Курсів за вибором І факультативів з фізики та астрономії


Календарно-тематичний планСторінка17/38
Дата конвертації11.03.2019
Розмір3.71 Mb.
#84729
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   38

Календарно-тематичний план


№ з/п

Дата

Тема та зміст заняття

Коливання(3 год)

1/1
Диференціальне рівняння II порядку. Загальний розв'язок однорідного диференціального рівняння II порядку з урахуванням початкових умов. Рівняння вільних незатухаючих коливань. Розв'язання цього рівняння. Енергія коливань. Згасаючі коливання, їх рівняння. Розв'язання цього рівняння. Логарифмічний декремент.

2/2
Вимушені коливання та їх рівняння. Лінійне неоднорідне диференціальне рівняння II порядку. Розв'язування неоднорідного рівняння. Резонанс

З/З
Додавання коливань. Точні та наближені розв'язки фізичних задач. Поняття про метод векторних діаграм. Застосування методу векторних діаграм
№ з/п

Дата

Тема та зміст заняття

Електричні кола(4 год)

1/4
Розряд ємності через опір. Диференціальне рівняння першого порядку для цього процесу. Коливання у колі ємності з іскровим проміжком. Енергія конденсатора. Коло з індуктивністю

2/5
Струми замикання та розмикання у колах з індуктивністю за кількома схемами. Енергія магнітного поля

3/6
Розв'язування задач з використанням диференціальних рівнянь, які описують процеси в колах, де струм змінюється

4/7
Розв'язування задач з використанням диференціальних рівнянь, які описують процеси в колах, де струм змінюється

Коливальний контур (5 год)

1/8
Лінійні диференціальні рівняння II порядку. Початкові умови. Загальні розв'язки рівнянь II порядку. Рівняння вільних незгасаючих коливань — диференціальне рівняння другого порядку

2/9
Згасаючі коливання в реальному коливальному контурі. Точне та наближене розв'язування рівняння згасаючих коливань. Випадок великого активного опору

3/10
Змінний струм — вимушені коливання. Ємність та індуктивність у колі змінного струму. Середні величини. Потужність, діючі значення напруги та сили струму. Фаза

4/11
Застосування методу векторних діаграм до електричних кіл змінного струму

5/12
Розв'язування задач по темі: «Векторні діаграми та їхнє застосування до кіл змінного струму. Ємність та індуктивність у колі змінного струму»

Комплексні числа та їх застосування для опису процесів у колах змінного струму (6 год)

1/13
Комплексні числа, їхнє представлення та дії з ними. Геометричне зображення комплексних чисел. Опис процесів у колах змінного струму за допомогою комплексних чисел

2/14
Резонанс напруг при послідовному включенні ємності, індуктивності та активного опору в колі змінного струму. Резонанс струмів під час паралельного включення ємності, індуктивності та активного опору в колі змінного струму

3/15
Розв'язування задач з використанням комплексних чисел

4/16
Лабораторна робота № 33 «Дослідження резонансу напруг у колі змінного струму»

5/17
Лабораторна робота № 34 «Дослідження резонансу струмів у колі змінного струму»

6/18
Лабораторна робота № 35 «Додавання коливань за допомогою осцилографа»

Елементи теорії Максвелла (4 год)

1/19
Електромагнітне поле. Електромагнітні хвилі. Струм зміщення. Закони Фарадея як експериментальне підґрунтя теорії Максвелла. Розв'язування задач, пов'язаних з теорією електромагнітного поля, електромагнітних хвиль

2/20
Швидкість поширення електромагнітних хвиль. Рівняння хвилі. Групова та фазова швидкості. Досліди Герца. Інтерференція, дифракція, поляризація

3/21
Принцип радіозв'язку. Нелінійні елементи електричних кіл та їхнє застосування у радіотехніці. Діод, транзистор

4/22
Лабораторна робота № 36 «Дослідження тунельного діода». Розрахунок електричних кіл із нелінійними елементами

Світло як електромагнітні хвилі (5 год)

1/23
Електромагнітна теорія світла. Видиме світло і оптичний діапазон

2/24
Когерентність

3/25
Інтерференція та дифракція світла

4/26
Застосування векторних діаграм для розрахунків дифракційних закономірностей
№ з/п

Дата

Тема та зміст заняття

5/27
Застосування векторних діаграм для розрахунків дифракційних закономірностей

Радіоактивний розпад (3 год)

1/28
Рівняння радіоактивного розпаду та його розв'язання. Визначення та вимірювання середнього часу життя радіоактивних елементів

2/29
Послідовний розпад (радіоактивне сімейство)

3/30
Ланцюгова реакція поділу атомів урану. Розмноження нейтронів у великій масі. Виліт нейтронів. Критична маса. Підкритична та надкритична маса при безперервному джерелі нейтронів. Величина критичної маси

Рівняння поглинання (3 год)

1/31
Рівняння поглинання та його розв'язок. Співвідношення між грубим і точним розрахунками. Ефективний переріз

2/32
Поглинання світла в атмосфері, поняття ефективного перерізу; вплив пилу та молекул повітря. Лабораторна робота № 37 «Дослідження поглинання світла»

3/33
Застосування рівняння поглинання до а- та Р-розпаду. Ослаблення потоку заряджених частинок

Підсумкове заняття (2 год)

1/34- 2/35
Узагальнення вивченого, проведення семінарів, конференцій тощоЛітература

 1. Закон України «Про освіту»: 3 внесеними змінами і доповненнями від 23 березня 1996 р. // Всесвітня л-ра в серед, навч. закл. України.— 1996.— № 6.— С. 3-12.

 2. Про загальну середню освіту: Закон України від 13 травня 1999 р. 561-ХІУ // Інф. зб. Міносвіти України.— 1999.— № 15.— С. 6-31.

 3. Про позашкільну освіту: Закон України від 22 червня 2002 р. № 1841-ІІІ // Освіта України.— 2.12.2003.

 4. Гельфгат И. М., Ненашев И. Ю. Физика-9. Сборник задач.X.: Гимназия; Ранок.— 2000.— 144 с.

 5. Гончаренко С. У. Физика. 11 класс: Пробн. учебн. пособие для лицеев и классов естественно- научн. профиля: Пер. с укр.— К.: Освіта, 1996.— 445 с.

 6. Зельдович Я. Б. Высшая математика для начинающих.— М.: Физматгиз, 1963.— 560 с.

 7. Крамор В. С. Повторяєм и систематизируем школьный курс алгебры и начал анализа.— М.: Просвещение, 1990.— 416 с.

 8. Каплун С. I. Робота фізичного практикуму « Вивчення руху колеса на його моделі » //Фізика. «Шкільний світ».— 2002.— № 23-24 — С. 97-102.

 9. Каплун С. І. Графічний підхід при формуванні поняття середньої швидкості руху // Фізика. «Шкільний світ».— 2002.— № 23-24 — С. 103-107.

 10. Лабораторные занятия по физике: Учебное пособие / Л. Л.Гольдин, Ф. Ф. Игошин, С. М. Ко­зел и др.; под. ред. Л. Л. Гольдина.— М.: Наука; Главная редакция физико-математической лит-ры, 1983.— 704 с.

 11. Мордкович А. Г., Солодовников А.С. Математический анализ: Уч. для техникумов. — М.: Высш. шк.., 1990. — 416 е.: ил.

 12. Маделунг Э. Математический аппарат физики: Справочное руководство. 6 изд.: Пер. с нем. — М.: Наука, 1968.— 620 с.

 13. МякишевГ.Я., Синяков А. 3. Физика: Молекулярная физика. Термодинамика: 10 кл.: Учеб. для углубленного изучения физики.— М.: Дрофа, 1996.— 352 с.

 14. Мякишев Г. Я., Синяков А. 3., Слободское Б. А. Физика: Электродинамика: 10-11 кл.: Учеб. для углубленного изучения физики.— М.: Дрофа, 1996.— 480 с.

 15. Остроухое А. А., Стрижееський В. Л., Цвелих М. Г., Цященко Ю. П. Розв'язування задач з курсу загальної фізики.К.: Радянська школа, 1966.— 505 с.

 16. Сморжевський Л. О., Атаманчук П. С., Атаманчук Н. В. Задачі з алгебри і початків аналізу для 10-11-го класу (з фізико-технічним змістом).— Кам'янець-Подільський, 1996.— 85 с.

 17. Фейнман Р., Лейтон Р., Сєндс М. Фейнмановские лекции по физике: Пер. с англ.— 6 вып.— М.: Мир, 1966.—343 с.

 18. Физика: Учеб. пособие для 11 кл. шк. и классов с углубл. изуч. физики / О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов, Э. Е. Звенчик и др. / Под ред. А. А. Пинского.— 2-е изд.— М.: Просвещение, 1995.—415 с.

 19. Физический практикум для классов с углубленным изучением физики: Дидакт. материал: 9-11 кл. / Ю. И. Дик, О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов и др. / Под ред. Ю. И. Дика, О. Ф. Кабар- дина.— М.: Просвещение. 1993.— 208 с.

ДИВОВИЖНИЙ СВІТ оптичних явищ

Пояснювальна запискаКурс за вибором «Дивовижний світ оптичних явищ» створено з метою реалізації допрофільної підготовки учнів. Його головна мета — розширити та поглибити знання учнів щодо вивчення оптич­них явищ, удосконалити їхні практичні навички.

Зміст курсу спрямований на висвітлення певних питань розділу «Світлові явища», які переваж­но розкривають цікаве прикладне застосування геометричної оптики.

Вивчення цього курсу ґрунтується на основі фізичного експерименту, який в курсі фізики 8-го класу не висвітлено або розглядається лише оглядово. Таким чином, запропонований курс за вибо­ром доповнює та узагальнює знання, здобуті учнями під час вивчення базового курсу фізики. Курс «Дивовижний світ оптичних явищ» призначено для учнів 8-9-х класів та розраховано на 17 на­вчальних годин.

Каталог: kabinet
kabinet -> Урок №3 Реферативна робота
kabinet -> Укладач: Корженко Валентина Анатоліївна
kabinet -> Уроку виробничого навчання
kabinet -> Тема. Пристосування тварин до середовища існування. Поведінка тварин Мета: Сформувати уявлення про довкілля тварин
kabinet -> Як оптимально розв’язати задачу комівояжера? Для цього необхідно
kabinet -> Номінація: «всесвітня історія» Кабінет всесвітньої історії
kabinet -> Урок №6 Тема: Земля і Місяць. Планети земної групи: Меркурій, Венера, Марс і його супутники. Планети-гіганти: Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун та їхні супутники, Плутон та його супутник Харон
kabinet -> Лекція, бесіда, пояснювально-ілюстративний, проблемно-пошуковий. Хід уроку організаційний момент


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   38
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка