Лекція з «Кримінального права. Загальна частина» тема: 1 " Поняття, предмет, завдання І система кримінального права. Наука кримінального права" Навчальний час годин(и)Скачати 487.28 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації20.03.2017
Розмір487.28 Kb.
#12485
ТипЛекція
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра кримінального права
З А Т В Е Р Д Ж У Ю

Начальник кафедри кримінального права, доктор юридичних наук, професор, полковник міліції

А.В. Савченко
“___”______________ 2015 р.

ЛЕКЦІЯ

з «Кримінального права. Загальна частина»
ТЕМА: 1
Поняття, предмет, завдання і система кримінального права. Наука кримінального права

Навчальний час _____ годин(и)

Для слухачів (курсантів, студентів) Навчально-наукового інституту підготовки кадрів кримінальної міліції НАВС за спеціальністю 6.030401 “Правознавство”
Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри кримінального права

«____ « _______________2015 р., протокол № ____.
КИЇВ – 2015
Вид лекції: Інформаційна
Дидактичні цілі:

1. Навчальні: ознайомити студентів, курсантів та слухачів із поняттям кримінального права, визначити предмет та завдання кримінального права, розкрити систему кримінального права України, розглянути основні положення науки кримінального права. Проаналізувати основні функції кримінального права, визначити його принципи.

2. Розвиваючі: розвивати інтелектуальні здібності щодо розуміння кримінального права як галузі законодавства, як науки, як навчальної дисципліни, навести різні точки зору стосовно проблемних питань теми та визначити перспективи подальшого вдосконалення кримінального законодавства в цьому напрямку.

3. Виховні: сприяти формуванню наукового світогляду щодо поняття кримінального права, його предмету та завдань.


Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни:

«Основи кримінального права України», «Адміністративне право України»Забезпечувані дисципліни:

«Кримінальне право України. Особлива частина», «Теорія кваліфікації злочинів»


Навчально-методичне забезпечення лекції:

Наочність: електронний підручник «Кримінальне право. Загальна частина»

Технічні засоби навчання: під час проведення лекції використовується мультимедійний проектор та комп’ютерна техніка.
ПЛАН ЛЕКЦІЇ

Вступ
1. Поняття та завдання кримінального права України. Конституція України як концептуальне джерело кримінального права.

2. Функції кримінального права, предмет і метод кримінально-правового регулювання.

3. Система кримінального права України.

4. Принципи кримінального права України.


Висновок

Список рекомендованих джерел:


 1. Актуальні проблеми кримінального права: [навч. посіб.] / В. М. Попович, П. А. Ткачук, А. В. Адрушко, С. В. Голін. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 362с.

 2. Бантишев О. Ф. Деякі питання подальшого вдосконалення чинного кримінального закону / О. Ф. Бантишев, Є. О. Суслов // Теоретичні та прикладні проблеми сучасного кримінального права : матеріали ІІ міжнар. наук. – практ. конф., м. Луганськ, 19 – 20 квітн. 2012 р. / Упорядн.: Є. О. Письменський, Ю. Г. Старовойтова; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012.

 3. Грищук В. К. Поняття, предмет, методи, завдання, функції, система, джерела та принципи українського кримінального права: [навч. посіб.] / В. К. Грищук. – Л. : Львівський держ. ун-т внутрішніх справ, 2009. – 112с.

 4. Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Кримінальне право Навчальний посібник / За заг. ред. М.І. Хавронюка. – К. Ваіте:, 2014. – 944 c.

 5. Жук М. С.  Учение об институтах российского уголовного права: концептуальные основы и перспективы развития [Текст] : научное издание / М. С. Жук. - М. : Юрлитинформ, 2013. - 299 с.

 6. Житний О.О. Принцип nоn bis in idem у кримінальному праві України (симбіоз національного й міжнародного рівнів регламентації) / О.О. Житний // Вісник Кримінологічної асоціації України № 1 (9) : збірник наукових праць [редкол. О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУВС, 2015. – С. 39-50.

 7. Калмиков Д. О. Взаємозв'язок Загальної та Особливої частин кримінального права України / Д. О. Калмиков // Теоретичні та прикладні проблеми сучасного кримінального права : матеріали ІІ міжнар. наук. – практ. конф., м. Луганськ, 19 – 20 квітн. 2012 р. / Упорядн.: Є. О. Письменський, Ю. Г. Старовойтова; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012.

 8. Каредова Г. А. Рішення Конституційного Суду України як джерело кримінального права / Г. А. Каредова // Теоретичні та прикладні проблеми сучасного кримінального права : матеріали ІІ міжнар. наук. – практ. конф., м. Луганськ, 19 – 20 квітн. 2012 р. / Упорядн.: Є. О. Письменський, Ю. Г. Старовойтова; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012.

 9. Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: [підручник] / Коваленко В. В., Джужа О. М., Савченко А. В., Вартилецька І. А., Кісілюк Е. М., Кришевич О. В., Кузнецов В. В., Микитчик О. В., Останін В. О., Смаглюк О. В. / За заг. ред. В. В.Коваленка; за наук. ред. О. М.Джужи. – К. : Атіка, 2011. – 648 с.

 10. Кримінальне право України. Особлива частина. Альбом схем [Текст]: навчальний посібник / [І.А. Вартилецька І.А., В.Я. Горбачевський, О.В. Микитчик, В.С. Плугатир, М.В. Плугатир]. – Київ: Алерта, 2015. – 576 с.

 11. Кримінальне право. Загальна. Альбом схем [текст]: навчальний посібник /[В.Я.Горбачевський, І.А.Вартилецька., О.В.Микитчик, В.С.Плугатир, Плугатир М.В.]. – К.: Алерта, 2015. – 212 с.

 12. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар. (+Додаток змін на 01.01.2014). / за заг. ред. Стрєльцова Л. М., Алієва О. М., Білаш О. В. Х. : Одиссей, 2014. 912 с.

 13. Ковальський В. Конституційні засади визначення завдань кримінального закону / В.Ковальський // Вісник Конституційного Суду України. – 2007. – №5. – С.62-71.

 14. Козяр В. Значення постанов Пленуму Верховного Суду з питань застосування кримінального законодавства / В. Козяр // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №2. – С.122-126.

 15. Костик Н. Кримінальний захист [Текст] : посіб. Н. Костик, О. Якименко. – Вінниця : Консоль, 2014. – 335 с.

 16. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар / у 2 т./ за заг. Ред.. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна.–5-те вид., доповн.–Х.:Право, 2013.

 17. Кримінальний кодекс України : науково-практичний коментар. Видання восьме, перероблене та доповнене / Відп. ред.. Є.Л. Стрельцов. – Х. : Одіссей, 2012. – 904 с.

 18. Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини (у схематичних діаграмах) : посібник / Савченко А. В., Шуляк Ю. Л. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 312 с.

 19. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. / Р. В. Вереша. К. : Алерта, 2014. 352 с.

 20. Костик Н. Кримінальний захист [Текст] : посіб. Н. Костик, О. Якименко. – Вінниця : Консоль, 2014. – 335 с.

 21. Кримінальне право України: Загальна та особлива частини: навч. посіб. / Т. О. Гончар, Є. Л. Стрельцов. Х. : Одиссей, 2014. 240 с.

 22. Кузнецов В. В. Кримінально-правова охорона: проблема визначення поняття / В. В. Кузнецов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія Право. – Випуск 30 : Том 2. – 2015. – С. 107–110.

 23. Сливич І. І. Кримінальне право України. Особлива частина [Текст] : навч. посіб. / І.І. Сливич, Я.В. Ступник; Дкрж. ВНЗ «Ужгород нац. ун-т». – Ужгород : Гельветика, 2014. – 655 с.

 24. Кругликов Л. А. Развитие уголовного права или его дальнейшее загнивание? / Л. А. Кругликов // Теоретичні та прикладні проблеми сучасного кримінального права : матеріали ІІ міжнар. наук. – практ. конф., м. Луганськ, 19 – 20 квітн. 2012 р. / Упорядн.: Є. О. Письменський, Ю. Г. Старовойтова; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012.

 25. Кузнецов В. В. Кримінальне право України: питання та задачі для підготовки до вступних, семестрових та державних екзаменів: Навч. посіб. / Кузнецов В. В., Савченко А. В. / За заг. ред. О. М. Джужи. – Вид. 2-ге доп. та перероб. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 392 с.

 26. Кузнецов В. В. Теорія кваліфікації злочинів : [підручник] / Кузнецов В. В., Савченко А. В. / За ред. В. І. Шакуна. – К. : вид-во КНТ, 2011. – 328 с.

 27. Лень В. В. Щодо ефективного і нового кримінального закону в сучасних умовах / В. В. Лень // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2007. – №1. – С.205 – 210.

 28. Марін О. К. Окремі думки щодо змісту системності в кримінальному праві / О. К. Марін // Теоретичні та прикладні проблеми сучасного кримінального права : матеріали ІІ міжнар. наук. – практ. конф., м. Луганськ, 19 – 20 квітн. 2012 р. / Упорядн.: Є. О. Письменський, Ю. Г. Старовойтова; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012.

 29. Матишевський П. С. Кримінальний кодекс України і світові стандарти / П. С. Матишевський // Юридичний вісник України. – №28. – 2001. – 14 – 20 липня. – С.1 – 4.

 30. Махінчук В. Конституційні принципи кримінального права: проблема формування системи законодавчих гарантій адекватності покарання / В.Махінчук // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 4. – С. 23 – 27.

 31. Медіна Л. Конституція України як одне із джерел кримінального права України / Л. Медіна // Юридичний вісник України. – 2000. – № 25. – С. 21 – 23.

 32. Медицький І. В. Нові витки розвитку вітчизняної кримінально-правової політики / І. В. Медицький // Теоретичні та прикладні проблеми сучасного кримінального права : матеріали ІІ міжнар. наук. – практ. конф., м. Луганськ, 19 – 20 квітн. 2012 р. / Упорядн.: Є. О. Письменський, Ю. Г. Старовойтова; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012.

 33. Наден О. В. Дотримання прав людини як принцип кримінально-правового регулювання / О. В. Наден // Теоретичні та прикладні проблеми сучасного кримінального права : матеріали ІІ міжнар. наук. – практ. конф., м. Луганськ, 19 – 20 квітн. 2012 р. / Упорядн.: Є. О. Письменський, Ю. Г. Старовойтова; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012.

 34. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред О. І. Мотлях. – К. : Центр учебной литературы, 2014. – 696 с.

 35. Поповченко О. Біблія – джерело кримінального права / Поповченко О., Новіков В. // Підприємництво, господарство, право. – 2011. – № 4 (184). – С. 26 – 27.

 36. Савчак А. Дія закону в часі: теорія та правові позиції Конституційного Суду України / А. Савчак // Підприємництво, господарство, право. – 2011. – № 1 (181). – С. 64 – 67.

 37. Савченко А. В. Кримінальний кодекс України: постатейні матеріали та навчально-практичні завдання / І. П. Баглай, І. Г. Богатирьов, О. І. Богатирьова, К. Т. Кравченко, О. М. Литвинов, А. В. Савченко, Ю. Л. Сенін, О. І. Соболь / За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. І. Г. Богатирьова. – К. : Атіка, 2011. – 640 с.

 38. Савченко А. В. Кримінальне право України. Загальна частина (у схематичних діаграмах) : посібник / Савченко А. В., Шуляк Ю. Л. / За заг. ред. к.ю.н., доц. В. В. Чернєя. – К. : Видавництво ТОВ «НВП«Інтерсервіс», 2013. – 160 с.

 39. Савченко А.В. Судово-практичний коментар Кримінального кодексу України. [текст] / За заг. ред. Савченка А. В. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 1272 с.

 40. Сливич І. І. Кримінальне право України. Особлива частина [Текст] : навч. посіб. / І.І. Сливич, Я.В. Ступник; Дкрж. ВНЗ «Ужгород нац. ун-т». – Ужгород : Гельветика, 2014. – 655 с.

 41. Стрельцов Є. Л. Проблеми реформування кримінального права України / Є. Л. Стрельцов // Теоретичні та прикладні проблеми сучасного кримінального права : матеріали ІІ міжнар. наук. – практ. конф., м. Луганськ, 19 – 20 квітн. 2012 р. / Упорядн.: Є. О. Письменський, Ю. Г. Старовойтова; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012.

 42. Сучасне кримінальне право України: нормативно-правові документи та судово-слідча практика: [хрестоматія] / А. В. Савченко, В. В. Кузнецов. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 496 с.

 43. Тимощук Ю. С. Визначення поняття принципів кримінального права / Ю. С. Тимощук // Часопис Київського університету права. - №2014/3. – С. 261-265.

 44. Титаренко О. О. Деякі недоліки Концепції державної політики у сфері кримінальної юстиції та забезпечення правопорядку в Україні щодо концептуальних змін кримінального законодавства / О. О. Титаренко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2008. – №1. – С.209 – 213.

 45. Ткачук І. С. Термінологічна неузгодженість норм кримінального та кримінально-процесуального законодавства України як прояв міжгалузевої колізії / І. С. Ткачук // Теоретичні та прикладні проблеми сучасного кримінального права : матеріали ІІ міжнар. наук. – практ. конф., м. Луганськ, 19 – 20 квітн. 2012 р. / Упорядн.: Є. О. Письменський, Ю. Г. Старовойтова; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012.

 46. Тростюк З. А. Співвідношення диспозицій кримінально-правових норм та приміток статей: до постановки проблеми / З. А. Тростюк // Теоретичні та прикладні проблеми сучасного кримінального права : матеріали ІІ міжнар. наук. – практ. конф., м. Луганськ, 19 – 20 квітн. 2012 р. / Упорядн.: Є. О. Письменський, Ю. Г. Старовойтова; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012.

 47. Харитонова О. В. Ознаки, функції, закономірності існування та сучасні тенденції розвитку наукових шкіл у кримінальному праві / О. В. Харитонова // Теоретичні та прикладні проблеми сучасного кримінального права : матеріали ІІ міжнар. наук. – практ. конф., м. Луганськ, 19 – 20 квітн. 2012 р. / Упорядн.: Є. О. Письменський, Ю. Г. Старовойтова; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012.

 48. Хім'як Ю. В. Окремі питання гармонізації кримінального законодавства України із ст. 3 Європейської Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини / Ю. В. Хім'як// Теоретичні та прикладні проблеми сучасного кримінального права : матеріали ІІ міжнар. наук. – практ. конф., м. Луганськ, 19 – 20 квітн. 2012 р. / Упорядн.: Є. О. Письменський, Ю. Г. Старовойтова; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012.

 49. Яремко Г. З. Асоціації кримінально-правових норм як системи диференційованої охорони правовідносин / Г. З. Яремко // Теоретичні та прикладні проблеми сучасного кримінального права : матеріали ІІ міжнар. наук. – практ. конф., м. Луганськ, 19 – 20 квітн. 2012 р. / Упорядн.: Є. О. Письменський, Ю. Г. Старовойтова; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012.

 50. Фріс П.Л. Кримінально-правова політика України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право, кримінологія; кримінально-виконавче право» / П.Л. Фріс. – К., 2005. – 35 с.

 51. Шармар О.М. Тенденції розвитку кримінального права в умовах глобалізації / О.М. Шармар // Південноукраїнський правничий часопис. – 2012. – № 2. – С. 30-32.

 52. Шармар О. М. Рішення Європейського суду з прав людини як джерело кримінального права України / О. М. Шармар // Митна справа. – 2012. – № 2. – с. 267-272.

 53. Шевчук А. Кримынальне право Украъни (Особлива частина) [Текст] : для студ. вищ. навч. закл. / А.Шевчук, М. Дякур: Чернів. нац. ун-т ім.. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2013. – 471 с.


Вступ

Боротьба зі злочинністю є одним з найдавніших завдань держави. Для того щоб така боротьба здійснювалась на правових засадах, держава встановлює межі між дозволеним та забороненим шляхом, зокрема видання законів, які забороняють певну поведінку під загрозою застосування до порушників жорстких каральних заходів – кримінального покарання. В Україні такі закони зведені у систематизований законодавчий акт – Кримінальний кодекс України (далі – КК).

КК є систематизованим нормативно-правовим актом, який охоплює всі питання кримінального права і здійснює їх вичерпне регулювання. Незважаючи на свою специфічну назву – "кодекс", цей акт є законом, приймається та змінюється у тому ж порядку, що й інші закони України, і має відповідну юридичну силу.

Минув значний проміжок часу з моменту прийняття КК України й нині ми маємо оцінити, чи виправдалися надії, які породило завершення кодифікації кримінального законодавства, в якій мірі чинний КК потребує вдосконалення і у яких напрямах воно може й повинно відбуватися, які перспективи розвитку кримінального законодавства в Україні.

За цей час до КК близько п’ятдесяти разів вносилися різноманітні зміни, доповнення, поправки, виключення. Причому, окремі кримінально-правові норми змінювалися вже двічі. Кількість же пропозицій щодо внесення до нього змін взагалі вражає – суб’єкти права законодавчої ініціативи внесли їх уже понад сотню. Отже, можна констатувати, що чинний Кримінальний кодекс України не виправдав одне з основних сподівань, що покладалися на нього – він не став стабільним. Продовжуються спроби вирішувати актуальні і не зовсім актуальні державні, суспільні, а ще частіше – відомчі чи може й групові та особисті проблеми через криміналізацію певних діянь.

Тому детальне вивчення усіх цих проблем є важливим для майбутнього юриста. Але для того, щоб зрозуміти сутність проблеми, слід розглянути основні (базові) теоретичні аспекти поняття, завдання, системи, науки кримінального права, його функції та принципи, а також суміжні з ними питання. Саме цим питанням і буде присвячена лекція.


1. Поняття, завдання та система кримінального права України. Конституція України як концептуальне джерело кримінального права
Поняття «кримінальне право", зазвичай, в теорії розглядається в чотирьох його значеннях:

1) кримінальне право як галузь законодавства, що виявляється в єдиному законодавчому акті – Кримінальному кодексі України;

2) кримінальне право як галузь юридичної науки;

3) кримінальне право як галузь права;

4) кримінальне право як навчальна дисципліна.

Кримінальне право як галузь законодавства – це система кримінально-правових норм, сформульованих і прийнятих, зазвичай, парламентом України як законів, які визначають підстави та принципи кримінальної відповідальності, а також те, які суспільно небезпечні діяння є злочинними і які покарання слід застосовувати до осіб, що їх вчинили. Основні ознаки кримінального права як галузі законодавства є такі:

• його норми встановлює лише вищий орган законодавчої влади – Парламент України;

• воно набуває прояву в законах;

• метод реалізації кримінального закону є специфічним, притаманним лише цьому законові – це покарання особи за порушення кримінально-правової заборони.Предмет кримінального права як галузі законодавства – відносини, що виникають у результаті вчинення злочину та застосування відповідного покарання за його вчинення.

Завдання кримінального права як галузі законодавства викладено в ст. 1 КК: правове забезпечення охорони прав і свобод людини та громадянина, власності, громадського порядку й громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру та безпеки людства, а також запобігання злочинам.

Із змісту ч. 1 ст. 1 випливає, що двома основними завданнями КК є:

1) правове забезпечення охорони певних суспільних відносин та соціальних благ;

2) запобігання злочинам.

Об'єктами, що беруться під охорону за допомогою норм КК, є права і свободи людини та громадянина, власність, громадський порядок та громадська безпека, довкілля, конституційний устрій України, а також мир і безпека людства. Норми КК охороняють лише найважливіші елементи зазначених об'єктів. Охорона менш важливих суспільних відносин і соціальних благ здійснюється за допомогою правових норм інших галузей права (зокрема адміністративного, цивільного, трудового права).

Під правами і свободами людини і громадянина слід розуміти насамперед ті права і свободи, які передбачено розділом II Конституції України (право на життя, свободу, особисту недоторканність і недоторканність житла, таємницю листування та іншої кореспонденції, конфіденційність особистого і сімейного життя, об'єднання у громадські організації та політичні партії, проведення зборів, мітингів та інших масових акцій, працю, відпочинок, страйк, соціальний захист, житло, охорону здоров'я, а також право обирати та бути обраним до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, доступу до державної та муніципальної служби, право власності, свобода пересування, свобода слова і думки, свобода совісті та інші). Крім того, права і свободи громадян встановлені й іншими, крім Основного, законами України.

Кримінально-правова охорона тих чи інших прав і свобод людини і громадянина застосовується за наявності суспільної потреби у такій охороні.

Поняття "людина" у нормах КК означає фізичну особу, людину в біологічному значенні цього слова. При цьому КК охороняє людину і як біологічну істоту, забороняючи посягання на життя, здоров'я, тілесну та статеву недоторканність, особисту свободу, і як соціальну істоту, особистість – у цьому випадку забезпечується охорона честі та гідності, політичних, соціально-економічних та інших прав і свобод людини. Кримінально-правовій охороні підлягають права і свободи не лише громадян України, а й іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні і згідно з Конституцією, законами України, міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, користуються відповідними правами і свободами.

Власність як об'єкт кримінально-правової охорони означає матеріальні об'єкти, що мають певну цінність, та сукупність суспільних відносин, пов'язаних з володінням, користуванням та розпорядженням такими об'єктами.

Під громадською безпекою слід розуміти такий стан суспільних відносин, за якого природні, технічні та інші джерела загальної небезпеки, на які людина впливає своєю діяльністю, не створюють небезпеки для життя і здоров'я людей та для збереження матеріальних цінностей.

Громадський порядок – це стан суспільних відносин, який забезпечує спокійні умови суспільне корисної діяльності, відпочинку та побуту людей.

Термін "довкілля", вжитий у ч. 1 ст. 1, є синонімом до вживаного в інших законодавчих актах терміна "навколишнє природне середовище" і визначається як сукупність природних і природно-соціальних умов та процесів, природні ресурси як залучені до господарського обігу, так і невикористовувані в народному господарстві в даний період (земля, надра, вода, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, тваринний світ), ландшафти та інші природні комплекси.

Конституційний устрій України – це закріплена Конституцією система органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що діють в Україні, їх правового статусу та повноважень, а також їх відносин між собою та з іншими суб'єктами права, у першу чергу – з громадянами.

Мир означає відсутність ворожості, війни і воєнних (збройних) конфліктів, а безпека людства – стан, за якого відсутня загроза війни, екологічної катастрофи, дій, наслідком яких може бути масове знищення людей, знищення умов для існування населення земної кулі тощо.

Крім того, відповідно до положень ч. 1 ст. 1 законодавець вказує на профілактичне завдання, КК: його норми мають формулюватись, тлумачитись та застосовуватись так, щоб не лише карати винних осіб за вчинені злочини, а й запобігати скоєнню нових злочинів.

Практична реалізація завдань КК провадиться, зокрема, шляхом визначення суспільно небезпечних діянь, які є злочинами, та покарань, що застосовуються до осіб, які ці злочини вчинили. Проте зміст ч. 2 ст. 1 КК не слід розуміти у тому сенсі, що КК має містити самі лише описи конкретних злочинів та передбачених за них покарань. Значна кількість кримінально-правових норм має характер універсальних правил, які стосуються не тільки того чи іншого конкретного злочину, а й будь-якого злочину, передбаченого КК. Ці універсальні (загальні) норми систематизовані у п'ятнадцяти розділах Загальної частини КК. Описи конкретних злочинів розміщені у двадцяти розділах Особливої частини КК.

Одним із логічних висновків, що випливає із ч. 2 ст. 1 КК, є вимога застосування кримінальної відповідальності та покарання лише за ті діяння, які на момент їх вчинення вже були визначені у законі як злочини. Таким чином, у кримінальному праві реалізуються положення ч. 2 ст. 58 Конституції України, згідно з яким "ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення", та загальновизнаний принцип кримінального права – немає ані злочину, ані покарання без вказівки на це в законі.


Каталог: files -> kafedru
kafedru -> Нелегальна міграція та політика держави щодо її протидії
kafedru -> План проведення лекційного заняття тема №10 : Зарубіжні концепції причин злочинності. З дисципліни
kafedru -> «Засоби правового забезпечення прав і свобод людини»
kafedru -> Фондова лекція з навчальної дисципліни «Міжнародне співробітництво у сфері кримінальної юстиції» тема №1 «Міжнародне співробітництво у сфері кримінальної юстиції: поняття, основні напрями та форми»
kafedru -> Лекція з навчальної дисципліни українська мова
kafedru -> Охорона громадського порядку та безпеки при проведенні масових заходів
kafedru -> Лекція з навчальної дисципліни "Право Європейського Союзу"
kafedru -> Інститут відповідальності у міграційному праві
kafedru -> Програма навчальної дисципліни ппп 1 іноземна мова за професійним спрямуванням

Скачати 487.28 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка