Курсів за вибором І факультативів з фізики та астрономіїСторінка26/38
Дата конвертації11.03.2019
Розмір3.71 Mb.
#84729
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   38
К-сть годин

Зміст теми

Навчальні досягнення

3(6)

Змінний струм

Електричний опір у колі змінного струму. Векторні діаграми, комплексні опоризнає поняття:

 • магнітна індукція, сила Лоренца, сила Ампера, доменна структу­ра феромагнетиків, залишкова намагніченість, магнітне дзеркало;

 • індуктивність;

 • перехідні процеси та електромеханічні аналогії, комплексний характер опору в колі змінного струму;

2(4)

Геометрична та хвильова оптика

Вибрані задачі геометричної та хвильової оптики.

Розповсюдження світла в неоднорідних середовищах, рефракція. Поляризація світла


2(4)

Квантова і атомна фізика

Світлові кванти. Процеси в атомі • рефракція та поляризація світла, спонтанне та індуковане випромінювання;

 • квантові числа;

 • елементарна частка, кварк, глюон;

3(6)

Ядерна фізика

Процеси в атомному ядрі. Кванти та елементарні частинки. Зіткнення та перетворення ядер, елементарних частинок. Закони збереження в мікросвіті • уміє:

 • обчислювати магнітну індукцію провідників з током, характеристики електричних перехідних процесів

та коливань;

 • користуватися векторними діаграмами;

 • пояснювати оптичні та атомні явища;

 • застосовувати закони збереження для розрахунку наслідків перетворення ядер та елементарних частинок;

 • має експериментальні навички:

 • здійснювати стандартні вимірювання сили струму та напруги у колі змінного струму, довжини світової хвилі;

 • здійснювати вимірювання або оцінку значень величин за відсутності стандартного обладнання;

5(10)

Експериментальні задачі Методика розв'язання експериментальних задач. Планування експерименту, оцінка похибок

5(10)

Задачі обласних олімпіад

Розв'язання задач III етапу Всеукраїнських олімпіад юних фізиків (за попередні роки)5(10)

Задачі Всеукраїнських олімпіад

Розв'язання задач IV етапу Всеукраїнських олімпіад юних фізиків (за попередні роки)1(2)

Підсумкове заняття

Підбиття підсумків курсу• оцінювати похибку вимірювань та чинники, що її зумовлюють

Розподіл навчального часу

№ з/п

Тема

Кількість годин

І

Вступ

1(2)

II

Постійне магнітне поле

2(4)

III

Електромагнітна індукція

3(6)

IV

Коливання

3 6)

V

Змінний струм

3(6)

VI

Геометрична та хвильова оптика

2(4)

VII

Квантова й атомна фізика

2(4)

VIII

Ядерна фізика

3(6)

X

Експериментальні задачі

5(10)

XI

Задачі обласних олімпіад

5(10)

XII

Задачі IV етапу Всеукраїнських олімпіад

5(10)

XIII

Підсумкове заняття

1(2)
Разом

35 (70)Календарно-тематичний план


№ з/п

Дата

Тема та зміст заняття

Вступ (1/2 год)

1/1
Нестандартні задачі з електродинаміки (II частина), оптики, атомної та ядерної фізики. Особливості їх розв'язання

Постійне магнітне поле (2/4 год)

1/2
Магнітне поле. Магнітна індукція. Сила Лоренца, сила Ампера

2/3
Рух зарядженої частинки в магнітному полі

Електромагнітна індукція (3/6 год)

1/4
Закон електромагнітної індукції

2/5
Індуктивність. Енергія магнітного поля

3/6
Перехідні процеси в електричному колі

Коливання(3/6 год)

1/7
Електромагнітні коливання складних систем

2/8
Електромеханічні аналогії

3/9
Енергетичний підхід до задач про коливання складних систем

Змінний струм (3/6 год)

1/10
Електричний опір у колі змінного струму

2/11
Векторні діаграми

3/12
Комплексні опори

Геометрична та хвильова оптика (2/4 год)

1/13
Вибрані задачі геометричної та хвильової оптики

2/14
Розповсюдження світла в неоднорідних середовищах, рефракція. Поляризація світла

Квантова і атомна фізика (2/4 год)

1/15
Світлові кванти

2/16
Процеси в атомі

Ядерна фізика (3/6 год)

1/17
Процеси в атомному ядрі

2/18
Кванти та елементарні частинки

3/19
Зіткнення та перетворення ядер, елементарних частинок. Закони збереження в мікросвіті

Експериментальні задачі (5/10 год)

1/20
Методика розв'язання експериментальних задач

2/21
Планування експерименту

3/22
Проведення експерименту

4/23
Оцінка похибок

5/24
Розрахунок похибок

Задачі обласних олімпіад (5/10 год)

1/25
Розв'язання задач III етапу Всеукраїнських олімпіад юних фізиків (за попередні роки)
№ з/п

Дата

Тема та зміст заняття

2/26
Розв'язання задач III етапу Всеукраїнських олімпіад юних фізиків (за попередні роки)

3/27
Розв'язання задач III етапу Всеукраїнських олімпіад юних фізиків (за попередні роки)

4/28
Розв'язання задач III етапу Всеукраїнських олімпіад юних фізиків (за попередні роки)

5/29
Розв'язання задач III етапу Всеукраїнських олімпіад юних фізиків (за попередні роки)

Задачі Всеукраїнських олімпіад (5/10 год)

1/30
Розв'язання задач IV етапу Всеукраїнських олімпіад юних фізиків (за попередні роки)

2/31
Розв'язання задач IV етапу Всеукраїнських олімпіад юних фізиків (за попередні роки)

3/32
Розв'язання задач IV етапу Всеукраїнських олімпіад юних фізиків (за попередні роки)

4/33
Розв'язання задач IV етапу Всеукраїнських олімпіад юних фізиків (за попередні роки)

5/34
Розв'язання задач IV етапу Всеукраїнських олімпіад юних фізиків (за попередні роки)

Підсумкове заняття (1/2 год)

1/35
Підбиття підсумків курсуЛітература

 1. Гончаренко С. У., Коршак Є. В. Готуємось до фізичних олімпіад.Київ, 1995.

 2. Алексейчук В., Гальчинський О., Шопа Г. Обласні олімпіади з фізики. Задачі та розв'язки.Львів: Євросвіт, 2000.

 3. Лукашик В. І. Физическая олимпиада для 6-7 классов.— М.: Просвещение, 1987.

 4. Генденштейн Л. Е., Гельфгат І. М., Кирик Л.А Задачі з фізики. 7 клас.Харків: Гімназія, 2001.

 5. Генденштейн Л. Е., Гельфгат І. М., Кирик Л. А. Задачі з фізики. 8 клас. — Харків: Гімназія, 2001.

 6. Гельфгат І. М., Ненашев І. Ю. Задачі з фізики. 9 клас.Харків: Гімназія, 2006.

 7. Гельфгат І. М., Ненашев І. Ю. Задачі з фізики. 10 клас.Харків: Гімназія, 2007.

 8. Гельфгат І. М„ Ненашев І. Ю. Задачі з фізики. 11 клас.Харків: Гімназія, 2008.

 9. Кремінський Б. Г., Пінкевич І. П. Задачі міжнародних фізичних олімпіад. Випуск 3.— Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2000.

 10. Кабардін О. Ф„ Орлов В. А Международные физические олимпиады школьников.— М: Наука, 1985.

 11. Бутиков Є. I., Биков О. О., Кондратьев О. С. Физика в примерах и задачах.— М: Наука, 1989.

 12. Задачи по физике (під ред. О. Я. Савченко).— М: Наука, 1988.

 13. Гельфгат I. М., Генденштейн Л. Е., Кирик Л.А. 1001 задача з фізики з розв'язаннями.— Харків: Гімназія, 1998.

МЕТОДИ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ЗАДАЧ З ФІЗИКИ

Пояснювальна запискаФізична задача це словесна модель, яка віддзеркалює певне фізичне явище. Її розв'язування — пошук причинно-наслідкових зв'язків і встановлення функціональних співвідношень між відомими (заданими в умові) і невідомими величинами, які його описують. Тому для успішного розв'язування фізичної задачі, окрім знань теоретичного матеріалу, необхідно усвідомлено володіти певними уза­гальненими знаннями, прийомами та методами їх розв'язування. Основу узагальнених знань стано­вить система фундаментальних методологічних понять (фізична величина, закон, фізична система, стан фізичної системи, ідеальні об'єкти, процеси, фізична модель тощо) та сукупність умінь аналізу явища (чи явищ), інтуїції для побудови фізичної моделі ситуації, бази знань для пошуку й реалізації математичної моделі розв'язку та аналізу одержаного результату щодо його вірогідності та реальності.

Основними завданями пропонованого курсу «Методи розв'язування нестандартних задач з фі­зики» є:

поглиблення в учнів знань та умінь, сформованих протягом вивчення основного курсу фі­зики; розвиток зацікавленості учнів до фізики, розвиток логічного мислення під час розв'язування фізичних задач, усвідомлення діяльності під час розв'язування задачі, сис­темний аналіз фізичних явищ, розвиток самоконтролю й самооцінки;

формування усвідомленості в учнів модельності природних явищ під час вивчення ними фі­зики, пошук і встановлення межі ідеалізації та межі істинності отриманого результату роз­в'язку;

формування евристичних прийомів розв'язування задач, основаних на науковому методі пізнання;

ознайомлення із загальними методами розв'язування фізичних задач;

розвиток творчих здібностей учнів, їх розумового потенціалу шляхом складання оригі­нальних, експериментальних, нестандартних задач, задач підвищеної складності.

Курс «Методи розв'язування нестандартних задач з фізики» розроблено для учнів старшої шко­ли (10-12-ті класи), які проявляють підвищений інтерес до фізики. Курс передбачає ознайомлення учнів із загальними методами розв'язування нестандартних задач і задач підвищеної складності під час підготовки до фізичних олімпіад, випробувань МАН та державної підсумкової атестації. Про­граму можна використовувати як протягом одного року (2 год на тиждень), так і протягом 2 років (1 год на тиждень). У разі меншої кількості годин, відведених на вивчення курсів за вибором або факультативів, учитель може проводити необхідне корегування програми.

Кількість годин, відведених у програмі на вивчення окремих тем, є орієнтовною й може бути змінена вчителем.

Важливе місце під час вивчення цього курсу слід приділити варіативності методів і підходів що­до розв'язування певної задачі, аналізу одержаного результату щодо його реальності на практиці, складанню задач, розв'язуванню експериментальних задач, задач-оцінок.

Програма курсу орієнтує вчителя на подальше вдосконалення засвоєних учнями знань, сформо­ваних практичних умінь розв'язування задач. Під час вивчення даного курсу учні мають навчитися висловлювати гіпотези, робити логічні висновки, використовувати індукцію, дедукцію, методи аналогій та ідеалізації, використовувати фізичні і математичні моделі, складати план розв'язування задачі та алгоритм її розв'язування. Вивчення основ цього курсу створює умови для формування творчої особистості, здатної використовувати одержані знання як інструмент розв'язання проблем пошуку істини.

Укладачі:

© Левшенюк В. Я. — викладач кафедри методики викладання фізики і хімії Рівнен­ського державного гуманітарного університету, м. Рівне;

© Левшенюк Я. Ф. — доцент кафедри методики викладання фізики і хімії Рівненського державного гуманітарного університету, заслужений вчитель України, м. Рівне; © Трофімчук А. Б. — завідувач кабінету фізики Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Рівне

Програма курсу
К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення

2

Основи розв'язування фізичних задач

Класифікація фізичних задач. Класифікація методів розв'язування задач:

а) кінематичний (без встановлення причин перебігу явища, руху чи процесу — задачі тренувальні

у просту підстановку);

б) динамічний — метод з використанням часткових законів фізики;

в) метод законів збереження — метод з використан­ням фундаментальних законів фізики;

г) метод з використанням загальних методологічних принципів (симетрії, аналогії, відносності, суперпозиції та ін.).

Етапи розв'язування фізичної задачі. Основні вимоги щодо оформлення результатів розв'язування. Основні вимоги, способи й техніка складання фізичних задачУчень (учениця):

 • називає етапи розв'язування фізичної задачі;

розрізняє різні методи розв'язування задач;

 • усвідомлює основні вимоги щодо оформлення результатів розв'язку задачі

4

Розв'язування задач із використанням методу аналізу розмірностей та принципу подібностей

Теоретичні засади методу аналізу розмірностей. Використання координатних компонент розмірності. Приклади розв'язування задач з фізики із застосуванням методу аналізу розмірностей. Метод аналізу розмірностей та принцип подібності. Використання методів розмірностей та подібності для розв'язування задач з астрофізикиУчень (учениця):

 • називає теоретичні основи методу аналізу розмірностей;

розрізняє метод аналізу розмірностей та принцип подібності;

 • може розв'язувати задачі

із застосуванням методів розмірностей та подібності

4

Розв'язування задач з використанням принципу відносності та незалежності рухів. Вибір раціональної

системи відліку Кінематичні й динамічні характеристики в різних інерціальних системах відліку. Принципи відносності та незалежності рухів під час розв'язування задач фізики. Вибір раціональної системи відліку під час розв'язування задач.

Інерціальні та неінерціальні системи відліку під час розв'язування задач


Учень (учениця):

розрізняє інерціальні та неінерціальні системи відліку;

 • знає основні кінематичні і динамічні характеристики різних видів механічно­го руху, володіє навиками їх вираження у різних інерціальних системах відліку;

 • вміє вибирати системи відліку під час розв'язування задач;

 • може розв'язувати задачі

з використанням принципу відносності та незалежності рухів

3

Розв'язування задач з використанням векторно-координатного методу Координатний метод розв'язування задач з кінематики.

Векторні методи розв'язування задач з кінематики й динаміки.

Поширення координатного й векторного методу розв'язування задач на закономірності руху об'єктів матерії в електричних і магнітних полях


Учень (учениця)

розрізняє координатний і векторний методи розв'язування задач з кінематики; — застосовує координатний і векторний методи до розв'язування задач з електрики

5

Графічні методи розв'язку задач з фізики Графічні методи в механіці. Графічні методи в термодинаміці. Графічні методи в оптиці та квантовій фізиці. Метод векторних діаграм у фізиці. Метод номограм, динамічних малюнків, годографів, інтерполяції й екстраполяції

Учень (учениця):

 • наводить приклади застосування графічних методів під час розв'язування задач з різних розділів фізики;

розрізняє метод номограм, динамічних малюнків, годографів, інтерполяції та екстраполяції;

 • може розв'язувати задачі

з використанням графічних методів
К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення

3

Розв'язування нестандартних задач з використанням принципу статичної рівноваги

Метод накладання або вирізу (додатних і від'ємних мас).

Метод мінімуму потенціальної енергії. Принцип статичної рівноваги


Учень (учениця):

 • наводить приклади застосування методів накладання або вирізу, методу мінімуму потенціальної енергії та принципу статичної рівноваги під час розв'язування задач;

 • може розв'язувати задачі з вико­ристанням методів накладання або вирізу, мінімуму потенціальної енергії, принципу статичної рівноваги

5

Розв'язування задач з фізики з використанням математичних закономірностей

Використання співвідношень між середнім арифметичним і середнім геометричним, закономірностей геометричної й арифметичної прогресій, закономірностей суми рядів. Фізичний зміст похідної. Пошук екстремуму функції. Метод сумування й лінеаризації. Приклади розв'язування задач із використанням методів диференціювання та інтегруванняУчень (учениця):

 • володіє поняттями співвідношення між середнім арифметичним і середнім геометричним, геометрична

й арифметична прогресії, суми рядів;

 • знає фізичний зміст похідної;

 • наводить приклади пошуку екстремуму функції;

розрізняє методи сумування й лінеаризації;

 • може розв'язувати задачі з викори­станням методів диференціювання та інтегрування

6

Розв'язування задач із використанням методів аналогій та моделювання

Класифікація аналогій. Зв'язок методів моделювання в аналогії.

Оптико-механічні аналогії.

Аналогії між гравітаційним та електростатичними полями.

Аналогії між прямолінійним і обертальним рухами.

Аналогії між вільними механічними коливаннями

й рівномірним обертальним рухом.

Електромеханічні аналогії.

Аналогія « резистор-конденсатор ».

Аналогії у математичній конструкції розв'язування

задач.

Застосування аналогій при визначенні середніх величинУчень (учениця):

 • називає види аналогій у фізиці;

 • характеризує оптико-механічні аналогії, аналогії між гравітаційним та електростатичними полями, аналогії між прямолінійним і обертальним рухами, аналогії між вільними механічними коливаннями

й рівномірним обертальним рухом, електромеханічні аналогії, аналогію «резистор-конденсатор», аналогії у математичній конструкції розв'язування задач;

 • може розв'язувати задачі з використан­ням методів аналогій та моделювання

4

Розв'язування задач на закони теплопередачі та випромінювання

Використання рівняння Фур'є для теплопередачі. Розв'язування задач на застосування законів випромінюванняУчень (учениця):

 • знає рівняння Фур'є для теплопередачі, закони випромінювання;

 • може розв'язувати задачі на закони теплопередачі та випромінювання

4

Розв'язування задач з використанням методу симетрії та дзеркальних відображень

Метод симетрії та дзеркальних відображень у механіці. Метод симетрії та дзеркальних відображень в електростатиці.

Метод симетрії під час розв'язування задач на знаходження загального опору й ємності у розгалужених електричних колах. Метод фіктивних струмів


Учень (учениця):

 • характеризує метод симетрії, дзеркальних відображень, метод фіктивних струмів;

 • наводить приклади застосування методів симетрії та дзеркальних відображень під час розв'язування задач різних розділів фізики;

 • може розв'язувати задачі з викори­станням методів симетрії, дзеркальних відображень

4

Розв'язування задач з використанням принципу суперпозиції. Застосування теореми Гауса для розв'язування фізичних задач Сутність принципу суперпозиції. Застосування теореми Гауса для розв'язування задач з електростатики та його поширення на гравітаційні й теплові процеси

Учень (учениця):

 • називає сутність принципу суперпозиції;

 • наводить приклади застосування теореми Гауса для розв'язування задач з електростатики
К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення
Розв'язування задач з використанням принципу суперпозиції. Застосування теореми Гауса для розв'язування фізичних задач (прововження)

Учень (учениця):

 • усвідомлює можливості поширення теореми Гауса на гравітаційні й теплові процеси;

 • може розв'язувати задачі з використан­ням принципу суперпозиції та застосу­ванням теореми Гауса

4

Експериментальні методи розв'язування задач Загальна методика розв'язування експериментальних задач.

Методика розв'язування задач типу «чорний ящик». Методика розв'язування зад ач-демонстрацій. Розв'язок конструкторських задач і задач-проектів. Оформлення результатів, визначення, обчислення і тлумачення похибок експериментуУчень (учениця):

 • називає типи експериментальних за­дач;

 • пояснює способи обчислення похибок експерименту;

 • володіє практичними навичками проведення фізичного експерименту та оформлення його результатів

4

Розв'язування задач на розрахунок складних електричних кіл

Закони Кіргофа. Метод накладання.

Методи перетворення з'єднань «трикутник» у «зірку» і навпаки.

Метод вузлових потенціалів. Метод «ІонаТихого».

Розв'язок задач з використанням вольт-амперних характеристик. Крива навантаження


Учень (учениця):

 • характеризує метод накладання, методи перетворення з'єднань «трикутник» у «зірку» і навпаки, метод вузлових потенціалів, метод «Іона Тихого»;

 • формулює закони Кіргофа;

 • може розв'язувати задачі на розрахунок складних електричних кіл

2

Розв'язування задач-оцінок

Учень (учениця):

 • наводить приклади задач, які зводяться до оцінювання результату;

 • може розв'язувати задачі, які вимагають оцінки результату

4

Розв'язування задач методом віртуальних переміщень як узагальненого методу закону збереження енергії

Використання методу віртуальних переміщень для статичних систем.

Використання методу віртуальних переміщень як узагальненого методу закону збереження енергії для динамічних систем


Учень (учениця):

розуміє сутність методу переміщень як узагальненого методу закону збереження енергії; — вміє застосовувати метод для розв'язування задач

4

Розв'язування нестандартних задач із застосуванням часткових законів фізики

Задачі з використанням законів термодинаміки. Приклади задач з використанням законів електроста­тики та електродинаміки. Задачі з використанням законів коливань. Розв'язування задач з використанням законів оптики (фундаментальних принципів Фермі, Френеля, Гюйгенса) і квантової фізикиУчень (учениця):

 • називає основні закони термодинаміки, електродинаміки, коливальних процесів, оптики та квантової фізики;

 • вміє застосовувати основні закони фізики та фундаментальні принципи для розв'язування фізичних задач

4

Розв'язування нестандартних задач з використанням законів збереження

Задачі з механіки із застосуванням закону збереження імпульсу та енергії.

Розв'язування задач з використанням теореми варіала. Приклади задач з використанням закономірності руху центра мас.

Задачі з використанням об'ємної густини енергіїУчень (учениця):

 • називає основні закони збереження в механіці, термодинаміці, електродинаміці, оптиці та квантовій фізиці;

 • вміє застосовувати основні закони збереження та методологічні принципи для розв'язування фізичних задач

Каталог: kabinet
kabinet -> Урок №3 Реферативна робота
kabinet -> Укладач: Корженко Валентина Анатоліївна
kabinet -> Уроку виробничого навчання
kabinet -> Тема. Пристосування тварин до середовища існування. Поведінка тварин Мета: Сформувати уявлення про довкілля тварин
kabinet -> Як оптимально розв’язати задачу комівояжера? Для цього необхідно
kabinet -> Номінація: «всесвітня історія» Кабінет всесвітньої історії
kabinet -> Урок №6 Тема: Земля і Місяць. Планети земної групи: Меркурій, Венера, Марс і його супутники. Планети-гіганти: Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун та їхні супутники, Плутон та його супутник Харон
kabinet -> Лекція, бесіда, пояснювально-ілюстративний, проблемно-пошуковий. Хід уроку організаційний момент


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   38
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка