Л. Г. Руденко 2012 року


Список використаних джерелСторінка50/51
Дата конвертації23.10.2016
Розмір9.93 Mb.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   51

Список використаних джерел

 1. АрселорМиттал Кривой Рог. – Режим доступу: arcelormittal.com.ua/

 2. Артеменко Л.В. / Україна у міжнародних економічних відносинах // Енергетична безпека в контексті відносин України з ЄС «КОМПАС 2020» . – Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/files/categoryJournal/NSD102_ukr_l.pdf

 3. Баланс газу за минулий рік в Україні становить 175 млрд. кубометрів. – Режим доступу: http://www.rbc.ua/ukr/newsline/show/balans-gaza-v-ukraine-v-2011-g-sostavil-174-7-mlrd-kub-m-protiv-25012012171400

 4. Балюк С.А. Екологічний стан ґрунтів України / Балюк С.А., Медведєв В.В., Мірошниченко М.М., Скрильник Є.В., Тимченко Д.О., Фатєєв А.І., Христенко А.О., Цапко Ю.Л. // Український географічний журнал, 2012, №2. – С. 38–42.

 5. Бідність та нерівні можливості дітей в Україні / [Черенько Л.М., Полякова С.В., Реут А.Г. та ін.]; за ред. Е.М.Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, ЮНІСЕФ, Український центр соціальних реформ, 2009. – 288 с.

 6. Будущее, которого мы хотим. Итоговый документ Конференции ООН по устойчивому развитию Рио+20. – Режим доступу: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=R

 7. Буркинский Б. В. Экологизация политики регионального развития. — Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2002. — 328 с.

 8. Буркинский Б.В. Природопользование: основы экономико-экологической теории / Б.В. Буркинский, В.Н. Степанов, С.К. Харичков. – О. : НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и экон.-экол. исслед., 1999. – 350 с.

 9. Буркинський Б. Глобалізація економіки та національна екологічна доктрина / Буркинський Б., Галушкіна Т. // Економіст. – 2002. – № 9. – С. 20-23

 10. Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2011 рік / [Щербина І.Ф., Рудик А.Ю., Зубенко В.В., Самчинська І.В. та ін.].

 11. Веклич О. Экологическая рента: сущность, разновидности, формы / О. Веклич // Вопросы экономики. – 2006. – №11. – С. 104.

 12. Виступ Геннадія Марушевського, представника України, на Другій міжсесійній зустрічі з підготовки до Конференції ООН зі збалансованого (сталого) розвитку (Нью-Йорк, 16 грудня 2011 року) // Екологічний вісник. — 2011. — № 6. — С. 3.

 13. Второй обзор результативности экологической деятельности. Украина. Европейская экономическая комиссия ООН. Комитет по экологической политике. – Нью-Йорк и Женева, 2007. – С.29–30.

 14. Геєць В. М. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспективи) / В. М. Геєць. – К.: Логос, 1999. – 500 с.

 15. Голубець М. А. Вступ до геосоціосистемології / Голубець М. А. — Львів : Поллі, 2005. — 199 с.

 16. Гор А. Земля у рівновазі. Екологія і людський дух: ВГО “Україна. Порядок денний на ХХІ століття” та Інститут сталого розвитку. – Пер. з англ. – К.: Інтелсфера, 2001. – 404 с.

 17. Гульчак В. Позитивні зміни. Державний облік лісів України - підсумки та прогнози // Лісовий і мисливський журнал 2012, №2, с.6-8

 18. Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций. Утверждена резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_621

 19. Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

 20. Державна цільова економічна програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки. – Режим доступу: http: ligazakon.ua

 21. Добряк Д.С., Мартин А.Г. Напрями вдосконалення нормативно-правової бази регулювання земельних відносин // Землеустрій і кадастр. – № 4. – 2009. – С. 5-10.

 22. Довкілля України 2004: стат. зб. - К.: Державний комітет статистики України, 2005. – 260 с.

 23. Довкілля України 2009: стат. зб. - К.: Державний комітет статистики України, 2010. – 202 с.

 24. Довкілля України 2010: стат. зб. - К. : Державна служба статистики України, 2012. – 206 с.

 25. ДоценкоА.І. Регіональне розселення: проблеми та перспективи. – К.: Наукова думка, 1994. – 196 с.

 26. Дребот О.І. Основні проблеми нормативно-правового забезпечення використання земельно-ресурсного потенціалу // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія "Економіка і менеджмент" Випуск 6/1 (48), 2011 – С.14–18.

 27. Екологічне управління / В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, Г. О. Білявський та ін. — К.: Либідь, 2004. — 432 с.

 28. Енергетична стратегія України на період до 2030 року. – Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358

 29. Єдиний державний реєстр міжнародних організацій, членом яких є Україна (станом на 01.07.2012). – Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/30452.htm

 30. Жаліло Я.А. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави: монографія. – К.: НІСД, 2009. – 336 с.

 31. Жарова Л. В., Хлобыстов Е. В., Чернова Т. Л. Эколого-экономические основы устойчивого развития производительных сил региона (на примере Автономной Республики Крым) / отв. ред. М. Г. Никитина — Симферополь : Таврия, 2009. — 192 с.

 32. Журавель Н.М. Энергосберегающие технологии: оценка эколого-экономической эффективности / Н.М. Журавель, Г.В. Чернова // Регион: экономика и социология : Всероссийский научный журнал. – Новосибирск, М., 2008. – №1. – С. 169-183.

 33. Загальнодержавна програма розвитку малих міст України. Затверджена Законом України від 4 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – К., 2004. – № 24. – С. 986–1024.

 34. Збереження біорізноманіття України: Друга національна доповідь. – К.: Хімджест, 2003. – 112 с.

 35. Зовнішня трудова міграція населення України. – К. : Укр. центр соціальних реформ, Держкомстат України, 2009. – 119 с.

 36. Зубець М.В. Стратегія збалансованого використання і охорони земель України / Зубець М.В., Медведєв В.В., Балюк С.А. // Вісник аграрної науки, 2011. –№4. – С. 19-23

 37. ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи». USAID. – К. : Нора-Друк, 2011. – 96 с.

 38. Київ-2015. Стратегія розвитку (Стратегічні напрями соціально–економічного розвитку на період до 2015 року). – К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2004. – 280 с.

 39. Кількість та територіальне розміщення населення України. За
  даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року. – К.:
  Держкомстат України, 2003. – 218 с.

 40. Кіотський протокол до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату: ратифіковано Законом України від 4 лютого 2004 року №1430-№ // Відомості Верховної Ради України, 2004, №19, ст. 261.

 41. Конвенция о биологическом разнообразии: Четвертый национальный доклад Украины. – К., 2010. – 80 с.

 42. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або опустелювання, особливо в Африці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/995_120

 43. Концепція Загальнодержавної цільової екологічної програми з охорони та відтворення довкілля Чорного та Азовського морів на 2010-2020 роки // Жива Україна, 2009.- №5. С. 7-11

 44. Котляков В.М., Агранат Г.А., Лаппо Г.М. Россия на рубеже веков : взгляд с позиций географии // Изв. АН России Сер. географическая. – 2000. № 6. – С. 7-17.

 45. Кошкарева Д. Методологические особенности исследования
  регионального расселения // Исследование регионального расселения.
  – Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1978. – С. 12–20.

 46. Кузнецов О.Л., Кузнецов П.Г., Большаков Б.Е. Устойчивое развитие: синтез естественных и гуманитарных наук. – Дубна: Международный университет природы, общества и человека «Дубна», 2001. – 282 с.

 47. Кулинич П. Ф. Екологічні імперативи в системі правової охорони сільськогосподарських земель України // Право України – 2011. № 2

 48. Лидеры бизнеса Украины. Десять лет развития экономики Украины, 2010, апрель-май, №1.

 49. Лісовий кодекс України (в редакції Закону України №3404-IV від 8 лютого 2006 року) // Відомості Верховної Ради України, 2006, №21, ст. 170

 50. Лісовський С. А. Основи сталого (збалансованого) економічного, соціального, екологічного розвитку. — Житомир : Полісся, 2007. — 108 с.

 51. Лісовський С. А. Суспільство і природа: баланс інтересів на теренах України / Інститут географії НАН України. — К., 2009. — 300 с.

 52. Лосев К.С. Экологические проблемы и перспективы устойчивого развития России в ХХI веке. – М.: Космосинформ, 2001. – 400 с.

 53. Лукін О., Потужний вуглеводневий потенціал надр України — основа прийдешньої енергетичної незалежності / О. Лукін, В. Шестопалов, П. Гожик // Дзеркало тижня. — № 5 грудня 2009.

 54. Макаренко Н.А. Екологобезпечне використання земель сільськогосподарського призначення в умовах зміни клімату/ Макаренко Н.А., Ракоїд О.О., Сахарчук Р.П., Дзюба Л.П // Національна екологічна політика в контексті європейської інтеграції України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27 жовтня 2010 р.). – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2010. – С. 134–138.

 55. Марушевський Г. Б. Етика збалансованого розвитку. — К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2008. — 440 с.

 56. Марушевський Г.Б. Збереження біорізноманіття і створення екомережі: Інформаційний довідник / Марушевський Г.Б., Мельничук В.П., Костюшин В.А. – Київ: Wetlands International Black Sea Programme, 2008. – 168 с.

 57. Медико-демографічне обстеження населення 2007 / [УЦСР; Держкомстат України; МОЗ України; USAID; Macro International]. – К. : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2009. – 268 с.

 58. Методические подходы к выбору стратегии устойчивого развития территории / А. Г. Шапарь, С. З. Полищук, В. В. Антонов, Г. Г. Шматков та ін. / под науч. ред. А. Г. Шапаря; НАН Украины. В двух томах. — Днепропетровск: Ин-т проблем природопользования и экологии, 1996. — Том 1. — 162 с. — Том 2. — 170 с.

 59. Міжнародне енергетичне агентство (МЕА). – Режим доступу: http://www.iea.org/

 60. Мовчан Я.І. Морське довкілля України: три сценарії розвитку/ Мовчан Я.І., Мовчан Н.В., Тарасова О.Г. // Жива Україна, №5 – 2009. – С.12–13.

 61. Навстречу "зеленой" экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности — обобщающий доклад для представителей властных структур. –Доклад ЮНЕП, 2011 г. – Режим доступу: www.unep.org/greeneconomy

 62. Национальный кадастр антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов в Украине за 1990-2009 гг. // К.: Минприроды Украины, Госэкоагентство Украины, 2011. – 558 с.

 63. Національна доповідь про людський розвиток 2011. Україна: на шляху до соціального залучення. — К. : Програма розвитку ООН, 2011. — 123 с.

 64. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2010 році. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2011. – 254 с.

 65. Національна доповідь Про стан родючості ґрунтів України / за ред. С.А. Балюка, В.В. Медведєва, О.Г. Тараріко, В.О. Грекова, А.Д. Балаєва. - К., 2010. – 112 с.

 66. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2009 р. – Режим доступу: http://www.mns.gov.ua/content/annual_report_2009.html

 67. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2011 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mns.gov.ua/content/nasdopovid2011.html

 68. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2006 році. – Режим доступу: http://www.mns.gov.ua/content/annual_report_2006.html

 69. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2010 році / МНС України [Електронний доступ]. — Режим доступу: http://www.mns.gov.ua/ files/2011/5/17/3_7_2010.pdf

 70. Національна доповідь щодо впровадження в Україні Конвенції Організації Об’єднаних Націй про боротьбу з опустелюванням // Н.А. Макаренко, О.О. Ракоїд, Р.П. Сахарчук та ін. За ред. Ю.Т. Колмаза, Н.А. Макаренко. – К.: Фітосоціоцентр, 2007. – 54 с.

 71. Національна екологічна політика України: оцінка і стратегія розвитку - Документ підготовлено в рамках проекту ПРООН/ГЕФ «Оцінка національного потенціалу в сфері глобального екологічного управління в Украйні», 2008р. - С. 8–9.

 72. Національна екологічна політика України: оцінка і стратегія розвитку. – Режим доступу: http://www.un.org.ua/

 73. Національний атлас України. — К. : ДНВП «Картографія», 2007. — 440 с.

 74. Новий курс: реформи в Україні. 2010–2015. Національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. – К.: НВЦ НБУВ, 2010. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/books/2010/10nandop1.pdf

 75. Новоторов О.С. Економіка землегосподарювання: теорія, методологія / РВПС України.- Київ: ТОВ «ДКС центр», 2009.- 628 с.

 76. Огляд про сприйняття змін клімату в Україні /Київ: UN GC, 2009. – 57 с.

 77. Оцінка впливу зони вільної торгівлі на сталий розвиток в контексті відносин між Україною та Європейським Союзом / CASE Україна. – Режим доступу: www.case-ukraine.com.ua

 78. Оцінка стану виконання підсумкових документів Всесвітнього саміту зі сталого розвитку (Йоганнесбург, 2002) в Україні / за ред. Л. Г. Руденка. — К.: Академперіодика, 2004. — 208 с.

 79. Павличенко П. Г. та ін. Юридичні механізми застосування Орхуської конвенції за національним екологічним законодавством України. — Київ: Вид-во Раєвського, 2003. — 32 с.

 80. Павличенко П.Г. До питання теорії та практики сталого розвитку // Екологічний вісник. — 2002. — № 11 — 12. — С. 10—12.

 81. Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії. – К. : Знання, 1998. – 418 с.

 82. Пахомова Н.В. Экологический менеджмент / Н.В. Пахомова, А. Эндерс, К. Рихтер. – СПб.: Питер, 2003. – 544 с.

 83. Переход к устойчивому развитию: глобальный и локальный уровни. Зарубежный опыт и проблемы России. – М.: Изд-во КМК, 2002. – 444 с.

 84. Питюренко В.И. Территориальные системы городских
  поселений Украинской ССР. – К.: Наук, думка, 1977. – 206 с.

 85. Питюренко Е.И. Системы расселения и территориальная организация народного хозяйства. – К.: Наукова думка, 1983. – 193 с.

 86. Підсумки конференції ООН зі збалансованого розвитку «Ріо+20» // Екологічний вісник. – 2012. – № 3. – С. 2–3.

 87. Післякризовий розвиток економіки України: засади стратегії модернізації: аналітична доповідь /Я. А. Жаліло, Д. С. Покришка, Я. В.Белінська та ін. — К.: НІСД, 2011. — 66 с.

 88. Пітюренко Ю.І. Розвиток міст і міське розселення в Українській РСР: Особливості розвитку і розміщення, типологія, територіальні системи і перспективи. – К.: Наукова думка, 1972. – 187 с.

 89. Политика мобилизации интегрального ресурса региона: в 2 кн./ Рук.авт. коллектива: член-корр. НАН Украины, д.э.н., проф. Б.В. Буркинский, д.э.н., проф.С.К.Харичков. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2002. – Кн.2 – 346 c.

 90. Постанови НКРЕ від 10.03.99 № 310, від 30.03.2006 № 400, від 08.06.2006 № 739, від 19.10.2006 № 1345, від 19.12.2006 № 1672, від 07.08.2008 № 934, від 25.10.2008 № 1239, від 13.07.2010 № 812. – Режим доступу: Національна комісія регулювання електроенергетики України. Нормативно-правові акти: http://www.nerc.gov.ua/control/uk/publish/article/main?art_id=34448&cat_id=34444

 91. Правова охорона атмосферного повітря: практичні аспекти. / За заг. ред. Жиравецького Т.М., Кравченко О.В. Львів: ЕПЛ, 2011. - 120 с.

 92. Природно-ресурсна сфера України: проблеми сталого розвитку та трансформацій / зад ред. Б. М. Данилишина. — К. : Нічлава. 2006. — 704 с.

 93. Про концепцію сталого розвитку населених пунктів: Постанова Верховної Ради України // Офіційний вісник України. – К., 2000 –№1.– С. 29–40.

 94. Про забезпечення споживачів природним газом. Постанова КМУ від 27 грудня 2001 р. № 1729. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1729-2001-п

 95. Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006-2020 роки: Закон України від 03.03.2005 № 2455-IV (В редакції Закону №3933-VI від 20 жовтня 2011 року) // Відомості Верховної Ради України, 2012, №24, ст.247.

 96. Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства: Закон України від 17.01.2002 № 2988-III // Відомості Верховної Ради України від 21.06.2002 – 2002 р., № 25, стаття 172.

 97. Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів: Закон України від 22 березня 2001 року № 2333-III // Відомості Верховної Ради України, 2001, №28, ст.135.

 98. Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року: Закон України від 24 травня 2012 року № 4836-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4836-17

 99. Про затвердження Концепції зменшення обсягів викидів важких металів в атмосферне повітря: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2000 року №1291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1291-2000-%D0%BF

 100. Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України. Наказ Міністерства економіки №60 від 02.03.2007. – Режим доступу: http://www.uazakon.com/documents/date_6s/pg_gewqwi/index.htm

 101. Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 577-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/577-2011-%D1%80,nreg

 102. Про землеустрій: Закон України від 22.05.2003 №858–IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36.

 103. Про основні засади (Стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року: Закон України від 21 грудня 2010 року №2818-VI // Відомості Верховної Ради України, 2011, №26, ст. 218

 104. Про охорону атмосферного повітря: Закон України вiд 16 жовтня 1992 року №2707-XII (в редакції Закону України №2556-III від 21 червня 2001 року) // Відомості Верховної Ради України, 2001, №48, ст.252.

 105. Про столицю України – місто-герой Київ: Закон України // Урядовий кур'єр. – К., 1999.–№ 16–17.– 29 січня. – С. 9–13.

 106. Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми використання та охорони земель на період до 2022 року: проект розпорядження Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dazru.gov.ua/terra/control/uk/publish/articleart_id=128425.

 107. Програма дій «Порядок денний на XXI століття» / Пер. з англ.: ВГО «Україна. Порядок денний па XXI століття». – К.: Інтелсфера, 2000. – 360 с.

 108. Програма дій подальшого впровадження «Порядку денного на ХХI століття» (RIO+5). – К.: Інтелсфера, 2000. – 58 с.

 109. Проект оновленої енергетичної стратегії України на період до 2030 р. http://ua-energy.org/upload/files/NECU

 110. Протидія глобальній зміні клімату в контексті Кіотських домовленостей: український вимір / Орленко С.Л., Жаліло Я.А., Трофимова І.В. Хабатюк О.П., Чабан Н.М. – К. : НІСД, 2010. – 48 с.

 111. Протокол про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_a27

 112. Пуригіна О.Г. Міжнародні економічні конфлікти. – К., 2008. – 280 с.

 113. Рамкова конвенція Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату: ратифікована Законом України від 29 жовтня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 50. Ст. 277.

 114. Резолюция A/RES/62/98 Генеральной Ассамблеи ООН от 31 января 2008 года. Не имеющий обязательной юридической силы документ по всем видам лесов. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://daccess-ods.un.org/TMP/9695956.11095428.html

 115. Резолюция Экономического и социального совета ООН 2006/49. Итоговый документ шестой сессии Форума ООН по лесам. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.un.org/ru/ecosoc/docs/2006/r2006-49.pdf

 116. Розселення в Україні: проблеми і перспективи / Доценко А.І.,
  Зінич В.Т., Великохатько О.Т., Танцюра В.Л. – К.: РВПС України
  НАН України, 2006. – 269 с.

 117. Руденко Л. Г., Лісовський С. А. Роль Українських Карпат у забезпеченні сталого (збалансованого) розвитку України / Л. Г. Руденко, С. А. Лісовський // Укр. геогр. журн. 2009. — № 3. — С. 23-29.

 118. Самура А., Шпег Н. Огляд нормативних актів у сфері охорони клімату // Екологія. Право. Людина, № 13–14 (53–54), 2011 . – С.58-64

 119. Свєнчіцкі М. ДЕМОГРАФІЧНІ ТА ФІНАНСОВІ ПЕРЕДУМОВИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ: ПРОГНОЗ – 2050 / Свєнчіцкі М., Ткаченко Л., Чапко І. – К.: Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки, 2010. Режим доступу: http://www.undp.org.ua/files/ua_60467Demography_Pension_UKR.pdf

 120. Семиколенных А А Европейская тематическая стратегия сохранения почв (22.09.2006) (Обзор документов) // Почвоведение, 2008, №12.- С.1524-1526

 121. Смертність населення України у трудоактивному віці: [кол. монографія / відп. ред. Е.М.Лібанова]. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. – 211 с.

 122. Соціальний захист населення України в 2011 р.: статистичний збірник / Державна служба статистики України. – К. : Держаналітінформ, 2012. – 119 с.

 123. Соціально-економічне становище сільських населених
  пунктів України: Статистичний збірник. – К.: Держкомстат України,
  2006.– 207 с.

 124. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь /за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. — К. : НВЦ НБУВ, 2009. — 687 с.

 125. Сталий розвиток м. Києва у XXI сторіччі: стратегія та механізми – К.: НАНУ, 2001. – 342 с.

 126. Статистичний збірник «Регіони України» 2010. — Частина І // Державний комітет статистики України. — К., 2010.

 127. Статистичний збірник «Регіони України» 2010. Частина ІІ // Державний комітет статистики України. — К., 2010.

 128. Статистичний щорічник України за 2007 рік: стат. зб. - К. : Держкомстат України. – 2008. - 572 с.

 129. Статистичний щорічник України за 2010 рік: стат. зб. – К. : Державна служба статистики України – 2011. – 560 с.

 130. Стельмащук Н. От потасовок к аргументам переходят антиглобалисты в споре с крупным капиталом // Зеркало недели, 2002. – №14. – С. 11.

 131. Тищук Т. А. Економіка України у 2011 році: прогноз динаміки, виклики та ризики / Т. А. Тищук, Ю. М. Харазішвілі, О. В. Іванов; за заг. ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2011. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/ekon_Ukr_-2011-96d4f.pdf

 132. Ткач В.П. Ліси та лісистість в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку // Укр. геогр. Журнал – 2012. – №2. – с.49–55.

 133. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії: Навчальний посібник. – Одеса: Астропринт, 2001. – 560 с.

 134. Третье, Четвертое и Пятое Национальные сообщения Украины по вопросам изменения климата // К.: Минприроды Украины, Украинский научно-исследовательский гидрометеорологический институт, 2009

 135. Три роки членства у СОТ: тенденції зовнішньої торгівлі України у посткризовий період. – К.: НІСД, 2011. – 72 с.

 136. Україна в 2005—2009 роках: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку : монографія / за заг. ред. Ю. Г. Рубана. — К. : НІСД, 2009. — 655 с.

  Каталог: docs -> activity-ecopolit
  docs -> Соціологія – наука про суспільство
  docs -> Міністерство охорони навколишнього
  docs -> Реферат курсанта Борисяк Тетяны Василівны Курси підвищення кваліфікації середніх медичних працівників м. Івано-Франківськ
  activity-ecopolit -> Звіт про реалізацію національної екологічної політики у 2012 році з обов’язковим розділом щодо дотримання орхуської конвенції 2013
  activity-ecopolit -> Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №577-р «Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки» Вступ


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   51
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка