Курсів за вибором І факультативів з фізики та астрономії



Сторінка29/38
Дата конвертації11.03.2019
Розмір3.71 Mb.
#84729
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   38




№ з/п

Дата

Тема і зміст навчального матеріалу

4/39




Електричний струм у напівпровідниках, власна та домішкова провідності, р-п перехід. Напівпровідникові прилади і діод, транзистор, фоторезистор, терморезистор тощо. Принцип підсилення сигналу за допомогою підсилювача на транзисторі

5/40




Електричний струм у вакуумі. Електронна емісія, двохелектродна вакуумна електронна лампа, електронно-променева трубка. Принцип підсилення сигналу за допомогою підсилювача на лампі (тріоді)

6/41




Електричний струм в електролітах. Закони електролізу.

Електричний струм у газах. Самостійний і несамостійний розряди в газах. Плазма



Магнітне поле, електромагнітна індукція (6 год)

1/42




Магнітне поле струму. Магнітна індукція, лінії магнітної індукції. Закон Біо-Савара- Лапласа. Магнітні поля простих систем (прямий провідник, соленоїд)

2/43




Провідник зі струмом у магнітному полі. Сила Ампера. Сила Лоренца. Рух електрично заряджених тіл в електричному і магнітному полях. Прискорювачі заряджених частинок (наприклад, циклотрон), мас-спектрограф

3/44




Магнітний дипольний момент. Магнітні поля простих симетричних систем (прямий провідник, кругла петля, довгий соленоїд тощо)

4/45




Ефект Холла. Магнітні властивості речовини, магнітна проникність. Види магнетиків

5/46




Електромагнітна індукція. Магнітний потік. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца. Вихрове електричне поле, струми Фуко

6/47




Самоіндукція, індуктивність, магнітна проникність, енергія магнітного поля, її густина

Електромагнітні коливання (4 год)

1/48




Електричний коливальний контур. Вільні електромагнітні коливання в контурі. Перетворення енергії в електричному коливальному контурі. Власна частота коливань у контурі. Автоколивання

2/49




Вимушені електромагнітні коливання. Змінний струм. Генерація коливань при резонансі і зворотному зв'язку. Пульсуючий струм

3/50




Генератор змінного струму. Діючі (ефективні) значення напруги і сили струму. Активний, ємнісний та індуктивний опори. Векторні діаграми. Закон Ома для електричного кола змінного струму

4/51




Потужність змінного струму. Електричний резонанс (резонанс напруг і резонанс струмів). Прості кола змінного струму. Трансформатор

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ. ОПТИКА (9 год)

1/52




Ідеї теорії Максвелла. Електромагнітне поле, швидкість поширення електромагнітних хвиль. Енергія електромагнітної хвилі, густина випромінювання. Принцип радіотелефонного зв'язку, модуляція, детектування. Радіолокація. Телебачення

2/53




Хвильова оптика. Відбивання, заломлення, інтерференція, дифракція, поляризація електромагнітних хвиль, зокрема світла. Когерентність

3/54




Інтерференція в тонких плівках та інших простих системах. Дифракція на одній і двох щілинах, дифракційна ґратка, роздільна здатність ґратки. Види дифракційних спектрів. Роздільна здатність оптичних приладів. Бреггівське відбивання

4/55




Електромагнітні хвилі як поперечні хвилі.

Дисперсія світла. Призма. Поляризація під час відбивання. Поляризатори. (Суперпозиція поляризованих хвиль)



5/56




Абсолютно чорне тіло. Закон Стефана-Больцмана. Закон Вина. Закон теплового випромінювання Кірхгофа

6/57




Фотометрія, світловий потік, сила світла, закони освітленості. Розсіяння світла

7/58




Інфрачервоне, ультрафіолетове світло, рентгенівське і гамма-випромінювання

8/59




Геометрична оптика. Закони геометричної оптики. Заломлення на опуклій та ввігнутій сферичній поверхні




№ з/п

Дата

Тема і зміст навчального матеріалу

9/60




Плоске і сферичне (опукле та ввігнуте) дзеркала. Повне відбивання. Лінза, формула тонкої лінзи. Отримання зображення за допомогою тонкої лінзи. Оптична сила лінзи. Товста лінза, її характеристики. Сферична і хроматична аберації. Око. Оптичні прилади (окуляри, лупа, мікроскоп, зорова труба, фотоапарат, проекційний апарат)

ЕЛЕМЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ (4 год)

1/61




Постулати теорії відносності Ейнштейна. Додавання швидкостей. Простір і час у спеціальній теорії відносності

2/62




Релятивістський ефект Допплера

3/63




Релятивістське рівняння руху. Імпульс

4/64




Енергія, зв'язок маси та енергії. Збереження енергії та імпульсу

КВАНТОВА ФІЗИКА (6 год)

1/65




Стала Планка. Фотоефект, закони фотоефекту. Досліди Столєтова. Фотони. Досліди Вавилова. Рівняння фотоефекту (рівняння Ейнштейна). Енергія та імпульс фотона. Тиск світла. Ефект Комптона

2/66




Модель атома Резерфорда. Квантові постулати Бора. Походження лінійчастих спектрів

3/67




Хвилі де Бройля. Корпускулярно-хвильовий дуалізм. Співвідношення невизначеностей (співвідношення Гейзенберга)

4/68




Склад атомного ядра. Ядерні сили, дефект мас і енергія зв'язку атомних ядер. Спектр енергетичних станів ядра.

Радіоактивні перетворення, радіоактивність. Альфа-, бета-розпади, гамма-випромінювання



5/69




Закон радіоактивного розпаду. Ядерні реакції, енергетичний вихід ядерних реакцій. Ділення ядер урану, ядерний реактор. Термоядерні реакції. Випромінення зірок. Дозиметрія. Елементарні частинки. Фундаментальна взаємодія

6/70




Підсумково-узагальнююче заняття

Література



 1. Всеукраїнські олімпіади з фізики / За ред. Б. Кремінського. Львів: Євросвіт, 2007. — 344 с.

 2. Кремінський Б. Г., Пінкевич І. П. Задачі міжнародних фізичних олімпіад 1987-1999 pp. Випуск 3. — Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2000. — 152 с.

 3. Всероссийские олимпиады по физике 1992-2001: Под ред. С. М. Козела, В. П. Слободяни­на. — М.: «Вербум-М», 2002. — 392 с.

 4. Олимпиады по физике / А. И. Слободянюк, JI. Г. Маркович, А. В. Лавриненко. — Мн.: «Аверсэв», 2003. — 272 с.

 5. Proceedings of the 38th International Physics Olympiad 13-22 july, 2007 Isfahan-Iran: Published in 2008 by Ministry of Education, I.R. of Iran, — 302 p.

 6. Шапиро А. И., Бодик В. А. Оригинальные методы решения физических задач. — К.: «Магистр-S», 1996. — 157 с.

 7. Элементарный учебник физики: Учебное пособие: в 3-х т. /Под ред. Г. С. Ладдеберга. — М.: Наука, 1986.

 8. Жданов JI. С., Жданов Г. JI. Физика для средних специальных учебных заведений: Учебное пособие. — 3-е изд., перераб. — М.: Наука, 1981. — 560 с.

 9. АхиезерА. И. Атомная физика: Справочное пособие. — К.: Наукова думка, 1988. — 264 с.

 10. КорсунскийМ. И. Атомное ядро. — 2-е изд., перераб. — М.: Гос. Из-во технико-теоретической лит., 1950. — 389 с.

 11. Богданова Т. Н., Субботина Е. П. Руководство к практическим занятиям по физике. — М.: «Советская наука», 1949. — 396 с.

 12. Бібліотека «Квант».— Вип. 1-81. — М.: Наука, 1980-1990.

СУЧАСНІ ПРОЦЕСИ ВИРОБНИЦТВА

Пояснювальна записка



Програма курсу «Сучасні процеси виробництва» призначена для учнів 10-11-х (12-х) класів. Цей курс слугує реалізації профільного навчання для класів природничо-математичного та технологічного напрямів. Теоретичні аспекти курсу дають змогу поглибити знання учнів з фізики, хімії, астрономії, біології, інформатики, тобто базових профільних предметів. Навчальний матеріал курсу значно активізує пізнавальну діяльність учнів з базових дисциплін, ґрунтовно знайомить з практичним застосуванням здобутих наукою знань, дає можливість випускникам зробити свідомий вибір майбутньої професії.

Програму можна використовувати як протягом одного року (1 год на тиждень), так і протягом

  1. років (0,5 год на тиждень).

Мета курсу: формування наукового світогляду на основі застосування сучасних досягнень науки в різних галузях промисловості, підготовка учнів до свідомого вибору майбутньої професії.

Завдання курсу:

сформувати в учнів усвідомлення провідної ролі природничих дисциплін у науково-

технічному прогресі;

сформувати в учнів науковий світогляд;

зацікавити учнів різноманітними виробничими процесами, запровадженням нових технологій;

поглибити розуміння учнями зв'язку виробничо-технічної діяльності та природи; сформувати в учнів уміння орієнтуватися в технологізованому світі;

забезпечити виховання екологічної культури, розуміння значної соціальної ролі природни­чих наук;

забезпечити пізнавальний, емоційний розвиток особистості.

Навчальний матеріал підібрано за основними напрямками розвитку сучасного виробництва

  1. урахуванням найбільш значних досягнень науки й техніки за останні 10-15 років.

Методи та форми реалізації курсу можуть бути різноманітними: інтерактивні лекції, практику­ми, семінари, круглі столи, наукові конференції, екскурсії тощо.

Очікуваний результат пов'язаний з усвідомленим бажанням учнів присвятити себе конкретній галузі промисловості, пошуку чи впровадженню нових ідей, тобто результативності політехнічного навчання.

Програма курсу




К-сть годин

Зміст теми

Навчальні досягнення

1

Вступ

Роль сучасних досягнень фізики для розвитку новітніх технологій і виробництва



Учень (учениця)

знає:

5

Інформаційні технології та електроніка

Нанотехнології. Виробництво компактних, швидкодіючих та економічних процесорів. Постсиліконові технології: вуглецеві нанотрубки, ДНК. Безпровідникові технології. Інформаційно- телекомунікаційні системи. Сонячні батареї



Учень (учениця)

 • знає:

• напрями розвитку інформаційних технологій;

 • вміє:

■ працювати з різними носіями інформації

Укладач: © Буряк Ю. В. — вчитель фізики Кіровоградського обласного загаль­ноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат-школа мистецтв), м. Кіровоград




К-сть годин

Зміст теми

Навчальні досягнення

4

Енергетичні та ресурсозберігаючі технології

Інформаційні системи та інтелектуальні системи управління й контролю, які забезпечують економію електроенергії, палива та інших ресурсів. Розробка інтелектуальної САПР для групового ведення проектів систем енергозберігаючого управління. Забезпечення математичного моделювання, оптимізації та проектування енерго- та ресурсозберігаючих процесів. Пінополіуретан — полімер № 1 іу всьому світі. ППУ — матеріал для виробництва труб, капітального ремонту теплоізоляції трубопроводів



Учень (учениця)

 • знає:

 • напрями розвитку енергетики;

 • про ресурсозберігаючі технології;

 • що таке пінополіуретан;

 • вміє:

3

Металургія

Дослідження та розробка технологій і процесів виробництва чорних металів, будівельних матеріалів і конструкцій підвищеної надійності, обладнання та інструментів, технологій енерго- і ресурсозбереження. Автоматизована обробка матеріалів



Учень (учениця)

 • знає:

 • про нові технології в металургії

та переробці сировини і матеріалів;

 • вміє:

 • охарактеризувати основні шляхи розвитку металургійної промисловості

3

Переробка сировини та матеріалів

Технології виробництва волокнистих матеріалів: хімічний аналіз сировини, побічних продуктів, отримання матеріалів і речовин із заданими властивостями. Фармація. Лакофарбні, полімерні та інші покриття. Створення гнучкого автоматизованого виробництва



Учень (учениця)

 • знає:

 • вміє:

 • охарактеризувати основні шляхи розвитку хімічної промисловості

5

Виробництво нових високоефективних матеріалів

Мультифункціональні матеріали з інформаційною основою. Удосконалення традиційних і нових методів борування й комплексного насичення елементами з метою підвищення міцності, жаростійкості сплавів. Пошук оптимальних умов біосинтезу мікро­організмами біологічно активних сполук і дослідження їхніх фізико-хімічних властивостей. Розробка фундаментальних основ теорії, методів і пристроїв для отримання плівкових покриттів у машинобудуванні. Синтез «металічних фулере- нів». Динаміка наноструктур у твердих тілах



Учень (учениця)

 • знає:

 • специфіку виробництва нових матеріалів;

 • має уявлення:

 • про сучасні методи підвищення міцності матеріалів, жаростійкості сплавів;

 • отримання плівкових покриттів у машинобудуванні;

 • синтез наноструктур у твердих тілах

3

Виробництво та удосконалення військової та космічної техніки Зростання військових асигнувань у більшості країн світу, особливо СІЛА та Росії. Шолом Land Warrior, обладнаний відеокамерою, мікрофоном, окулярами нічного бачення тощо. «Розумні» авіаційні бомби. Нові види ядерної зброї. Зміцнення науково-технічної бази європейської аерокосмічної промисловості через інтеграцію наукових досліджень

Учень (учениця)

 • знає:

 • можливості удосконалення зброї та космічної техніки;

 • вміє:

 • охарактеризувати основні шляхи розвитку космічної техніки;

 • наводить приклади сучасної військової техніки та обладнання;

 • пояснює зв'язок між розвитком науки

та удосконалення військової та космічної техніки

5

Системи життєзабезпечення й захисту людини Біосенсори в діагностиці та медицині. Біотехнології та біомедична інженерія. Фармакологічна корекція захворювань внутріш­ніх органів з урахуванням системної організації нейрогуморальних механізмів адаптації до несприятливих екологічних факторів

Учень (учениця)

знає:

 • про тонкоплівкові, гетерофазні

й волокнисті наноструктуровані матеріали;




К-сть годин

Зміст теми

Навчальні досягнення




Системи життєзабезпечення й захисту людини

( продовження ) Створення нових композитних, полімер- композитних, тонкоплівкових, гетерофазних і волокнистих наноструктурованих матеріалів для засобів життєзабезпечення й захисту людини від несприятливих факторів навколишнього середовища

вміє:

• охарактеризувати основні шляхи розвитку систем життєзабезпечення



5

Раціональне землекористування, збереження екосистеми Вплив парникового ефекту та атмосферного забруднення на клімат, рівень вмісту озону і вуглецю в атмосфері. Кругообіг води та якість ґрунту. Взаємозв'язок між суспільством, економікою та навколишнім середовищем. Дотримання вимог екологів і зниження викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище

Учень (учениця)

 • знає:

 • про раціональні способи землекористування;

 • про поняття екосистеми, її збереження;

 • про провідні галузі української промисловості;

 • вміє:

 • моделювати принципи сучасного виробництва;

 • озв'язувати екологічні проблеми;

 • оцінювати сучасний розвиток української економіки, напрями її розвитку

1

Підсумково-узагальнююче заняття

Учень (учениця)

знає:

• про застосування сучасних досягнень науки в різних галузях промисловості





Розподіл навчального часу


№ з/п

Тема

Кількість годин

І

Вступ

1

II

Інформаційні технології та електроніка

5

III

Енергетичні та ресурсозберігаючі технології

4

IV

Металургія

3

V

Переробка сировини та матеріалів

3

VI

Виробництво нових високоефективних матеріалів

5

VII

Виробництво та удосконалення військової та космічної техніки

3

VIII

Системи життєзабезпечення й захисту людини

5

IX

Раціональне землекористування, збереження екосистеми

5

X

Підсумково-узагальнююче заняття

1




Разом

35



Календарно-тематичний план


№ з/п

Дата

Тема та зміст заняття

Вступ (1 год)

1/1







Інформаційні технології та електроніка (5 год)

1/2




Нанотехнології

Каталог: kabinet
kabinet -> Урок №3 Реферативна робота
kabinet -> Укладач: Корженко Валентина Анатоліївна
kabinet -> Уроку виробничого навчання
kabinet -> Тема. Пристосування тварин до середовища існування. Поведінка тварин Мета: Сформувати уявлення про довкілля тварин
kabinet -> Як оптимально розв’язати задачу комівояжера? Для цього необхідно
kabinet -> Номінація: «всесвітня історія» Кабінет всесвітньої історії
kabinet -> Урок №6 Тема: Земля і Місяць. Планети земної групи: Меркурій, Венера, Марс і його супутники. Планети-гіганти: Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун та їхні супутники, Плутон та його супутник Харон
kabinet -> Лекція, бесіда, пояснювально-ілюстративний, проблемно-пошуковий. Хід уроку організаційний момент


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   38




База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка