Курс лекцій з дисципліни "Вступ до перекладознавства" розкриває взаємодію між різними дисциплінами, пропонує екскурс до історії перекладацької думки, знайомить з поняттями адекватного, буквального та вільного перекладуСторінка5/12
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.45 Mb.
ТипКурс лекцій
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Лекція №7


Типи перекладів

Системний аналіз перекладацької практики і теорії дозволяє побудувати

єдину типологію перекладів, що узагальнює різні сторони підготовки, виконання,

презентації і функціонування перекладу і співвідноситься з іншими основними

компонентами перекладацької діяльності 20,174 .

Типологізация перекладів здійснюється за наступними параметрами: 1. За співвідношенням типів мови перекладу і мови оригіналу;

 2. За характером субєкта перекладацької діяльності і його відношенням до автору тексту,що перекладається;

 3. За типом перекладацької сегментації і способом переробки перекладацького матеріалу;

 4. За формою презентації тексту перекладу і тексту оригіналу;

 5. За характером відповідності тексту перекладу тексту оригіналу;

 6. За жанрово- стилістичними особливостями і жанровою принадлежністю пере-

кладного матеріалу;

7.За повнотою і типом передачі смислового змісту оригіналу ; 1. За основними функціями;

 2. За первинністю тексту- оригіналу;

 3. За типом адекватності

1)Переклади,що виділяються за співвідношенням типів мови перекладу і мови оригіналу : внутрімовний переклад- тлумачення словесних знаків за допомогою знаків тієї ж мови :

діахроничний ( історичний) переклад (переклад на сучасну мову історичного тексту, написаного мовою попередньої єпохи ) ;

транспозиція ( переклад тексту одного жанру функціонального стилю в інший жанр функціонального стилю).

Міжмовний переклад – перетворення повідомлення, вираженого засобами будь-якої однієї знакової системи , в повідомлення , виражене засобами іншої знакової системи :

бінарний переклад ( переклад з однієї приподньої мови на іншу );

інтерсеміотичний переклад ( переклад з природньої мови на штучну чи навпаки);

трансмутація ( переклад з будь-якої штучної мови на іншу штучну мову ).

2) Переклади, що розрізняються за загальною характеристикою субєкта перекладацької діяльності і за його відношенням до автора перекладацького тексту :

традіційний переклад – переклад , виконаний людиною:

переклад , виконаний перекладачем , що не є одночасно автором перекладного тексту ;

авторський ( авто-) переклад (переклад , виконаний автором оригінального тексту) ;

авторизований переклад ( переклад оригінального тексту , апробований автором).

машимнний (автоматичний) переклад – переклад, виконаний компютером;

змішаний переклад – переклад з використанням значної частки традиційної ( чи машинної ) переробки тексту.

3) Переклади, зроблені за типом перекладацької сегментації тексту і одиниць перекладу , що були використані :

поморфемний переклад – переклад, виконанний на рівні окремих морфем ,

не звертаючи уваги на їхні структурні звязки ;

літерний переклад – переклад , виконаний на рівні окремих слів не звертаючи уваги на смислові ,синтаксичні і стилістичні звязки між словами;

фразовий переклад – переклад , виконаний на рівні окремих речень або фраз , перекладених послідовно одне за іншим;

абзацно-фразовий переклад- переклад,здійснений на рівні окремих речень або абзаців, перекладених послідовно одне за іншим;

суцільно текстовий переклад- переклад цілого тексту, не виділяючи окремі слова, речення або абзаци в окремі одиниці перекладу.

4) Переклади, виділені за ознакою форми презентації тексту – перекладу і тексту-оригіналу.Письмовий переклад – переклад, виконаний в писемній формі:

письмовий переклад писемного тексту ( переклад письмового тексту, виконаний у писемній формі ) ;

письмовий переклад усного тексту (переклад усного тексту, виконаний у писемній формі ).

Усний переклад-переклад, виконаний в усній формі:

 усний переклад усного тексту ( переклад усного тексту, виконаний в усній формі);

синхронний переклад (усний переклад, здійснений практично одночасно з

виголошенням тексту-оригіналу);

послідовний переклад (різновид усного перекладу, здійсненого після

прослуховування певної одиниці тексту, в паузах між цими одиницями);

однобічний переклад ( усний переклад,здійснений тільки в одному напрямку,тобто з

однієї мови на будь-яку іншу мову);

двосторонній переклад (послідовний усний переклад розмови, здійснений з

однієї мови на іншу і навпаки);

 усний переклад письмового тексту ( переклад письмового тексту, виконанний в усній формі );

5) Переклади, виділені за ознакою характеру і якості відповідності тексту перекладу тексту-оригіналу:

вільний переклад ( переклад,що відтворює основну інформацію оригіналу з можливими відхиленнями – додаваннями, пропусками і т. п.; зддійснюється на рівні тексту, тому для нього категорії еквівалентності мовних одиниць виявляються не релевантними):

 інтерпритація (від перекладу,що базується на звертанні до немовних видів діяльності , на відміну від власне перекладу, здійсненого за заданими правилами переходу від засобів вираження, що належать іншій мовній системі);

адекватний переклад (переклад ,що відповідає оригіналу і виражає ту ж комунікатівну мету,що й оригінал);

точний (правильний) переклад (переклад, що характеризується семантичною точністю,тобто є семантичне повно і правильно переданим планом змісту оригіналу);

автентичний переклад (переклад офіційного документа ,що має однакову юридичну чинність з оригіналом; відповідно до міжнародного права текст умови може бути зробленим і прийнятим на одній мові , але його автентичність встановлюється на двох і більше мовах);

завірений переклад ( переклад, відповідність якого оригіналу підтверджується юридичне).

6) Переклади,які виділяються за ознакою жанрово-стилістичногї характеристики перекладного матеріалу і жанрової приналежності :

науково-технічний переклад (переклад науково-технічних текстів і документації);

суспільно-політичний переклад (переклад суспільно-політичних текстів );

 художній переклад (переклад художніх текстів);

 військовий переклад (переклад текстів з військової тематики);

юридичний переклад (переклад текстів юридичного характеру);

побутовий переклад (переклад текстів розмовно-побутового характеру).

7) Переклади ,що виділяються за ознаками повноти і способу передачі смислового змісту оригіналу :

-повний переклад – переклад, що передає смисловий зміст оригіналу без пропусків і скорочень.

-неповний переклад – переклад, що передає смисловий зміст оригіналу з пропусками і скороченнями:

скорочений переклад (переклад ,що передає смисловий зміст тексту в згорнутому вигляді , тобто із скороченнями);

фрагментарний переклад (переклад не цілого тексту ,а лише окремого уривка);

аспектний переклад (переклад лише частини тексту відповідно до будь-якої заданої

ознаки (аспекту);

анотаційний переклад (переклад,у якому відбуваються лише головніа тема,

предмет і призначення перекладного тексту);

реферативний переклад (переклад, у якому містяться досить докладна інформація

про документ,який реферують- його призначення,тематика, методи дослідження,

отримані результати).

8) Переклади,виконані за ознакою основної прагматичної функції: • практичний переклад- переклад, призначений для практичного використання як

джерело інформації:

робочий (інформаційний) переклад (невідредагований переклад, в основному

придатний для практичного використання,але не оформлений для опублікування):

консультативний переклад (вид інформаційного перекладу , здійснюється звичайно в усній формі, включає елементи анотування, реферування і вибіркового перекладу з листа, виконується , як правило,у присутності замовника,що відразу уточнює аспекти змісту тексту- оригіналу,які його цікавлять);

видатний (друкований) переклад(письмовий переклад, тиражований за допомогою засобів масового розмноження і призначений для широкого поширення);

опублікований переклад (практичний чи навчальний переклад, тиражований за

допомогою засобів масового розмноження).

-навчальний переклад- переклад,який використовують у навчальному процессі для підготовки перекладачів або як один з прийомів навчання іноземної мови;

-експериментальний переклад-переклад,виконаний з дослідницькою метою;

-еталонний переклад-зразковий переклад,який використовують для порівняння з

перекладом,що виконують.

9) Переклади, що виділяються за ознакою первинності/ непервинності тексту

оригіналу:

- прямий(первинний,безпосередній) переклад-переклад,виконаний безпосередньо з оригіналу; • непрямий (вторинний,непрямий) переклад-переклад, здійснений не безпосередньо з тексту-оригіналу,а з його перекладу на яку-небудь іншу мову;

 • зворотній переклад-експериментальний чи навчальний переклад уже тексту на вихідну мову.

10)Переклади,що виділяються за типом адекватності:

стилістично адекватний переклад-семантичне повний і точний і стилістично еквівалентний переклад.що відповідає функціонально-стилістичним нормам мови перекладу;

-прагмантичне (функціонально)адекватний переклад-переклад,що правильно передаєпереведеного

основну (домінуючу)комунікативну функцію оригіналу;

-дезиративно адекватний переклад –переклад,повно і правильно відповідає на інформаційний запит споживача і не обовязково передає повний смисловий зміст і основу комунікативну функцію оригіналу.
Література: Федоров А.В. “Основы общей теории перевода”, М., 1983.

Львовская З.Д. “Теоретические проблемы перевода”, М., 1985.Лекція №8

Різновид перекладу в залежності від жанру перекладеного тексту

В основі класифікації перекладних текстів лежить стилістичний принцип (стилістика – це наука про стиль). Загальновживана лексика представлена в усіх матеріалах, на її фоні виділяються різні пласти словарного запасу мови.

I а) Документальні та соціально-наукові тексти. Їм властиві терміни та деякі фразеологічні комплекси (наприклад: “треба зазначити, треба мати на увазі”).

б) Газетно-інформаційні тексти – мають свої фразеологізми (“як повідомляє агентство, як стало відомо, наш кореспондент повідомляє, за свідченнями”).

Газетно-інформаційні та деякі види наукових текстів – регулярне використання


 • власних імен

 • назви закладів

 • суспільних організацій

 • посад

Для цих трьох категорій текстів характерна відсутність слів, стилістично забарвлених архаїзмів (стародавні слова або слова, які не вживаються), поетизмів, просторіч. Чим більш спеціальний текст, тим вище у ньому частотність термінів (текст розрахован на невелику аудиторію).

II Література з суспільних наук – характерно використання слів у прямих значеннях та деяка кількість ідиоматичних (“бити байдики”) та метафоричних словосполучень (наприклад, в політології, юриспруденції, в порівнянні з науковими текстами зустрічаються і переносні значення слів).

III Художня література – має широкий діапазон лексичних засобів та можливостей прямого та переносного слововживання. За відсутністю термінів (спеціальних) тут спостерігається широке використання професіоналізмів (слів, які використовуються в певному колі людей), діалектизмів, архаїзмів, просторіч, слів іншомовного походження.


Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка