечення.

1. Основними напрямами роботи в технікумах та коледжах є:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу;

 • підвищення якості знань студентів;

 • написання викладачами методичної літератури: підручників (мають відповідати навчальній програмі з дисципліни); посібників (в основному мають відповідати навчальній програмі з дисципліни); методичних рекомендацій з написання курсових та дипломних робіт, проведення навчальних та виробничих практик, лабораторних та практичних занять, СРС; методичних розробок занять (введення нових елементів навчання на своїх заняттях); конспектів лекцій; інструкцій по проведення лабораторних і практичних занять, аудиторної та поза аудиторної СРС;

 • підготовка і проведення відкритих занять (готують викладачі з досить великим стажем роботи, демонструючи свої позитивні наробки за навчальний рік);

 • розробка документації з курсового та дипломного проектування (окрім методичних рекомендацій, необхідна розробка для студентів індивідуальних завдань, пов’язаних з виробництвом, плани з СРС на заняттях та плани з консультацій);

впровадження на своїх заняттях передового педагогічного досвіду (методичні розробки, виступи на методичних семінарах; відкриті заняття).

2. Щоб методична робота в технікумах і коледжах носила творчий, а не формальний характер, керуючим даною роботою (заступникові директора ВНЗ з навчальної роботи та завідуючому методичним кабінетом) доцільно організовувати її, враховуючи індивідуальні особливості педагогів ВНЗ.Організація методичної роботи у вищій аграрній школі 1 та 2-го рівнів акредитації включає:

- умовний поділ педагогічних працівників ВНЗ на категорії з урахуванням методичної кваліфікації педагогів: перша - досвідчені педагоги, що мають необхідну спеціальну та педагогічну освіту та великий стаж педагогічної роботи; друга категорія – випускники ВНЗ, спеціалісти у різних галузях сільського господарства, недавні випускники педагогічних факультетів, які ще не мають значного педагогічного досвіду; третя категорія – виробничники, які не мають педагогічної освіти і досвіду роботи у ВНЗ; четверта категорія – педагоги, які мають достатній педагогічний досвід роботи у ВНЗ, але не мають педагогічної освіти. Дана класифікація умовна;

- умовний поділ педагогічних працівників ВНЗ на категорії за ступенем активності та інтересу, які вони проявляють до методичних питань: перша категорія – педагоги, які постійно цікавляться питаннями зі своєї спеціальності та змінами у методиці їх навчання; друга категорія (пасивні) – педагоги, які не проявляють ініціативу; третя категорія – педагоги, які цікавляться змінами у методиці навчання своєї дисципліни несистематично: час від часу, від перевірки їх навчальної роботи з боку керівництва ВНЗ до наступної перевірки; четверта категорія (неактивні) – педагоги, які розглядають методичну роботу як роботу, від якої по можливості потрібно звільнитися; педагогічні дослідження вчених (і у нас на факультеті) довели, що педагог з першої умовної класифікації може опинитися в будь-якій категорії другої умовної класифікації і т.п.;

- методична робота має будуватися за принципом колегіальності під час обговорення і вирішення будь-яких організаційних питань з навчально-виховного процесу;

- кожен педагогічний працівник повинен мати доручення з методичної роботи ВНЗ та нести особисту відповідальність за його виконання;

- на навчальне півріччя у ВНЗ розробляється єдиний план методичної роботи по місячно; він включає розділи: робота педагогічної ради; робота методичних комісій; інструктивно-методичні поради; підвищення загальної та педагогічної освіти; вивчення нового у методиці навчання дисциплін; відкриті заняття; • при плануванні методичної роботи ВНЗ береться за основу перспективний план роботи ВНЗ.

Існує колективна та індивідуальна форми проведення методичної роботи у ВНЗ. До колективної форми методичної роботи належить: педагогічні ради (школи, ПТУ); методичні комісії (вища школа 3-4-го рівнів акредитації); методичні наради, семінари, конференції; школа молодого викладача; школа передового досвіду (вища школа 1-2-го рівнів акредитації). До індивідуальної методичної належить: самостійна методична робота викладачів під час написання ними методичних розробок та посібників; індивідуальна робота з педагогами керівниками методичною роботою у ВНЗ.

Вчені рекомендують наступну програму формування і розвитку умінь студентів для вивчення досвіду роботи викладачів: 1. Вдосконалення візуальних умінь студентів для вивчення професійних досягнень педагогів: поелементно-диференційовані спостетеження; синхронно-дифренційовані спостереження. 2. Використання методологічних і документально-бібліографічних засобів і методів для вивчення педагогічного досвіду педагогів. 3. Застосування комунікативних методів. 4. Формування лабораторно-експериментальних умінь студентів у процесі професійної дослідницької діяльності. 5. Розвиток конструктивно-організаторських умінь студентів при вивченні професійного досвіду.

Провідними методами для вивченні передового педагогічного досвіду, що змістовно збагатяться при подальших дослідженнях, є візуальні, в процесі використання яких відбувається формування візуальних умінь. Візуальні методи представляють комплекс цілеспрямовано організованих, логічно взаємопов'язаних форм діяльності по спостереженню за всіма аспектами педагогічної праці викладача з метою виявлення визначальних характеристик; на підставі понятійного апарату педагогічного досвіду, в умовах програмування поелементної диференційованої діяльності педагогів, формується і розвивається у студентів комплекс навиків для вивчення й оцінки досвіду педагогів; важливий підхід дозволяє об'єднати зусилля декількох студентів для вивчення досвіду роботи одного викладача, підвищити об'єктивність висновків. Кожному студенту рекомендується вивчення окремих аспектів системи навчальної діяльності викладача за своєю програмою. При цьому у складену програму доцільно включити як один із показників: формування умінь майбутніх викладачів на даному етапі підготовки до вивчення педагогічного досвіду.

Вченими встановлено (Хмелюк Р., Орищенко В., Мелихова І.), що вивчаючи професійний досвід кращих педагогів, необхідно пізнати суть педагогічного процесу, знайти ті глибинні підстави, які обумовлюють його ознаки, саму його ефективність, що розглядаються з позиції критеріїв передового педагогічного досвіду. Синхронно-диференційовані спостереження рекомендуються як засіб збільшення глибини і концентрування увага студентів із метою проникнення у витоки успіху діяльності викладача. Зменшення масиву для студентських спостережень за допомогою поділу об'єкту їх досліджень на основні частини дозволяє якісно вирішувати завдання-об'єктивного функціонального вивчення цілого через дослідження його частин. Під синхронно-диференційованими спостереженнями розуміються одночасні спостереження студентськими мікрогрупами діяльності викладача і основних, об'єднаних за рівнем навчальної підготовки студентів із метою вивчення особливості якісної, змістовної, перспективної побудови взаємодії викладача з цими групами студентів і управління цією взаємодією.

Практика організації вивчення і узагальнення педагогічного досвіду студентами показала доцільність її поетапності. На першому етапі узагальнення педагогічного досвіду студенти починають із його опису на основі спостережень, бесід, вивчення документації. Це готує грунт для встановлення фактів, провідних ідей педагога, відображає конкретні зразки педагогічної діяльності. Таке узагальнення педагогічного досвіду спочатку здійснюється студентами в щоденниках спостережень педагогічних фактів, які, проте, не є єдиною формою виразу цього узагальнення. Замість традиційних контрольних робіт для студентів практикують тематичні картки-завдання із вивчення й узагальнення педагогічного досвіду. Зразкові питання для студентів: 1.Чи є досвід даного педагога новаторським? За якими показниками? 2. Які основні ідеї навчання і виховання Ви хочете перейняти у педагога? 3. Наскільки ідеї викладача відповідають загальноприйнятим? 4. Визначте характер взаємовідношень викладача і студента, в якій мері їх можна характеризувати як співробітництво? 5. У чому виявляються ознаки співпраці викладача і студента? 6. Як здійснюється викладачем ідея логічної спрямованості виховання і навчання? 7. Якою мірою педагог володіє культурою спілкування? 8. Що Вам особливо сподобалося в навчальній роботі даного викладача? 9. Що найбільш характерне для методики його викладання? 10. Якою мірою ефективність його навчаючої діяльності залежить від глибини знань дисципліни, що викладається їм, від йогосвітосприйняття, особових якостей? 11. Чи існує система в навчальній діяльності викладача чи методи його роботи носять випадковий характер? 12. Чи виявляється логічна послідовність форм навчання, що використовуються педагогом? Яка їх залежність від теми заняття, від психологічних особливостей студента? 13. Що Вам не сподобалося в діяльності педагога, у виборі ним засобів навчання? 14. Якою мірою викладач використовує індивідуальні, групові, колективні форми роботи студентів на занятті, чи уміє їх поєднувати? 15. Чи ефективна навчальна діяльність викладача, що є визначаючим у ній? 16. Що найбільш характерне для системи обліку і контролю знань учнів даним викладачем? 17. Чи виявляється в роботі викладача його досвід, якою мірою? Чим, на вашу думку, визначається досвідпедагога? 18. Ваші пропозиції із приводу усунення негативних елементів із навчальної практики даногопедагога.

3. Методична робота з викладачами здійснюється, головним чином, у предметних (циклових) комісіях, методичних об’єднаннях класних керівників; раді наукової організації праці (НОП). Керівництво даними комісіями покладається на найбільш досвідчених і кваліфікованих педагогів, які мають організаційні здібності.

У кожну предметну комісію входить не менше пяти викладачів. Загальне керівництво комісіями здійснює заступник директора з навчальної роботи. У ВНЗ 1-2-го рівнів акредитації діють такі предметні комісії: історії; мови та літератури; фізико-математичних предметів; загально-технічних предметів; спеціальних предметів; виробничого навчання. Якщо викладачів зі спеціальних дисциплін у ВНЗ небагато, то вони об’єднуються у циклову комісію за спеціальністю, наприклад, циклову комісію з агрономічних дисциплін.Змістом роботи предметної комісії є: аналіз та розробка навчальних робочих програм і посібників; організація обміну досвідом роботи педагогів та впровадження педагогічного досвіду кращих викладачів; обговорення питань з розвитку сільськогосподарських, педагогічної та методичної наук тощо. Засідання комісії проводяться щомісячно, або за необхідністю. План роботи предметної комісії складається щорічно і включає розділи: навчально-організаційну роботу; методичну роботу; підвищення кваліфікації.

До навчально-організаційної роботи належить: розгляд планів роботи комісії, календарно-тематичних планів викладачів, планів з перспективної роботи навчальних кабінетів та лабораторій, індивідуальних планів роботи викладачів, планів з індивідуальних та групових консультацій викладачів, заходів щодо підготовки до екзаменаційних сесій та обговорення її результатів; тем з курсового та дипломного проектування; звітів про виробниче навчання та інше.

До методичної роботи та підвищення кваліфікації у предметних комісіях можна віднести: обговорення методичних розробок, відкритих занять, взаємо відвідувань занять; проведення об’єднаних засідань предметних комісій; проведення семінарів та конференцій викладачів з питань наукової, навчальної та методичної роботи; рецензування методичних посібників та інше.

Для зручності контролю і розподілу часу викладачів складається загальний графік роботи методичних обєднань і комісій навчального закладу. Кожна предметна комісія планує на семестр відкриті заняття. На основі даних планів навчальна частина складає зведений графік відкритих занять на семестр. На кожному відкритому занятті бажана присутність директора чи завуча ВНЗ. Проведені відкриті заняття обговорюються викладачами, даються методичні поради.

На сьогоднішній день у ВНЗ 1-2-го рівнів акредитації є певна система підвищення педагогічної майстерності викладачів:

- використання в своїй роботі рекомендацій відповідних нормативних документів Міністерства освіти України, науково-методичних центрів;

- розробка навчальних планів та програм, затвердження їх в установленому порядку;

- застосування нових технологій навчання та підготовка методичних рекомендацій;

- підготовка методичних рекомендацій з проблеми контролю знань, умінь та навичок студентів;

- виконання індивідуальних планів викладачами щодо підвищення їх кваліфікації (зв’язки з базовими господарствами, курси підвищення кваліфікації, педагогічний факультет, науково-методичні конференції);

- розробка планів роботи методичних (предметних) комісій та об’єднань ВНЗ для контролю за реалізацією індивідуальних планів викладачів.Каталог: pluginfile.php
pluginfile.php -> Архітектура комп’ютер
pluginfile.php -> Класифікація інноваційної інфраструктури та інфраструктури венчурного підприємництва
pluginfile.php -> Дипломна робота молодшого спеціаліста
pluginfile.php -> Історія розвитку екології. Значення вчення академіка В.І. Вернадського про біосферу
pluginfile.php -> Кваліфікаційна робота
pluginfile.php -> Інтелектуальна власність
pluginfile.php -> Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни кафедра соціології


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка