Л. А. КушинськаСторінка8/10
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ВИСНОВКИ

Таким чином, аналіз наявних джерел переконує в тому, що історичний шлях Української держави є унікальним поступом, котрий розпочинається задовго до появи перших письмових свідчень про суспільну організацію східних слов’ян-праукраїнців. Відтак і еволюція звичаєвого права прослідковується від звичаю нормативного характеру, склавинів та антів до звичаєвого права Київської Русі. Процес вітчизняного державотворення тривав приблизно три століття й відзначився стрибкоподібністю та пульсуючим характером. Протягом цього періоду відбувалась трансформація звичаєвих правил, переосмислення релігійних норм, та фіксація певного масиву звичаєвих положень у першому Давньоруському кодексі Руська Правда.

Тривалість державотворення і право творення позначилась на характері правосвідомості, стилі правового мислення, а також загальному рівні правової культури. Зокрема, велику роль в ранньодержавному житті відігравала громада, як самоврядна одиниця.

Співвідношення державного права і звичаєвої традиції в Київській Русі наприкінці IX – X ст., полягало одночасно в їх конфронтації і у взаємовпливі. В контексті Київської Русі існувало звичаєве право, як головний регулятор суспільних відносин до прийняття Руської Правди і правовий звичай громади. Це були дві паралельні системи, котрі певний час співіснували, не заважаючи одна одній. Державній владі не було сенсу втручатись у внутрішні справи платоспроможної самоврядної одиниці – громади, остання ж керувалась своїм правовим звичаєм, котрий не був заборонений, а отже, санкціонований. Так з розвитком суспільства поступово відбувалась фіксація правил, які закріплювали традиційні звичаї східних слов’ян у відносинах племен і князя.

Князівська законотворчість у Руській державі еволюціонувала приблизно протягом століття. Починаючи від разових рішень по окремим казусам і до кодифікації права в ХІ столітті. В цей час державне законодавство вивищується над правовими звичаями завдяки поширенню писемності, а окремі звичаєві інститути – жерці, віче та рада старійшин поступово втрачають первісний зміст. Релігійна реформа стала заключним акордом в загальній системі давньоруських правовідносин, котра складаючись з окремих елементів, потребувала цементуючого фактору, щоб запобігти відцентровим тенденціям. Усвідомлення Божого Закону як Істини, викладене митрополитом Іларіоном, випередило час своєю глибиною пізнання споконвічних моральних цінностей. Про високий рівень правової культури Київської Русі свідчить стиль її відносин з Константинополем та їх міцна юридична регламентація. Певною мірою давньоруська правова культура зазнавала візантійського впливу. З грецького законодавства руси запозичували тільки ті правові норми, яких вимагало саме життя.

Вітчизняна історія однієї з своїх особливостей має недостатньо сильну державну владу, де багато питань вирішувались на рівні звичаєвого права, чи то внаслідок його чинності, чи то всупереч йому. Державна влада міцніла на Русі поступово, і весь цей період звичай нормативного характеру відігравав одну з вирішальних ролей в правовому регулюванні держави.ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Джерела


  1. Багрянородный Константин. Об управлении империей: Текст, перевод, комментарий / Под ред. Г. Г. Литаврина, А. П. Новосельцева. – М.: Наука, 1991. – 496 с.

  2. Гаркави А. Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и русских. – СПб.: Имп. Акад. наук., 1870. – 213 с.

  3. Джаксон Т. Н. Исландские королевские саги о Восточной Европе (с древнейших времен до 1000 г.). – М.: Наука, 1993. – 304 с.

  4. Древнерусские княжеские уставы ХІ – ХV вв / Изд. подготовил Я. Н. Щапов. – М.: Наука, 1977. – 240 с.

  5. Древняя Русь в свете зарубежных источников / Под ред. Е. А. Мельниковой. – М.: Логос. – 1999. – 606 с.

  6. Законодательство Древней Руси. – М.: Юрид. л-ра, 1984. – 386 с.

  7. Закон Судный Людем, пространной и сводной редакции. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – 178 с.

  8. Изборник Святослава 1073 г. – М.: Наука, 1977. – 343 с.

  9. Иордан. О происхождении и деяниях гетов. – М.: Изд-во восточной литературы, 1960. – 436 с.

  10. Летописец Переяславля Суздальского, составленный в начале ХІІІ в. (между 1214 и 1213 гг.). Издан М. А. Оболенским. – М., 1851. – 112 с.

  11. Новгородская Первая летопись старшего и младшего изводов / Под ред. и с предисл. А. Н. Насонова. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950.

  12. Памятники русского права. Вып. І: Памятники права Киевского государства Х – ХІІ ст. / Сост. А. А. Зимин. – Госюриздат, 1955. – 288 с.

  13. Повесть временных лет / Под ред. и с предисл. В. П. Адриановой-Перетц. – Ч. І. Текст и перевод. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. – 405 с.

  14. ПСРЛ. Т. 1. Лаврентьевская и Суздальская летопись по Академическому списку. – Л.: Изд-во АН СССР, 1926–1928. – 577 с.

  15. ПСРЛ. Т. 2. Ипатьевская летопись. – СПб., 1908. – XVI, 938, 87, IV с.

  16. ПСРЛ. Т. 7. Летопись по Воскресенскому списку. – СПб., 1856. – Х, 345, 3 с.

  17. ПСРЛ. Т. 9-10. Патриаршая или Никоновская летопись. – СПб., 1862–1885. – 256, 244 с.

  18. ПСРЛ. Т. 15. Летописный сборник, именуемый Тверской летописью. – СПб., 1863. – VII, 504 с.

  19. ПСРЛ. Т. 38. Радзивиловская летопись. – Л.: Наука, 1989. – Х, 165.

  20. Правда Русская Краткой редакции (По академическому списку) // Материалы к изучению государства и права СССР. “Русская Правда”. – М.: Изд-во МГУ, 1962. – С. 14-32.

  21. Правда Русская Пространной редакции (По Троицкому первому списку) // Материалы к изучению государства и права СССР. “Русская Правда”. – М.: Изд-во МГУ, 1962. – С. 38-47.

  22. Правда Русская. Т. 1. Тексты / Подг. к печати В. П. Любимов, Н. Ф. Лавров, М. Н. Тихомиров, Г. Л. Гейермане, Г. К. Кочин. Под ред. акад. Б. Д. Грекова. – М.; Л.: Изд-во АН СССР., 1940. – 505 с.; Т. 2. Коментарии: / Сост. Б. В. Александров, В. Г. Гейман, Г. Е. Кочин и др. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1963. – 471 с.

  23. Российское законодательство Х – ХХ вв. / Под ред. и с предисл. В. Л. Янина.: В 9 т. – М.: Юрид. л-ра, 1984. – Т. 1. – 430 с.

  24. Руська Правда.: Посібник із законодавства Київської Русі / Під ред. О. Д. Брайченко. – Кіровоград, 1995. – 43 с.

  25. Русская Правда по Синодальному списку. – М., 1910. – 28 с.

  26. Свод древнейших письменных известий о славянах. – Т. 1: І-VІ вв. – М.: Наука, 1991. – 472 с.

  27. Свод древнейших письменных известий о славянах. – Т.ІІ: VІ – VIII вв. – М.: Наука, 1992. – 396 с.

  28. Свод законов Киевской Руси. / Под ред. И. П. Ермолаевой, Р. Г. Кашафутринова. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1985. – 89 с.

  29. “Слово о Законе и Благодати” // Молдаван А. М. Слово о Законе и Благодати Илариона. – К.: Наук. думка, 1984. – С. 78-100.

  30. Слово о полку Игореве / Текст и переводы. – Л.: Наука, 1985. – 294 с.

  31. Эклога. Византийский законодательный свод VIII века. / Вступительная статья, перевод, комментарий Липшиц Е. Э. – М.: Наука, 1965. – 225 с.

  32. Prudencii Frecensis annales. Annalium Bertinianorum pars secunda // Monumenta Germaniae Historica. Scriptores. – Leipzig, 1925. – T. I. – 434 p.

  33. Svod zakonuv slovianskich. – Praha, 1880. – 94 s.

Література

  1. Адрианова-Перетц В. П. Очерки поэтического стиля Древней Руси. – М.; Л.: Наука, 1947. – 247 с.

  2. Алексеева Т. И. Этногенез восточных славян по данным археологии. – М.: Изд-во МГУ, 1973. – 330 с.

  3. Алексеев Н. Н. Русский народ и государство. – М.: Аграф, 1008. – 640 с.

  4. Алексеев С. С. Проблемы теории права. – Свердловск: Изд-во Свердл. ун-та, 1972. – 375 с.

  5. Андрусишин Б. І. Історико-краєзнавчі компоненти соборності у топонімах України. // Україна соборна. Збірник наукових праць. Вип. 2. Частина ІІІ. Історична регіоналістика в контексті соборості України. – К., 2005. – С. 3-14.

  6. Андрусишин Б. І. Село Хоростець на історичній і міфологічній мапі України. // НАН України, Інститут історії України. Проблеми історії України ХІХ – поч. ХХ ст. – Вип. ІІІ. – К., 2004. – С. 144-154.

  7. Аннерс Э. История европейского права. – М.: Наука, 1996. – 395 с.

  8. Анисимов А. Ф. Духовная жизнь первобытного общества. – М.; Л.: Наука, 1966. – 433 с.

  9. Аничков Е. В. Язычество и Древняя Русь. – СПб., 1914. – 386 с.

  10. Афанасьєв А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. – В 3-х т., М., 1865-69. Т. 1. – 412 с.

  11. Баран В. Д. Ранні слов’яни між Дніпром та Прип’яттю. – К.: Наук. думка, 1972. – 244 с.

  12. Баран В. Д. Давні слов’яни. – К.: Альтернативи, 1998. – 335 с.

  13. Барац Г. М. Критико-сравнительный анализ договоров Руси с Византией. – К., 1912. – ХІІ/ 266 с.

  14. Барац Г. М. О судебных законодательствах по Русской Правде. – Окрема відбитка з журналу “Вестник права”, 1906. – 43 с.

  15. Барац Г. М. Происхождение летописного сказания о начале Руси. – К., 1913. – 68 с.

  16. Бенсон Б. Создание права. Правосудие без государства. – Сан-Франциско, 1990. – 213 с.

  17. Бережков Н. Г. Хронология русского летописания. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – 376 с.

  18. Білецький Л. Руська Правда й історія її тексту / За ред. Ю. Книша. – Вінніпег: УВАН, 1993. – 116 с.

  19. Бондарук Т. І. Основоположники Київської історико-юридичної школи. – К.: Наук. думка, 1995. – 163 с.

  20. Бондарь С. В. Философско-мировоззренческое содержание Изборников 1073-1076 гг. – К.: Наук. думка, 1990. – 152 с.

  21. Борисенко В. Й. Курс української історії. – К.: Либідь, 1996. – 616 с.

  22. Борисенко В. Й. Утворення Праукраїнської держави. (До постановки проблеми). // Наукові записки ХХХVІ. Історичні науки. Вид-во МОН України. – К., 2000. – С. 39-48.

  23. Борисенко В. К., Головащенко М. І. та інші. Українки в історії. – К., Либідь, 2006. – 325.

  24. Боровський Я. Є. Світогляд давніх киян. – К.: Наук. думка, 1992. – 176 с.

  25. Брайчевський М. Ю. Біля джерел слов’янської державності. – К.: Наукова думка, 1964. – 355 с.

  26. Брайчевський М. Ю. Вибрані твори: Іст.-археолог. студії. Публіцистика. – Нью-Йорк; К.: Видавничий дім “KM Academia”, 1999. – 600 с.

  27. Брайчевський М. Ю. Походження Русі. – К.: Наук. думка, 1968. – 224 с.

  28. Брайчевський М. Ю. Твори. – К.: Видавництво ім. Олени Теліги, 2004. – 720 с.

  29. Брицин М. А. Юридическая терминология в восточнославянской письменности. – Автореферат дис. … д-ра филолог. наук / АН УССР., Отд. лит. языка и искусствоведения. – Хмельницкий, 1967. – 38 с.

  30. Буданова В. П., Горский А. А., Ермолаева И. С. Великое переселение народов: этнополитические и социальные аспекты. – М., 1998.

  31. Василенко Н. П. Карний зміст “потока” Руської Правди. – К.: УАН, 1925. – 180 с.

  32. Васильев М. А. Язычество восточных славян накануне крещения Руси. – М., 1999.

  33. Валеев Д. Ж. Обычное право и начальные этапы его генезиса // Правоведение, 1974. – № 6 – С. 29-38.

  34. Валянский С. И. Явление Руси. – М.: Крафт+леан, 1998. – 264 с.

  35. Г.В. История права. – СПб.: Лань, 1999. – 175 с.

  36. Верещагин Е. М. Христианская книжность Древней Руси. – М.: Наука, 1996. – 208 с.

  37. Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 1995. – 640 с.

  38. Владимирский-Буданов М. Ф. Хрестоматия по истории русского права. – Вып. 1. – СПб.: Оглоблин., 1887. – 236 с.

  39. Владимирский-Буданов М. Ф. Неизданные законы юго-западных славян // ЖМНП, 1882. – № 3. – С. 91-104.

  40. Владимирский-Буданов М. Ф. Русские исторические древности. – СПб., 1903. – 171 с.

  41. Вовк Ф. К. Студії з української етнографії та антропології. – К.: Мистецтво, 1995. – 336 с.

  42. Володимир Мономах. Повчання; Статут Володимира Всеволодовича / Пер.із старослов’янської., упорядокув. та передм. В. Яремченка. – К.: МАУП, 2006. – 312 с. – (Б-ка українознавства; Вип. 6).

  43. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис: В 2 т. – К.; Оберіг, 1991. – Т. 1. – 457 с., Т. 2. – 449 с.

  44. Гегель Г. В.-Ф. Философия права. – М.: Мысль, 1990. – 524 с.

  45. Гегель Г. В.-Ф. Философия религии. – М.: Мысль, 1976. – 532 с.

  46. Глиняный В. Г. Правовое положение замужней женщины с древнего времени до конца ХІХ в. – Одесса.: Юридична лытература, 1999. – 304 с.

  47. Гуревич А. Я. История и сага. – М.: Наука, 1972. – 108 с.

  48. Гончаренко В. Д. История государства и права Украины. – К.: Укр. юрид. акад., 1993. – 116 с.

  49. Гончаров А. Ф. Кровнородственные группы в уголовном и наследственном праве по Русской Правде и другим европейским средневековым памятникам права // Методология историко-правовых исследований. – М.: Изд-во МГУ, 1980. – С. 37-49.

  50. Горский А. А. Всего еси исполнена земля Русская…– М., 2001.

  51. Горский А. А. Государство или конгломерат конунгов? Русь в первой половине Х века. // ВИ № 8, 1999.

  52. Горский А. А. Древнерусская дружина. – М.: Изд-во “Прометей” МГПИ им. В. И. Ленина, 1989. – 123 с.

  53. Горский А. А. Земли и волости. (К вопросу о территориально-политической структуре Древнерусского государства) // Образование Дреснерусского государства: Спорные проблемы. – М., 1992.

  54. Горский А. А. К вопросу о русско-византийском договоре 907 г. // Восточная Европа в древности и средневековье. Международная договорная практика Древней Руси. – М., 1997.

  55. Горский А. А. Русь: от славянского расселения до Московского царства. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 392 с.

  56. Графский В. Г. Представление о власти и законе в средневековой Руси: Римско-византийские влияния // Римско-константинопольское наследие на Руси: идея власти и политическая практика. – М.: Ин-т российской истории РАН, 1995. – С. 120-136.

  57. Греков Б. Д. Борьба Руси за создание своего государства. – М.; Л.: АН СССР, 1945. – 77 с.

  58. Греков Б. Д. Киевская Русь. – М.: Госполитиздат, 1953. – 568 с.

  59. Грушевський М. С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. – К.: Наук. думка, 1991. – Т. 1. – 736 с.

  60. Грушевський М. С. Очерк истории украинского народа. – К.: Либідь, 1991. – 400 с.

  61. Гуржій О. І. Право в Українській козацькій державі. – К.: Ін-т історії України НАНУ, 1994. – 37 с.

  62. Давид Рене. Основные правовые системы современности. – М.: Прогресс, 1988. – 496 с.

  63. Дарест Р. Исследования по истории права. – СПб.: Пантелеев, 1894. – 378 с.

  64. Давня історія України: У 2 кн. / Під ред. П. П. Толочко. – К.: Либідь, 1995. – Кн. 2 – 224 с.

  65. Добров О. Правоутворення без законодавця. // Праці Комісії для виучування звичаєвого права України. – К.: УАН, 1928. – 443 с.

  66. Древнерусские поселения Среднего Поднепровья: Археологическая карта. – К.: Наук. думка, 1984. – 195 с.

  67. Древняя Русь в свете зарубежных источников. – М., 2003. – 606с.

  68. Древняя Русь: проблемы права и правовой идеологии. – М., 1984.

  69. Довнар-Запольский М. В. Политический строй Древней Руси. Вече и князь. – М., 1909. – 63 с.

  70. Дьяконов М. Очерки общественного и государственного строя Древней Руси. – М.; Л.: Госиздат, 1926. – 402 с.

  71. Евреинов Н. История телесных наказаний в России. – Х.: Прогресс ЛТД, 1994. – 234 с.

  72. Есипов В. В. Преступление и наказание в древнем праве. – оттиск из Варшавского университета известий №2, 1903. – 12 с.

  73. Ефименко А. Я. Исследование народной жизни. – В. 1. Обычное право. – М., 1884. – 382 с.

  74. Жан Карбонье. Юридическая социология. – М.: Прогресс, 1986. – 352 с.

  75. Жоль К. К. Философия и социология права. – К.: Юринком Интер, 2000. – 480 с.

  76. Загоскин Н. П. Уставные грамоты XIV – XVI вв. определяющие порядок местного правительственного управления. – Казань, 1875. – 143 с.

  77. Загоскин Н. П. Метод и средства сравнительного изучения древнейшего обычного права славян вообще и русских в особенности. – Казань, 1877.

  78. Залесский В. Ф. Власть и право. – Казань, 1897. – 217 с.

  79. Залізняк Л. Л. Від склавінів до української нації. – К.: Абрис, 1997. – 196 с.

  80. Загірня М. М. Про одруження на Україні в давніші часи. – К., 1912. – 78 с.

  81. Зыбковец В. Ф. Происхождение нравственности. – М.: Мысль, 1974. – 143 с.

  82. Зимин А. А. Феодальная государственность и Русская Правда // Исторические записки. – 1965. – № 7. – С. 232-246.

  83. Золотухина М. Н. Развитие русской средневековой политико-правовой мысли. – М.: Юрид. л-ра, 1985. – 200 с.

  84. Івакін Г. Ю. Історичний розвиток Києва ХІІІ – середини XVI ст. – К.:
   Ін-т Археології НАН України, 1996. – 272 с.

  85. Иванов В. В., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей. – М.: Наука, 1974. – 243 с.

  86. Иванов В. В. Реконструкция индоевропейских слов и текстов, отражающих культ волка // Известия АН СССР. Серия литературы и языка, 1984. – № 5. – С. 397-410.

  87. Иванов В. В. К вопросу существования у славян “дружины” в конце VІ-VІІ вв. (по данным Чудес св. Дмитрия) // Этнография, ранняя этническая история и культура славян. – М.: Наука, 1985. – С. 41-59.

  88. Иванов В. В., Топоров В. Н. О языке древнего славянского права (к анализу нескольких ключевых терминов) // Славянское языкознание. VIII-й Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. – М.: Наука, 1978. – С. 226-235.

  89. Ивановский В. В. Русское государственное право. – Казань, 1898. – Т. 1, Ч. 2: Местные установления. – С. 179.

  90. Идейно-философское наследие Иллариона Киевского. – М.: Изд-во МГУ, 1986. – Ч. 1. – 170 с.

  91. Из истории русской культуры. – Т. 1 Древняя Русь. – М.: Языки русской культуры, 2000. – 760 с.

  92. Иоффе О. С. Основы римского гражданского права. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1974. – 156 с.

  93. Історія України: Нове бачення. У 2 т. / Під ред. В. А. Смолія. – К.: Україна, 1995. – Т. 1. – 350 с.

  94. Исаев М. М. Уголовное право Киевской Руси. – М.: Изд-во АН СССР, 1946. – 139 с.

  95. История кодификации гражданского права: В 2 т. – СПб., 1876. – 485 с.

  96. Иконников В. Опыт исследования о культурном значении Византии в русской истории. – К., 1869. – 552 с.

  97. История государства и права Украинской ССР: В 3-х т. – К.: Наук. думка, 1987. – Т. 1. – 317 с.

  98. Калачев Н. Предварительные юридические сведения для полного объяснения Русской правды. – СПб., 1880. – VІІІ, ХІV, 263 с.

  99. Карамзин Н. М. История государства Российского. – СПб.: Буланин, 1995. – 237 с.

  100. Карамзин Н. М. Предания веков: легенды и рассказы из “Истории государства Российского”. – М.: Правда, 1988. – 765 с.

  101. Карнович Е. П. Родовые названия и титулы в России и слияние иноверцев с русами. / Репринтное воспроизведение издания 1886 г. – М.: БИМПА, 1991. – 250 с.

  102. Кашанина Т. В. Происхождение государства и права. – М.: Юристъ, 1999. – 335 с.

  103. Ключевский В. О. “Добрые люди” Древней Руси. – М.: Изд. А. Д. Ступина 1902. – 31 с.

  104. Ключевский В. О. Сочинения: В 9 т. / Под ред. В. Л. Янина. – М.: Мысль, 1987. – Т. 1. Курс русской истории. – 430 с.

  105. Ключевский В. О. О государственности в России. – М.: Мысль, 2001. – 605 с.

  106. Клочков В. В. Религия, государство и право. – М.: Мысль, 1978. – 287 с.

  107. Кобищанов Ю. М. Полюдье: явление отечественной и всемирной истории цивилизаций. – М.: РОССПЭН, 1995. – 320 с.

  108. Ковалевський А. П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о путешествии на Волгу в 921–922 гг. Статьи, переводы, комментарии. – Харьков: Изд-во Харьковского ун-та, 1956. – 123 с.

  109. Ковалевский М. М. От прямого народоправства к представительному, от патриархальной монархии к парламентаризму. – М.: Тип. Сытина, 1906. – 520 с.

  110. Ковалевский М. М. Первобытное право. – М.: Тип. Мамонтова, 1886. – 168 с.

  111. Ковалевский М. М. Родовой быт в настоящем, недавнем и отдаленном прошлом. Опыт в области сравнительной этнографии и истории права. – СПб.: Брокгауз-Эфрон, 1911. – 312, VІІІ с.

  112. Козак Д. Н. Древние славяне. – Николаев: Возможности Киммерии, 1997. – 24 с.

  113. Коллер И. Право как элемент культуры. – М., 1896. – 137 с.

  114. Колесницкий Н. Ф. Феодальное государство (VІ–ХV вв.). – М.: Просвещение, 1967. – 271 с.

  115. Колесов В. В. Мир человека в слове Древней Руси. – Л: Изд-во Ленинградского ун-та, 1986. – 311 с.

  116. Косвен М. И. Нариси з історії первісної культури. (Пер. з рос. вид. 1953 р.) – К.: Рад. школа, 1955. – 200 с.

  117. Косвен М. И. Преступление и наказание в догосударственном обществе. – М.; Л.: ГИЗ, 1925. – 140 с.

  118. Корецкий В. М. Лекции по истории государственности и права. – М.: Юрид. изд., 1987. – 96 с.

  119. Коринный Н. Н. Переяславская земля (X – первая половина XIII века). – К.: Наук. думка, 1992. – 312 с.

  120. Котляр Н. Ф. Древнерусская государственность. – СПб.: Алетейя, 1998. – 445 с.

  121. Котляр М. Ф. Русь язичницька: біля витоків східнослав’янської цивілізації. – К.: Заповіт, 1995. – 288 с.

  122. Котляр Н. Ф. Север или Юг? (К вопросу о возникновении древнерусской государственности) // Образование Древнерусского государства. Спорные проблемы. – М., 1992.

  123. Котляр М. Ф. Утворення Давньоруської держави. – К.: Ін-т історії України НАНУ, 1993. – 43 с.

  124. Крип’якевич І. П. Історія України. – Львів: Світ, 1990. – 520 с.

  125. Кристер А. Е. Спільна власність за звичаєвим правом України. Стародавні часи. – К.: ВУН, 1928. – 443 с.

  126. Кристер А. Е. Три ступені правоутворення. – К.: УАН, 1925. – 94 с.

  127. Кушинська Л. А. Перетворення звичаю на звичаєве право східних слов’ян // Держава і право. Щорічник наук. праць молодих вчених. – К.: Ін Юре, 1999. – С. 38-45.

  128. Ланге Н. Древнерусское право в “Истории” г. Костомарова // Русский вестник. – 1876. – № 5. – С. 303-347.

  129. Леббок Дж. Доисторические времена или первобытная эпоха человечества, представленная на основании изучения остатков древности и нравов и обычаев современных дикарей / Пер. с 3-го англ. изд. под ред. Д. Н. Анучина. – М.: Природа, 1876 /2/, 11, 491, /1/, VІІ с ил.

  130. Лебон Г. Психология народов и масс. – СПб.: Макет, 1995. – 313 с.

  131. Леонтович Ф. И. Краткий очерк истории русского права. – Вып. 1. Источники права земского периода. – Одесса, 1889. – 90 с.

  132. Леонтович Ф. И. Национальный вопрос в древней России. – К., 1895. – 112 с.

  133. Леонтович Ф. И. Старый земской обычай. – Одесса, 1889. – 73 с.

  134. Ливанцев К. Е. История государства и права Средних веков. – Спб.: Питер, М. и др., 2003. – 282 с.

  135. Лихачев Д. С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1947. – 499 с.

  136. Лихачев Д. С. Текстология: На материале русской литературы Х – ХVІІ веков. – 2-е изд. перераб. и доп. – Л.: Наука, 1983. – 639 с.

  137. Ловм’янський Г. Основні риси пізньоплеменного та ранньодержавного устрою слов’ян. // Укр. іст. журн., 1969. – № 11. – С. 42-43.

  138. Ловмянский Г. Основные черты позднеплеменного и раннегосударственного строя славян. // Становление раннефеодальных славянских государств. – К.: Наук.думка, 1972. – С. 4-16.

  139. Ловмянський Х. Русь и норманны. / Вст. слово В. Т. Пашуто. – М.: Прогресс, 1985. – 304 с.

  140. Лозовик П. В. Історія громади. Ч. 1. Доісторична культура. – Х., К.: Пролетар, 1930. – 272 с.

  141. Лурье Я. С. Россия древняя и Россия новая. – СПб., 1997. – 407 с.

  142. Льюис Д. Человек и эволюция. – М.: Прогресс, 1964. – 156 с.

  143. Мавродин В. В. Очерки истории СССР. Древнерусское государство. – М.: Учпедгиз., 1956. – 264 с.

  144. Мавродин В. В. Древняя Русь: Происхождение русского народа и образование Киевского государства. – М.: Госполитиздат, 1946. – 311 с.

  145. Мавродин В. В. Образование Древнерусского государства. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1945. – 432 с.

  146. Максимейко Н. А. Опыт критического исследования Русской Правды. –Вып. 1. Краткая редакция. – Х.: Тип. Зильберберг, 1914. – 217 с.

  147. Малиновский О. Стародавній державний лад східних слов’ян та його пізніші зміни. Нариси з історії права. – К.: ВУАН, 1929. – 185 с.

  148. Максимов Е. В. Среднее Поднепровье на рубеже нашей эры. – К.: Наук. думка, 1972. – 183 с.

  149. Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності. – Львів: Світ, 1993. – 248 с.

  150. Мельникова Е. А. К типологии становления государства в Северной и Восточной Европе (Постановка проблемы) // Образование Древнерусского государства. Спорные проблемы. – М., 1992.

  151. Мельникова Е. А., Петрухин В. Я. Название “Русь” в процессе этнокультурной истории Древнерусского государства (ІХ-Х вв) // ВИ № 8, 1989.

  152. Мельникова Е. А. Древняя Русь в исландских географических сочинениях. // Древнейшие государства на территории СССР. – М.: Наука, 1979. – 269 с.

  153. Мень Александр. История религии. В 2-х кн. Кн. 1-я: В поисках Пути, Истины и Жизни: Учеб. пособие. – М., Издательская группа «ФОРУМ – ИНФРА – М », 1997. – 216 С.: ил.

  154. Мень Александр. История религии. В 2-х кн. Кн. 2-я: Пути христианства: Учеб. пособие. – М., Издательская группа «ФОРУМ – ИНФРА – М », 1997. – 224 С.: ил.

  155. Миллер Д. Г. Очерк из истории и юридического быта старой Малороссии. Суды земские, городские и подкормские в ХVIII в. – Х. – СПб.: Тип. губернского правления, 1895. – 181 с.

  156. Мирочников Л. Т. Дохристианское жречество в Древней Руси: старцы, старосты, волхвы. // Автореферат дис. … канд. ист. наук. – Минск, 1969. – 20 с.

  157. Морган Л. Г. Древнее общество или исследование человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации. / Пер. с англ. под ред. М. О. Косвена. – Л.: Изд-во Института народов Севера ЦИК СССР, 1935. – 350 с.

  158. Моця О. П. Київська Русь: Результати та перспективи досліджень // Український історичний журнал. – 1996. – № 4. – С. 36-43.

  159. Моця О. П., Ричка В. М. Київська Русь: Від язичництва до християнства. Навчальний посібник. – К.: Глобус, 1996. – 244 с.

  160. Мэнн Г. С. Древний закон и обычай. Исследования по истории древнего права. – М.: Изд. редакции “Юридического вестника”, 1884. – 312 с.

  161. Мэнн Г. С. Древнее право, его связь с древней историей общества и его отношение к новейшим идеям. – Пер. с 4-го английского издания Н. Белозерской. – СПб.: Кожанчиков, 1873. – 11, 312 с.

  162. Насонов А. Н. История русского летописания ХI – XV вв. – М.: Наука, 1969. – 556 с.

  163. Насонов А. Н. “Русская земля” и образование территории Древнерусского государства. – М.: Изд-во АН СССР, 1951. – 261 с.

  164. Наумко В. І. Культура і побут населення України. – К.: Либідь, 1991. – 232 с.

  165. Нидерле Л. Г. Славянские древности / Пер. с чеш. Т. Ковалевой и М. Харитонова. – М.: Издательство иностранной литературы, 1956. – 450 с.

  166. Никольский В. О началах исследования в древнем русском праве. Исторические рассуждения. – М., 1859. – 69 с.

  167. Новосельцев А. Т. Восточные источники о восточных славянах и Руси V-IХ ст. // Древнерусское государство и его международное значение. – М.: Наука, 1965. – С. 91-123.

  168. Носовский Г. В. Русь и Рим: Правильно ли мы понимаем историю Европы и Азии? – В 2 кн. – М.: Олимп, 1997. – 624 с.

  169. Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу. – К.: Вид-во книгарні Е. Череповського, 1918. – 272 с.

  170. Огієнко І. Дохристиянські вірування українського народу. Історична релігійна монографія. – К.: АТ Обереги, 1992. – 425 с.

  171. Оршанский И. Г. Исследования по русскому праву, обычному и брачному. – СПб., 1879. – 123 с.

  172. Павленко Ю. В. Передісторія давніх русів у світовому контексті. – К.: Фенікс, 1994. – 418 с.

  173. Падох Я. Суди й судовий процес старої України. – Нью-Йорк – Париж – Сідней – Торонто – Львів: НТШ, 1990.

  174. Падох Я. Охорона честі й свободи людини в карному праві Княжої України. – Науковий збірник УВУ, 1956. – Т. VI. – С. 43-59.

  175. Пайпс Р. Россия при старом режиме. – М.: Независимая газета, 1993. – 421 с.

  176. Пастернак Я. Ранні слов’яни в історичних, археологічних та лінгвістичних дослідженнях. Праці історично-філософської секції. – Нью-Йорк: ВУАН, 1975. – 150 с.

  177. Павлов-Сильванский Н. П. Феодализм в России. – М.: Наука, 1988. – 696 с.

  178. Папаян Р. А. Христианские корни современного права. – М.: Норма, 2002. – 404 с.

  179. Пеньков Е. М. Социальные нормы – регулятор поведения личности. – М.: Мысль, 1972. – 198 с.

  180. Петров В. П. Походження українського народу. – К.:Фенікс, 1992. – 58 с.

  181. Петров И. В. Государство и право Древней Руси. – СПб., 2003. – 413 с.

  182. Петрухин В. Я. Начало етнокультурной истории Руси ІХ – ХІ веков. – Смоленск: Русич; М.: Гнозис, 1995. – 320 с.

  183. Петрухин В. Я., Раевский В. Д. Очерки истории народов России в древности и раннем средневековье. – М.: Знак, 2004. – 416 с.

  184. Писаренко Ю. Г. Збруцький ідол // Київська старовина, 1993. – № 4. – С. 57-62.

  185. Писаренко Ю. Г. Велес – Волос в язичницькому світогляді давньої Русі. – К.: Ін-т археології НАН України, 1997. – 238 с.

  186. Погодин А. А. Об истории славянских передвижений. – СПб., 1901. – IV, 167 с.

  187. Погодин М. П. Древняя русская история до монгольского ига: В 2 т. – М., 1872, Т. 1. – 663 с.

  188. Покровский М. Н. Русская история с древнейших времен. – Т. 1. – Л.: Госиздат, 1924. – 263 с.

  189. Полонська-Василенко Н. Д. Історія України: У 2 т. Т. 1. До середини ХVІІІ ст. – К.: Либідь, 1992. – 640 с.

  190. Погодин М. П. О происхождении Руси. Историко-критические рассуждения М. Погодина. – М.: Университетская тип., 1825. – /2/ 176 с.

  191. Пост А. Г. Зачатки государственности и правовых отношений. – М.: Тип. Баландина, 1901. – 280 с.

  192. Потебня А. А. О мифологическом значении некоторых обрядов и поверий. – М.: Университетская тип., 1865. – 310, VIII с.

  193. Пресняков А. Е. Княжое право в Древней Руси. Очерки по истории Х – ХІІ ст. – СПб.: Тип. Александрова, 1909. – 315 с.

  194. Пресняков А. Е. Княжое право в Древней Руси. Лекции по русской истории. Киевская Русь. – М.: Наука, 1993. – 635 с.

  195. Пріцак О. Походження Русі: Стародавні скандинавські джерела (крім ісландських саг) Т. 1. – К.: Оберег, 1997. – 173 с.

  196. Приселков М. Д. История русского летописания. ХI – XV вв. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1940. – 188 с.

  197. Приходнюк О. М. Археологічні пам’ятки Середнього Подніпров’я VІ – ІХ ст. н.е. – К.: Наук. думка, 1980. – 151 с.

  198. Приходнюк О. М. Анты и пеньковская культура // Древнее славяне и Киевская Русь. – К.: Наук. думка, 1989. – 58-89 с.

  199. Проблемы общей теории государства и права / Под ред. В. Нерсесянца. – М., 2002.

  200. Рапов О. М. Княжеские владения на Руси в Х-первой половине ХІІІ века. – М.: Изд-во МГУ, 1977. – 267 с.

  201. Ричка В. М. Київська Русь: Проблеми етнокультурного розвитку. (Конфесійний аспект). – К.: Ін-т історії України НАНУ, 1994. – 34 с.

  202. Ричка В. М. Церква Київської Русі (соціальний та етнокультурний аспект). – К.: Ін-т історії України НАНУ, 1997. – 208 с.

  203. Рулан Норбер. Юридическая антропология. Учебник для ВУЗов – М.: Норма, 1999. – 310 с.

  204. Рыбаков Б. А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – 361 с.

  205. Рыбаков Б. А. Древности эпохи сложения восточного славянства. – М.: Наука, 1964. – 363 с.

  206. Рыбаков Б. А. Изборник Святослава 1073. – М.: Наука, 1977. – 343 с.

  207. Рыбаков Б. А. Нестор о славянских обычаях // Древние славяне и их соседи. – М.: Наука, 1970. – 40-44 с.

  208. Рыбаков Б. А. Ремесло Древней Руси. – М.: Изд-во АН СССР, 1948. – 792 с.

  209. Рыбаков Б. А. Образование древнерусского государства. – М.: Изд-во АН СССР, 1955. – 89 с.

  210. Рыбаков Б. А. Новая концепция предыстории Киевской Руси // История СССР. – 1981. – № 1. – С. 56-75. – №2. – С. 40-59.

  211. Рыбаков Б. А. Первые века русской истории. – М.: Наука, 1964. – 240 с.

  212. Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. – М.: Наука, 1987. – 783 с.

  213. Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. – М.: Наука, 1981. – 607 с.

  214. Рогов В. А. К вопросу о развитии княжеской власти на Руси // Древняя Русь: Проблемы права и правовой идеологии. – М.: Наука, 1984. – С. 51-86.

  215. Самоквасов Д. Я. Исследование по истории русского права. – М., 1896.

  216. Самоквасов Д. Я. История русского права. Начала политического быта древних славян. – Варшава: Тип. Земкевича и Нюаковского, 1878. – ХІІ, 272, 74 с.

  217. Самоквасов Д. Я. Курс истории русского права. – М.: Тип. Моск. ун-та, 1908. – VІІ, ХХІХХ, 420 с.

  218. Сахаров А. Н. Дипломатия Древней Руси (ІХ – первая половина Х в.) – М.: Мысль, 1980. – 358 с.

  219. Сахаров А. Н. Дипломатия Святослава. – М.: Международные отношения, 1991. – 240 с.

  220. Свердлов М. Б. Генезис и структура феодального общества в Древней Руси. – Л.: Наука, 1983. – 238 с.

  221. Свердлов М. Б. К истории текста Краткой редакции Русской Правды // Вспомогательные исторические дисциплины, 1978. – Т.10. – 135-159 с.

  222. Свердлов М. Б. От закона Русского к Русской Правде. – М.: Юрид. л-ра, 1988. – 176 с.

  223. Сєдов В. В. Происхождение и ранняя история славян. – М.: Наука, 1979. – 156 с.

  224. Сєдов В. В. Анты // Проблемы советской археологии. – М., 1978. – С. 8-22.

  225. Сєдов В. В. Восточные славяне в VI-XIІІ вв.: Археология СССР. – М.: Наука, 1982. – 327 с.

  226. Сергеевич В. И. Вече и князь. Русское государственное устройство и управление во времена князей Рюриковичей. Исторические очерки. – М.: Тип. А. И. Мамонтова, 1867. – 11, 413 с.

  227. Сергеевич В. И. Лекции по истории русского права. – СПб.: Тип. Воглянского, 1890. – 208 с.

  228. Сергеевич В. И. Русская Правда в четырех редакциях. По спискам археографическому, Троицкому и князя Оболенского (с дополнениями и вариантами из других списков). – СПб.: Издал В.Сергеевич, 1904. – ХХІІ, 51 с.

  229. Сергеевич В. И. Русские юридические древности. – СПб.: Тип. Лебедева, 1890. – ХІІ, 517 с.

  230. Славяне Юго-Восточной Европы в предгосударственный период. – К.: Наук. думка, 1990. – 488 с.

  231. Сличение индийских законов Ману о браках с брачными обычаями славян по летописи Нестора. – К., 1867. – /2/ 19 с.

  232. Сміленко А. Т. Слов’яни та їх сусіди в степовому Подністров’ї (ІІ-ХІІІ ст.). – К.: Наук. думка, 1975. – 209 с.

  233. Советская историография Киевской Руси. – Л.: Наука, 1978. – 279 с.

  234. Советское источниковедение Киевской Руси. – Л.: Наука, 1979. – 263 с.

  235. Соловьев К. А. Властители и судьи. Легитимизация государственной власти в Древней и Средневековой Руси Х первой половине ХV в. – М., 1990.

  236. Срезневский И. И. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках Х-ХІ ст. – СПб. : Тип. Императорской Академии наук, 1867. – 382 с.

  237. Срезневский И. И. Святилища и обряды языческого богослужения древних славян по свидетельствам современным и преданиям. – Харьков: Тип. Университета, 1846. – 107 с.

  238. Срезневский И. И. Материалы для словаря русского языка. – Т.1., 1893. – ХІ. – 1420 стб., 49с; Т.2, 1895. – 1802 стб.; Т.3. 1896. – 271 стб.

  239. Тарановский Ф. В. Учебник энциклопедии права. – М., 1901. – 157 с.

  240. Теорія держави і права. Академічний курс. Підручник. –К.: Юрінком Інтер, 2006. – 685 с.

  241. Титарчук А. А. Обычай в правовой системе. Некоторые аспекты. // Юридическая наука и проблемы формирования демократического правового государства Украины. – К.: Ин-т системных исследований образования Украины. Укр. юрид. акад. – 1993. – 167 с.

  242. Тимощук Б. А. Восточнославянская община VI-X вв. – М.: Наука, 1990. – 217 с.

  243. Тимощук Б. О. Східні слов‘яни VII-X ст.: полюддя, язичництво, початок держави. – Чернівці: “Прут”, 1999. – 174 с.

  244. Тихомиров М. Н. Древняя Русь. – М.: Наука, 1975. – 429 с.

  245. Тихомиров М. Н. Исследование о Русской Правде: происхождение текстов. – М.; Л.: АН СССР, 1941. – 255с.

  246. Тихомиров М. Н. Исторические связи России со славянскими странами и Византией. – М.: Наука, 1969. – 374 с.

  247. Тихомиров М. Н. Пособие для изучения “Русской Правды”. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1953. – 198 с.

  248. Ткач А. П. Історія кодифікації дореволюційного права України. – К.: Вид-во Київського ун-ту, 1968. – 170 с.

  249. Толочко П. П. Древнерусский феодальный город. – К.: Наук. думка, 1989. – 256 с.

  250. Толочко П. П. Київська Русь. – К.: Абрис, 1996. – 360 с.

  251. Толочко А. П. Князь Древней Руси: власть, собственность, идеология. – К.: Наук. думка, 1992. – 224 с.

  252. Толочко О. П. Русь: держава і образ держави. – К.: Ін-т історії України НАНУ, 1994. – 38 с.

  253. Тойнби А. Дж. Постижение истории. – М.: Прогресс, 1991. – 756 с.

  254. Третьяков П. Н. По следам древних славянских племен. – Л.: Наука, 1982. – 141 с.

  255. Троякий И. М. Элементы дружинной идеологии в “Повести Временных лет” // Проблемы источниковедения: Вып. 2. – М.; Л., 1935. – С. 14-19.

  256. Трубецкой Е. Н. Энциклопедия права. – К., 1906. – 184 с.

  257. У истоков общности философских культур русского, украинского и болгарского народов. – К.: Наук. думка, 1983. – 163 с.

  258. Українська минувшина. Ілюстрований етнографічний довідник. – К.: Либідь, 1993. – 256 с.

  259. Українська народність. Нариси соціально-економічної та етнополітичної історії. – К.: Наук. думка, 1990. – 560 с.

  260. Українці: Історико-етнографічна монографія у двох книгах. – Книга 1. – Опішнє.: Українське народознавство, 1999. – 528 с.

  261. Українці: Народні вірування, повір’я, демонологія. Упорядник А. П. Пономарьов. – К.: Либідь, 1992. – 640 с.

  262. Українська культура. Лекції за редакцією Дмитра Антоновича. – К., 1993. – 592 с.

  263. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 1-4. – М.: Прогресс, 1964 – 1973.

  264. Федоров О. И. Доктрина матриархата. Естественнонаучное обоснование духовности. – К., 1897. – 94 с.

  265. Франклин Саймон. Начало Руси. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2000. – 624 с.

  266. Фрезер Д. Д. Фольклор в Ветхом завете. Перевод с англ. Изд. 2-е, испр. – М.: Мысль, 1985. – 511 с.

  267. Фрезер Д. Д. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. Перевод с англ. – 2-е изд. – М.: Политиздат, 1986. – 703 с.

  268. Фроянов И. Я. Киевская Русь. Очерки социально-политической истории. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1974. – 160 с.

  269. Фроянов И. Я. Рабство и данничество. – СПб.: Изд-во Санкт-петербургского университета, 1996. – 512 с.

  270. Фроянов И. Я. Старинная история. – М.: Знание, 1991. – 61 с.

  271. Хачатуров Р. Л. Становление права. На материале Киевской Руси. – Тбилиси: Изд-во Тбилисского ун-та, 1988. – 264 с.

  272. Харт Х. Л. А. Концепция права.

  273. Черниловский З. М. Всеобщая история государства и права. – М.: Высшая школа, 1973. – 630 с.

  274. Черниловский З. М. Русская Правда в свете славянских судебников // Древняя Русь: Проблемы права и правовой идеологии. – М.: Мин-во высшего и среднего специального образования СССР, 1984. – С. 7-14.

  275. Черепнин Л. В. Общественно-политические отношения в Древней Руси и Русская Правда // Древнерусское государство и его международное значение. – М.: Наука, 1965. – С. 213-281.

  276. Черкаський І. Громадський копний суд на Україні-Русі XVI-XVIII вв. // Праці комісії для виучування звичаєвого права України. – Вип. 4. – К., 1928. – С. 47-56.

  277. Чистяков О. И. Российское законодательство Х–ХХ вв. – М., 1984.

  278. Чмихов М. О., Кравченко Н. М., Черняков І. Т. Археологія та стародавня історія України. – К.: Либідь, 1992. – 375 с.

  279. Чмыхов Н. А. Истоки язычества Руси. – К.: Лыбедь, 1990. – 383 с.

  280. Чубатий М. Огляд історії українського права. Історія джерел та державного права. – УВУ, Мюнхен. – К.: УДЖ НООсфера, 1994. – 220 с.

  281. Чубатий М. Княжа Україна-Русь та виникнення трьох східнослов’янських націй. – Нью-Йорк-Париж., Видання Організації Оборони Чотирьох Свобід України., 1964. – 165 с. з мапами.

  282. Шахматов А. А. Обозрение русских летописных сводов ХIV-XVI вв. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1938. – 372 с.

  283. Шахматов А. А. Повесть временных лет. Т. 1. Вводная часть. текст. Примечания. – Пг., 1916, – VIII, ХХХ, 403 с.

  284. Шахматов А. А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. – СПб., 1808. – 686 с.

  285. Шевчук В. П., Тараненко М. Г. Історія української державності. Курс лекцій. – К.: Либідь, 1999. – 243 с.

  286. Щапов Я. Н. “Закон Русский” договоров Руси с Византией и “Правда Русская” // Внешняя политика Древней Руси. – М.: Наука, 1988. – С. 114-129.

  287. Щапов Я. Н. Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в ХІ–ХІІІ вв. – М.: Наука. – 292 с.

  288. Щапов Я. Н. Княжеские уставы и церковь в Древней Руси ХІ–ХІV ст. – М.: Наука, 1972. – 340 с.

  289. Щапов Я. Н. Общество и государство феодальной России. – М., 1975.

  290. Щеглов В. Г. Всеобщая история права. – Ярославль, 1907–1908. Вып. 4.

  291. Эверс И. Ф. Древнейшее русское право в историческом его раскрытии. – СПб., 1826. – 422 с.

  292. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – М.: Госполитиздат, 1961. – Т. 21. – С. 23-178.

  293. Юридична наука і освіта на Україні. – К.: Наук. думка, 1992. – 300 с.

  294. Юшков С. В. Всеобщая история государства и права: Учебник для юридических вузов. – М.: Юрид. изд-во. – Ч. 2. Феодализм. – 1947. – 272 с.

  295. Юшков С. В. Нариси з історії виникнення і початкового розвитку феодалізму в Київській Русі. – К.: Наук. думка, 1992. – 352 с.

  296. Юшков С. В. Общественно-политический строй и право Киевского государства. – М.: Госюриздат, 1949. – 544 с.

  297. Юшков С. В. Русская Правда: Происхождение, источники, ее значение. – М.: Изд-во АН СССР, 1950. – 380 с.

  298. Язловський Б. О. Репрезентативна метода та студії над звичаєвим правом // Праці комісії для виучування звичаєвого права України. – Вип. 2. – К., 1928. – С. 5-17.

  299. Яковкин И. М. Ф. Владимирский-Буданов // ЖМНП, 1916. – № 2. – С. 32-36.

  300. Яковлів А. Українське право. // Українська культура. Лекції за редакцією Дмитра Антоновича. – К.: Либідь, 1993. – С. 212-243.

  301. Янин В. Л. Роль Новгорода в отечественной истории // Социально-экономическое развитие России. – М.: Наука, 1986. – С. 7-43.

  302. Balzer M. Russian traditional culture: religion, gender and customary law. – New York, 1992. – 310 p.

  303. Benson B. L. Endogenous Morality. – 1997. – 44 p.

  304. Benson B. L. The Law Merchant. – New York, 1996. – 19 p.

  305. Coon P. Considerations for the Development of Aboriginal Customary Law in Canada. – 1995. – 98 p.

  306. Kaiser D. The Growth of the Law in Medieval Russia. – Prinston, 1980. 280р.

  307. Puchta. Das Gewohnheitsrecht, I und II, - 1828. – 121s.

  308. Savigny F. C. Volksrecht und hertigen Romis hen Rehts, Srster Banol – 1846. – 99 s.

Наукове видання

Л. А. Кушинська

Звичаєве право та його еволюція
у східнослов’янському суспільстві
VІ–хі ст.

Монографія

Технічний редактор -

Т. М. Ветраченко

Оригінал-макет, художнє оформлення -
Підписано до друку 13 серпня 2008 р. Формат 60х84

Папір офсетний. Гарнітура Таймс. Друк офсетний.

Умовн. друк. аркушів 8,88. Облік видав арк 10,39.


Наклад 50 прим. Зам № 

Віддруковано з оригіналівКаталог: bitstream -> 123456789 -> 4772
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка