Курсова робота Монологічне мовленняСторінка7/7
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
повна вербальна опора. В подальшому її можна замінити ілюстративною опорою, яка підкаже послідовність розповіді за малюнками.

Окрім повних вербальних опор існують часткові/неповні вербальні опори у вигляді підстановчих таблиць відкритого типу, структурно-мовленнєвих схем та логіко-синтаксичних схем висловлювання. Наприклад:

Вправа 2. Тема "Погода", 5 клас.

Завдання: Our English pen-friend is going to visit us next year. Now you're talking to your pen-friend on the telephone. Invite her/him to Ukraine. Describe Ukrainian weather in one of the seasons. Make use of the substitution table given below.

In


winter

summer


autumn

spring


the weather

the sky


the sun the days

the temperatureisЦе опора у вигляді підстановчої таблиці відкритого типу. Будуючи своє висловлювання, учень заповнює "відкриті" частини таблиці актуальним змістом стосовно тієї пори року, про яку розповідає.
Вправа 3. Тема "Свята", 5 клас.

Завдання: Janet wonders how we celebrated New Year's Day. We'll write a letter to her. But before we start, let's talk about how Ukrainian people usually celebrate this festival. I'll begin a statement and you'll complete it. Make use of Janet's story.

1. In Ukraine the First of January, New Year's Day, is ... .

2. People do not go ... .

 1. The holiday begins on the ... .

 2. Relatives and friends come to ... .

5. After twelve o'clock some young people go out into ... .

У цій вправі опорою виступає структурно-мовленнєва схема вислов­лювання. Такі опори доцільно давати на картках лише слабким учням.

Вправа 4. Тема “Спорт”, 6 клас. Завдання: Sports Day isn't the only day when sports events take place at your school. Tell your British friend about sports events at your school which took place last week. Make use of the skeleton given below. Work in pairs.

Last week there were many sports events at our school.


Our ... team won/lost the game with the score ... to ....
The ... match ended in ....

У цій вправі опорою є логіко-синтаксична схема, яка визначає логічну послідовність висловлювання, але дає можливість варіювати зміст в залежності від реальних подій та інтересів учнів.

До часткових вербальних опор можна також віднести план висловлювання та ключові слова. Вправа 5. Тема “Географія”, 6 клас. Завдання: Now you've got full information about each country on our list. Prac­tise talking about them in small groups. Follow the outline.

1. The country's position on the map.

2. Its seas and oceans.

3. Its population and area.

4. Its capital.

5. The language/languages spoken.

У цій вправі план представлений у вигляді номінативних речень.

Вправа 6. Тема “Україна”, 6 клас. Завдання: We're speaking with some French schoolchildren. Unfortunately we" don't know French. They don't know Ukrainian either. But still we can commu­nicate. French schoolchildren study English as well as we do. They are going to ask us many questions about our country. Here are their questions.

1) Where is Ukraine situated?

2) What seas is it washed by?

 1. What is the area of the country?

4) What is the population of the country?

5) What is the capital of the country?

6) Does it stand on a river?

7) What is the population of the capital?

8) What is the main street of the capital?

9) Is your city green?

10) What language is spoken in Ukraine?

Answer the French schoolchildren's questions.

У цій вправі план представлений у вигляді запитань.

Вправа 7. Тема “Довкілля”, 6 клас. Завдання: You're visiting your British friend who caught cold some days age. Now he/she is much better but still stays in bed. Greet the boy/girl and ask about his/her health. Tell him/her how your friends and you spent the weekend in the country. Don't forget to describe the weather you had during the weekend. You can make use of the following key phrases:

spent the weekend in the country/in a small town/ in a big city

went there by train/by bus/by car/on foot
The weather was .... It ... . The ice seemed ... .

rode a horse/in a one-horse open sleighskied down steep slopes

skated on the pond /on the lake / on the river

У цій вправі частковою вербальною опорою є ключові слова та словосполучення.Вправа 8. Тема “Школа”, 6 клас. Завдання: Our British friends want us to show them our school. But our school is rather large. We're to choose what would be interesting for them to see. Have a look at the plan. It will help you practice to be a guide.

The Second Floor

School hallUkrainian

Room
Russian

Room


Maths Biology

Room Room
Maths Chemistry

Room Room


The First FloorPhysics

Room
History

Room


English Room
Art

Room


Geography

Room
Ukrainian

Room


Maths

Room

Gymnasium

Needlework

Room


The Ground Floor


Staff-room

Music

Room


Deputy Head Teacher's Room
LibraryHead

Teacher's

Room
Medical

RoomOffice

Entrance HallDining-hall
Зображальними опорами на цьому етапі навчання монологічного мовлення можуть бути окремі малюнки, слайди тощо. Проте часто буває так, що висловлювання учня в опорі на малюнки не мотивується: він не знає, для чого він описує малюнок та до кого звернене його висловлювання. Відповідно мовлення втрачає одну з найважливіших властивостей — зверненість. Для кого і навіщо, наприклад, описувати погоду за вікном, якщо усі бачать, яка вона? Необхідно створити навчально-мовленнєву ситуацію, яка б мотивувала опис погоди за вікном, як це зроблено, наприклад, у Вправі 9.

Вправа 9.

Завдання: Malvina gave Pinocchio a task to describe a picture. The boy asked us to help him. Make use of the substitution table.It


is

isn’t

cold

warm

hot

wet

frosty


now.

today.

The sun

is

isn’t

shining

now.


The sky


is

blue

grey

clear

cloudy


today.3. ВПРАВИ ІІІ ГРУПИ
Мета вправ III групи — навчити учнів створювати монологічні вислов­лювання текстового рівня різних функціонально-смислових типів мовлення в обсязі, який передбачений програмою для певного класу. Вправи III групи належать до комунікативних продуктивних вправ другого рівня. Вони складаються з комунікативного завдання вчителя та висловлювання учня. Комунікативне завдання мотивує висловлювання учня, спонукає його до участі в мовленнєвій іншомовній діяльності та визначає межі висловлювання. Наведемо приклади вправ III групи.
Вправа 1. Тема “Школа”, 6 клас.

Завдання: Describe an episode from your school life when you were punished or rewarded.

Розкажи про випадок із свого життя, коли тебе покарали або нагородили у школі.

Очікуване висловлювання – монолог-розповідь.

При виконанні вправ III групи опори, як правило, не використовуються. Проте в окремих випадках застосування їх є доцільним: можна записати власні імена, географічні назви, цифри на окремих картках для кожного учня чи на дошці для всієї групи.

Використання зображальних опор у вправах III групи має бути природним. Так, коли описується географічне положення країни, мова якої вивчається, доцільним буде використання географічної карти з написами іноземною мовою.

Завдання: Ви-учитель географії в англійській школі. Розкажіть вашим учням про географічне положення вашої країни, її площу та населення, користуючись географічною картою Західної Європи.

Тематичні малюнки з багатьма деталями (наприклад, зображення магазину з різноманітним товаром) доцільно використовувати при введенні нових лексичних одиниць чи граматичних структур, а не в процесі навчання монологічного мовлення, оскільки деталі "прив'язують" до себе висловлювання учнів, гальмують їх мисленнєву діяльність.

Усі наведені вище вправи мають відповідати певним вимогам: бути посиль­
ними за обсягом (з урахуванням поступового нарощування труднощів:
мовленнєвого матеріалу, умов виконання та характеру мовленнєвої діяльності);
залучати різні види пам'яті, сприймання і мислення; бути цілеспрямованими і
вмотивованими; активізувати пізнавальну і розумову діяльність учнів; містити
найтиповіші життєві приклади та ситуації спілкування.

ПЛАН
Вступ
Розділ І. Суть і характеристика монологічного мовлення

 1. Функції монологу

 2. Риси монологічного мовлення


Розділ ІІ. Типи монологічних висловлювань

1. Монолог-розповідь, як один із типів монологічного

мовлення

2. Навички учнів під час навчання монологу-розповіді

 1. Вміння учнів під час навчання монологу-розповіді

 2. Мовленнєві завдання при навчанні монологу-розповіді


Розділ IІІ. Мовні особливості монологу-розповіді

 1. Лексичні особливості

 2. Синтаксичні особливості


Розділ ІV. Етапи навчання монологу-розповіді
Розділ V. Система вправ у навчанні монологічного мовлення

1. Вправи І групи

2. Вправи ІІ групи

 1. Вправи ІІІ групи


Висновки
Список використаної літератури

Список використаної літератури:


 1. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник /Кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої.- К.: Ленвіт, 2002.

 2. Рогова Г. В., Рабинович Ф. М., Сахарова Т. Е., Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Просвещение, 1991.

 3. Англійська мова та література, науково методичний журнал. – 2005. - №1-3.

 4. Вишневський О. І. Довідник учителя іноземної мови. – К.: Радянська школа. – 1982.

 5. Бухбиндер В. А., Штраусс В. //Основы методики преподавания иностранных языков. – К.: Вища школа, 1986.

 6. Програми для середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Англійська мова. 2-12, 5-12 класи. - К., Ірпінь, Перун, 2005.

 7. Програми для середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Англійська мова. 2-12 класи.- К.: Шкільний світ, 2001.

 8. Вишневський О. І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови. - К.: Радянська Школа, 1989.

 9. Панова Л. С. Обучение иностранному языку в школе. – К.: Радянська школа. – 1989.

 10. Пассов Е. И. Урок иностранного языка в школе. - К.: Радянська школа. – 1990.

 11. Іноземні мови, науково-методичний журнал. – 1999. - №4.

 12. Рахманов И. В. Обучение устной речи на иностранном языке. – М.: Высш. школа, - 1980.

 13. Зимняя И. А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке. – М., - 1985.

 14. Скалкин В. Л. Коммуникативные упражнения на английском языке. – М., - 1983.

 15. Общая методика обучения иностранным языкам в средней школе / Под ред. А. А. Миролюбова, И. В. Рахманова, В. С. Цетлин. М.: Просвещение, 1987.

ВСТУП

Сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її до європейського та світового простору зумовлюють розглядати іноземну мову як важливий засіб міжкультурного спілкування.

Основне призначення іноземної мови як предметної галузі шкільного навчання — сприяти в оволодінні учнями уміннями і навичками спілкуватися в усній і писемній формах відповідно до цілей і соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях. Саме середня школа є тим навчальним закладом, де формуються базові механізми іншомовного спілкування, котрі у майбутньому випускники зможуть розвивати і удосконалювати відповідно до власних потреб.

Головна мета навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних, закладах полягає у формуванні в учнів комунікативної , базою для якої є комунікативні уміння, сформовані і мовних знань і навичок. Розвиток комунікативної компетенції залежить від соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь, і навичок, які забезпечують входження особистості в інший соціум і сприяють її соціалізації в новому для неї суспільстві. Основними комунікативними уміннями є:

• уміння здійснювати усномовленнєве спілкування (у моно­логічній і діалогічній формах);

• уміння розуміти зі слуху зміст автентичних текстів;

• уміння читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту, розглядаючи їх як джерело різноманітної інформації і як засіб оволодіння нею;

• уміння здійснювати спілкування у писемній формі відпо­відно до поставлених завдань;

• уміння адекватно використовувати досвід, набутий у вив­ченні рідної мови, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння мовою іноземною;

• уміння використовувати у разі необхідності невербальні засо­би спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів.

Розвиток комунікативних умінь неможливий без оволодіння мовними засобами реалізації усного і писемного мовлення. Проте знання лексичного і граматичного матеріалу ще не забезпечує становлення комунікативних умінь. Необхідні уміння оперування цим матеріалом, а також використання його для породження і розпізнавання інформації у певних сферах спілкування. ,

Комунікативні мовні компетенції формуються на основі вза­ємопов'язаного мовленнєвого, соціокультурного, соціолінгвіс­тичного і мовного розвитку учнів відповідно до їхніх вікових особливостей та інтересів на кожному етапі оволодіння іноземною мовою.

Основною формою навчання іноземної мови є урок. Уроки мають бути комунікативного спрямування, а тому пріоритетними видами діяльності є ті, що пов’язані з формуванням в учнів умінь і навичок використовувати мову як засіб спілкування. Зацікавленість учнів у засвоєнні мови значною мірою залежить від умотивованості навчальних дій, які виконуються на уроці.Монологічне мовлення – це безпосередньо спрямований до співрозмовника чи аудиторії організований вид усного мовлення, який передбачає висловлюван­ня однієї особи. Однонаправленість монологічного висловлювання визначає особливості його структури.

В монолозі особа виражає в розкритій формі своє розуміння навколишніх подій, своє бачення, свої думки, наміри, свою оцінку подій, інколи передає думки інших. На відміну від діалогічного мовлення монологічне характеризується розгорнутістю, пов’язаною з потребою більш ширше розкрити зміст висловлюваного. Це потребує складних конструкцій, їх оформлення з допомогою граматичних засобів і стилів мовлення.

Як і діалог, монолог складається із висловлювань: розповідних, питальних, окличних. Проте місце питальних і окличних висловлювань посідає невелике місце: вони не несуть головної функції і служать для підсилення виразності мови, підкреслюючи окремі положення, виділяючи основні думки.

Монологічне мовлення використовується в різних комунікативних цілях: для повідомлення інформації, для спрямування на слухача переконання, для посилення діяльності. В залежності від змісту виділяють різні види монологічного висловлювання. Над класифікацією монологічного мовлення досить тривалий час працювали і лінгвісти, і методисти.

При виділенні монологічних висловлювань в навчальних цілях слід виходити із змісту мовлення (опис, повідомлення, розповідь); ступеня самостійності (розповідь заученого, переказ і самостійне висловлення); ступеня підготовленості мовлення (підготовлений, частково підготовлений і непідготовлений монолог).

Що ж собою являє монолог-розповідь? Розповідь являється більш складним видом монологу. Для її характерна визначена послідовність подій, яка виражає причинно-наслідкові зв’язки між ними. Якщо опис розвивається як би в одній площині і послідовність описуючих явищ в такому монолозі не має принципового значення, то на відміну від цього в монолозі-розповіді спостерігається хронологічна послідовність обов’язково, в іншому разі порушиться сюжетна лінія висловлювання.

Монолог-розповідь є динамічним типом монологічного висловлювання, в якому розповідається про розвиток подій, пригод, дій чи станів. Дійсність сприймається у процесі її розвитку та зміни в хронологічній (часовій) послідовності.

Різновидами монологу-розповіді є монолог-оповідь і монолог-повідомлення. Якщо в розповіді йдеться про об'єктивні факти з життя суспільства в цілому, то в оповіді — про факти з життя самого розповідача, що надає подіям, які описуються, суб'єктивно-особистісного характеру. Монолог-повідомлення є відносно коротким викладом фактів чи подій реальної дійсності у стислій, інформативній формі.

Функціонально-смислові типи монологічних висловлювань рідко зустрі­чаються в чистому вигляді. В описі, наприклад, може бути роздум, у розповіді — опис тощо. Найтісніше переплетені між собою повідомлення, розповідь та

оповідь.Основними цілями цієї роботи є:

 • Розкрити суть і загальну характеристику навчання монологічного мовлення, зокрема монологу-розповіді англійською мовою учнів середнього ступеня загальноосвітньої школи;

 • Ознайомитися з монологом-розповіддю як одним із типів монологічних висловлювань;

 • Вивчити і подати загальні навички, вміння і мовленнєві завдання при навчанні монологу-розповіді;

 • Ознайомитися, вивчити і подати систему вправ, спрямованих на краще засвоєння монологічного висловлювання;

 • Звернути увагу на етапи навчання монологу-розповіді при навчанні учнів середньо ступеня ЗОШ;

 • Ознайомитися з вимогами навчання монологічного мовлення учнів, передбачених програмою.


Висновки
Усі наведені вище вправи мають відповідати певним вимогам: бути посиль­
ними за обсягом (з урахуванням поступового нарощування труднощів:
мовленнєвого матеріалу, умов виконання та характеру мовленнєвої діяльності);
залучати різні види пам'яті, сприймання і мислення; бути цілеспрямованими і
вмотивованими; активізувати пізнавальну і розумову діяльність учнів; містити
найтиповіші життєві приклади та ситуації спілкування.
Каталог: pedagogichna orbita
pedagogichna orbita -> Шершень Світлана Федорівна педагог організатор
pedagogichna orbita -> Відділ освіти та виховання Володимирецької райдержадміністрації Районний методичний кабінет
pedagogichna orbita -> Курсова робота Активні форми і методи навчання
pedagogichna orbita -> Міністерство освіти, науки України Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет технологій
pedagogichna orbita -> Комунальна науково – методична установа «Володимирецький районний методичний кабінет» Комунальна науково – методична установа
pedagogichna orbita -> Відділ освіти та виховання Володимирецької рда методичний кабінет Великоцепцевицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
pedagogichna orbita -> Підготував вчитель фізики Великотелковицької зош І-ІІІ ступенів
pedagogichna orbita -> Сторінки життя і творчості М. В. Гоголя. Письменник і Україна. Історична основа повісті «Тарас Бульба»
pedagogichna orbita -> Любахівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Організація роботи з обдарованими дітьми в початкових класах
pedagogichna orbita -> Відділ освіти та виховання Володимирецької райдержадміністрації


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка