Курс лекцій з дисципліни "Вступ до перекладознавства" розкриває взаємодію між різними дисциплінами, пропонує екскурс до історії перекладацької думки, знайомить з поняттями адекватного, буквального та вільного перекладу


У зв'язку з інформаційною революцією покоління людей до двадцяти років стали також називати «поколінням інтернету» (Nеt generation, N-Gen)Сторінка10/12
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.45 Mb.
ТипКурс лекцій
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

У зв'язку з інформаційною революцією покоління людей до двадцяти років стали також називати «поколінням інтернету» (Nеt generation, N-Gen).

Зовсім недавнім позначенням нового покоління
став термін вчених в області демографії - millennials, що підкреслює, що це покоління нового, третього тисячоріччя. Термін охоплює досить широку вікову групу - від дітей до молоді у віці до 25 років.


Нові соціальні групи стали виділяти і серед жінок. Так, у другій половині 90-х років в американському варіанті виникло вираження soccer mom для позначення численної категорії замужніх жінок середнього класу, що, як правило, не працюють, займаються вихованням дітей (відвідують усі футбольні матчі, у яких беруть участь їхні діти, звідси і назва - "футбольна мама ") і виявляють велику активність у політичному, громадському житті, особливо на місцевому рівні. "Футбольні мами" - це ціла армія активних виборців, що не можуть ігнорувати політики; не випадково, що коло жіночих проблем (утворення освіта, охорона здоров'я) одержало останнім часом позначення soccer mom issues.

Наприкінці 90-х років словосполучення soccer mom послужило зразком для створення вираження waitress mom, що позначає ще одну категорію жінок, що впливають на хід виборів, а саме представниць нижчих шарів - жінок середнього віку без освіти, що мають декількох дітей і нерідко працюючих у двох-трьох місцях. Типовим місцем роботи із сумісництва є ресторани, кафе, закусочні, де ці жінки підпрацьовують як офіціантки, звідси і їх назва - waitress mom.

Ще на початку 90х років укладачі словників неологізмів підкреслювали, що навколишнє середовище виходить на перше місце серед головних постачальників інновацій. Наші спостереження свідчать, що в наступні роки кількість "эконеологизмів" ніяк не зменшилась. За сферою екології цілком закріплений префікс есо-, число неологізмів з цим словотворчим елементом досягає багатьох сотень, його синонімом останнім часом став виступати і елемент enviro-(envirobusiness, envirogear, envirotech), екологічна спрямованість характерна для багатьох новотворів із префіксом bio- (biodiesel, biofriendly, bioremeditation, bioregionalism), із суфіксом -friendly (eco-friendly, fish-friendly, ozone-friendly). країнам, що розвиваються, стала проводитися політика, що називають політикою "биоімперіалізма" (bioimperalism).

Важлива роль "четвертої влади" обумовлює той факт, що сфера масової інформації є місцем народження багатьох мовних інновацій, що співвідносяться з найрізноманітнішими сферами людської діяльності, і в той же час постійно виникають неологізми, що безпосередньо зв'язані з мас-медіа; відбивають тенденції їх розвитку. Вважається, наприклад, що головною тенденцією розвитку засобів масової інформації є їх "бульваризація" (tabloidization) - перетворення в дешеві видання, що прагнуть привернути увагу читачів сенсаціями, скандалами, плітками. Учені пишуть про комерціалізацію навіть "якісних" газет, у результаті чого вони стають так називаними "life-style magazines".

Не випадково, що виникає цілий ряд нових слів і словосполучень для позначення бульварних газет і журналів, низькопробного телебачення. Так, дешеві друковані видання позначаються неологізмами ragazine (rag+magazine), red tops, tab; словосполучення rat pack з експлікованою негативною оцінною коннотацією створене для характеристики бульварної преси Великобританії, а похідне rat packer позначає журналіста, що працює в такій пресі; низькопробне телебачення одержало назви tabloid TV, trash TV, неологізм broadloid (broadsheet + tabloid) підкреслює тенденцію перетворення "серйозних" газет у газети-гібриди.

Загострення проблеми злочинності відбивається, насамперед, у неологізмах, що позначають нові види злочинів. Можна відзначити, наприклад, нові слова, зв'язані з автомобільними злочинами:

car-jacking

car-bombing

ram-raid


Функціонування неологізму car-jack і його похідних свідчить, що в англійській мові затвердився новий словотворчий елемент –jack у значенні викрадати (трансформаторні засоби). У попереднє десятиріччя за аналогією з цим словом були створені такі одиниці як:

sky-jacking

sea-jacking

ship-jackingУ теперешній час тероризм є серйозною проблемою. Саме слово тероризм «притягає» до себе слова, та утворює інновації:

bioterrorism

narcoterrorism

cyberoterrorim

new terrorism

new terroristsМожна відзначити і триваючу концентрацію неологізмів навколо слова bomb як символу тероризму, наприклад:
bus-bombing

car-bombing

unabomber (University and Airline bomber)
Цілий ряд неологізмів відбиває боротьбу зі злочинністю. У середині 90-х років у США народився заклик до непримиренного відношення до злочинності, до «нульового терпіння» (zero tolerance), популярними стали такі словосполучення, як:
zero tolerance attitude

zero tolerance campaign

zero tolerance police

zero tolerance policy

Досить значне число інновацій співвідноситься з повсякденним життям англійців і американців: родиною, дозвіллям, спортом, їжею, напоями, автомобілями. Розглядаючи неологізми, зв'язані з дозвіллям, спортом, необхідно відзначити, що кілька десятків слів відбивають таке явище 90-х років, як втрата інтересу багатьох людей, особливо молоді, до традиційних видів спорту (recreation fatigue). Все більшу популярність приймають:


extreme sports

bungee jumping

sky-surfing

sky-coasting

white water rodeo

black water rafting

cave-tubing

space-diving

orbital surfing

extreme skiing

snowsurfing, snowboarding

street luge

ski football

train surfing

trainspotting


З проблемами родини, з дітьми, їх вихованням, освітою співвідносяться такі неологізми, як наприклад:
family mentoring

flexi-boarding

to hot-house

sleep-over school

unadoption

unschooling

barrel children

boat kids

bajador

kinderpoliticskidcare

two pay-check family

baby-making industry

tug-of-loveНеологізми зв'язані з деякими напоями і харчуванням:

raw-foodism, living foodism

natural hygienist

functional food

nouvelle cuisine, global cuisine, fusion cookery

java-jive

java-junkie

power drink,

java-water
aqua purificada

alcopops


microbrew

ice beer


ice-brew technology

designer beer, designer lager

gene food, superfood

Frankenstain food, Frankenfood


Відомо, яка важлива роль належить у Західному суспільстві, особливо в американському, автомобілям. Система автотранспорту, вважають учені, перетворилася в «технобіоциноз», що функціонує по своїх власних законах. Не випадково, що серед неологізмів останнього десятиріччя виділяється велика група «автомобільних» слів і словосполучень:


clean car, green car, fuel-cell car, hypercar, supercar

hybrid cars

biodiesel

Викладений матеріал про зв'язок лексико-фразеологічних інновацій з розвитком суспільства свідчать, таким чином, що неологізми 90-х років, як і в попередні періоди розвитку англійської мови, були барометрами, що реагують на всі зміни в суспільстві, на зв'язані з ними процеси, і відбивали ці процеси в мові, усуваючи протиріччя між новими потребами комунікації в умовах мінливого позамовного середовища і ресурсами самої мови. Соціальна детермінованність інноваційних процесів розкривається, зокрема, у явищах концентрації неологізмів навколо визначених понять, у поліномінації, в атракції синонімів, у формуванні визначених словотворчих тенденцій, моделей, елементів.

Серед конкретних соціальних факторів, що роблять вплив на інноваційні процеси в лексико-семантичній системі англійської мови, можна виділити економічну базу і зв'язану з нею стратифікацію суспільства, стиль життя соціально-економічних груп, ціннісні орієнтації їхніх представників, расову, вікову диференціацію носіїв англійської мови.

Література: Ю.А. Зацний “Шляхи та тенденції розвитку лексико-семантичної системи сучасної англійської мови”, Запоріжжя, ЗДУ, 1992.

Ю.А. Зацний “Англо-русский словарь сферы бизнеса”, Никополь, 1994.

Лекція №16

Художній текст та особливості його перекладу

Про перекладачів художньої літератури часто говорять, що він «узявся не за свій текст». Це дуже складний вид роботи, що припускає наявність особливих навичок.

Художня література - це тексти, спеціалізовані на передачі естетичної інформації. Засоби її оформлення різноманітні. Когнітивна інформація в художньому тексті існує на задньому плані, вона підлегла эестетичній інформації. Отже, засобу оформлення естетичній інформації в художньому тексті (рекомендації для перекладача):

1. епітети - передаються з урахуванням їх структурних і семантичних особливостей (прості і складні прикметники; ступінь дотримання нормативного семантичного узгодження з визначальним словом; наявність метафори, метонімії), з урахуванням ступеня индивидуалізованності (стійкий епітет фольклору, традиційний епітет - поетизм);

2. порівняння - непоширені, поширені, розгорнуті;

3. метафори;

4. авторські неологізми;

5. повтори фонетичні, морфемні, лексичні, синтаксичні, лейтмотивні;

6. гра слів;

7. іронія;

8. імена, “що говорять”, топоніми;

9. синтаксична специфіка тексту оригіналу - наявність контрасту коротких і довгих речень, ритм прози,

10. діалектизми, жаргонізми, арготизми.
Усі перекладацькі рішення при перекладі художнього тексту приймаються з урахуванням вузького контексту і широкого контексту всього твору.

Перекладач художнього тексту вимушен завжди зіштовхуватися з трьома основними проблемами.

-передача тимчасової дистанції тексту;

-передача рис літературного напрямку;

-передача індивідуального стилю автора.

Розглянемо ці проблеми.

1. Передача тимчасової дистанції.

Головне - відсутність у лексиці перекладу модернізмів - слів, що не вживаються в даний минулий відрізок часу. Далі «густота» архаїзації залежить від часу створення оригіналу

Для стилізації мови XIX в. досить при перекладі обирати найбільш застарілі: «минав», а не пройшов; «чудовий», а не відмінний; неведення (незнання). В області синтаксису - це інверсія, наприклад: «То й зроби ласку його в Пітер відправити через 3 дні» - а в сучасному варіанті: «То й зроби ласку відправити його в Пітер через 3 дні». Чи: «Усі сиділи вже за столом», а зараз - «усі вже сиділи за столом».

Або - це постпозиція прикметника: «повчання батьківські», «мови грецької».

2. Передача рис літературного напрямку.

Для минулих часів характерна приналежність автора до визначеного літературного напрямку: сентименталізму, романтизму, натуралізму, реалізму, імпресіонізму, експресіонізму – що мають свої особливі відмінні властивості. Наприклад, для періоду романтизму характерно широке використання метафор, що персоніфікують, кольорова символіка, ритм прози, змішання засобів високого стилю з архаїчним просторіччям фольклору, грі слів, особливий стійкий фонд лексики - «романтичний словник».

3. Передача індивідуального стилю - це найскладніше завдання.

Тут необхідний повний стилістичний аналіз оригіналу, що включає не тільки визначення значущих рис стилю, але і характеристику їх частотності. Наприклад, у прозі автора А. переважають розповсюджені речення із сурядним зв'язком між компонентами, їх частотність досягає 90%, це означає, при перекладі заміна сурядного зв'язку підрядної спотворить авторський стиль.

Автор Б. широко використовує контраст канцелярських зворотів мови і високого стилю, створюючи комічний ефект. Тоді будь-яка нейтралізація високої лексики, заміна її при перекладі на нейтральну знищить прийом іронічного контрасту.
Література:І.С. Алєксєєва “Профессиональный тренинг переводчика”, Издательство “Союз”, С.-П., 2001.

Лекція № 17

Особливості науково-технічного перекладу.

Сюди відносяться тексти наукових статей, монографій, технічних описів. Вони призначені дня фахівців у даній області знань.

Головні мовні засоби, що вимагають еквівалентної передачі в перекладі тут наступні:

1. Семантика підмета.

2. Пасивні конструкції дієслова.

3. Перевага Present Indefinite.

4. Велика кільтість складних слів.

5. Виразна номінативність тексту - явна перевага іменників.

6. Велика кількість спеціальних термінів.

7. Еліптичний характер вираження думки.


Лексика загальнонаукового опису має наступні особливості:

1. Вона позбавлена емоційного забарвлення;

2. Її можна віднести до нейтрального варіанта сучасної письмової літературної норми;

3. В ній широко розвинена синонімія («відіграє важливу роль» = «має важливе значення»);

4. Наявність скорочень.
Комунікативне завдання наукового тексту - повідомлення нових зведень у даній області знань. Науковий текст недоступний непосвяченим. Отже, перекладачу необхідно «входження в тему», підвищення свого рівня компетентності. Переклад здійснюється на рівні слова, а в деяких складних словах - морфем.

Основні вимоги для перекладу науково-технічних текстів:

1. Точна передача тексту оригіналу

2. Сувора ясність викладання думки при максимально стислій і лаконічній формі, що є лише в нашій мові.

3. Переклад повинен цілком задовольняти загальноприйнятим нормам літературної мови
Терміни - це слова або словосполучення, що мають спеціальне, строго визначене значення в тій чи іншій області науки і техніки. Щоб правильно визначити їх значення, потрібно знати ту область науки і техніки, до яких вони відносяться. Термін по можливості повинен бути точним і стислим. Під точністю його розуміється здатність правильно орієнтуватися.

Терміни поділяються на:

1. прості - circuit;

2. складні - flywheel (маховик); clock work (вартовий механізм);

3. термін-сполучення - circuit breaker - вимикач.
Неологізми в науково-технічному перекладі - це нові слова, що з'являються в мові. Неологізм, проіснувавши якийсь час, або стає загальновживаним словом, або зникає.

digital computer - цифрова обчислювальна машина

to radio-fix - визначити літак за допомогою радіосигналу

helo - гелікоптер


Конверсія - утворення нових слів із вже існуючих без усякої зміни їх написання і вимови.
Motor - to motor

Двигун - працювати в режимі двигуна

Handle - to handle (керувати)

Layout - розташування

Те lay out - розміщати
Переклад назв технічних статей - це особливі труднощі. Їхні основні риси в американців - особливий стиль., яскравість, помітна форма., експресивність лексичних і граматичних засобів, пропуски допоміжних дієслів, союзів, артиклів, присутність скорочень. Звичайно це:

а. Назви у вигляді питання

Modernize? - чи варто реконструювати?

Why wash Aggregates? - питання промивання заповнювачів.

б. Назви у вигляді заяви або постановки питання

We give an Old Swimming Pool New Ideas - як передбачається реконструювати старий плавальний басейн.

в. назви-вигуки

Dоn't Get a Misfit! - не купуйте погане облалнання.

Rain Off the Roof! - відведення дощової води з дахів.
Специфіка науково-технічних текстів:

1. ряд застарілих зворотів, що включають архаїзми:

whereof- якого, про яке hereby - цим,

2. канцеляризми

above-said - вищевказаний

3. громіздкість речень.Переклад патентів

Особливо відрізняються англійські від американських.

Англійські багаті:

1. складними прислівниками:

hitherto - дотепер

thereto - до даного моменту;

2. вираженнями типу:

We pray - ми молимо, просимо;

3. багаторазовим повторенням суті питання;

4. наявністю великої кількості дієприкметникових зворотів.


Деякі особливості перекладу науково-технічного тексту

Engineering technical terminology

Оскільки науково-технічний текст насичений термінами, що несуть основне навантаження, ми розглянемо питання термінології трохи докладніше,У звичайній мові слова, як правило, полісемантичні, тобто вони передають цілий ряд значень, що можуть розходитися часом досить широко. Візьмемо для приклада суму значень слова table, що концентруються навколо стрижневого поняття "площина":

стіл

скрижаль

дошка

таблиця

плита

табель

дощечка

плоскогір'я

Поряд з цим, слово table володіє і рядом переносних значень, що зберігають відомий, хоча і більш віддалений, зв'язок зі стрижневим поняттям:

суспільство за столом

їжа (те, що подається на стіл)

напис на плитіТака багатозначність слів у загальнолітературній мові є фактором, що свідчить про багатство мовних образотворчих засобів.

Лексична багатозначність додає мові гнучкість і жвавість і дозволяє висловлювати найтонші відтінки думки.

Інакше обстоїть справа в науково-технічній мові; у неї головною вимогою виявляється гранична точність вираження думки, що не припускає можливості різних тлумачень.

Тому основною вимогою, пропонованою до терміна, стає однозначність, тобто наявність тільки одного, раз і назавжди встановленого значення.

Фактично далеко не всі терміни задовольняють цій вимозі навіть у межах однієї спеціальності, наприклад:
engine

машина, двигун, паровоз

oil

олія, мастильний матеріал, нафта

Це обставина, звичайно, представляє відоме ускладнення для точного розуміння тексту й ускладнює роботу перекладача. Які джерела виникнення англійської науково - технічної термінології?

Найбільшу групу складають терміни, запозичені з іноземних мов, чи штучно створені вченими на базі, головним чином латинської і грецької мов, по мірі розвитку науки і техніки і появи нових понять.

Так, наприклад, у 1830 році з'явилася назва нової інертної речовини paraffin від латинського parum affinis, тобто мало торкаючийся (з іншими речовинами).

У 1850 р. Либих створив нове з'єднання шляхом окислювання спирту. Він назвав його aldehyde, з'єднавши перші частини латинських слів:


alcohol dehydrogenatum

Іноді виникали і гібридні утворення такі як: haemoglobin від грецького haima кров і латинського globus куля.

Особливо багато термінів з'явилося в Англії в XVIII і XIX століттях у період бурхливого розвитку наук, при цьому частина термінів з мови вчених стала проникати в загальнолітературну мову і зробилася загальним надбанням. До таких слів відносяться:dynamo, barograph, ozone, centigrade, cereal, gyroscope, sodium, potassium та ін.

У XX столітті виникли такі новотвори, як:penicillin, hormone, isotope, photon, positron, radar, biochemistry,cyclotron і т.і.

Ці терміни швидко стали загальнозрозумілими завдяки тісному зв'язку новітніх наукових відкриттів з повсякденним життям.Усе-таки потрібно відзначити, що основна маса науково-технічної термінології продовжує залишатися за межами загальнолітературної мови і зрозуміла лише фахівцю даної галузі знання. Друга по величині група термінів являє собою загальнолітературні англійські слова, які вживаються в спеціальному значенні. Наприклад:

jacket куртка і;разом з тим –кожух

jar глечик і конденсатор

to load навантажувати і заряджати

При цьому зустрічається вживання одного слова в різних спеціальних значеннях, в залежності від галузі знання; слово pocket кишеня, наприклад, має наступні спеціальні значення:

повітряна яма (в авіації)

оточення (у військовій справі)

мертва зона радіо)

гніздо родовища (у геології)

кабельний канал (в електротехніці)

У структурному відношенні всі терміни можна класифікувати таким способом:

а) Прості терміни типу: oxygen, resistance, velocity.

б) Складні терміни, утворені шляхом словоскладання. Складові частини такого терміна часто з'єднуються за допомогою сполучного голосного:


gas + meter = gasometer

При цьому іноді відбувається усікання компонентів:

turbine + generator = turbogenerator

ampere + meter = ammeter

в) Словосполучення, компоненти яких знаходяться в атрибутивному зв'язку, тобто один з компонентів визначає інші:


direct current

постійний струм

barium peroxide

перекис барію

Нерідко атрибутивний елемент сам виражений словосполученням, що представляє собою семантичну єдність. Це єдність орфографічно часто виражається написанням через дефіс:

low-noise penthode

малошумный пентод

doubling-over test

іспит на згиб

г) Абревіатура, тобто буквені скорочення словосполучень:

.e.rn.f. = electromotive force - електрорушійна сила

Скороченню може піддатися частина словосполучення:D.C. amplifier = direct current amplifier підсилювач постійного струму

д) Складові скорочення, що перетворилися в самостійні слова:

loran (long range navigation)

система далекої радіонавігації "Лоран"

radar (radio detection and ranging)

радіолокація

е) Літерні терміни, у яких атрибутивна роль доручається визначеній букві внаслідок її графічної форми:

Т - antenna

Т-подібна антена

V - belt

клиноподібний ремінь

Іноді ця буква є лише умовним, невмотивованим символом:
X-rays рентгенівські промені

При перекладі термінів ми можемо зустрітися з наступними моментами:а) Частина термінів, що мають міжнародний характер, передається шляхом транслітерації і не має потребу в перекладі:

antenna

антена

feeder

фідер

blooming

блюмінг

б) Деякі терміни мають прямі відповідності в російській мові і передаються відповідними еквівалентами:

hydrogen

водень

voltage

напруга

в) Відома частина термінів при перекладі калькирується, тобто передається за допомогою російських слів та висловлювань, дослівно відтворюючих слова та висловлювання англійської мови:

single-needle instrument

Однострілочний апарат

superpower system

надпотужна система

г) Нерідко трапляється, що словник не дає прямої відповідності англійському терміну. У цьому випадку перекладач повинен вдаватися до описового перекладу, що точно передає зміст іншомовного слова в даному контексті:

video-gain

регулювання яскравості оцінок від відбитих сигналів

combustion furnace

піч для органічного аналізу

wall beam

балка, покладена уздовж поперечної стіни

При перекладі термінів слід по можливості уникати вживання іншомовних слів, віддаючи перевагу словам російського походження:

промисловість

замість індустрія

сільське господарство

замість агрикультура

повний опір

замість імпеданс і т.і.

Оскільки характерною рисою терміна є чіткість семантичних меж, він має значно більшу самостійність стосовно контексту, чим звичайні слова.

Залежність значення терміна від контексту виникає лише при наявності в ньому полісемії, тобто якщо в даній області знання за терміном закріплено більш одного значення.
Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка