Л. Е. Габрійчук, Н. М. Гадайчук, І. С. Степанова, Л. В. Тульчак практичний курс англійської мови для студентів І – ІІ курсів інртзпСторінка1/23
Дата конвертації01.10.2018
Розмір1.49 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Л.Е. ГАБРІЙЧУК, Н.М. ГАДАЙЧУК,

І.С. СТЕПАНОВА, Л.В. ТУЛЬЧАК


ПРАКТИЧНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ

І – ІІ КУРСІВ ІнРТЗП

Міністерство освіти і науки УкраїниВінницький національний технічний університет

Л.Е.ГАБРІЙЧУК, Н.м. гАДАЙЧУК,

і.с. СТЕПАНОВА, Л.В. ТУЛЬЧАК


ПРАКТИЧНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І – ІІ КУРСІВ

ІнРТЗП
Навчальний посібник

Вінниця


ВНТУ

2014


УДК 811.111 (075)

ББК Ш 143.21 я 73

П 69

Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № від .05.2014 р.)


Рецензенти:

О. В. Осадчук, доктор технічних наук, професор

Т .С. Слободинська, доктор філологічних наук, доцент

О. О. Белінська, кандидат філологічних наук, доцент
Габрійчук Л.Е., Гадайчук Н.М., Степанова І.С., Тульчак Л.В.

М.. Практичний курс англійської мови для студентів І – ІІ курсів ІнРТЗП: навчальний посібник / Л.Е. Габрійчук, Н.М. Гадайчук, І.С. Степанова, Л.В. Тульчак – Вінниця: ВНТУ, 2014. – 220 с.Посібник містить п’ятнадцять уроків, які складаються з лексико-граматичних вправ та текстів, а також тексти для додаткового читання та граматичні таблиці.

Мета збірника – забезпечити підготовку студентів першого етапу навчання до самостійного читання, розуміння й перекладу оригінальної науково-технічної літератури англійською мовою, а також розвиток навичок усного мовлення.

Призначений для студентів І – ІІ курсів ІнРТЗП.
УДК811.111 (075)

ББК Ш 143.21 я 73


 Л. Габрійчук, Н. Гадайчук, І. Степанова, Л. Тульчак, 2014ЗМІСТ


Передмова_____________________________________________

7

Методичні вказівки до роботи зі збірником _________________

8

Section I

Lesson 1_________________________________________________

(G) Article. Verbs: to be, to have, there be

(R) The Roots of English. World English

Knowing Foreign Languages

(S) Clifton

Lesson 2________________________________________________

(G) Simple Tenses. Active Voice

Future (Be going to/will)

Types of questions

(R) Visiting Britain

The Universities of London

(S) London

Lesson 3________________________________________________

(G) Pronouns. Singular and plural of nouns

(R) Higher Education

The University of London

(S) Looking for a new apartment

Lesson 4________________________________________________

(G) Continuous Tense. Active Voice

(R) Vinnytsia

Vinnytsia National Technical University

(S) Distance learning

Lesson 5________________________________________________

(G) It–impersonal. One, that – substitutes

(R) People Who Changed the World

2012 London Olympics. Ukrainian Gold Medals

(S) Dialogues

Lesson 6________________________________________________

(G) Some, any, no and their derivatives

(R) Acid Rain

Problems оf Nature Protection

(S) Dialogues A, B

Lesson 7________________________________________________

(G) Much, many, (a) little, (a) few

(R) History of Computers

What is a Computer?

(S) Dialogues A, B

Lesson 8________________________________________________

(G) Perfect Tenses. Active Voice

(R) Input and Output Devices

Computer Games

(S) Computer

Lesson 9________________________________________________

(G) Stop and check (MODULE 1)

Section П

Lesson 10_______________________________________________

(G) Degrees of comparison

(R) Computers and Internet in our Life

Internet

(S) Hooking Up My Computer

Lesson 11_______________________________________________

(G) Modals and their equivalents

(R) Marie Curie and the Discovery of Radium

Alfred Nobel

(S) Meeting a Businessman

Lesson 12_______________________________________________

(G) Perfect Continuous Tense

(R) Advertising

Mass Media in Our Life

(S) Hitch your wagon to a star

Lesson 13­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________

(G) Passive Voice. Simple, Continuous, Perfect

(R) Life of Ukrainian Youth

Taras Shevchenko is a Great Ukrainian Poet

(S) My Testament

Lesson 14_____________________________________________________

(G) Sequence of Tenses. Reported Speech

(R) Online World Adds a New Dimension

Promoting a World Wide Web Site

(S) Making a webpage

Lesson 15_______________________________________________

(G) Stop and check (MODULE 2)

Supplementary Texts______________________________________

List of irregular verbs_____________________________________

9
20

41

51

6472

81

91103

113


125

138


151
160

170
191

216


Список літератури______________________________________

219ПЕРЕДМОВА
Даний збірник призначений для студентів ІнРТЗП. Він складений з урахуванням вимог програми підготовки фахівців з іноземної мови і призначений для роботи студентів в аудиторії під керівництвом викладача та поза аудиторією.

Мета текстів спрямована на розвиток навичок самостійного читання у спосіб раціонального використання двомовних словників і збагачення словникового запасу студентів, а також за допомогою аналізу текстів.

Граматично-лексичні вправи мають на меті закріплення та активізацію засвоєння навчального матеріалу, а також розвиток навичок усного й письмового переказу рідною та англійськими мовами, вивчення певних граматичних явищ синтаксичного та структурно-морфологічного характеру. Словотворчі вправи охоплюють усі продуктивні способи словотворення.

В кінці підручника наведено допоміжні граматичні таблиці.МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ ЗІ ЗБІРНИКОМ
Перша частина підручника складається з 2 модулів (9 і 6 уроків), друга частина містить додаткові тексти та граматичні таблиці.

Кожен урок має кілька текстів і діалог, об’єднані спільною тематикою. Всі вони призначені для навчання різним видам читання. Тексти уроку є базовими і підлягають ретельній обробці та аналізу для вивчення тих граматичних і лексичних явищ, що розглядаються в уроці. Діалог додається для розвитку навичок усного мовлення і отримання необхідної інформації, а також навичок бесіди з відповідної тематики, що сприяє закріпленню лексико-граматичного матеріалу, який пророблявся в текстах.

Кожен урок-тема починається з теоретичного граматичного матеріалу, далі слідують вправи для закріплення граматичного і лексичного матеріалу.

Вправи на словотворення містять, в основному, активну лексику. Для практичного використання набутих знань студентам потрібно володіти умінням самостійно працювати над мовою. Тому автори виявили необхідним ввести спеціальну серію тестів для самостійної роботи.

Додаткові тексти з тематики лексики пов’язані з основними текстами уроків. Вони призначені для самостійної і індивідуальної роботи та можуть бути використані як додатковий матеріал при проведенні дискусій, бесід, конференцій.

В кінці кожного модуля розміщено граматичні тести, які допомагають усистематизувати вивчений граматичний матеріал, а в кінці підручника є граматичні таблиці.LESSON 1

Grammar: Артикль

Дієслова: to be, to have

Зворот there beReading: The Roots of English

World English

Speaking: Clifton


Grammar (block 1)

Articles a, the

Перед кожним загальним іменником повинен стояти артикль. В англійській мові є 2 артиклі – означений (a) та неозначений (the).

  • Артикль не вживається, якщо перед іменником знаходиться присвійний чи вказівний займенник, інший іменник у присвійному відмінку, кількісний чи порядковий числівник, заперечення «no»(але не «not»).

  • Згадуючи предмет уперше, ми вживаємо перед ним неозначений артикль a. Згадуючи цей предмет удруге, ми ставимо перед ним означений артикль the.

   • Example: This is a book. The book is interesting.

  • Вживаємо означений артикль the, коли предмет є означеним за ситуацією:

   • Example: Tom sat down on a chair.

Tom sat down on the chair nearest to the door.

  • Означений артикль вживається перед назвами рік, каналів, морів, заток, океанів. Але не вживається перед назвами озер (окрім множини), гір (окрім піків), островів, континентів, міст, країн.

  • Вживаємо означений артикль the, коли з ситуації зрозуміло, про яку річ чи людину ми говоримо.

   • Example: Can you open the door, please?

I took a taxi to the station.

  • Запам’ятати:

Once a week

Three times a day

Fifty hryvnias a kilo

In the morning (evening)

In the middle

In the corner

To the right (left)

  • Не вживаємо артикль у словосполученнях:

Go (come) home

Leave home for work

On Sunday

At half past five

After work

Have breakfast (dinner, lunch)

For lunch

Watch TV
Exercise 1. Вставте артикль, де потрібно.

1. This house is very nice. Has it got…..garden?

2. I have…a sister. My … sister is … engineer. My sister's … husband is …doctor.

3. They have … dog and two … cats.

4. What is … highest mountain in … world?

5. Then another student came in, … sixth already.

6. She asked for … permission to leave.

7. It is warm in … Crimea and … Caucasus.

8. I am afraid you will have ... lot of ... trouble with this business

9. My day off is … Friday.

10. … two students entered ... room.

Exercise 2. Вставте артикль, де потрібно.

I knew ... man who had travelled very much in his life. He had visited many ... countries in ... east and in ... west. He loved ... children and often told them ... interesting stories. I remember some of... stories which he told me. One of ... stories was about ... adventure he had had in ... London. He was ... young man at that time and was inter­ested in ... history of ... architecture. One day he visited one of ... towers of ... Houses of ... Parlia­ment. He came out on to ... balcony of ... tower and began to look at ... ornaments on ... walls. Then he climbed up on ... roof. Suddenly ... man came running to him and seized him by ... arm. He began shouting something in ... English, but my friend knew only a few words of ... English and did not understand him. ... Englishman called ... policeman. ... fact was that he thought that ... Russian tourist wanted to kill himself by jumping from ... top of ... tower. Later, when everything became clear, they laughed ... lot over it.Exercise 3. Вставте артикль, де потрібно.

In ... fifteenth century ... people knew only three continents: ... Europe, ... Asia and ... Africa. They knew nothing about such ... big continent as ... America. ... man who discovered ... America was born in 1451 in ... Italy. His name was Christopher Columbus. He became ... sailor at ... early age. Knowing that ... earth was round, he decided to reach ... India sailing to ... west. He tried to ar­range ... expedition, but did not have ... money, and nobody wanted to help him. At last ... king of ... Spain gave him ... money for ... expedition. He set ... sail in 1492. ... voyage was very dangerous and difficult. On ... 12th of ... October his ship reached ... land. When they landed, they saw ... strange trees and ... flowers. ... men and ... wom­en with ... olive-coloured skins gathered around ... sailors and looked at them with ... great surprise Columbus was sure that he had discovered ... new way to ... India. Some time later ... other sailor reached ... America. ... name of ... sailor was Amerigo Vespucci. He understood that it was ... new continent.Grammar (block 2)

Дієслова to be, to have, there be
Present

Past

Future

To be

I am

He, she, it is

You, they, we are

I, he, she, it was

You, they, we were

Will be

To have

I, we, you, they have

He, she, it has

had

Will have

There be

There is

There are

There was

There were

There will be


Дієслово to be в стверджувальній, питальній та заперечній формі


Positive

Negative

Question

I am

He

She is

It

We

They are

You

I am not

He

She is not

It

We

They are not

You

Am I…?

Is he…?

Is she…?

Is it…?

Are we…?

Are they…?

Are you…?


Дієслово have (got)

Positive

Negative

Question

I

We

You have got

they

have not got

(haven’t got)

Have I got…?

Have we got…?

Have you got…?

Have they got…?

He

She has got

It

Has not got

(hasn’t got)

Has he got…?

Has she got…?

Has it got…?


Exercise 4. Поставте дієслово to be у відповідну форму:

1. My father ... a teacher.

2. He ... a pupil twen­ty years ago.

3. I... a doctor when I grow up.

4. My sister ... not ... at home tomorrow.

5. She ... at school tomorrow.

6. ... you ... at home tomorrow?

7. ... your father at work yesterday?

8. My sister ... ill last week.

9. She ... not ill now.

10. Yesterday we... at the theatre.

11. Where ... your mother now? — She ... in the kitchen.

12. Where ... you yesterday? — I ... at the cinema.

13. When I come home tomorrow, all my family ... at home.

14. ... your little sister in bed now? — Yes, she ... .

15. ... you... at school tomorrow? — Yes I ... .

16. When my granny... young, she ... an actress.

17. Where ... your books now? —They ... in my bag.

18. …I right?

Exercise 5. Напишіть наступні речення в минулому (Past Simple), майбутньому (Future Simple), додавши необхідні обставини часу (yesterday, at 3 o’clock, tomorrow, next week, last month і т.д.).

1. The children are at school.

2. This work is interesting.

3. The expedition is in Africa.

4. The students have 5 exams this term.

5. There are many good books in our library.

6. There is a nice park in the city center.

7. The new film is boring.

8. I am very busy.

9. She has a friend in Great Britain.

10. There are twelve students in our group.

Exercise 6. Перекладіть речення на англійську мову.

1. Мій брат – студент. Він не лікар.

2. Чий це зошит? – Це зошит мого друга.

3. Ми були у театрі вчора.

4. Мої книги були на столі, але де вони зараз?

5. В бібліотеці буде багато нових книжок.

6. Він буде завтра в університеті?

7. Її батьки були вчора дома, але зараз вони на роботі

8. Де ти був вчора вранці?

Exercise 7. Доповніть запитання та відповіді:

1. Has she got a sister? – No, she hasn’t.

2. Have I got a telephone? – Yes, I have.

3. … the town…….a theater? – No, …….

4. ... he …… a job? – Yes, …….

5. ...they……some good music? – Yes, …….

6. ...your son……. A cold? – No, …….

7. …you ……. time for a cup of coffee? – Yes, …..


Word-building

Exercise 8.

Основа дієслова + -tion, -sion, -ionіменник

To produce – виробляти productionвиробництво

Перекладіть наступні іменники:

To include – включати inclusion

To continue – продовжувати continuation

To absorb – поглинати production

To consider – вважати, consideration

розглядатиОснова дієслова + -er,/-orіменник, що вказує на людину, що виконує дію або засіб дії.

To generate – генерувати generatorгенератор

To write – писати writer - письменник

Перекладіть наступні іменники:

To distribute – розподіляти distributor

To cool – охолоджувати cooler

To operate – оперувати operator

To do – виконувати doer

To consume – споживати consumer

To speak – розмовляти speaker
Reading:
Words and word-combinations
Recognize vвизнавати Conquest n — завоювання

Official language — офіційна мова Common language — загальна мова

Global language — світова мова Mother tongueрідна мова


Каталог: file
file -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
file -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
file -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
file -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
file -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
file -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
file -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка