Львівський національний університет імені івана франка кафедра історії філософії «затверджую»


ТЕМИ ТА ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРАСторінка3/9
Дата конвертації04.11.2016
Розмір1.56 Mb.
#776
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9


3.3. ТЕМИ ТА ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Теми лекцій, план, література
Кількість годин - 64
Змістовий модуль 1. Становлення філософії
8

Лекція 1. Філософія й історія філософії . Від­тво­рен­ня фі­ло­соф­сь­ких уяв­лень у мі­фо­ло­гії та ре­лі­гій­них ві­ру­ван­нях у Ста­ро­да­в­ньо­му Єги­п­ті та Ме­жи­річ­чі

 1. Філософія: поняття, предмет, функції. Предмет та завдання історії філософії.

 2. Вплив до­ся­г­нень на­у­ки Ва­ви­ло­ну та Єги­п­ту на по­да­ль­ший роз­ви­ток фі­ло­со­фі­ї.

 3. Вплив міфології Ва­ви­ло­ну та Єги­п­ту на по­да­ль­ший роз­ви­ток фі­ло­со­фі­ї.

Література

 1. Захара І. С. Лекції з історії філософії. – Львів: Видавництво ЛБА, 1997.

 2. Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін..; за ред. В.І.Ярошовця. – К., 2002.

 3. Хамар У.В. Історія філософії: Курс лекцій. – Львів: Ініціатива, 2008. – С.3-53.
2

Лекція 2. Ста­но­в­лен­ня фі­ло­со­фії в Ста­ро­да­в­ній Ін­ді­ї

 1. Ос­но­в­ні іс­то­ри­ч­ні ета­пи роз­ви­т­ку Ін­ді­ї.

 2. Уяв­лен­ня про світ у Ве­дах та Упа­ні­ша­дах.

 3. Ос­но­в­ні ре­лі­гій­но‑філософські на­пря­ми.

Література

 1. Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация: Философия, наука, религия. – М., 1980.

 2. Лукьянов А. Е. Становление философии на Востоке. Древний Китай и Индия. – 1989.

 3. Мюллер Макс. Шесть систем индийской философии: пер. с англ. – М., 1995.

 4. Радхакришнан С. Индийская философия: пер. с англ. – СПб., 1994.

 5. Хамар У.В. Історія філософії: Курс лекцій. – Львів: Ініціатива, 2008. – С.3-53.
2

Лекція 3. Фі­ло­со­фія Ста­ро­да­в­нього Ки­та­ю

 1. Вплив со­ці­а­ль­но‑економічних чин­ни­ків на ста­но­в­лен­ня фі­ло­со­фії в Ста­ро­да­в­ньо­му Ки­та­ї.

 2. Мі­фо­ло­гі­ч­ні ос­но­ви да­в­ньо­ки­тай­сь­кої фі­ло­со­фі­ї. Вчення про Інь та Янь у філософській культурі Китаю.

 3. Філософські школи Стародавнього Китаю.

 4. Пе­р­ша «куль­ту­р­на» ре­во­лю­ці­я. Доля філософських шкіл та філософів.

Література

 1. Древнекитайская философия. Нач. период. (Подгот. текстов, вступит. статья и коммент. В.В.Бродова.) Изд. 2-е. – М.: Мысль, 1972. - 271 с.

 2. История китайской философии: Пер. с кит. / Общ. ред и послесл. М.Л.Титаренко. – М.: Прогресс, 1989. – 552 с.

 3. История Китая в лицах и событиях. – М., 1991.

 4. Хамар У.В. Історія філософії: Курс лекцій. – Львів: Ініціатива, 2008. – С.3-53.
2

Лекція 4. Розвиток давньогрецьої філософії від Піфагора до Сократа

 1. Ос­но­в­ні під­хо­ди ­до при­чин фо­р­му­ван­ня фі­ло­со­фії в Ста­ро­да­в­ній Гре­ці­ї. Дже­ре­ла да­в­ньо­гре­ць­кої фі­ло­со­фі­ї.

 2. Роль «се­ми му­д­ре­ців» у ви­ни­к­нен­ні ан­ти­чної фі­ло­со­фі­ї.

 3. Періодизація античної філософії.

 4. Філософія мілетців та Геракліт Ефеський.

 5. Пі­фа­го­рей­сь­ка шко­ла.

 6. Елей­сь­ка шко­ла. Вчен­ня про бут­тя. Апо­рії Зе­но­на Елейського.

 7. На­ту­р­фі­ло­со­фія Ем­пе­до­к­ла. «По­ді­б­не пі­зна­єть­ся че­рез по­ді­б­не».

 8. Учен­ня Ана­к­са­го­ра про го­мео­ме­рі­ї. Прин­цип «усе в усьо­му».

 9. Ан­ти­чний ато­мізм (Ле­в­кіпп та Де­мо­к­ріт).

 10. Со­фі­с­ти­ка. Філософська концепція Протагора.

Література

 1. Асмус В. Ф. Античная философия. – М., 1999.

 2. Доброхотов А.Л. Учение досократиков о бытии. – М., 1980.

 3. Кондзьолка В. В. Нариси історії античної філософії. – Львів, 1993.

 4. Коплстон Ф. История философии. Древняя Греция и Древний Рим. – М., 2003.

 5. Хамар У.В. Історія філософії: Курс лекцій. – Львів: Ініціатива, 2008. – С.77-101.
2

Змістовий модуль 2. Розвиток античної філософії. Філософія Еллінізму та Римської імперії
8

Лекція 5. Ста­но­в­лен­ня об’­єк­ти­в­но­го іде­а­лі­з­му у гре­ць­кій фі­ло­со­фі­ї

 1. Фі­ло­со­фія Со­к­ра­та. Прин­цип «пі­з­най са­мо­го се­бе». Ме­тод Со­к­ра­та.

 2. Ма­лі со­к­ра­ти­ч­ні шко­ли: кі­ні­ки.

 3. Об’­єк­ти­в­ний іде­а­лізм Пла­то­на. Те­о­рія пі­знан­ня Пла­то­на (пізнання як пригадування). Вчення про душу.

Література

 1. Кондзьолка В. В. Нариси історії античної філософії. – Львів, 1993.

 2. Кондзьолка В.В. Платон: філософія Добра. – Львів, 1997.

 3. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т.1. – Античность. – Спб., 1994.

 4. Хамар У.В. Історія філософії: Курс лекцій. – Львів: Ініціатива, 2008. – С.101-125.
2

Лекція 6. Арістотель та перипатетики

 1. «Пе­р­ша фі­ло­со­фі­я» і «дру­га фі­ло­со­фі­я» Арістотеля.

 2. Кри­ти­ка Арістотелем те­о­рії ідей Пла­то­на.

 3. Вчен­ня Арі­с­то­те­ля про при­чи­ни бут­тя: фо­р­ма­ль­на і ма­те­рі­а­ль­на при­чи­ни, ці­льо­ва і ру­шій­на при­чи­ни.

 4. Вчен­ня Арістотеля про ка­те­го­рі­ї.

 5. Арі­с­то­тель про ду­шу. Се­н­су­а­лізм і ем­пі­ризм Арі­с­то­те­ля.

Література

 1. Кондзьолка В. В. Нариси історії античної філософії. – Львів, 1993.

 2. Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель. – М., 1993.

 3. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т.1. – Античность. – Спб., 1994.

 4. Хамар У.В. Історія філософії: Курс лекцій. – Львів: Ініціатива, 2008. – С.101-125.
2

Лекція 7. Фі­ло­со­фія ел­лі­ні­з­му і Рим­сь­кої ім­пе­рі­ї

 1. Особливості та завдання елліністичної філософії. Філософські школи елліністичної доби.

 2. Ака­де­мі­ки: ево­лю­ція пла­то­ні­з­му в Ака­де­мії.

 3. Епі­ку­ре­їзм. Ети­ч­не вчен­ня Епі­ку­ра. Епікуреїзм у Римській імперії.

Література

 1. Дилон Дж. Средние платоники. – СПб., 2002.

 2. Кондзьолка В. В. Нариси історії античної філософії. – Львів, 1993.

 3. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т.1. – Античность. – Спб., 1994.

 4. Хамар У.В. Історія філософії: Курс лекцій. – Львів: Ініціатива, 2008. – С.125-149.
2

Лекція 8. Філософія стоїцизму

 1. Голо­в­ні ета­пи роз­ви­т­ку сто­ї­ци­з­му.

 2. Ко­с­мо­ло­гія сто­ї­ків.

 3. Вчен­ня сто­ї­ків про при­чи­но­вість, не­об­хід­ність і до­лю.

 4. Ети­ка сто­ї­ків. Роль ети­ки сто­ї­ків у ста­но­в­лен­ні се­ре­д­ньо­ві­ч­ної куль­ту­ри. Відродження філософії Стої в Римі. Сенека, Епіктет, Марк Аврелій.

Література

 1. Кондзьолка В. В. Нариси історії античної філософії. – Львів, 1993.

 2. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т.1. – Античность. – Спб., 1994.

 3. Хамар У.В. Історія філософії: Курс лекцій. – Львів: Ініціатива, 2008. – С.125-149.

 4. Целлер Э. Очерк истории греческой философии. – СПб., 1996.
2

Змістовий модуль 3. Становлення християнської філософії
8

Лекція 9. Філософія Римської імперії

 1. Ске­п­ти­цизм. Вплив ске­п­ти­ци­з­му на роз­ви­ток фі­ло­со­фі­ї.

 2. Ек­ле­к­тизм.

 3. Філософські погляди Ціцерона.

 4. Вплив ек­ле­к­ти­з­му на фі­ло­соф­сь­кі шко­ли пе­рі­оду ел­лі­ні­з­му та Рим­сь­кої ім­пе­рі­ї.

Література

 1. Кондзьолка В. В. Нариси історії античної філософії. – Львів, 1993.

 2. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т.1. – Античность. – Спб., 1994.

 3. Хамар У.В. Історія філософії: Курс лекцій. – Львів: Ініціатива, 2008. – С.125-149.

 4. Целлер Э. Очерк истории греческой философии. – СПб., 1996.
2

Лекція 10. Неоплатонізм

 1. За­га­ль­на ха­ра­к­те­ри­с­ти­ка не­оп­ла­то­ні­з­му.

 2. Фі­ло­соф­сь­ка кон­це­п­ція Пло­ті­на: об­ґру­н­ту­ван­ня іде­а­лі­з­му.

 3. Пло­ті­н про стру­к­ту­ру сві­то­вої си­с­те­ми.

 4. Закриття платонівської Академії. Основні здобутки античної філософії та її вплив на розвиток філософії наступних періодів.

Література

 1. Кондзьолка В. В. Нариси історії античної філософії. – Львів, 1993.

 2. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т.1. – Античность. – Спб., 1994.

 3. Хамар У.В. Історія філософії: Курс лекцій. – Львів: Ініціатива, 2008. – С.125-149.

 4. Целлер Э. Очерк истории греческой философии. – СПб., 1996.
2

Лекція 11. Зародження християнської філософії

 1. Етапи становлення та дже­ре­ла фо­р­му­ван­ня фі­ло­со­фії хри­с­ти­ян­с­т­ва.

 2. Філософія Фі­лона Оле­к­са­н­д­рій­сь­кого.

 3. Юс­тин (Мученик) та Татіан про від­но­шен­ня між знан­ням і ві­рою.

 4. Олександрійська богословська школа (Кли­мент і Орі­ген).

 5. Ла­тин­сь­ка апо­ло­ге­ти­ка: Те­р­ту­л­лі­ан – «вірую, тому що абсурдно».

Література

 1. Кондзьолка В. В. Історія середньовічної філософії. – Львів, 2001.

 2. Коплстон Ф. Ч. История средневековой философии. – М., 1997.

 3. Пашук А. Нариси з історії філософії Середніх віків: навчальний посібник. – Львів, 2007.

 4. Хамар У.В. Історія філософії: Курс лекцій. – Львів: Ініціатива, 2008. – С.149-173.
2

Лекція 12. Рання схоластика. Арабська та єврейська філософія

 1. Пантеїстична онтологія Іо­анна Скота Ері­у­ге­ни.

 2. Ді­о­ні­сій Аре­о­па­гіт (Псе­в­до­-Ді­о­ні­сій): си­н­тез хри­с­ти­ян­с­т­ва і не­оп­ла­то­ні­з­му. Ме­тод пі­знан­ня Бо­га.

 3. Докази існування Бога у філософії Ан­сельма Ке­н­те­р­бе­рій­сь­кого. Схо­ла­с­ти­ч­ний ре­а­лізм. Про­бле­ма сво­бо­ди во­лі. Вплив Ан­се­ль­ма Ке­н­те­р­бе­рій­сь­ко­го на тео­ло­гі­ю.

 4. Суперечка про універсалії: ре­а­лі­з­м і но­мі­на­лі­з­м.

 5. Аль‑Кінді та по­ча­ток ара­бо­мо­в­ної фі­ло­соф­сь­кої тра­ди­ції.

Література

 1. Кондзьолка В. В. Історія середньовічної філософії. – Львів, 2001.

 2. Коплстон Ф. Ч. История средневековой философии. – М., 1997.

 3. Пашук А. Нариси з історії філософії Середніх віків: навчальний посібник. – Львів, 2007.

 4. Хамар У.В. Історія філософії: Курс лекцій. – Львів: Ініціатива, 2008. – С.173-198.
2

Змістовий модуль 4. Розквіт та завершення схоластики. Філософія Відродження
8

Лекція 13. Розквіт схоластики

 1. Ла­тин­сь­кий аве­р­ро­їзм: Сі­ґер Бра­ба­нт­сь­кий.

 2. То­ма Ак­він­сь­кий. Вчен­ня про бут­тя.

 3. Поєднання Томою Аквінським християнської теології з ученням Арістотеля.

 4. Вчення про сут­ність та іс­ну­ван­ня у філософській системі Томи Аквінського.

 5. Докази існування Бога у філософії Томи Аквінського.

 6. Іо­анн Дунс Скот: кри­ти­ка фі­ло­со­фії Аль­бе­р­та Ве­ли­ко­го і То­ми Ак­він­сь­ко­го.

Література

 1. Жильсон Э. Разум и откровение в Средние века // Богословие в культуре средневековья. – Киев, 1992.

 2. Кондзьолка В. В. Історія середньовічної філософії. – Львів, 2001.

 3. Пашук А. Нариси з історії філософії Середніх віків: навчальний посібник. – Львів, 2007.

 4. Хамар У.В. Історія філософії: Курс лекцій. – Львів: Ініціатива, 2008. – С.173-198.
2

Лекція 14. Пізня схоластика

 1. Фі­ло­соф­сь­кі шко­ли ти­пу «via antiqua» в ХІV-ХV ст.

 2. То­мізм і його напрями.

 3. Ско­тизм: То­мас Бре­ду­о­р­ден про аб­со­лю­т­ну вла­ду.

 4. Аве­рро­їзм: Жан Жанден і Ма­р­си­лій із Па­дуї.

 5. Фі­ло­соф­сь­кі шко­ли ти­пу «via moderna» у ХІV-ХV ст.

 6. Філософія Ві­ль­яма Ок­кама.

Література

 1. Кондзьолка В. В. Історія середньовічної філософії. – Львів, 2001.

 2. Коплстон Ф. Ч. История средневековой философии. – М., 1997.

 3. Пашук А. Нариси з історії філософії Середніх віків: навчальний посібник. – Львів, 2007.

 4. Хамар У.В. Історія філософії: Курс лекцій. – Львів: Ініціатива, 2008. – С.173-198.
2

Лекція 15. Філософія епохи Відродження (1)

 1. Загальна характеристика епохи Відродження.

 2. Гу­ма­нізм в Іта­лії: Фран­че­с­ко Пе­т­ра­р­ка.

 3. Утопічна концепція Томаса Мора.

Література

 1. Горфункель А. Х. Гуманизм и натурфилософия итальянского Возрождения. – М., 1986.

 2. Го­р­фу­н­кель А. Х. Фи­ло­со­фия эпо­хи Во­з­ро­ж­де­ни­я. – М., 1980.

 3. Гу­сєв В. А. Іс­то­рія за­хід­но­євро­пей­сь­кої фі­ло­со­фії ХV-­ХV­ІІ ст. – К., 1992.

 4. Хамар У.В. Історія філософії: Курс лекцій. – Львів: Ініціатива, 2008. – С.198-226.
2

Лекція 16. Філософія епохи Відродження (2)

 1. Філософія Мі­шеля де Мо­н­теня.

 2. Фло­ре­н­тій­сь­ка пла­то­нів­сь­ка ака­де­мія.

 3. Філософія Ма­р­сі­ліо Фі­чі­но.

 4. Мі­с­ти­ч­ний пан­те­їзм Ку­зан­сь­ко­го.

 5. Пантеїстичний матеріалізм і діалектика Джо­р­да­но Бру­но.

Література

 1. Горфункель А. Х. Гуманизм и натурфилософия итальянского Возрождения. – М., 1986.

 2. Го­р­фу­н­кель А. Х. Фи­ло­со­фия эпо­хи Во­з­ро­ж­де­ни­я. – М., 1980.

 3. Гу­сєв В. А. Іс­то­рія за­хід­но­євро­пей­сь­кої фі­ло­со­фії ХV-­ХV­ІІ ст. – К., 1992.

 4. Со­ко­лов В. В. Оче­р­ки фи­ло­со­фии эпо­хи Во­з­ро­ж­де­ни­я. – М., 1962.

 5. Хамар У.В. Історія філософії: Курс лекцій. – Львів: Ініціатива, 2008. – С.198-226.
2

Змістовий модуль 5. Становлення філософії Нового часу
10

Лекція 17. Емпіризм Нового часу

 1. Концепція нової науки Френсіса Бекона.

 2. Вчення Бекона про матерію та її якості; про «форми» і «природи».

 3. Індуктивний метод пізнання. Поняття експерименту.

 4. Гносеологія Ф.Бекона: вчення про «примари» людського розуму.

 5. Філософія Томаса Гоббса.

Література

 1. Нарский И. С. Западноевропейская философия ХVІІ века. – М., 1974.

 2. Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995.

 3. Реале Дж., Антисери Д. Западноевропейская философия от истоков до наших дней. – СПб., 1995. – Т.3.

 4. Скратон Р. Коротка історія новітньої філософії: Від Декарта до Вітгенштайна. – Київ, «Основи», 1998. – 331 с.

 5. Хамар У.В. Історія філософії: Курс лекцій. – Львів: Ініціатива, 2008. – С.226-255.
2

Лекція 18. Раціоналізм Нового часу

 1. Раціоналізм Рене Декарта.

 2. Дедуктивний метод наукового дослідження Р.Декарта.

 3. Вчення Декарта про вроджені ідеї.

 4. Принцип універсального сумніву Декарта. Теорія пізнання Декарта.

 5. Дуалізм Рене Декарта.

Література

 1. Нарский И. С. Западноевропейская философия ХVІІ века. – М., 1974.

 2. Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995.

 3. Реале Дж., Антисери Д. Западноевропейская философия от истоков до наших дней. – СПб., 1995. – Т.3.

 4. Скратон Р. Коротка історія новітньої філософії: Від Декарта до Вітгенштайна. – Київ, «Основи», 1998. – 331 с.

 5. Хамар У.В. Історія філософії: Курс лекцій. – Львів: Ініціатива, 2008. – С.226-255.
2

Лекція 19. Ідеалістичні послідовники Декарта

 1. Філософія Блеза Паскаля.

 2. Філософські уявлення Ніколя Мальбранша.

Література

 1. Нарский И. С. Западноевропейская философия ХVІІ века. – М., 1974.

 2. Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995.

 3. Реале Дж., Антисери Д. Западноевропейская философия от истоков до наших дней. – СПб., 1995. – Т.3.

 4. Скратон Р. Коротка історія новітньої філософії: Від Декарта до Вітгенштайна. – Київ, «Основи», 1998. – 331 с.

 5. Хамар У.В. Історія філософії: Курс лекцій. – Львів: Ініціатива, 2008. – С.226-255.
2

Лекція 20. Еволюція філософських систем (1)

 1. Філософія Бенедикта Спінози.

 2. Монадологія Готфріда Ляйбніца.

Література

 1. Нарский И. С. Западноевропейская философия ХVІІ века. – М., 1974.

 2. Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995.

 3. Реале Дж., Антисери Д. Западноевропейская философия от истоков до наших дней. – СПб., 1995. – Т.3.

 4. Скратон Р. Коротка історія новітньої філософії: Від Декарта до Вітгенштайна. – Київ, «Основи», 1998. – 331 с.

 5. Хамар У.В. Історія філософії: Курс лекцій. – Львів: Ініціатива, 2008. – С.226-255.
2

Лекція 21. Еволюція філософських систем (2) Суб’єктивний ідеалізм

 1. Джордж Берклі. Принцип «існувати, означає бути сприйнятим».

 2. Суб’єктивний ідеалізм Девіда Г’юма.

 3. Вчення Д. Г’юма про перцепції.

 4. Скептицизм і агностицизм Д. Г’юма.

Література

 1. Нарский И. С. Западноевропейская философия ХVІІ века. – М., 1974.

 2. Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995.

 3. Реале Дж., Антисери Д. Западноевропейская философия от истоков до наших дней. – СПб., 1995. – Т.3.

 4. Скратон Р. Коротка історія новітньої філософії: Від Декарта до Вітгенштайна. – Київ, «Основи», 1998. – 331 с.

 5. Хамар У.В. Історія філософії: Курс лекцій. – Львів: Ініціатива, 2008. – С.255-283.
2

Змістовий модуль 6. Просвітництво. Класична німецька філософія
8

Лекція 22. Філософія просвітництва в Англії

 1. Загальна характеристика англійського матеріалізму ХVІІІ ст.

 2. Вчення Джона Толанда про матерію і рух.

 3. Філософська система Антоні Коллінза.

 4. Моральна філософія.

Література

 1. Гусєв В.І. Історія західноєвропейської філософії XV-XVII ст. – К., 1994.

 2. Кузнецов В. Н., Мееровский Б.В., Грязнов А.В. Западноевропейская философия ХVІІІ века. – М., 1986.

 3. Некоторые характеристики философии эпохи Просвещения. – М., 1989.

 4. Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995.

 5. Хамар У.В. Історія філософії: Курс лекцій. – Львів: Ініціатива, 2008. – С.283-307.
2

Лекція 23. Філософія просвітництва у Франції XVIII ст.

 1. Загальна характеристика французького просвітництва ХVІІІ ст.

 2. Філософія Вольтера.

 3. Деїзм Руссо. Визнання безсмертя душі.

 4. Загальна характеристика французького матеріалізму ХVІІІ ст.

 5. Філософія Ламетрі.

 6. Матеріалістичний сенсуалізм Дідро.

Література

 1. Кузнецов В. Н. Французский материализм ХVІІІ века. – М., 1981.

 2. Кузнецов В. Н., Мееровский Б.В., Грязнов А.В. Западноевропейская философия ХVІІІ века. – М., 1986.

 3. Момджян Х. М. Французское Просвещение ХVІІІ века. – М., 1983.

 4. Некоторые характеристики философии эпохи Просвещения. – М., 1989.

 5. Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995.

 6. Хамар У.В. Історія філософії: Курс лекцій. – Львів: Ініціатива, 2008. – С.283-307.
2

Лекція 24. Філософія просвітництва в Німеччині

 1. Філософія Христіана Вольфа.

 2. Філософія Лессінга.

 3. Філософське вчення Гердера.

 4. Натуралізм Йоганна Вольфганга Ґете.

Література

 1. Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика просвещения. – М., 1997.

 2. Жучков В. А. Немецкая философия эпохи раннего Просвещения (конец ХVІІ–первая четверть ХVІІІ в.). – М., 1989.

 3. Рассел Б. Історія західної філософії. - К., 1995.

 4. Хамар У.В. Історія філософії: Курс лекцій. – Львів: Ініціатива, 2008. – С.283-307.
2

Лекція 25. Філософія Іммануїла Канта та Фіхте

«Докритичний» та «критичний» пе­рі­оди в фі­ло­соф­сь­кій тво­р­чо­с­ті Ка­н­та. 1. Транс­це­нде­н­та­ль­ний іде­а­лізм Канта.

 2. Учен­ня Канта про «річ у со­бі» та яви­ще.

 3. Фі­ло­со­фія Фі­х­те.

Література

 1. Виндельбанд В. От Канта до Ницше. – М., 1998. – С.5-180.

 2. Ку­з­не­цов В. Н. Не­ме­ц­кий кла­с­си­че­с­кий иде­а­лизм. – М., 1989.

 3. Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия второй половины ХVIII - начала ХІХ века. – М., 1989. – С.126-159.

 4. Фишер К. От Канта к Фихте // Ф.Шеллинг. Ранние философские сочинения. – СПб., 2000. – С.291-404.

 5. Хамар У.В. Історія філософії: Курс лекцій. – Львів: Ініціатива, 2008. – С.307-334.
2

Змістовий модуль 7. Німецька класична філософія (продовження)
6

Лекція 26. Філософія Шеллінга та Геґеля. Розвиток матеріалізму та діалектики в німецькій філософії


 1. Філософське вчення Шеллінга. 

 2. Об’єктивний ідеалізм Геґеля.

 3. Етапи розвитку абсолютної ідеї: логіка, природа, дух.

 4. Ідеалістична діалектика Геґеля. Вчення про поняття.

 5. Антропологічна філософія Людвіґа Фоєрбаха.

 6. Дже­ре­ла фо­р­му­ван­ня фі­ло­со­фії ді­а­ле­к­ти­ч­но­го ма­те­рі­а­лі­з­му.

 7. Ос­но­в­ні по­ло­ження ма­те­рі­а­лі­с­ти­ч­но­го ро­зу­мін­ня іс­то­рі­ї Карла Маркса і Фрі­д­ріха Ен­гельса.

 8. Теорія комуністичного суспільства.

Література

 1. Гайденко П.П. Философия Фихте и современность. – М., 1979.

 2. Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия второй половины ХVIII - начала ХІХ века. – М., 1989. – С.126-159.

 3. Нарский И.С. Западноевропейская философия ХIХ века. – М., 1976. – С.177-209.

 4. Хамар У.В. Історія філософії: Курс лекцій. – Львів: Ініціатива, 2008. – С.307-334.
2

Лекція 27. Філософія позитивізму

 1. Головні етапи позитивізму.

 2. Перший позитивізм. Програма «позитивної філософії».

 3. Закон трьох стадій розвитку суспільства Огюста Конта. Розмежування наукових знань і ненаукових (критерії науковості знань). Методологія позитивного дослідження Джона Стюарта Мілля. Теорія пізнання Герберта Спенсера.

 4. Другий позитивізм (емпіріокритицизм). Радикальний емпіризм Ернста Маха.

 5. Третій позитивізм (неопозитивізм).

Література

 1. Конт О. Курс позитивной философии // Родоначальники позитивизма. – СПб., 1912. – Вып.4-5.

 2. Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т.4. От романтизма до наших дней. – СПб., 1997. – С. 187-221.

 3. Хамар У.В. Історія філософії: Курс лекцій. – Львів: Ініціатива, 2008. – С.334-358.
2

Лекція 28. Неокантіанство і неогеґельянство

 1. Неокантіанство.

 2. Філософія Ба­ден­сь­кої шко­ли.

 3. Філософія Ма­р­бу­р­зь­кої шко­ли.

 4. Неогеґельянство.

 5. Пе­р­со­на­лізм Дж.Рой­са.

Література

 1. Бо­го­мо­лов А. С. Нео­ге­ге­ль­ян­с­т­во в Ге­р­ма­нии и Ита­лии // Бу­р­жу­а­з­ная фи­ло­со­фия ХХ в.– М., 1968.

 2. Наторп П. Кант и Марбургская школа // Новые идеи в философии. – СПб., 1913. – Сб.5. – С.93-132.

 3. Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т.4. От романтизма до наших дней. – СПб., 1997.
2

Змістовий модуль 8. Сучасні напрями філософії
8

Лекція 29. Ірраціоналізм і філософія життя

 1. Метафізика Шопенгауера.

 2. Філософія «безсвідомого» Гартмана.

 3. Філософія Фрідріха Ніцше.

Література

 1. Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология ХХ века. – М., 1997.

 2. Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Буржуазная философия середины ХІХ – начала ХХ века. – М., 1988.

 3. Ку­т­лу­нин А. Г. Не­ме­ц­кая фи­ло­со­фия жи­з­ни. Кри­ти­че­с­кие оче­р­ки.– Ир­кутск, 1986.

 4. Лёвит К. От Гегеля к Ницше. – СПб., 2002.
2

Лекція 30. Філософія психоаналізу

 1. Філософія Зігмунда Фройда.

 2. Со­ці­а­ль­ний де­те­р­мі­нізм Е.­ Ф­ромма.

 3. Феноменологія, головні напрями.

 4. Філософія Е. Гуссерля.

Література

 1. Волошинов В.Н. Фрейдизм. – М., 1927.

 2. Лей­бин В. М. Фрейд. Пси­хо­ана­лиз и со­в­ре­мен­ная за­па­д­ная фи­ло­со­фи­я. – М., 1990.

 3. Ма­ма­р­да­ш­ви­ли М. К. Фе­но­ме­но­ло­гия – со­пут­с­т­ву­ю­щий мо­мент вся­кой фи­ло­со­фии // Ма­ма­р­да­ш­ви­ли М.К. Как я по­ни­маю фи­ло­со­фи­ю. – М., 1992.

 4. Ме­ль­виль Ю. К. К са­мым ве­щам // Ме­ль­виль Ю.К. Пу­ти бу­р­жу­а­з­ной фи­ло­со­фии ХХ ве­ка. – М., 1983.
2

Лекція 31. Філософія існування

 1. Філософське вчення Сьо­ре­на К’є­р­ке­ґо­ра.

 2. Фі­ло­со­фія Ма­р­ті­на Гай­де­ґґе­ра.

 3. Ек­зи­с­те­н­цій­на фі­ло­со­фія Ка­р­ла Яс­пе­р­са.

Література

 1. Бо­ль­нов О. Ф. Фи­ло­со­фия эк­зи­с­те­н­ци­а­ли­з­ма. – С­П­б., 1999.

 2. Гай­де­н­ко П. П. Эк­зи­с­те­н­ци­а­лизм и про­бле­ма куль­ту­ры.– М., 1963.

 3. Да­х­ній А. Й. Лю­ди­на ХХ сто­літ­тя крізь при­зму фі­ло­со­фії Сьо­ре­на К’є­р­ке­го­ра // Укра­ї­н­сь­ка К’є­р­ке­го­рі­а­на. – Львів, 1998.

 4. До­л­гов К. М. От Ки­р­ке­го­ра до Ка­мю. – М., 1990.
2

Лекція 32. Праґматизм та постмодернізм

 1. Філософія Чарлза Пірса.

 2. Учення Ві­ль­я­ма Джей­м­са.

 3. Си­с­те­ма­ти­зація пра­ґ­ма­ти­з­му Джо­ном Дью­ї.

 4. Не­опра­ґма­тизм Рі­ча­р­да Ро­р­ті.

Література

 1. Бо­го­мо­лов А. С. Бу­р­жу­а­з­ная фи­ло­со­фия США ХХ ве­ка. – М., 1974.

 2. Зо­тов А. Ф. Ме­ль­виль Ю. К. За­па­д­ная фи­ло­со­фия ХХ ве­ка. Уче­б­ное по­со­бие. – М., 1998.

 3. Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т.4. От романтизма до наших дней. – СПб., 1997. – С.314-330.

 4. Си­до­ров И. Н. Фи­ло­со­фия дей­с­т­вия в США: от Эме­р­со­на до Дью­и. – Л., 1989 .

 5. Со­боль О. М. Пост­мо­дерн і май­бу­т­нє фі­ло­со­фі­ї. – К., 1997.
2

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Анотаці я Історія України
2015 -> Кримінальний процес україни
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Організація та порядок проведення “Дня цз” в навчальному закладі. Методика підготовки до Дня цз у загальноосвітніх навчальних закладах таке завдання виконується під час вивчення курсу «Основи життя І здоров’я учнів»
2015 -> Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Київ 2013
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка