Лекции по алгебре [Текст] / А. А. Зыков. Одесса : Астропринт, 2007. 400 с. 22. 16 Г20Скачати 193.34 Kb.
Дата конвертації11.03.2019
Розмір193.34 Kb.
ТипЛекции
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


БІБЛІОТЕКА
нові надходження до фонду бібліотеки МДАУ

за І півріччя 2009 р.
(інформаційний бюлетень)

Миколаїв, 2009

Упорядник: О.В. Кащевська
Редактор: О.Г. Пустова
Комп’ютерний набор: М.О. Злигостєва1. Природознавчі науки


22.143

З-60


Зыков, А. А. Лекции по алгебре [Текст] / А. А. Зыков. – Одесса : Астропринт, 2007. – 400 с.


22.16

Г20


Гарбич-Мошора, О. Р. Нестандартні задачі в курсі математичного аналізу при підготовці інженерів-аграрників [Текст] : метод. посібник / О. Р. Гарбич-Мошора. – К. : КНАУ, 2008. – 91 с.


22.3

В22


Фізика [Текст] : метод. рек. і контрольні завдання для студентів заочної форми навчання спец. агрономія 6.090101 / Л. В. Вахоніна, І. В. Бацуровська, Л. С Власенко. ; фа-т механізації. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 109 с. + Ел. копія.


24.2

Д31


Демченко, О. І. Одиниці вимірювання маси та кількості речовини [Текст] : метод. рек. для організації самостійної роботи та лаб. практикуму з неорганічної та аналітичної хімії для студ. за напрямком підготовки 6.090.101 "Агрономія" / О. І. Демченко ; агроном. ф-т. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 45 с. + Ел. копія.


24.2

М67


Мітрясова, О. П. Видатні вчені в галузі хімії [Електронний ресурс] / О. П. Мітрясова. – Миколаїв : МДАУ, 2009.


28.5

Г83


Григора, І. М. Ботаніка [Текст] : навч. посібник для аграрних ун-тов / І. М. Григора, С. І. Шабарова, І. М. Алейніков. – К. : Фітосоціоцентр, 2008. – 504 с.


2. Техніка. Технічні науки


30.17

С23


Сборник трудов пятой международной научной конференции "Нейросетевые технологии и их применение" [Текст]. – Краматорск : ДГМА, 2007. – 168 с.


31.2

В19


Василега, П. О. Електропостачання [Текст] : навч. посібник / П. О. Василега. – Суми : Університетська книга, 2008. – 415 с.


32.973

М15


Макарова, М. В. Інформатика та комп'ютерна техніка [Текст] :

навч. посібник / М. В. Макарова, Г. В. Карнаухова, С. В. Запара. – Суми : Університетська книга, 2008. – 665 с.
32.973

Я80


Ясенев, В. Н. Информационные системы и технологии в экономике [Текст] : учеб. пособие / В. Н. Ясенев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 560 с.


32.973

И74


Інформатика та комп'ютерна техніка в лабораторних роботах [Текст] : навч. посібник. - Ч. 1 / за ред. Т. М. Валецької. – К. : Дакор, КНТ, 2008. – 318 с.


32.973

И74


Інформатика та комп'ютерна техніка в лабораторних роботах [Текст] : навч. посібник. - Ч. 2 / за ред. Т. М. Валецької. – К. : Дакор, КНТ, 2008. – 536 с.


32.973

З-38


Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании [Текст] : учеб. пособие / И. Г. Захарова. – М. : Академия, 2008. – 192 с.


32.973

Е60


Емельянов, С. Л. Информатика и информационные технологии [Текст] : учеб. для юристов и экономистов / С. Л. Емельянов, В. Ф. Якутко. – Харков : Бурун Книга, 2007. – 358 с.


32.973

Ц73


Цисс, О. М. Методичні рекомендації по використанню САПР AutoCad 2004 з дисципліни " Комп'ютери та комп'ютерні технології" [Текст] : для студ. напряму підготовки 6.091900 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" / О. М. Цисс, В. В. Лагодієнко ; екон. ф-т. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 66 с. + Ел. копія.


32.973

М57


Мигович, С. М. Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт і самостійної роботи з дисципліни "Комп'ютерні мережі та телекомунікації" [Текст] : для студ. денної і заочної форми навчання напрямку підготовки 6.030601-"Менеджмент" / С. М. Мигович, Т. В. Руденко, В. В. Лагодієнко ; екон. ф-т. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 77 с. + Ел. копія.


32.973

Л77


Лопушанська, В. В. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Макропрограмування в середовищі Excel та Access" [Текст] : для студ. напряму підготовки "Менеджмент" / В. В. Лопушанська ; екон. ф-т. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 75 с. + Ел. копія.


32.973

У51


Ульянченко, О. В. Програмне забезпечення процесу управління проектами [Текст] : лекція / О. В. Ульянченко, А. О. Гуторов. – Харків : ХНАУ, 2008. – 35 с.


32.973-01

П18


Партыка, Т. Л. Математические методы [Текст] / Т. Л. Партыка, И. И. Попов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : ФОРУМ: ИНФА-М, 2007. – 464 с.


32.973-01

С32


Сергеев, А. П. Использование Microsoft Office Excel 2007 [Текст] / А. П. Сергеев. – М. : Вильямс, 2007. – 288 с.


32.973-01

Д79


Дубій, О. 12 уроків з 1С:Бухгалтерія [Текст] = Версія 7.7 українське законодавство / О. Дубій. – 4-те оновл. і доп. вид. – Львів : БаК, 2007. – 248 с.


32.973-01

С14


Сазонець, О. М. Інформатизація світогосподарського розвитку [Текст] : навч. посібник / О. М. Сазонець. – К. : ЦУЛ, 2008. – 224 с.


3. Сільське господарство


34.4

Н17


Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем [Текст] : зб. наук. праць. Вип.21. – Краматорськ : ДДМА, 2007. – 327 с.


36

О-16


Обладнання та технології харчових виробництв [Текст] : темат. зб. наук. праць. / ред. О. О. Шубін. - Вип.19. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. – 307 с.


4

В53


Вісник аграрної науки Причорномор'я [Текст]. - Вип. 3(46). Т. 2. Сільськогосподарські науки. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 307 с.


4

В53


Вісник ХНАУ [Текст] - № 5. Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво. – Х. : ХНАУ, 2008. – 207 с.


4

М34


Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Новітні технології скотарства у ХХІ столітті" [Текст] : 4-6 вересня 2008 року. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 327 с.


4

Т30


Тези доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу [Текст] : (9-11 квітня 2008 р.). – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 205 с.


4

В53


Вісник аграрної науки Причорномор'я [Текст]. - Вип. 3(46). Т.1. Економічні науки. Сільськогосподарські науки. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 202 с.


4

Р57


Річкові долини . Природа-ландшафти-людина [Текст] : зб. наук. праць / ред. В. Круль, Б. Рідуш. – Чернівці : Сосновець, 2007. – 314 с.


40.3

С14


Сайко, В. Ф. Системи обробітку грунту в Україні [Текст] / В. Ф. Сайко, А. М. Малієнко. – К. : ЕКМО, 2007. – 44 с.


40.3

Ш37


Шевченко, Л. М. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "Грунтознавство з основами геології" [Текст] : для студентів агроном. ф-ту за напрямом підготовки 6.090101 "Агрономія" / Л. М. Шевченко, А. В. Дудник, О. М. Хотиненко ; агроном. ф-т. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 78 с. + Ел. копія.


40.4

Е64


Енциклопедія пестицидів і агрохімікатів: [Електронний ресурс] = Щорічник 2009. – К., 2009


41.3

О-66


Орлюк, А. П. Теоретичні основи селекції рослин [Текст] : монографія / А. П. Орлюк. – Херсон : Айлант, 2008. – 572 с.


41.3

М54


Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Генетика" студентами агрономічного факультету заочної форми навчання напряму підготовки 6.090101 "Агрономія" [Текст] / С. О. Бобров, В. М. Ганганов, А. В. Дробітько, І. М. Марценюк ; агроном. ф-т. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 52 с. + Ел. копія.


41.4

Н17


Надикто, В. Т. Колійна та мостова система землеробства [Текст] : монография / В. Т. Надикто, В. О. Улексін. – Мелітополь : ММД, 2008. – 270 с.


41.4

Ф33


Федоряка, М. Ф. Філософія врожаю [Текст] / М. Ф. Федоряка. – Пархомівка, 2007. – 240 с.


41.41

Ч-45


Червен, І. І. Нормативно-методична база прогнозування і комплексної оцінки ефективності польових сівозмін для фермерських господарств [Текст] / І. І. Червен, В. П. Шкумат, Т. В. Порудєєва ; екон. ф-т. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 54 с. + Ел. копія.


42.112

Д81


Дудяк, І. Д. Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсової роботи з навчальної дисципліни "Технологія переробки зерна" [Текст] : для студентів агроном. ф-ту освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" спец. 8.130102 - "Агрономія" / І. Д. Дудяк. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 55 с. + Ел. копія.


42.34

С56


Современное промышленное производство овощей и картофеля с использованием систем капельного орошения [Текст] / Л. С. Гиль, В. И. Дьяченко, А. И. Пашковский, Л. Т. Сулима – К. : Рута, 2007. – 369 с.


43

Г52


Гладун, Г. Б. Лісові меліорації: термінологічний словник [Текст] / Г. Б. Гладун. – 2-ге вид., доп. – Харків : Нове слово, 2008. – 244 с.


44.6

Д81


Дудник, А. В. Навчальний модуль 1 - Біологія та класифікація комах: метод. рек. до виконання лаб. робіт з дисципліни "Сільськогосподарська ентомологія" [Текст] : для студ. 3-го курсу агрономічного факультету спеціальності 6.130100 "Агрономія" / А. В. Дудник ; агроном. ф-т. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 43 с. + Ел. копія.


44.6

Л64


Літвінов, Б. М. Шкідники лісових насаджень [Текст] : навч. посібник / Б. М. Літвінов, М. Д. Євтушенко, Г. В. Байдик ; за ред. Б.М. Літвінова. – 2-е, випр. і доп. – Харків : ХНАУ, 2008. – 119 с.


44.7

Х85


Хотиненко, О. М. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Сільськогосподарська фітопатологія". Модуль І. Хвороби зернових та зернобобових культур [Текст] : для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090101 "Агрономія" / О. М. Хотиненко ; агроном. ф-т. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 74 с. + Ел. копія.


45

Н19


Назаренко, І. В. Технологія переробки продукції тваринництва [Текст] : метод. рек. для виконання лаб.-практ. робіт з навч. модуля студентами ф-ту ТВППТ спец. 6.090102 / І. В. Назаренко, О. М. Сморочинський ; ф-т ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 70 с. + Ел. копія.


45.2

Н22


Наконечна, Т. В. Морфологія сільськогосподарських тварин. Вісцеральні системи. І частина : метод. рек. з дисципліни "Морфологія сільськогосподарських тварин" [Текст] : для лаб.-практ. занять та самостійної роботи студентів за напрямом підготовки 6.090102-"ТВППТ" / Т. В. Наконечна ; ф-т ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 64 с. + Ел. копія.


45.2

М13


Мазуркевич, А. Й. Продукти біотрансформації нітратів та сечовини у тваринному організмі [Текст] : монографія / А. Й. Мазуркевич, Г. О. Хмельницький. – К. : Аграрна наука, 2007. – 256 с.


45ц

Н19


Назаренко, І. В. Методичні рекомендації для виконання лабораторних занять та самостійної роботи студентам факультету ТВППТ спец. 6.090102-"ТВППТ" з курсу "Стандартизація продукції тваринництва" [Текст] / І. В. Назаренко, Г. А. Данильчук, І. М. Романенко ; ф-т ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 82 с. + Ел. копія.


46.0

М54


Методика лінійної класифікації корів молочних і молочно-м'ясних порід за типом [Текст] / укладачі : Л. М. Хмельничий, В. І. Ладика, Ю. П. Полупан, А. М. Салогуб. – Суми : СНАУ ІРГТ УААН, 2008. – 28 с.


46.0

М34


Матеріали VI конференції молодих вчених та аспірантів [Текст] / за ред. В. П. Бурката. – К. : Аграрна наука, 2008. – 112 с.


46.5

М99


М'ясні генотипи свиней Південного регіону України [Текст] : монографія / В. С. Топіха, Р. О. Трибрат, С. І. Луговий [та ін.]. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 350 с.


46.6

Д58


Довідник з вівчарства [Текст] / В. І. Вороненко, В. М. Іовенко, П. І. Польська, П. Г Жарук., О. Г. Антонець, М. М. Свістула та ін. – Нова Каховка : ПИЕЛ, 2008. – 125 с.


46.8

П20


Патрєва, Л. С. Технологія виробництва продукції птахівництва [Текст] : курс лекцій / Л. С. Патрєва, О. А. Коваль. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 281 с. + Ел. копія.


4. Історія


63.3(4Укр-Мик)

М34


Матеріали Обласної науково-практичної конференції "Голодомор 1932-1933рр. на території Миколаївщини" [Текст] : (до 75-річчя трагедії ) 6 листопада 2008 року. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 327 с.


5. Економіка. Економічні науки


65

Ф33


Федосеев, В. В. Математическое моделирование в экономике и социологии труда. Методы, модели, задачи [Текст] : учеб. / В. В. Федосеев. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 167 с.


65.01

Б33


Башнянин, Г. І. Ефективність дерегуляції економічних систем перехідного типу: методологічні проблеми метрологічного аналізу [Текст] / Г. І. Башнянин, Г. С. Третяк. – Львів : ЛКА, 2008. – 502 с.


65.01

М30


Марчук, Л. П. Опорний конспект лекцій з дисципліни "Мікроекономіка" [Текст] : для студ. напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит", 6.030601 "Менеджмент" денної і заочної форм навчання (2-е вид.) / Л. П. Марчук ; екон. ф-т. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 107 с. + Ел. копія.


65.050.3

А39


Акимов, Д. И. Социальный маркетинг [Текст] : монографія / Д. И. Акимов. – К. : Наукова думка, 2008. – 144 с.


65.050.4

Б67


Білокур, М. Д. Структури в організаціях аграрного сектору економіки України [Текст] : навч. посібник / М. Д. Білокур, О. О. Шевченко. – Днепропетровск : АРТ-ПРЕС, 2008. – 175 с.


65.050.4

К60


Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу "Маркетинг" [Текст] : для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент", 6.030509 "Облік та аудит" денної форми навчання / Колесник В.М. ; екон. ф-т. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 123 с. + Ел. копія.


65.050.4

Г81


Гречкосій, В. В. Методичні рекомендації для вивчення і самостійної роботи з курсу "Менеджмент організацій" для студентів економічного факультету спец. 7.050201 "Менеджмент організацій" денної та заочної форми навчання [Текст] / В. В. Гречкосій ; екон. ф-т. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 67 с. + Ел. копія.


65.052

Д79


Дубініна, М. В. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з дисципліни "Організація обліку в суб'єктах малого підприємництва" [Текст] : для студ. 5 курсу заочної форми навчання спец. 7.050106 "Облік і аудит" / М. В. Дубініна, А. С. Пшениченко, В. В. Кузьома ; екон. ф-т. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 46 с. – Стер. вид. 2006 р. з ел. копією.


65.24

П78


Проблема ефективного використання та професійно-технічної підготовки кадрів промислового сектору економіки України [Текст] : Доп. міжнар. наук.-практ. конф. - Т. 1. – К. : РВПС НАН України, 2008. – 244 c.


65.24

П78


Проблема ефективного використання та професійно-технічної підготовки кадрів промислового сектору економіки України [Текст] : Доп. міжнар. наук.-практ. конф. - Т. 2. – К. : РВПС НАН України, 2008. – 343 c.


65.248

Г85


Грищук, М. В. Основи охорони праці [Текст] : підруч. / М. В. Грищук. – К. : Кондор, 2008. – 240 с.


65.248

И23


Іваськевич, І. О. Основи охорони праці [Текст] : навч. посібник / І. О. Іваськевич. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 264 с.


65.248

М42


Медведєв, Е. Н. Основи охорони праці [Текст] : навч. посібник / Е. Н. Медведєв, Г. Ф. Сорокін. – К. : Професіонал, 2008. – 208 с.


65.248

Б38


Бедрій, Я. І. Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посібник / Я. І. Бедрій. – К. : Кондор, 2009. – 286 с.


65.248

Б40


Безпека життєдіяльності [Текст] : підруч. / за ред. М. М. Радька – Чернівці : Книга ХХІ, 2008. – 360 с.


65.29

К90


Кулешова, Г. М. Методичні рекомендації для виконання курсового проекту з дисципліни "Підприємництво в аграрних формуваннях" студентами спец. 7.130102 "Агрономія" [Текст] / Г. М. Кулешова ; екон. ф-т. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 32 с. + Ел. копія.


65.32

Ч-45


Червен, І. І. Розвиток та підвищення ефективності інфраструктури регіонального ринку аграрної продукції [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. економ. наук / І. І. Червен, І. Г. Гуров, В. В. Гречкосій. – Миколаїв : Миколаїв. обл. друк., 2008. – 229 с.


65.32-3

В38


Веселівська, Н. В. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни "Дослідження операцій" для студентів економічного факультету [Текст] / Н. В. Веселівська ; екон. ф-т. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 33 с. + Ел. копія.


65.32-3

В38


Веселівська, Н. В. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни "Методи оптимізації в економіці" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" [Текст] / Н. В. Веселівська ; екон. ф-т. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 63 с. + Ел. копія.


65.325.2

Б90


Бужин, О. А. Конкурентоспроможність продукції тваринництва [Текст] : монографія / О. А. Бужин. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2008. – 248 с.


65.32-8

К50


Клочан, В. Ф. Організація сільськогосподарського виробництва [Текст] : метод. вказівки по самостійному вивченню дисципліни і виконання контрольної роботи студ. екон. ф-ту заочної форми навчання напряму підготовки 6.050200 "Менеджмент" / В. Ф. Клочан, Т. В. Стройко ; екон. ф-т. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 89 с. + Ел. копія.


65.9(4 Укр)

С78


Статистичний щорічник України за 2007 рік [Текст] / за ред. О. Г. Осауленка – К. : Консультант, 2008. – 571 с.


65.9(4 Укр)

Р64


Розвиток та проблеми формування ринку молока та молочних продуктів у Миколаївської області [Текст] : екон. доп. – Миколаїв : Гол. упр. статистики у Миколаїв. обл.., 2008. – 35 с.


65.9(4 Укр-Мик)

О-75


Основні показники рівня життя населення [Текст] : стат. зб. – Миколаїв : Гол. упр. статистики у Миколаїв. обл.., 2008. – 124 с.


65.9(4 Укр-Мик)

С17


Самооцінка домогосподарствами області рівня своїх доходів ( за матеріалами вибіркового обстеження домогосподарств) [Текст] : стат. зб. – Миколаїв : Гол. упр. статистики у Миколаїв. обл.., 2008. – 88 с.


65.9(4Укр)

Н72


Новак, А. Як підняти українську економіку [Текст] : монографія / А. Новак. – К. : Гнозіс, 2007. – 344 с.


6. Політика. Політологія


66.3(4 Укр)

Л84


Лук'яненко, Л. Народження нової ери [Текст] / Л. Лук'яненко. – К. : Нора-Друк, 2007. – 292 с.


66.4

Д70


Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України [Текст] : зб. наук. праць. / за ред. В.П. Горбуліна. - Вип. 2. – К. : ДП НВЦ, 2007. – 148 с.


7. Держава і право


67.300

Т23


Татаренко, В. Б. Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни "Основи конституційного права України" [Текст] : для студ. напряму підготовки 6.050200 "Менеджмент" / В. Б. Татаренко ; екон. ф-т. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 83 с. + Ел. копія.


67.305

О-92


Охорона праці в Україні [Текст] : нормативна база. – 5-те вид., змін. і доп. – К. : КНТ, 2008. – 536 с.


8. Наука. Наукознавство


72

К19


Кандиба, А. М. Менеджмент наукового дослідження [Текст] : навч. посібник / А. М. Кандиба. – К. : Аграрна наука, 2007. – 220 с.


72.4

Г12


Габор, В. С. Формування механізму ефективного господарювання сільськогосподарських підприємств регіону [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. еокономічних наук / В. С. Габор. – К. : НУБПУ, 2008. – 210 с.


72.4

Г12


Габор, В. С. Формування механізму ефективного господарювання сільськогосподарських підприємств регіону [Текст] : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук / В. С. Габор. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 19 с.72.4

Г12


Гавриш, В. І. Методологічні та організаційно-економічні засади забезпечення сільського господарства паливно-енергетичними ресурсами та підвищення ефективності їх використання [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. доктора економ. наук / В. І. Гавриш. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 453 с.72.4

Г12


Гавриш, В. І. Методологічні та організаційно-економічні засади забезпечення сільського господарства паливно-енергетичними ресурсами та підвищення ефективності їх використання [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. доктора екон. наук / В. І. Гавриш. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 38 с.72.4

Б12


Бабич, М. М. Ефективність та пріоритети подальшого розвитку фермерства в регіоні [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук / М. М. Бабич. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 20 с.72.4

Г77


Грановська, В. Г. Підвищення ефективності функціонування підприємств аграрного сервісу [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук / В. Г. Грановська. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 188 с.72.4

Г77


Грановська, В. Г. Підвищення ефективності функціонування підприємств аграрного сервісу [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук / В. Г. Грановська. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 20 с.72.4

Б12


Бабич, М. М. Ефективність та пріоритети подальшого розвитку фермерства в регіоні [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук / М. М. Бабич. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 208 с.72.4

Г75


Грабко, Н. О. Удосконалення маркетингової діяльності підприємств з виробництва та переробки молока [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук / Н. О. Грабко. – Одеса : ОДАУ, 2009. – 336 с.72.4

Г75


Грабко, Н. О. Удосконалення маркетингової діяльності підприємств з виробництва та переробки молока [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук / Н. О. Грабко. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 20 с.72.4

В79


Воюєва, Ю. А. Управління виробничим потенціалом фермерських господарств регіону [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук / Ю. А. Воюєва. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 194 с.72.4

В79


Воюєва, Ю. А. Управління виробничим потенціалом фермерських господарств регіону [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук / Ю. А. Воюєва. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 20 с.9. Вища освіта


74.58

Д13


Давиденко, В. М. Деякі загальні правила для студентів при роботі у полі та з тваринами [Текст] : метод. рек. для забезпечення проведення навч. і технол. практик студентами денної та заочної форм навчання зі спец. 7.130201 "ТВППТ" аграрних вищих навчальних закладів

ІІІ-ІV рівнів акредитації / В. М. Давиденко ; ф-т ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 12 с. + Ел. копія.
74.58

Н16


Нагаєв, В. М. Методика викладання у вищій школі [Текст] : навч. посібник / В. М. Нагаєв. – К. : ЦУЛ, 2007. – 232 с.


74.58

А86


Артемова, Л. В. Педагогіка і методика вищої школи [Текст] : навч.-метод. посібник / Л. В. Артемова. – К. : Кондор, 2008. – 272 с.


10. Бібліографія78.5

П18


Паразитология и патология животных Черного и Азовского морей [Текст] : библиогр. справ. – Севастополь : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2007. – 160 c.


78.5

М90


Мудрук Олексій Северіанович [Текст] : Бібліогр. покажч. наук. праць за 1964-2007 роки. До 70-річчя від дня народження. – Тернопіль : Астон, 2007. – 144 с.


78.5

М53


Месель-Веселяк Віктор Якович [Текст] : Бібліогр. покажч. наук. праць за 1966-2008 роки / упоряд. Т.Ф. Дерлеменко, І.Г. Пасинок, О.В. Попова та ін. – 2-е вид., допов. – К. : ННЦ ІАЕ, 2008. – 250 с.


11. Мовознавство


81.2 Нім

Х20


Хапрова, О. Б. Методичні рекомендації та навчальний матеріал з німецької мови для самостійної роботи і тестового контролю знань студентів [Текст] : для студ. IV курсу денної форми навчання напрям підготовки 6.050200 "Менеджмент" (продовження) / О. Б. Хапрова ; ф-т культури та виховання. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 58 с. + Ел. копія.


81.2 Укр

С13


Савчук, М. П. Методичні рекомендації з української мови професійного спілкування для підготовки до практичних занять та самост. роботи студентів (ден. та заоч. форми навч.) за кредитно-модульною системою навчання [Текст] : напрямок підготовки 6.090102 "ТВППТ", 6.090101 "Агрономія" / М. П. Савчук ; екон. ф-т. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 98 с. + Ел. копія.


81.2 Укр

К91


Кунашенко, О. В. Методичні рекомендації для практичної підготовки слухачів підготовчих курсів при Миколаївському ДАУ з дисципліни "Українська мова" [Текст] : напрямку підготовки 6.050100 "Облік і аудит", 6.050200 "Менеджмент організацій", 6.050200 "Менеджмент ЗЕД" / О. В. Кунашенко ; екон. ф-т. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 53 с. + Ел. копія.


81.2 Укр

Ш25


Шарата, Н. Г. Збірник тестових завдань з практичного курсу "Ділова українська мова" для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей [Текст] / Н. Г. Шарата ; ф-т культури та виховання. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 80 с. + Ел. копія.


81.2 Укр

С13


Савчук, М. П. Методичні рекомендації з курсів "Українська мова професійного спілкування" та "Ділова українська мова" [Текст] : для самостійної роботи студентів заочної форми навчання за напрямком підготовки 6.030509 "Облік і аудит", 6.090101 "Агрономія", 6.090102 "ТВППТ" / М. П. Савчук ; екон. ф-т. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 82 с. + Ел. копія.


12. Філософія. Психологія


87.7

П14


Палеха, Ю. І. Етика ділових відносин [Текст] / Ю. І. Палеха. – К. : Кондор, 2008. – 356 с.


88

Ш16


Шадських, Ю. Г. Психологія: Короткий навчальний словник: терміни і поняття [Текст] : навч. посібник / Ю. Г. Шадських, В. М. Піча. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 276 с.


13. Енциклопедії


92

Е64


Енциклопедія сучасної України [Текст]. - Т.7. Г-Ді. – К. : Координаційне бюро ЕСУ, 2007. – 707 с.


Каталог: info
info -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
info -> Національний технічний університет україни „київський політехнічний інститут”
info -> Модуль Інформаційні технології в системі охорони здоров’я обробки та аналізу медико-біологічних даних. Текстові тестові запитання
info -> Розділ Комп'ютерне моделювання. Основи алгоритмізації Інформатика 11 клас
info -> Програма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів
info -> Національний технічний університет україни „київський політехнічний інститут”
info -> Підготовка та написання реферату
info -> А. С. Макаренко: аксіологічний, етичний та психологічний контексти професійного самоусвідомлення педагогічної особистості

Скачати 193.34 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка