Л. Г. Руденко 2012 рокуСторінка2/51
Дата конвертації23.10.2016
Розмір9.93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51

Зміст


Зміст 6

Перелік скорочень 8

1 ПЕРЕДМОВА 9

2 ОСНОВНІ СКЛАДОВІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ПЕРЕХОДУ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ 11

2.1 Особливості формування національної стратегії сталого розвитку 11

3 НАЦІОНАЛЬНА ОЦІНКА РІВНЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ "ПОРЯДКУ ДЕННОГО НА ХХI СТОЛІТТЯ" 17

3.1 Соціальні та економічні аспекти 17

3.1.1 Боротьба з бідністю 17

3.1.2 Стан економіки 25

3.1.3 "Зелена економіка" у контексті сталого й відтворювального розвитку та подолання бідності 39

3.1.3.1 Потенціал для розвитку "зеленої економіки" 39

3.1.3.2 Розвиток "більш чистого виробництва" та відновлюваної енергетики 49

3.1.3.3 Ініціативи та заходи з розвитку енергоефективності 58

3.1.4 Реформування соціальної сфери 68

3.1.5 Динаміка і сталість народонаселення 76

3.1.6 Сприяння сталому розвитку населених пунктів 86

3.1.7 Розвиток сталого споживання та виробництва 97

3.2 Збереження та раціональне використання ресурсів з метою розвитку 110

3.2.1 Захист атмосфери 110

3.2.2 Зміна клімату 123

3.2.3 Захист водних об’єктів 143

3.2.4 Охорона лісів 165

3.2.5 Боротьба з опустелюванням і посухою 178

3.2.6 Збереження біологічної різноманітності 190

3.2.7 Поводження з відходами 195

3.2.8 Раціональне використання земельних ресурсів 209

3.3 Посилення ролі основних груп населення 228

3.4 Засоби реалізації політики сталого розвитку 235

3.5 Участь секторів суспільства у впровадженні 241

4 ПРОБЛЕМИ НАРОЩЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВПРОВАДЖЕННЯ "ПОРЯДКУ ДЕННОГО НА ХХI СТОЛІТТЯ" 248

4.1 Оцінка рівня інтегрованості (комплексності) в підходах щодо впровадження принципів сталого розвитку 248

4.2 Оцінка проблем, що стримують впровадження положень «Порядку денного на ХХІ століття», у тому числі на місцевому рівні 253

4.3. Коригування підходів до вирішення головних проблем, яким віддано пріоритет 269

5 РУШІЙНІ СИЛИ ПЕРЕХОДУ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ 277

5.1. Оцінка впливу національних рушійних сил на процеси переходу до сталого розвитку 277

5.2 Розвиток інструментів, правової та інституційної бази для сталого та відновлюваного розвитку 283

5.3 Участь України у міжнародному співробітництві зі сталого розвитку 294

5.3.1 Участь України у міжнародних організаціях 295

5.3.2 Виконання загальних зобов’язань шляхом створення національних механізмів та участь у рамкових ініціативах 297

5.3.3 Участь України у виконанні міжнародних проектів з питань збалансованого розвитку 305

5.3.4 Участь України міжнародних самітах та конференціях зі збалансованого розвитку та у підготовчих процесах до них 308

6 НАЦІОНАЛЬНИЙ ШЛЯХ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ 310

6.1. Головні висновки минулого десятиліття 310

6.2 Політичні заходи на національному та глобальному рівнях, що здатні прискорити прогрес на шляху до сталого та відтворювального розвитку, зокрема розвитку "зеленої економіки" 312

6.3 Позиція України щодо розвиту міжнародної координації та посилення міжнародної інституційної основи (включаючи систему ООН) сталого та відновлюваного розвитку 322

6.3.1 Погоджена політика з питань сталого розвитку 322

6.3.2 Уніфіковане правове поле 323

6.3.3 Ефективна інституційна база 324

6.3.4 Узгоджені моніторингові інструменти та стандарти 326

6.3.5 Механізми гарантування правозастосування та юстиції 326

6.3.6 Достатня і гарантована база фінансування 327

Заключення 329

Список використаних джерел 334

Перелік скорочень


ООН – Організація Об’єднаних Націй

НССР – національна стратегія сталого розвитку

ВВП – валовий внутрішній продукт

ПІІ – прямі іноземні інвестиції

НБУ – Національний банк України

СОТ – Світова організація торгівлі

СНД – Співдружність незалежних держав

ЄС – Європейський Союз

ЮНЕП – Програма Організації Об’єднаних Націй з навколишнього середовища

ПКС – паритет купівельної спроможності

ЕЧВ – екологічно чисте виробництво

ПЕК – паливно-енергетичний комплекс

ЄБРР – Європейський банк реконструкції і розвитку

СЕС – сонячна електростанція

ПЕР – паливно-енергетичні ресурси

СЕР – скидні енергоресурси

ТЕЦ – теплоелектроцентраль

НВДЕ – нетрадиційні відновлювані джерела енергії

ВЕС – вітрова електростанція

ГЕС – гідроелектростанція

АЕС – атомна електростанція

ЖКП – житлово-комунальні послуги

ІКТ – інформаційно-комунікаційні технології

ТЕС – теплова електростанція

ПГ – парникові гази

ПСВ – проекти спільного впровадження

НКСВ – Наглядовий комітет спільного впровадження

ОУК – одиниця установленої кількості

ОСВ – одиниця скорочення викидів

ТПВ – тверді побутові відходи

ГЕФ – Глобальний екологічний фонд

1 ПЕРЕДМОВА

4 вересня 2002 р. учасники Всесвітньої зустрічі на вищому рівні зі сталого розвитку в Йоганнесбурзі (Південна Африка) прийняли план виконання рішень. Всі учасники саміту підтвердили відданість принципам Ріо-де-Жанейро (1992 р.) і Програмі дій з подальшого впровадження Порядку денного на ХХІ століття та зобов’язалися здійснювати конкретні заходи і ідеї на різних рівнях, зміцнювати міжнародне співробітництво, що базується на принципах прийнятих в Ріо-де-Жанейро, включаючи і принципи спільної, але диференційованої відповідальності. Всі зусилля передбачалось направити на інтеграцію трьох складових сталого розвитку: економічного зростання, соціального розвитку і охорони та збереження навколишнього середовища.

У згаданому плані виконання рішень саміту акцентувалась увага на ефективному управлінні в рамках кожної країни і на міжнародному рівні. Основою сталого розвитку на національному і регіональному рівнях має бути узгоджена і продумана екологічна, соціальна і економічна політика, а демократичні інституції повинні відповідати потребам людей, правопорядку, заходам боротьби з корупцією, створення сприятливих умов для інвестицій, забезпеченості рівності чоловіків і жінок тощо. Звернено увагу на чинник глобалізації та створення сприятливих міжнародних економічних умов які мають забезпечити міжнародне співробітництво щодо обміну технологіями і фінансування.

В останнє десятиріччя (2002-2012 рр.) Україна продовжувала шукати свій шлях розвитку в умовах суспільних трансформацій і економічної кризи.

Утвердження та практичне впровадження принципів сталого розвитку в цей час здійснювалося шляхом підготовки ряду законів і державних програм різного рівня. В них законодавчо та практично визначено пріоритети розвитку України та її регіонів з акцентом на призупинення деградації довкілля, збалансоване використання природних ресурсів і збереження природи.

Основні положення сталого розвитку України опрацьовувались науковцями і громадськими організаціями, що знайшло своє відображення у рішенні наукових форумів, підготовленій до затвердження концепції сталого розвитку.

Україна приєдналась до ряду міжнародних угод та інших документів, які безпосередньо чи опосередковано пов’язані із вирішенням завдань переходу людства до сталого розвитку. Та на жаль в державі немає концепції, стратегії і плану дій. В дискусійній площині знаходиться точність перекладу терміну “sustainable development”. На думку фахівців, що працюють над цими питаннями, зазначений термін не відповідає суті основної парадигми, оскільки існує неузгодженість між поняттями «розвиток» і «сталість».

У рекомендаціях Кабінету Міністрів Ради Європи, які відповідають за регіональне просторове планування (30.01.2002 р.), щодо використання Основоположних принципів як основи для планування і заходів просторового розвитку, та особливо у Люблянській Декларації, що була прийнята на 13-й Сесії Європейської Конференції Міністрів, відповідальних за регіональне планування (Любляна, 16-17.09.2006 р.), мова йде про принципи «збалансованого просторового розвитку». І сама декларація називається «Люблянська декларація територіальних аспектів збалансованого розвитку».

В Україні, за різних причин, спостерігається різне ставлення до основної парадигми розвитку у ХХІ столітті. Зазначу, що в Люблянській декларації у першому її положенні ця парадигма розглядається як «Невідворотний принцип розвитку і центральний елемент у міжнародному порядку денному».

Основні позиції плану виконання рішень всесвітньої зустрічі на вищому рівні зі сталого розвитку, що був прийнятий в Йоганнесбурзі (2002 р.), знайшли розвиток у даній Національній доповіді. В ній основна увага приділена оцінці впровадження основних положень «Порядку денного на ХХІ століття», можливостям нарощування національного потенціалу впровадження в Україні «Порядку денного на ХХІ століття» та пошукам і означенню шляхів розвитку держави на принципах сталого розвитку.

Здійсненню задуманого і виваженій оцінці стосовно імплементації сталого розвитку сприяло залучення до даної роботи фахівців Інститутів НАН України, що підготовили Концепцію сталого розвитку України (Інститут географії, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень, Інститут проблем природокористування та екології), фахівців провідного інституту з проблем демографії (Інститут демографії та соціальних досліджень) та фахівців Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління.

Автори наукової доповіді:

Л.Г. Руденко (керівник роботи, наукова редакція, передмова, розділи 2.1, 3.1.7, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, заключення)

Б.В. Буркинський (розділи 3.1.2, 3.1.3)

Г.П. Галушкіна (розділи 3.1.2, 3.1.3)

Г.В. Герасименко (розділ 3.1.4)

Л.П. Дячевська (розділ 4.2)

П.І. Копач (розділ 3.2.7)

Л.Є. Купінець (розділи 3.1.2, 3.1.3)

Н.М.Левчук (розділ 3.1.4)

Е.М. Лібанова (розділ 3.1.1)

С.А. Лісовський (розділ 2.1, 3.1.7, 3.4, 4.1, 4.3, 5.1, 6.1, заключення)

О.В. Макарова (розділ 3.1.4)

Є.О. Маруняк (розділи 3.4, 4.2, 4.3, 5.2)

Г.Б. Марушевський (розділи 3.2.6, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3)

А.А. Мозговий (розділ 3.1.6)

П.Г. Павличенко (розділи 3.1.6, 3.2.6, 3.4, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, заключення)

С.В. Полякова (розділ 3.1.1)

А.І. Сташук (розділи 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.8)

Т.В. Тимочко ( розділи 3.3, 3.5, 5.2, 6.1)

Л.Г.Ткаченко (розділ 3.1.4)

С.К. Харічков (розділи 3.1.2, 3.1.3)

О.М. Хмелевська (розділ 3.1.4)

Н.І. Хумарова (розділи 3.1.2, 3.1.3)

Л.М. Черенько (розділ 3.1.1)

А.Г. Шапар (розділ 3.2.7)Каталог: docs -> activity-ecopolit
docs -> Соціологія – наука про суспільство
docs -> Міністерство охорони навколишнього
docs -> Реферат курсанта Борисяк Тетяны Василівны Курси підвищення кваліфікації середніх медичних працівників м. Івано-Франківськ
activity-ecopolit -> Звіт про реалізацію національної екологічної політики у 2012 році з обов’язковим розділом щодо дотримання орхуської конвенції 2013
activity-ecopolit -> Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №577-р «Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки» Вступ


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка