Львівський національний університет імені івана франка кафедра історії філософії «затверджую»Сторінка1/9
Дата конвертації04.11.2016
Розмір1.56 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

КАФЕДРА ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор

з науково-педагогічної роботи М.О.Зубрицька


“______”_______________2012

р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ09.00.05. – ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ ФІЛОСОФІЇ

напряму підготовки 6.020.101 – КУЛЬТУРОЛОГІЯ

кваліфікаційного рівня – БАКАЛАВР КУЛЬТУРИ

ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ ТА

ФАКУЛЬТЕТУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

2011Історія світової філософії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету та факультету культури і мистецтв за напрямом підготовки 6.020.101 – культурологія, кваліфікаційного рівня – бакалавр культури. – Львів, 2011. – 70 с.

Розробники: Хамар У.В., кандидат філософських наук,

доцент кафедри історії філософії

Робоча програма затверджена

на засіданні кафедри історії філософії

філософського факультету

ЛНУ імені Івана Франка

протокол №1 від 30.08.11 р.


Завідувач кафедрою Пашук А.І.

«_____»__________ 2011 р.

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки філософія 6.020301

Протокол № від « » 2011 р.


Голова _______________ Мельник В.П.

(підпис)


«_____»__________2011 р.


 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни «Історія світової філософії» філософського факультету та факультету культури і мистецтв)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 8

Галузь знань

02.01 – Культура(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)
Модулів – 1

Напрям

6.020.101- Культурологія(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 8

бакалавр культури

2; 3;
Курсова робота –

Семестр

Загальна кількість годин – 2763; 4; 5; 6
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента -


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


16; 16; 16; 16
Практичні, семінарські

16; 16; 16; 16
Лабораторні

– год.

– год.

Самостійна робота

148 год.
ІНДЗ:

Вид контролю: -; І; З; І

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 128/148


 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Мета: ознайомити студентів із:

  • специфікою філософського світоглядного освоєння людиною дійсності;

  • історією виникнення і розвитку філософських ідей;

  • із філософськими концепціями, основними теоретичними проблемами філософії та її поняттєвим апаратом;

сформувати у студентів філософську культуру мислення, шляхом прилучення їх до світоглядної та методологічної культури;


сформувати свідомість студентів на засадах сучасних гуманістичних ідеалів, демократичних цінностей, національно-патріотичних та громадянських пріоритетів.
Завдання: в результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

  • основні теоретичні положення філософських концепцій протягом розвитку філософії;

  • інтерпретації тих чи інших світоглядних проявів з відповідними філософськими концепціями;

  • закономірності розвитку філософії та різних чинників, які впливають на нього;

вміти:

  • критично аналізувати світоглядні концепції;

  • формувати науково обґрунтований несуперечливий світогляд та укладати його в компактну форму філософської концепції;

  • свідомо встановлювати відношення підпорядкування фахових знань більш загальним філософським концепціям;

  • творчо аналізувати явища і процеси навколишньої дійсності;

  • зіставляти філософські, світоглядні ідеї з практикою суспільного життя. 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


3.1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ ФІЛОСОФІЇ»


з/п

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Лекції

Семінари

Самостійна робота
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Становлення філософії

8

8

16

1.

Тема 1. Філософія й історія філософії . Від­тво­рен­ня фі­ло­соф­сь­ких уяв­лень у мі­фо­ло­гії та ре­лі­гій­них ві­ру­ван­нях у Ста­ро­да­в­ньо­му Єги­п­ті та Ме­жи­річ­чі

2

2

4

2.

Тема 2. Ста­но­в­лен­ня фі­ло­со­фії в Ста­ро­да­в­ній Ін­ді­ї

2

2

4

3.

Тема 3. Фі­ло­со­фія Ста­ро­да­в­нього Ки­та­ю

2

2

4

4.

Тема 4. Розвиток давньогрецьої філософії від Піфагора до Сократа

2

2

4
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Розвиток античної філософії. Філософія Еллінізму та Римської імперії

8

8

16

5.

Тема 5. Ста­но­в­лен­ня об’­єк­ти­в­но­го іде­а­лі­з­му у гре­ць­кій фі­ло­со­фі­ї

2

2

4

6.

Тема 6. Арістотель та перипатетики

2

2

4

7.

Тема 7. Фі­ло­со­фія ел­лі­ні­з­му і Рим­сь­кої ім­пе­рі­ї

2

2

4

8.

Тема 8. Філософія стоїцизму

2

2

4
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Становлення християнської філософії

8

8

16

9.

Тема 9. Філософія Римської імперії

2

2

4

10.

Тема 10. Неоплатонізм

2

2

4

11.

Тема 11. Зародження християнської філософії

2

2

4

12.

Тема 12. Рання схоластика. Арабська та єврейська філософія

2

2

4
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Розквіт та завершення схоластики. Філософія Відродження

8

8

16

13.

Тема 13. Розквіт схоластики

2

2

4

14.

Тема 14. Пізня схоластика

2

2

4

15.

Тема 15. Філософія епохи Відродження (1)

2

2

4

16.

Тема 16. Філософія епохи Відродження (2)

2

2

4
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. Становлення філософії Нового часу

10

10

20

17.

Тема 17. Емпіризм Нового часу

2

2

4

18.

Тема 18. Раціоналізм Нового часу

2

2

4

19.

Тема 19. Ідеалістичні послідовники Декарта

2

2

4

20.

Тема 20. Еволюція філософських систем (1)

2

2

4

21.

Тема 21. Еволюція філософських систем (2) Суб’єктивний ідеалізм

2

2

4
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6. Просвітництво. Класична німецька філософія

8

8

16

22.

Тема 22. Філософія просвітництва в Англії

2

2

4

23.

Тема 23. Філософія просвітництва у Франції XVIII ст.

2

2

4

24.

Тема 24. Філософія просвітництва в Німеччині

2

2

4

25.

Тема 25. Філософія Іммануїла Канта та Фіхте

2

2

4
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7. Німецька класична філософія (продовження)

6

6

12

26.

Тема 26. Філософія Шеллінга та Геґеля. Розвиток матеріалізму та діалектики в німецькій філософії

2

2

4

27.

Тема 27. Філософія позитивізму

2

2

4

28.

Тема 28. Неокантіанство і неогеґельянство

2

2

4
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8. Сучасні напрями філософії

8

8

16

29.

Тема 29. Ірраціоналізм і філософія життя

2

2

4

30.

Тема 30. Філософія психоаналізу

2

2

4

31.

Тема 31. Філософія існування

2

2

4

32.

Тема 32. Праґматизм та постмодернізм

2

2

4
Усього:

64

64

128

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Анотаці я Історія України
2015 -> Кримінальний процес україни
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Організація та порядок проведення “Дня цз” в навчальному закладі. Методика підготовки до Дня цз у загальноосвітніх навчальних закладах таке завдання виконується під час вивчення курсу «Основи життя І здоров’я учнів»
2015 -> Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Київ 2013
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка