Л. П. Петрашко, д е. н., професорСторінка1/7
Дата конвертації12.07.2017
Розмір1.32 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»
Факультет міжнародної економіки і менеджменту

Кафедра міжнародного менеджменту
«Затверджую»

Проректор з науково–педагогічної роботи

__________________ А.М.Колот

«____» ________________ 2016 р.
Навчально-методичні матеріали

з науки «Міжнародний менеджмент»

усі магістерські програми

освітній ступінь магістр

галузь знань – 05-Соціальні та поведінкові науки

спеціальність – 051-Економіка

спеціалізація (освітня програма) – Міжнародна економіка


Укладачі:

Є.Г. Панченко, д.е.н., професор

Л.П.Петрашко, д.е.н., професор

М.Є.Кір'якова, к.е.н., доцент

І.П.Загородній, стар. викладач


Погоджено:

Завідувач кафедри

_____________ Д.Г.Лук’яненко

«____» _____________ 2016 р.

Начальник навчально-методичного відділу

______________Т.В. Гуть“____”_______________2016 р.

Київ – 2016

1. Вступ
Дисципліна «Міжнародний менеджмент» відіграє важливу роль у підготовці сучасних управлінців. Опанування сучасного досвіду управління міжнародними (транснаціональними) корпораціями дозволяє не тільки успішно працювати випускникам вищих економічних навчальних закладів, а й збільшувати обсяги і підвищувати ефективність зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств.

Актуальність проблем міжнародного менеджменту пов’язана з тим, що сфера діяльності міжнародних корпорацій в Україні дедалі розширюється та поглиблюється у зв’язку з приєднанням нашої країни в 2008 році до Світової організації торгівлі. До того ж українські компанії все впевненіше почуваються на світових ринках. Тому для розв’язання проблем міжнародного менеджменту будуть залучатися все більше і більше вітчизняних фахівців. Успішна їх діяльність все більше буде залежати від використання кращого досвіду провідних міжнародних компаній. А оскільки курс і будується на такому досвіді, то опанування міжнародного менеджменту підвищує рівень компетенції фахівців, стає вагомим фактором їх конкурентоспроможності як в Україні так і за її межами.

Предмет дисципліни — система управлінських відносин, методів та інструментів у міжнародних корпораціях.

Мета навчальної дисципліниформування системи теоретичних знань та практичних навичок стосовно управління діяльністю міжнародних корпорацій, здійснення в цих корпораціях основних функцій менеджменту — планування, організації, уком­плектування штатів, комунікацій, мотивації, керівництва, контролю.

Завдання дисципліни — спрямовані на формування у студентів компетентності щодо: вивчення сучасних теоретичних основ і середовища міжнародного менеджменту, засвоєння сучасних технологій управління міжнародними корпораціями, методів розв’язання ними ключових проблем розвитку в умовах глобалізації; формування умінь застосовувати методи та інструментарій міжнародного менеджменту на українських підприємствах (в організаціях).

Після опанування курсу «Міжнародний менеджмент» студент повинен знати:

 • суть і характерні риси міжнародного менеджменту, основні національні школи менеджменту, особливості транснаціональних корпорацій як об’єктів міжнародного менеджменту, досвід підготовки менеджерів у різних країнах;

 • складові середовища міжнародних корпорацій, культурний контекст міжнародного менеджменту та особливості цього середовища в Україні;

 • особливості реалізації основних функцій менеджменту (планування, організації, керівництва і контролю) в практиці управління міжнародними корпораціями в умовах глобалізації;

 • основні методи та інструменти розв’язання міжнародними корпораціями сучасних технологічних, фінансових, торговельних, інвестиційних, кадрових та інших проблем;

 • етичні виміри та соціальну відповідальність міжнародного бізнесу;

 • основні концепції глобального менеджменту та його інструменти;

 • особливості менеджменту в українських відділеннях міжнародних корпорацій та зовнішньоекономічній діяльності вітчизняних підприємств.

Після вивчення дисципліни у фахівців сформуються такі навички:

 • оцінки стану і тенденцій розвитку міжнародних корпорацій;

 • опис та аналіз середовища діяльності міжнародних компаній з урахуванням особливостей країн їх діяльності;

 • урахування особливостей реалізації основних функцій менеджменту в практиці управління міжнародними корпораціями за умов багатонаціонального середовища;

 • застосування сучасних методів та інструментів розв’язання міжнародними корпораціями ключових технологічних, фінансових, торговельних, інвестиційних проблем;

 • розробка основних напрямів підвищення рівня соціальної відповідальності міжнародних корпорацій;

 • оцінка перспектив і обмежень у розвитку глобального менеджменту;

 • використання сучасних інструментів міжнародного менеджменту в діяльності українських підприємств.

В результаті вивчення курсу «Міжнародний менеджмент» у випускників будуть сформовані наступні компетенції:

1. Ключові інструментальні компетентності:

1.1. Здатність до аналізу і синтезу в управлінській діяльності ТНК.

1.2. Здатність до планування та організації міжнародного бізнесу.

1.3. Базові загальні знання міжнародного менеджменту.

1.4. ;засвоєння основ базових знань менеджера.

1.5. Усне і письмове спілкування рідною мовою в управлінській діяльності.

1.6. Знання другої мови.

1.7. Елементарні комп'ютерні навички.

1.8. Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію із внутрішніх та зовнішніх джерел).

1.9. Розв’язання проблем фірми-замовника.

1.10. Прийняття рішень (підготовка альтернативних варіантів та їх оцінка).

2. Ключові міжособистісні компетентності:

2.1. Здатність до критики та самокритики.

2.2. Взаємодія з іншими членами команди.

2.3. Міжособистісні навики та уміння.

2.4. Здатність працювати в міждисциплінарній команді.

2.5. Здатність спілкуватись з експертами з інших галузей.

2.6. Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.

2.7. Здатність працювати в міжнародному середовищі.

2.8. Етичні зобов'язання.

3. Ключові системні компетентності:

3.1. Здатність застосовувати знання на практиці.

3.2. Дослідницькі навики і уміння.

3.3. Здатність до навчання.

3.4. Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

3.5. Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

3.6. Лідерські якості.

3.7. Розуміння культури та звичаїв різних країн.

3.8. Здатність працювати самостійно.

3.9. Планування і управління проектами.

3.10. Ініціативність та дух підприємництва.

3.11. Турбота про якість управлінських послуг.

3.12. Бажання досягти успіху.

4. Глобальні компетенції:

4.1. Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку.

4.2. Вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу.

4.3. Критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

4.4. Бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного різноманіття народів.

5. Спеціальні (фахові) компетенції:

5.1. Здатність аналізувати, оцінювати та прогнозувати зміни середовища діяльності ТНК.

5.2. Здатність прогнозувати кризові ситуації в міжнародному бізнесі.

5.3. Здатність аналізувати та оцінювати фактори управлінської результативності в міжнародному бізнесі.

5.4. Здатність аналізувати та прогнозувати кон'юнктуру світових ринків.

5.5. Здатність аналізувати та оцінювати фактори та показники конкурентоспроможності суб'єктів міжнародного бізнесу.

5.6. Здатність розробляти та презентувати пропозиції до стратегічних і тактичних планів розвитку компаній міжнародного профілю.

5.7. Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо розвитку ефективних маркетингових політик.

5.8. Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо розвитку міжнародної фінансової діяльності та започаткування міжнародних інвестиційних програм і проектів.

5.9. Здатність генерувати ідеї щодо утворення міжнародних стратегічних альянсів, галузевих та міжгалузевих комплексів, здійснення транснаціональних злиттів та поглинань.

5.10. Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності міжнародної маркетингової діяльності.

5.11. Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності організації міжнародного виробництва.

5.12. Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності організації управління персоналом міжнародних компаній.

5.13. Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності міжнародної науково-технічної діяльності.

5.14. Здатність використовувати матеріали консолідованої фінансової звітності ТНК для обґрунтування пропозицій щодо збільшення їх дохідності.

5.15. Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо посилення соціальної відповідальності ТНК.

В таблиці 1 наведено розподіл зазначених компетенцій по темах курсу.

Таблиця 1Формування компетенцій по темах курсу «Міжнародний менеджмент»


п/п

Компетенції

Теми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1. Ключові інструментальні компетентності

1.1

Здатність до аналізу і синтезу в управлінській діяльності ТНК.


+
+1.2

Здатність до планування та організації міжнародного бізнесу.
+1.3

Базові загальні знання міжнародного менеджменту.

+

+1.4

Засвоєння основ базових знань менеджера.

+


+

+1.5

Усне і письмове спілкування рідною мовою в управлінській діяльності.

++

1.6

Знання другої мови.+


+
+


1.7

Елементарні комп'ютерні навички.

+


+


1.8

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію із внутрішніх та зовнішніх джерел).

+


1.9

Розв’язання проблем фірми-замовника.


+

+


1.10

Прийняття рішень (підготовка альтернативних варіантів та їх оцінка).

+


2. Ключові міжособистісні компетентності

2.1

Здатність до критики та самокритики.


+

ї2.2

Взаємодія з іншими членами команди.


+

2.3

Міжособистісні навики та уміння.

+


+


2.4

Здатність працювати в міждисциплінарній команді.+

+

2.5

Здатність спілкуватись з експертами з інших галузей.

++
+2.6

Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.+


+

+

2.7

Здатність працювати в міжнародному середовищі.
+2.8

Етичні зобов'язання.+
3. Ключові системні компетентності

3.1

Здатність застосовувати знання на практиці.

+


3.2

Дослідницькі навики і уміння.


++
3.3

Здатність до навчання.+
3.4

Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.


+
+
+

3.5

Здатність породжувати нові ідеї (креативність).+
3.6

Лідерські якості.


+

3.7

Розуміння культури та звичаїв різних країн.
+

+
++

3.8

Здатність працювати самостійно.+
3.9

Планування і управління проектами.


++
3.10

Ініціативність та дух підприємництва.


+

+

+3.11

Турбота про якість управлінських послуг.
+3.12

Бажання досягти успіху.+

+

4. Глобальні компетенції

4.1

Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку.

++

4.2

Вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу.+
4.3

Критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.+
4.4

Бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного різноманіття народів.+


+
+


5. Спеціальні (фахові) компетенції

5.1

Здатність аналізувати, оцінювати та прогнозувати зміни середовища діяльності ТНК.
+5.2

Здатність прогнозувати кризові ситуації в міжнародному бізнесі.
+


+
+
+5.3

Здатність аналізувати та оцінювати фактори управлінської результативності в міжнародному бізнесі.
+
+
+5.4

Здатність аналізувати та прогнозувати кон'юнктуру світових ринків.
++

+5.5

Здатність аналізувати та оцінювати фактори та показники конкурентоспроможності суб'єктів міжнародного бізнесу.


+

5.6

Здатність розробляти та презентувати пропозиції до стратегічних і тактичних планів розвитку компаній міжнародного профілю.


+

5.7

Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо розвитку ефективних маркетингових політик.

+


5.8

Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо розвитку міжнародної фінансової діяльності та започаткування міжнародних інвестиційних програм і проектів.


+

5.9

Здатність генерувати ідеї щодо утворення міжнародних стратегічних альянсів, галузевих та міжгалузевих комплексів, здійснення транснаціональних злиттів та поглинань.
+5.10

Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності міжнародної маркетингової діяльності.

+


5.11

Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності організації міжнародного виробництва.
+
+

5.12

Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності організації управління персоналом міжнародних компаній.+
5.13

Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності міжнародної науково-технічної діяльності.+
5.14

Здатність використовувати матеріали консолідованої фінансової звітності ТНК для обґрунтування пропозицій щодо збільшення їх дохідності.
+5.15

Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо посилення соціальної відповідальності ТНК.+
Всього компетенцій по темах

5

6

4

7

6

6

6

6

5

5

6

5

5

4

4

6

Каталог: userfiles -> Department of International Economics and manageme -> KafMM
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни двнз «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Department of International Economics and manageme -> Заочна форма навчання
KafMM -> Л. П. Петрашко, д е. н., професор
KafMM -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Міжнародні організації»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка