Л. С. Ванжула О. В. Довбня 2012 рокуДата конвертації11.03.2019
Розмір225 Kb.ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО:

Заступник директора Директор зош №16

з навчально-виховної роботи
__________________Л.С.Ванжула ___________________О.В.Довбня
«___»________________2012 року
Календарне планування

Стандарт – 10 клас.
(2 години на тиждень)

Кременчуцька

загальноосвітня школа I-III ступенів №16

Кременчуцької міської ради

Полтавської області
Вчитель фізики

Довбня Олексій Васильович
2012-2013 н.р.

п/п

Дата

Тип уроку

Тема уроку

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів


ТЕМА 1. МЕХАНІКА

Вступ
Учень:

 • називає етапи розвитку фізики як науки, методи наукового пізнання, принцип відносності механічного руху і прізвища його творців та вчених, які пояснили вільне падіння тіл, окремі види рухів за їх траєкто­рією, одиниці переміщення, швидкості, прискорення, приклади швидкостей тіл мікро-, макро- і мега­світу;

 • розрізняє фізичне тіло і матеріальну точку, прямолінійний і криволінійний рухи матеріальної точки;

 • формулює визначення кінематичного рівняння руху, кінематичні закони рівномірного та рівноприскоре- ного рухів уздовж прямої;

 • може описати явище вільного падіння тіл, вид механічного руху за його кінематичним рівнянням руху;

 • обґрунтовувати суть методу фізичного моделювання, зміст основної (прямої) задачі механіки, рівняння руху як залежність шляху (координати від часу);

 • характеризувати роль фізики у житті людини, рух тіла у вертикальному напрямі, зв'язок лінійних і ку­тових величин, що характеризують рух матеріальної точки по колу, вид механічного руху за його рів­нянням швидкості;

 • пояснити, що таке кутова швидкість та її зв'язок із частотою обертання;

 • суть фізичних ідеалізацій — матеріальної точки, системи відліку;

 • порівняти основні кінематичні характеристики різних видів руху за відповідними їм рівняннями рухів;

 • здатний спостерігати рух тіла вздовж прямої, по колу та кинутого горизонтально;

 • користуватися масштабною лінійкою, вимірною стрічкою і секундоміром під час вивчення вільного па­діння тіл та визначати його прискорення;

 • оцінити допущену при цьому абсолютну і відносну похибки вимірювання, дотримувати правил експлуа­тації названих вище приладів, та узагальнених планів відповіді про фізичну величину і фізичне явище при узагальненні й систематизації знань з кінематики;

 • може розв'язувати задачі, застосовуючи кінематичні рівняння руху;

 • будувати графіки руху для рівномірного і рівноприскореного рухів

Урок-лекція

Зародження і розвиток фізики як науки. Роль фі­зичного знання в житті людини й суспільному роз­витку. Методи наукового пізнанняРозділ 1. Кінематика


Демонстрації:


 1. Відносність руху.

 2. Прямолінійний і криволінійний рухи.

 3. Падіння тіл у повітрі та розрідженому просторі (трубка Ньютона).

 4. Напрям швидкості під час руху тіла по колу.

5. Обертання тіла з різною частотоюКомбінований урок

Механічний рух та його види. Фізичне тіло і мате­ріальна точка. Система відліку. Траєкторія руху. Шлях і переміщення. Відносність механічного РУХУ


Комбінований урок

Основна задача механіки та способи її розв'язання в кінематиці.

Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість руху


Комбінований урок

Графіки рівномірного прямолінійного руху


Урок форму­вання навичок розв'язування задач

Розв'язування задач


Комбінований урок

Закон додавання швидкостей


Комбінований урок

Рівноприскорений рух. Прискорення. Швидкість тіла і пройдений шлях під час рівноприскореного прямолінійного руху


Комбінований урок

Графіки рівноприскореного руху


Комбінований урок

Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння


Комбінований урок

Рівномірний рух тіла по колу. Період і частота обертання. Кутова швидкість


Урок формування практичних умінь

Інструктаж із БЖД.

Лабораторна робота № 1.

Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху


Урок узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення навичок розв'язування задач

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи з теми «Механіка. Кінематика»


Урок

контролю

знань

Контрольна робота № 1

з теми «Механіка. Кінематика».


Розділ 2. Динаміка

Демонстрації:

 1. Вимірювання сил.

 2. Додавання сил, що діють під кутом одна до одної.

 3. Вага тіла під час прискореного піднімання та падіння.

 4. Рівновага тіл під дією декількох сил.

 5. Дослід із «жолобом Галілея».

 6. Закони Ньютона.

 7. Реактивний рух.

 8. Пружний удар двох кульок

Учень:

 • називає основні етапи розвитку космонавтики та її творців;

 • наводить приклади прояву законів збереження енергії та імпульсу в природі й техніці, практичних засто­сувань законів динаміки;

 • розрізняє рівняння кінематики і рівняння динаміки руху тіла;

 • формулює умови рівноваги тіла для поступального і обертального рухів, закони динаміки Ньютона, закон всесвітнього тяжіння, закони збереження механічної енергії, імпульсу;

 • записує їх формули;

 • може описати всесвітнє тяжіння і реактивний рух, рух тіла під дією кількох сил, обґрунтувати реак­тивний рух як прояв дії закону збереження імпульсу;

 • характеризувати універсальність законів Ньютона, пояснити фізичний зміст поняття імпульсу;

 • порівняти різні методи вимірювання сил; • здатний спостерігати залежність ваги тіла від руху опори чи підвісу, користуватися динамометром і ви­значати конкретні умови рівноваги тіла під дією декількох сил, оцінити похибки вимірювання і дотриму­ватися правил експлуатації приладів, які при цьому використовуються;

 • може розв'язувати задачі, застосовуючи умови рівноваги тіла, закони динаміки під час опису окремих прикладів руху тіл та їх взаємодії, законів збереження імпульсу, енергії, подавати результати вивчення умов рівноваги тіла та застосування законів руху, розв'язуючи навчальних фізичних задач за допомогою таблиць, графіків, формул;

 • систематизувати знання про закони динаміки та межі їх застосування;

 • досліджувати можливі шляхи та екологічні проблеми вивільнення і споживання механічної енергії в ре­гіоні;

 • може розв'язувати задачі, застосовуючи закони динаміки, всесвітнього тяжіння, збереження імпульсу, енергії
Комбінований урок

Аналіз контрольної роботи. Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Вимірювання сил. Додавання сил


Комбінований урок

Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерція та інертність. Другий закон Ньютона


Комбінований урок

Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона


Комбінований урок

Розв'язування задач


Комбінований урок

Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння


Комбінований урок

Сила тяжіння


Комбінований урок

Вага і невагомість


Комбінований урок

Штучні супутники Землі. Розвиток космонавтики


Комбінований урок

Рух тіла під дією кількох сил


Урок форму­вання прак­тичних умінь

Інструктаж із БЖД.

Лабораторна робота Ж 2.

Вимірювання сил


Урок узагаль­нення, система­тизації знань учнів, удоско­налення на­вичок розв'я­зування задач

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи з теми «Механіка. Динаміка»


Урок

контролю

знань

Контрольна робота 2

з теми «Механіка. Дина­міка»


Комбінований урок

Аналіз контрольної роботи. Рівновага тіл


Комбінований урок

Момент сили. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання


Урок форму­вання прак­тичних умінь

Інструктаж із БЖД.

Лабораторна робота № 3.

Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил


Комбінований урок

Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реак­тивний рух


Комбінований урок

Механічна робота та потужність


Комбінований урок

Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія


Комбінований урок

Закон збереження енергії


Урок узагаль­нення, система­тизації знань учнів, удоско­налення на­вичок розв'я­зування задач

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи з теми «Механіка. Динаміка»


Урок

контролю

знань

Контрольна робота № 3

з теми «Механіка. Динаміка»


Розділ 3. Релятивістська механіка

Демонстрації
Що таке теорія відносності? (Кінофільм)Учень:

 • називає творців релятивістської механіки, максимальну швидкість передання взаємодії;

 • наводить приклади, які підтверджують справедливість спеціальної теорії відносності;

 • формулює основні положення спеціальної теорії відносності;

 • записує формулу взаємозв'язку маси та енергії;

 • може обґрунтувати історичний характер виникнення і становлення теорії відносності;

 • характеризувати основні її наслідки — скорочення лінійних розмірів тіла, сповільнення плину подій;

 • пояснити значення теорії відносності в сучасній науці й техніці;

 • здатний робити висновки про зв'язок фізичних характеристик тіл і явищ із властивостями простору і часу;

 • може розв'язувати задачі, застосовуючи формулу взаємозв'язку енергії й маси.

Комбінований урок

Аналіз контрольної роботи.

Основні положення спеціальної теорії відносності. Швидкість світла у вакуумі. Відносність одночас­ності подій


Комбінований урок

Закон взаємозв'язку маси та енергії


Урок формування навичок розв'язування задач

Розв'язування задач


Урок узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення навичок розв'язування задач

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи з теми «Механіка. Релятивістська механіка»


Урок

контролю

знань

Контрольна робота № 4

з теми «Механіка. Релятивістська механіка»ТЕМА 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА Й ТЕРМОДИНАМІКА.
Розділ 1. Властивості газів, рідин, твердих тіл

Демонстрації:

 1. Властивості насиченої пари.

 2. Кипіння води за зниженого тиску.

 3. Будова і принцип дії психрометра.

 4. Поверхневий натяг рідини.

 5. Скорочення поверхні мильних плівок.

 6. Капілярне піднімання рідини.

 7. Пружна та залишкова деформації.

 8. Вирощування кристалів.

 9. Зміна кольору рідких кристалів від температури

Учень:

 • називає творців молекулярно-кінетичного учення про будову речовини, а також учених, які зробили ва­гомий внесок у створення теорії рідин, твердих тіл і матеріалів;

 • наводить приклади рідких кристалів, аморфних і кристалічних тіл та полімерів;

 • розрізняє ідеальний і реальні гази, ізопроцеси, насичену й ненасичену пару, кристалічні й полікриста- лічні тіла;

 • формулює основні положення молекулярно-кінетичної теорії, основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії, рівняння стану ідеального газу, газові закони, означення поверхневого натягу рідини і вологості повітря та записує відповідні формули для їх визначення;

 • може описати гіпотезу Демокрита про атомну будову речовини та основні етапи її розвитку, молекулярну будову рідин і полімерів, кристалічну будову тіл та їх загальні механічні властивості;

 • обґрунтовувати суть поняття «ідеальний газ» як фізичної моделі реального газу;

 • характеризувати зміст поняття кількості речовини, відносної вологості, коефіцієнта поверхневого на­тягу;

 • пояснити визначальну роль взаємного розміщення, руху і взаємодії молекул щодо будови і фізико- хімічних властивостей тіл;

 • пароутворення і конденсацію, тверднення і плавлення тіл на основі атомно-молекулярних і термодина­мічних підходів;

 • здатний спостерігати змочування і капілярність, пароутворення і конденсацію, тверднення та плавлення тіл як фізичних явищ (згідно з відповідним правилом-орієнтиром);

 • робити висновки про можливість отримання речовин (матеріалів) з наперед заданими фізико-хімічними властивостями;

 • користуватися манометрами різного типу, психрометром і визначати ним вологість повітря;

 • дотримувати правил їх експлуатації;

 • може розв'язувати задачі на застосування рівняння стану ідеального газу, відносної вологості повітря;

 • представляти графічно ізопроцеси, результати спостережень за допомогою таблиць та графіків;

 • оцінювати роль і практичну значимість води і водяної пари в процесах утворення живих організмів та забезпечення умов їх життєдіяльності

Комбінований урок

Аналіз контрольної роботи. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обґрунтування


Комбінований урок

Маса й розміри атомів і молекул. Кількість речовини


Комбінований урок

Властивості газів. Ідеальний газ


Комбінований урок

Тиск газу. Рівняння стану ідеального газу


Комбінований урок

Ізопроцеси. Газові закони


Урок формування навичок розв'язування задач

Розв'язування задач


Урок формування практичних умінь

Інструктаж із БЖД.

Лабораторна робота № 4.

Дослідження одного з ізопроцесів (ізотермічний процес)


Комбінований урок

Пароутворення й конденсація


Комбінований урок

Насичена й ненасичена пара. Вологість повітря. Методи вимірювання вологості повітря


Урок формування навичок розв'язування задач

Розв'язування задач


Урок формування практичних умінь

Інструктаж із БЖД.

Лабораторна робота № 5.

Вимірювання відносної вологості повітря


Комбінований урок

Властивості рідини. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища


Урок формування навичок розв'язування задач

Розв'язування задач


Комбінований урок

Будова та властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла


Урок формування навичок розв'язування задач

Розв'язування задач


Урок узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення навичок розв'язування задач

Розв'язування задач.

Підготовка до контрольної роботи з теми «Молекулярна фізика й термодинаміка. Властивості газів, рідин, твердих тіл»


Комбінований урок

Рідкі кристали та їх властивості. Полімери: їхні властивості та застосування


Урок

контролю

знань

Контрольна робота №5

з теми «Молекулярна фізика й термодинаміка. Властивості газів, рідин, твердих тіл»


Розділ 2. Основи термодинаміки

Демонстрації.

 1. Залежність між об'ємом, тиском та температурою.

 2. Зміна внутрішньої енергії тіла внаслідок виконання роботи.

 3. Необоротність теплових процесів.

 4. Принцип дії теплового двигуна.

 5. Моделі різних видів теплових двигунів .

 6. Будова холодильної машини
Учень:

 • називає винахідників теплових машин;

 • наводить приклади використання теплових машин,

 • розрізняє роботу і теплообмін, нагрівник, робоче тіло і охолоджувач;

зо

 • формулює перший закон термодинаміки і записує його формулу;

 • може описати будову теплових двигунів, побутового холодильника та розрізняє їх основні конструктивні елементи; обґрунтовувати необоротність теплових процесів;

 • характеризувати зміст понять: внутрішня енергія, кількість теплоти, робота;

 • здатний спостерігати прояви законів термодинаміки у природі;

 • робити висновки про можливі шляхи вивільнення, трансформації й використання внутрішньої енергії тіла;

 • може розв'язувати задачі на застосування першого закону термодинаміки;

 • досліджувати екологічні проблеми, пов'язані із вивільненням, переданням і використанням теплової енергії в регіоні та оцінювати їх стан


Комбінований урок

Аналіз контрольної. Внутрішня енергія тіла. Два способи зміни внутрішньої енергії тіла


Комбінований урок

Робота термодинамічного процесу


Комбінований урок

Перший закон термодинаміки


Комбінований урок

Теплові машини. Холодильна машина


Урок узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення навичок розв'язування задач

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи з теми «Молекулярна фізика й термодинаміка. Основи термодинаміки»


Урок

контролю

знань

Контрольна робота № 6

з теми «Молекулярна фізика й термодинаміка. Основи термодинаміки»
Фізичний практикумУчень:

 • називає прилади і матеріали, які використовувалися;

 • формулює мету і завдання дослідження, і його теоретичні положення;

 • може описати і обґрунтувати суть методу дослідження (ідею досліду);

 • здатний самостійно вивчити або повторити теорію роботи, самостійно зібрати установку і виконати дослі­дження згідно з відповідною (спеціальною) інструкцією і в разі необхідності неодноразово повторити до­слід;

 • користуватися приладами, визначати їх загальні характеристики, дотримувати правил експлуатації приладів;

 • може представляти результати виконання теоретичних і експериментально-практичних завдань за допо­могою формули, таблиці, графіка;

 • оцінювати й перевіряти ступінь достовірності отриманих результатів;

 • оцінювати практичну значущість набутого досвіду

Урок формування та удосконалення практичних умінь

Аналіз контрольної роботи. Інструктаж із БЖД.

Практична робота № 1.

Дослідження руху тіла під дією сили тяжіння


Урок формування та удосконалення практичних умінь

Інструктаж із БЖД.

Практична робота № 2.

Дослідження механічного руху з урахуванням закону збереження енергії


Урок формування та удосконалення практичних умінь

Інструктаж із БЖД.

Практична робота3.

Вивчення одного з ізопроцесів (ізобарний процес)


Урок формування та удосконалення практичних умінь

Інструктаж із БЖД.

Практична робота 4.

Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини


Урок формування та удосконалення практичних умінь

Інструктаж із БЖД.

Практична робота № 5.

Визначення модуля пружності речовини


Комбінований урок

Залік з лабораторного практикуму. Висновки з практикуму

Узагальнювальне заняття


На підставі узагальнення знань учнів про простір і час учень розуміє взаємозв'язок між класичною і реляти­вістською механікою, усвідомлює межі застосування законів класичної механікиУрок-семінар

Сучасні погляди на простір і час. Взаємозв'язок класичної та релятивістської механіки


Графік проведення письмових робіт з фізики.

Тема

Вид роботи

Дата

Механіка Вступ

Розділ 1. КінематикаЛабораторна робота № 1
Контрольна робота № 1
Розділ 2. Динаміка

Лабораторна робота № 2
Контрольна робота № 2
Лабораторна робота № 3
Контрольна робота № 3
Розділ 3. Релятивістська механіка

Контрольна робота № 4
Молекулярна фізика й термодинаміка.

Розділ 1. Властивості газів, рідин. Твердих тілЛабораторна робота № 4
Лабораторна робота № 5
Контрольна робота № 5
Розділ 2. Основи термодинаміки

Контрольна робота № 6
Фізичний практикум

Практична робота № 1
Практична робота № 2
Практична робота № 3
Практична робота № 4
Практична робота № 5
Усього:

Лабораторних робіт — 5

Контрольних робіт — 6

Практичних робіт — 5

Залік із практикуму — 1


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка